امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

1. در سال 1709 م قیام مردم تحت رهبری ............ به تسلط صفویها و مظالم گرگین والی قندهار خاتمه داد و دولت مستقل در قندهار تشکیل گردید.
2. احمد شاه بابا در کدام جرگه به صفت زعیم افغانستان انتخاب گردید:
3. احمد شاه بابا چند سال سلطنت نمود:
4. در زمان سلطنت احمد شاه بابا اولین موزیم در شهر قندهار بنام ......... تاسیس گردید.
5. جنگ پانی پت در کدام سفر احمد شاه بابا رخ داد:
6. کدام شاه افغانستان پایتخت را از قندهار به کابل انتقال داد:
7. یکی از علل اختلاف میان پسران تیمور شاه عبارت است از:
8. کدام شاه افغانستان پلان نظامی ناپلیون بناپارت را مبنی بر حملۀ هفتاد هزار قوای فرانسوی و روسی از طریق افغانستان به هندوستان بخاطر جلوگیری از پیشروی انگلیس در هندوستان ، نادیده گرفته با او موافقت نکرد:
9. در ولایت پنجاب که قبلاً جزء قلمرو افغانستان بود در زمان سلطنت کدام شاه افغانستان سک ها استقلال خویش را اعلان نمودند:
10. رقابت، اختلافات و خودخواهی های برادران وزیر فتح خان بعد از سقوط دولت مرکزی، باعث جنگ و جدال بین آنها گردید که جنگ های مکرر ایشان سرتاسر افغانستان را برای مدت ......... سال به بی نظمی و نابسامانی کشاند و برای مردم افغانستان بیچاره گی و بدبختی را به ارمغان آورد و باعث انهدام دولت مرکزی و تزلزل فرهنگ و اقتصاد ملی گردید.
11. معاهده مثلث بین رنجیت سنگ، شاه شجاع و نمایندۀ انگلیس مکناتن در کدام سال در لاهور به امضا رسید:
12. نمایندۀ سیاسی و وزیر مختار انگلیس (ولیام مکناتن) توسط کدام شخصیت از بین برده شد:
13. بعد از شکست از جملۀ شانزده هزار و پنجصد اردوی انگلیس چند نفر آنها توانستند به پشاور زنده برسند:
14. انگلیس ها از عقد معاهدات جمرود کدام امتیاز را از امیر دوست محمد خان مطالبه مینمودند:
15. معاهدۀ اول جمرود بین کدام شخصیت ها عقد شد:
16. کدام یک از شاهان افغانستان بنیانگذار تمدن جدید در افغانستان میباشد:
17. جریدۀ شمس النهار در زمان کدام شاه افغانستان به فعالیت آغاز نمود:
18. در کدام سال معاهده ننگین (گندمک) با (لیو کیوناری) نماینده انگلیس و امیر محمد یعقوب خان عقد و امضا گردید:
19. در اثر درایت و لیا قت ............ نورستان به مرکز ملحق و مردم آن به دین مقدس اسلام مشرف گردیدند و نام آن از کافرستان به نورستان تبدیل گردید.
20. مکتب حربیه در زمان سلطنت کدام شاه ایجاد شد:
21. جریده بنام های (سراج الاخبار) و (سراج الاطفال) برای اولین مرتبه در زمان کدام شاه افغانستان تاسیس و به نشرات آغاز نمود:
22. افغانستان در کدام تاریخ به رهبری شاه امان الله خان اعلان استقلال کرد:
23. در زمان شاه امان الله خان طبق مادۀ ......... قانون اساسی، معارف رایگان و اجباری گردیده تعداد زیاد مکاتب در مرکز و ولایات کشور بنیاد گذاشته شد.
24. در زمان کدام شاه افغانستان واحد پول از روپیه به افغانی عوض شد:
25. در زمان کدام شاه افغانستان دستگاه دولت به سه قوای (قوۀ اجرائیه ، مقننه و قضائیه) تقسیم گردید:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.مطالب مشابه