امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

1. از بین بردن حجرات پیر و تخریب شده از وظایف کدام یکی از جوابات ذیل است:
2. مرکز تنفس حجره:
3. پلاستید ها در کدام حجرات دیده میشوند:
4. چند فیصد انرژی برای فعالیت های کیمیاوی حجره توسط میتوکاندریا تهیه میشود:
5. ریبوزوم برای بار اول توسط کدام دانشمند در حجره دیده شد:
6. علف زار بزرگ و خشک دنیا عبارت است از:
7. انتقال غیر فعال عبارت از عملیه ----- میباشد.
8. کدام حیوانات در بایوم تایگا زنده گی میکنند:
9. عوامل مربوطۀ ترکیب ضیایی عبارت اند از:
10. به صورت عموم حجرات یوکاریوت ها از ------- ساخته شده اند.
11. حجره برای بار اول توسط کدام عالم در چوب کارک دیده شد:
12. این نظریه (هرحجره جدید از حجره قبلی به میان می آید) از کیست:
13. کوچکترین واحد ساختمانی و وظیفوی اجسام زنده عبارت است از:
14. مایکروسکوپ ساده را دو دانشمند هالندی به نام های ----- ساختند.
15. حجره زنده را کدام عالم تحت مایکروسکوپ مشاهده کرد:
16. Karyon معنی ذیل را دارد:
17. تمام حجرات از:
18. به صورت عموم حجرات یوکاریوت ها دارای چند قسمت عمده می باشند:
19. کدام یک از دیوار های ذیل در نباتات دیوار حقیقی میباشد:
20. در ساختمان مایکروسکوپ مرکب معمولاً از چند عدسیه استفاده شده است:
21. آرک بکتریا و یو بکتریا از جمله کدام نوع موجودات زنده هستند:
22. الکترون مایکروسکوپ در سال 1934 توسط یکی از دانشمندان ذیل به کار برده شد:
23. آمیب و بکتریا از چند حجره ساخته شده اند:
24. موجودات زنده از لحاظ داشتن ونداشتن هسته های منظم به چند نوع اند:
25. غشای حجروی از چه ساخته شده است:
26. آن قسمت سایتوپلازم که در پهلوی غشای هسته واقع است به نام -------- یاد میشود.
27. تمام ساختمانهای موجود در اطراف هسته به صورت عموم به کدام نام یاد میشوند.
28. کدام ساختمان حجروی ذیل قدرت نفوذ انتخابی دارد:
29. مرحله وسطی تقسیمات حجروی عبارت است از:
30. انکلوژن بادی به چند نوع است:
31. در حجره نباتی کدام یکی از دیوار های ذیل از سلولوز و موم ساخته شده است:
32. هسته برای بار اول توسط کدام یکی از دانشمندان ذیل کشف گردید:
33. بازو های خورد DNA را ---- تشکیل داده است.
34. هسته چه ذخیره خانه:
35. پلاستید ها از نقطه نظر داشتن مواد رنگه و وظایف به چند نوع اند:
36. در حجرات حیوانی ونباتی یک نوع خالیگاه دیده می شود که به نام -------- یاد میشود.
37. در ساختن پروتین کدام یکی از قسمت های هسته رول عمده دارد:
38. RNA چند نوع است:
39. حرکت سلیا یا مژه و فلاجیل یا قمچین را ساختمانهای بنام ----- تنظیم میکند.
40. در نزدیک اپی درمس بالایی کدام یکی از انساج انتقالی ذیل واقع شده است:
41. ترکیب ضیایی در کدام قسمت نبات صورت میگیرد:
42. عبور مواد از غشای حجره به چند نوع می باشد:
43. اعضای حرکی حجره عبارت است از:
44. کلوروپلاست چند قسمت دارد:
45. حرارت بالاتر از چند درجه سانتی گراد عملیه ترکیب ضیایی را کند می سازد:
46. مرحلۀ اول تنفس حجروی عبارت است از:
47. از تخمر لکتیک اسید در ساختن چه کار گرفته میشود:
48. تعداد حلقه های جوک عبارت است از:
49. تنفس به چند نوع است:
50. هرگاه در محیط حجره اکسیجن نباشد کدام مرحله ای تنفس حجروی مختل میگردد:
51. در تعامل تاریک، کاربن دای اکساید و هایدروجن به یکی از مواد ذیل تبدیل میشوند:
52. تنفس حجروی در چند مرحله تکمیل میشود:
53. تعامل روشنی در کدام قسمت کلوروپلاست صورت میگیرد:
54. تخمر چه نوع تنفس است:
55. به صورت عموم تقسیم حجروی به چند قسم است:
56. علمی که از حیوانات بحث میکند به نام --------- یاد میشود.
57. حیوانات غیر فقاریه به چند فایلم تقسیم گردیده اند:
58. نرم تنان یا مولسکا چه نوع دوران خون دارند:
59. آن نوع حلزون که قشر ندارد بنام ------- یاد میشود.
60. نرم تنان یا مولسکا چند جوره عقدات عصبی دارند:
61. در کدام یکی از مراحل ذیل حجره به حد نهایی رسیده و برای تقسیم آماده میشود:
62. در دوران عملیۀ میوزس از یک حجره مادری چند حجره دختری به وجود می آید:
63. مرحلۀ اول میتوز کدام یکی از مراحل ذیل می باشد:
64. دوران حجره دارای چند مرحلۀ است:
65. Annelus در زبان لاتین یکی از معنا های ذیل را دارد:
66. جوک بیشتر از چند برابر وزن خود میتواند خون را جذب نماید:
67. ایکاینودرماتا یا خار پوستان کدام قسمت های ذیل را ندارند:
68. کرم های حلقوی در هر حلقه خود برای اطراح چند جوره نفرید (Nephridia) دارند:
69. در قسمت پایانی ستارۀ بحری کدام یکی از اعضای بدن آن موقعیت دارد:
70. حیوان بزرگ فایلم مفصلیه یا Joint feet عبارت است از:
71. حیوانات مفصلیه یا آرتروپودا (Arthropoda) تناظر چند جانبه دارند:
72. کدام یکی از خزنده گان ذیل پا ندارد:
73. قلب ذوحیاتین چند جوف دارد:
74. هرپتولوژی علمیست که از ----------- بحث میکند.
75. کدام یکی از اصطلاحات ذیل معنای القاح داخلی را دارد:
76. در بقه خون پاک یا خون اکسیجن دار از شش ها به کدام دهلیز میرود:
77. قلب کروکودیل (Crocodile) یا تمساح چند جوف دارد:
78. تعداد اعصاب مغز پرنده گان عبارت است از:
79. کلوروفیل تحریک شده چند فیصد انرژی را در عملیه فلورینس از دست میدهد:
80. به صورت عموم حیوانات به چند فایلم تقسیم شده اند:
81. لمپری و هگ فیش از جمله کدام دسته ماهیان می باشند:
82. بدن جولاگک از چند قسمت ساخته شده است:
83. خرچنگ آب های شیرین، خرچنگ معمولی و شرمپ مربوط کدام صنف حیوانات مفصلیه می باشند:
84. کدام حس در پرنده گان خیلی قوی است:
85. سیستم عصبی حیوانات پستاندار شامل -------- می باشد.
86. بقه ها در مدت چند سال به بلوغ میرسند:
87. کدام دسته از ماهیان ذیل القاح داخلی دارند:
88. ماهیان، ذومعیشتین و خزنده گان شامل کدام نوع حیوانات اند:
89. درجه حرارت ثابت بدن انسان چند درجه سانتی گراد است:
90. کدام یکی از دانشمندان ذیل در سال 1660 م. در شش های بقه جریان خون را مشاهده نمود:
91. زیست باهمی یا همزیستی چند قسم است:
92. در بایوم جنگل بارانی استوایی سالانه ---------- سانتی مترباران می بارد.
93. میزوفیل انساج سبز برگ است که دربین ------- واقع شده است.
94. جنگل های نورستان، کنر و پکتیا از جمله کدام نوع جنگل ها می باشند:
95. رگ مابین و وریدهای برگ را ------- میگویند.
96. عملیه تقسیم سایتوپلازم به کدام نام یاد میشود:
97. عملیۀ گلایکولیز در ----- حجرۀ صورت میگیرد.
98. در بعضی از آرتروپودا ها، سر و سینه یک جا می باشند و به نام ----- یاد میشوند.
99. قلب ماهیان چند جوف دارد (چند دهیلز و چند بطن دارد):
100. در زنده گی همسفری دو نوع مختلف طوری باهم زنده گی میکنند که:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.