مجموعه سوالات عملیه های چهارگانه

این کارخانگی شامل سوالات عملیه های جمع، تفریق، ضرب و تقسیم میباشد. در اخیر جدول ضرب اعداد نیز گنجانیده شده است و همچنان جواب درست در قسمت پایین هر صفحه نشانی شده است. برای دانلود کارخانگی لینک ذیل را کلیک کنید.

مطالب مشابه

فهرست