امتحان کتاب بیولوژی صنف دهم

امتحان های بیولوژی

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

1. حجرات، انرژی کیمیاوی خود را به کدام شکل ذخیره می نمایند:
2. مرحله نخست برای انجام فعالیت های علمی ---- است.
3. کدام مهارت نظر به مهارت های دیگر به آسانی انکشاف می نماید:
4. یک سلسله تعاملات منظم کیمیاوی و تولید انرژی است که باعث بقای موجودات زنده میگردد:
5. میتابولیزم دارای چند جنبه مشخص میباشد:
6. تمام تعاملات بیوسنتیز که در موجودیت انرژی جهت تغذیه، نمو و انکشاف صورت میگیرد ---- گفته میشود.
7. چه وقت حیوانات ونباتات نه نمو میکنند ونه از وزن شان کاسته میشود:
8. در حدود چند فیصد وزن بدن انسان را آب تشکیل میدهد:
9. عناصریکه ضرورت بدن به آنها بیشتر از 100 ملی گرام در روز است کدام عناصر اند:
10. یک انسان بالغ که اندام متوسط داشته باشد تقریباً چند کیلوگرام کلسیم در بدن خود دارد:
11. کم بودن آهن در بدن باعث چه میشود:
12. از سوخت یک گرام ماده قندی چند کیلوکالوری انرژی حاصل میشود:
13. سکروز از جمله قندهای ------ میباشد.
14. قند میوه به کدام نام یاد میگردد:
15. گلایکوجن چه نوع نشایسته است:
16. تا حال در موجودات زنده چند نوع امینو اسید شناخته شده است:
17. امینو اسید ها به چند دسته تقیسم میشوند:
18. پروتین عبارت است از:
19. کدام جواب ذیل سرعت تعاملات کیمیاوی را در داخل حجرات زنده تنظیم مینماید:
20. نوکلئیک اسیدها عبارت اند از:
21. حجراتیکه مقدار بیشتر کدام یک از تیزاب های هستوی ذیل را داشته باشند میتوانند مقدار بیشتر پروتین را بسازند:
22. در RNA به جای قلوی ----- قلوی یوراسیل وجود دارد.
23. ویروس ها توسط کدام نوع مایکروسکوپ قابل دید میباشند:
24. بدن ما به چند شکل از خود در مقابل پاتوجن ها دفاع میکند:
25. زمانیکه میکروب داخل بدن شد چند قسم عکس العمل دفاعی غیر اختصاصی صورت می گیرد:
26. کدام یکی از حجرات ذیل در بین انواع حجرات سفید خون از همه بیشتر هستند:
27. حجرات لمفوسایت ها کدام جواب ذیل است:
28. برای اولین بار واکسین را کی ساخت:
29. انسان بدون غذا چند هفته زنده مانده می تواند:
30. اجزای اصلی غذا را چه تشکیل میدهد:
31. چند نوع ویتامین B منحل در آب میباشد:
32. کدام یک از جمله ویتامین های منحل در شحم میباشد:
33. خاصیت متبادل جن را ----- میگویند.
34. در علم وراثت شکل ظاهری را به نام چه یاد میکنند:
35. بنابر فرضیه مندل، هر موجود زنده برای هر مشخصه چند الیل دریافت میکند:
36. تعداد کروموزم های انسان چند عدد است:
37. جسم انسان از چند نوع حجرات ساخته شده است:
38. جن یک قسمت ساختمان:
39. حجرات جسمی را حجرات ------- کروموزومی نیز میگویند.
40. کدام یکی از جوابات ذیل منبع ذخیره گلوکوز میباشد:
41. گاز نایتروجن چند فیصد ترکیب اتموسفیر را تشکیل میدهد:
42. قندهای یک قیمته واحدهای ساختمانی تمام مواد قندی هستند که دارای چندین گروپ ----- در مالیکول خود میباشند.
43. کتالیستهای بیولوژیکی را بنام چه یاد میکنند:
44. آن عده هتروتروف هایی که از هتروتروف های دیگر تغذیه میکنند بنام چه یاد میشوند:
45. اولین کسی که توانست قوانین حاکم بر انتقال صفات ارثی را شناسایی کند کی بود:
46. کاربوهایدریت ها را بنام ----- نیز یاد میکنند.
47. کدام یکی از جوابات ذیل اساس ساختمان پروتین ها را تشکیل میدهد:
48. در اواخر کدام قرن میشر اظهار نمود که تیزابهای هستوی با پروتینها یکجا در داخل هسته حجره وجود دارند:
49. دیاگرامی که کم شدن انرژی را در زنجیر غذایی نشان میدهد عبارت است از:
50. مقدار کدام یک از جوابات ذیل در حجره متفاوت است:
51. رشته های طویل و درهم پیچیده داخل هسته را ---- میگویند.
52. تعداد کروموزوم های جنسی عبارت است از:
53. کروموزوم از دو بازو بنام -------- ساخته شده است.
54. جنس مذکر چند نوع گامیت را تحت پروسه انقسام حجروی میوسس تولید میکند:
55. یک انسان مؤنث در حجرۀ جنسی خود کدام کروموزوم را دارد:
56. در رنگ چشم انسان ها در حدود چند فینوتایپ معین گردیده است:
57. جواب درست را دریابید:
58. ساختمان DNA دارای چند خاصیت عمده است:
59. جن تراپی عبارت است از:
60. ایکوسیستم چند نوع است:
61. اولین حلقه زنجیر غذایی را در ایکوسیستم بحری چه تشکیل میدهد:
62. کدام موجود ذیل میتواند جن ها یا DNA سالم را داخل حجره بسازند:
63. اعمال متقابل یا ارتباط بین یک اجتماع زنده را با محیط زیست آن بنام چه یاد میکنند:
64. چند حصه زمین را آب پوشانیده است:
65. ایکوسیستم خشکه شامل چه می باشد:
66. مدل مارپیچ دو گانه DNA بنام مدل ------ نیز یاد میگردد.
67. آب در طبیعت به چند شکل فزیکی موجود است:
68. موجودات زنده یی که انرژی خود را از شعاع آفتاب میگیرند به کدام نام یاد میشوند:
69. فنجی ها از جمله کدام نوع موجودات زنده است:
70. در تمام ایکوسیستم ها جریان مواد بین کدام اجزا صورت میگیرد:
71. اتم های کاربن به چند طریق به هوا بازگشت مینمایند:
72. قسمت غیر پروتینی انزایم ها را ویتامین ها خاصتاً ویتامین های ----- تشکیل میدهد:
73. شحمیات از کدام عناصر ساخته شده اند:
74. کدام یک از جمله مهمترین و بزرگترین گروپ موجودات اتوتروف میباشند:
75. پروتین ها در ترکیب خود بر علاوۀ عناصر کاربن، هایدروجن و اکسیجن دارای کدام عناصر ذیل میباشند:
76. نو کلئوتایدها اجزای تشکیل دهنده DNA میباشند که از چه ساخته شده اند:
77. قسمت مدور و بزرگ در مرکز حجره چه نام دارد:
78. ویتامین ها به چند گروپ تقسیم میشوند:
79. اولین وسیله سیستم دفاعی از نوع غیر اختصاصی در مقابل میکروب ها کدام یکی از جوابات ذیل است:
80. عملیه های اسیمیلیشن و دیسیمیلیشن به مواد ----- ارتباط دارند.
81. مواد غذایی که از محیط خارج، داخل حجره میگردند توسط کدام عملیه به مواد حجروی تبدیل میگردند:
82. کمبود کدام یک از عناصر ذیل باعث عقب ماندگی جسمی و ذهنی میشود:
83. فرکتوز قند چند قیمته است:
84. مالتوز از یکجا شدن چند مولیکول گلوکوز به وجود می آید:
85. تیزاب های هستوی چند نوع اند:
86. مقدار زیاد ویتامین D باعث چه میشود:
87. کدام یک از حجرات سفید خون بکتریاها و ویروس های مرده را می بلعند:
88. بکتریاها موجودات زنده چند حجروی هستند:
89. موجودات اتوتروف را موجودات ----- هم میگویند.
90. رهبری فعالیت های خاص حجره و انتفال معلومات ارثی را کدام یک انجام میدهد:
91. عناصر کم مصرف بدن عبارت اند از:
92. یک منطقه مشخص با اقلیم خاص و حیوانات و نباتاتی که در آن زندگی مینمایند عبارت از یک ---- است.
93. کدام یکی از جوابات ذیل از جمله اجزای زنده ایکوسیستم بحری میباشد:
94. هر جن چند حصه دارد:
95. از کدام نوع کاربوهایدریت ذیل انرژی به سرعت تولید میشود:
96. قسمت زیاد ترکیب حجرات را چه تشکیل داده است:
97. پته های زینه مانند DNA از چند نوع قلوی ساخته شده است:
98. کدام یک به حجره اجازه تولید مثل را میدهد:
99. اجزای کمکی غذا کدام ها اند:
100. حجرات سرطانی توسط کدام حجرات از بین برده می شوند:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.فهرست

you're currently offline