امتحان بیولوژی صنف دوازدهم ۶-۱۱-۹۶

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.
1. عضلات از لحاظ ساختمان به چند نوع اند:
2. هورمون ضد ادرار توسط کدام غده افراز میگردد:
3. وقـتیکه غلظت قند در حجرات فلویم زیاد گردد پوتانشیل آب:
4. ریشه دارای چند وظیفۀ اساسی می باشد:
5. اگر pH آب باران کمتر از .... باشد، تعداد زیاد حیوانات بحری و آبزی حیات خود را از دست میدهند:
6. سوراخ های که در برگ وجود دارند بنام ------ یاد میشوند.
7. کدام یکی از هورمونهای ذیل از جمله هورمونهای مانع رشد می باشد:
8. میلان در مقابل یک محرک بنام:
9. والدینی که تنها در یک صفت باهم فرق داشته باشند به نام تزویج:
10. قانون اول مندل به نام قانون ---- یاد میشود.
11. صفت مخفی همیشه:
12. کدام قانون مندل بیان میکند که خصوصیات مختلف ارثی به وسیله فکتور های جوره کنترول میشوند:
13. صفات جنسی توسط کدام کروموزوم انتقال می کند:
14. مندل فرضیه سوم خود را بنام قانون ------ یاد نمود که امروز قانون اول جنتیک را تشیکل داده است.
15. در جنس مذکر چند عدد کروموزوم x موجود می باشد:
16. اشخاص مبتلا به کوری رنگ قدرت تشخیص کدام نوع رنگ ها را ندارند:
17. حجراتیکه دارای کروموزوم های جوره اند به کدام نام یاد میشوند:
18. کروموزوم های که جنسیت موجود زنده را تعیین میکنند، بنام کروموزوم های ---- یاد میشوند.
19. طبق قانون چارگف در مقابل هر مالیکول ادینین باید چند مالیکول تایمین موجود باشد:
20. اگر نکلیوتاید گروپ فاسفیت نداشته باشد به نام --- یاد میشود.
21. واحد ساختمانی و وظیفوی گرده عبارت است از:
22. تیوب های نفرون چند قسمت دارد:
23. هورمون اوکسی توسین توسط کدام قسمت غدۀ نخامیه ترشح میشود:
24. اگر یک گرده طولاً قطع شود چند ساحه عمده در آن دیده میشود:
25. کدام یکی از حجرات ذیل انسولین افراز می نماید:
26. کدام یکی از هورمونهای ذیل سطح گلوکوز را در خون پایین می آورد:
27. هورمون تایروکسین دارای چند اتوم آیودین است:
28. مرگ اضافه تر نیمی از اطفال قبل از تولد نتیجۀ ----- است.
29. صفات ثابت در مقابل محیط عبارت اند از:
30. جن ها به صورت آزاد به نسل آینده انتقال می یابد این:
31. کدام یکی از حجرات ذیل بنام حجرات دیپلوید یاد میشود:
32. در کدام نوع موتیشن یک یا چند عدد کروموزوم های جسمی یا جنسی کم یا زیاد می گردد:
33. انورشن عبارت است از:
34. اطفالیکه عقب مانده گی جسمی و ذهنی میداشته باشند، در نتیجۀ دیلیشن در کروموزوم چندم به وجود می آید:
35. کدام یکی از دانشمندان ذیل Nucleic Acid را در سال 1869 در هسته کشف نمود:
36. جن ها از ------ ساخته شده است.
37. عملیه Chorion بین کدام هفته های حاملگی صورت میگیرد:
38. موتیشن، تغییرات ناگهانی مواد ارثی اند، که در ------ به وجود می آیند.
39. کدام یک از جوابات ذیل صحت دارد:
40. واحد ساختمانی و وظیفوی سیستم عصبی عبارت است از:
41. چند فیصد نباتات روی زمین را نباتات گل دار تشکیل میدهند:
42. کاسبرگ، گلبرگ، آله تذکیر و آله تانیث بالای کدام قسمت گل قرار دارند:
43. عکس العمل در مقابل آب عبارت است از:
44. داخلی ترین حلقه گل:
45. حجرات الفا، کدام یکی از هورمون های ذیل را افراز می نمایند:
46. دندرایت معنای ذیل را دارد:
47. واتسن و کریک در کدام سال مدل DNA را ساختند:
48. درنباتات مخفی البذر عمل القاح ----- ساعت بعد ازگرده افشانی صورت میگیرد.
49. حجره گامتوفایت در کدام قسمت کیسۀ جنینی قرار دارد:
50. هورمونی که تولید شیر را تحریک می کند عبارت است از:
51. آن قسمت کوریون که در رحم با خون مادر تماس دارد بنام ---- یاد میشود.
52. ضایعات جامد چند نوع اند:
53. کدام دانشمندان ثابت کردند که فکتورهای ارثی یا جن ها بالای کروموزوم ها موقعیت دارند:
54. کدام یکی از مرکبات ذیل افتیدن برگها را در خزان افزایش میدهد:
55. هرگاه هورمون رشد هنگام طفولیت از حد معین کمتر افراز شود، سبب کدام عارضه میگردد:
56. موقعیت گرده ها در انسان:
57. در کدام هفته جنین شروع به حرکات بسیار ضعیف می نماید:
58. از جمله وظایف گرده ها است:
59. ماده ای که عکس العمل معافیتی را تحریک میکند عبارت است از:
60. کنترول آب در خون توسط کدام یکی از هورمون های ذیل صورت میگیرد:
61. لمفوسیت ها چند نوع اند:
62. هورمون ضد ادرار توسط کدام یکی از غده های ذیل افراز میشود:
63. گرده ها در 24 ساعت چه مقدار ادرار تولید می نمایند:
64. دفاع احتصاصی شامل دفاع ------ است.
65. در سال 1900 میلادی دانشمند ذیل قوانین مندل را دوباره کشف کرد:
66. به دو صفت متقابل:
67. کدام نوع نیورون ها پیام ها را از اخذه های حسی گرفته و به مغز و حرام مغز انتقال میدهد:
68. عضله سه سره به کدام استخوان ارتکاز می کند:
69. عضلات اسکلیتی از لحاظ حرکت به چند نوع اند:
70. رشته های ضخیم سارکومیر عبارت است از:
71. ساحۀ بین دو Z- line بنام ----- یاد میگردد.
72. عضلات در چند قسمت با استخوان ها وصل می باشند:
73. در کدام یکی از عملیه های ذیل معلومات جنتیکی RNA به امینواسید های پروتین داده میشود:
74. موجودات زنده که در جینوم خود جین های بیگانه دارند بنام:
75. قند DNA نسبت به قند RNA چند اکسیجن کم دارد:
76. ساختمان کدام یکی از تیزاب های ذیل یک رشتوی است:
77. کسانیکه مبتلا به بی نظمی تورنر سیندروم هستند به جای دوکروموزوم تنها یک کروموزوم:
78. سیستیک فیبروسیس در اثر یک جن موتیشن که در بازوی دراز کروموزوم ---- واقع میشود، به وجود می آید.
79. کدام یکی از بی نظمی های ذیل مستقیماً به عمر مادر ارتباط دارد:
80. در کدام نوع موتیشن توته های کروموزوم با همدیگر تبدیل می شوند:
81. عملیه ای که به اثر هدایت DNA، mRNA به وجود می آید بنام:
82. عضلات غیر ارادی و خط دار عبارت اند از:
83. در ترکیب پروتین کدام نوع RNA کمک میکند:
84. کدام ماده کیمیاوی سبب شگاف شدن طبقۀ اوزون می شود:
85. گازیکه غلظت زیاد آن سبب مرگ میشود عبارت است از:
86. رشد و نموی یک نبات توسط ------ کنترول میشود.
87. عضلات فعالیت های خود را توسط کدام نوع پروتین ها انجام میدهند:
88. فرق DNA و RNA در ------ آنها می باشد.
89. کدام دانشمند در سال 1900 میلادی تجارب را بالای گل پتونی انجام داد:
90. زمانیکه یک پیام توسط دندرایت اخذ میگردد اول به ------ انتقال می یابد.
91. نیورون از چند قسمت ساخته شده است:
92. کدام قسمت گل دارای رنگ سبز بوده و غنچه را قبل از شگفتن محافظت می کند:
93. بصورت عموم معافیت در بدن به چند شکل حاصل میشود:
94. حجرات سیتوتوکسیک T و حجرات B را کدام حجرات فعال میسازد:
95. سطح خارجی برگ توسط ------ پوش شده است.
96. نباتات تخمدار از چند قسمت ساخته شده اند:
97. کدام نوع موتیشن اگر در انسانها بوجود بیاید، در مرحله جنینی از بین می روند:
98. جن های بسته عبارت از جن های اند که بالای ------- و باهم یکجا انتقال می یابند.
99. هورمونی که سبب رشد می شود عبارت است از:
100. قسمت عقبی غدۀ کارفرما چند نوع هورمون ترشح میکند:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.مطالب مشابه

فهرست