۶۰ سوال مضمون کیمیا

۶۰ سوال مضمون کیمیا

از لینک ذیل میتوانید 60 سوال مضمون کیمیا را دانلود کنید. این مجموعه سوالات شامل سوالات مسایل مقدماتی کیمیا میباشد.

60 سوال مضمون کیمیا

داکتر محمد شریف پاینده

داکتر محمد شریف پاینده موسس مرکز آموزش علوم ساینسی انیس است. داکتر پاینده فعلاً مصروف تدریس در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس میباشد و همزمان مسوولیت این سایت را نیز بر عهده دارد.