عناصر پنجم و مجموعه پنج عنصر ترادف را دریافت کنید؟

استاد محترم صرف قیمت a1 را دریاف بکن. تشکر

مطالب مشابه

1 Comment. Leave new

  • داکتر محمد شریف پاینده
    26/01/2018 17:20
    اتل جان، برای دریافت قیمت حد اول ویا \({a_1}\) بجای n عدد 1 را وضع کنید. در ترادف \({a_n} = 3n – 4\) حد اول آن \({a_1} = 3\left( 1 \right) – 4 \to {a_1} = 3 – 4 = – 1\) میباشد. در ترادف \({a_n} = 2{\left( {\frac{1}{3}} \right)^n}\) حد اول آن \({a_n} = 2{\left( {\frac{1}{3}} \right)^n} \to {a_1} = 2{\left( {\frac{1}{3}} \right)^1} = \frac{2}{3}\) میباشد. به همین ترتیب برای دریافت حد پنجم بجای n عدد 5 را وضع کنید. برای دریافت حاصل جمع پنج حد میتوانید بجای n اعداد 1،2،3،4،5 را وضع کرده تا حدود اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم دریافت شوند و بعداً تمام آنها را باهم جمع کنید ویا اگر خواسته باشید میتوانید از طریقه ذیل نیز استفاده کنید. ترادف اولی یک ترادف حسابی است و میتوانید حاصل جمع آنرا در فورمولهای دریافت حاصل جمع سلسله های حسابی دریابید. ترادف دومی یک ترادف هندسی است و میتوانید حاصل جمع آنرا در فورمولهای دریافت حاصل جمع سلسله های هندسی دریابید. شما تنها از من خواسته بودید تا حد اول را دریافت کنم که قبلاً آنرا دریافت کردم اما اگر در سایر موضوعاتی که گفتم مشکل داشته باشید مرا در جریان بگذارید تا برای تان مفصل تر آنها را حل کنم.
    پاسخ دادن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست