افاده [math]\sqrt {\frac{{49}}{{81}} + \frac{9}{{16}} – \frac{7}{6}} [/math] را ساده سازید؟

در عملیه های جمع و تفریق نمی توانید یک کسر را با یک کسر دیگری اختصار کنید و همچنان نمی توانید که جذر را به هر کسر توزیع کنید. راه حل این است که مخرج مشترک بگیرید تا هر سه کسر به یک کسر تبدیل شود. حالا باید بین 81، 16 و 6 مخرج مشترک را دریابیم و بعداً بالای هر مخرج تقسیم در صورت ضرب کنیم. مخرج مشترک باید عددی باشد که بالای 81، 16 و 6 پوره قابل تقسیم باشد. حالا یکعدد را مخرج مشترک انتخاب کنید که بالای 81، 16 و 6 پوره قابل تقسیم باشد. اگر برای تان مشکل باشد تا چنین عددی را دریابید طریقه دوم طوری است تا اعداد را تجزیه و کوچکترین مضرب مشترک را دریابید که همزمان مخرج مشترک نیز میباشد. حالا اگر اعداد تجزیه شوند 81=3416=246=2×3 میباشند و اگر کوچکترین مضرب مشترک را دریابیم 34×24 میباشد که همین عدد مخرج مشترک نیز است. 34×24 را بر 81 تقسیم و حاصل آنرا در 49 ضرب میکنیم. 34×24 را بر 16 تقسیم و حاصل آنرا در 9 ضرب میکنیم. 34×24 را بر 6 تقسیم و حاصل آنرا در صورت ضرب میکنیم.

4981+91676=16×49+81×9216×734×24=784+729151234×24=1513151234×24
حالا جذر حاصل شده را ساده می سازیم.
1513151234×24=134×24=134×24=132×22=19×4=136

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست