نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1صمیمهمحمد نسیم98
2مژدهعبدالقادر98
3باصرهمحمد نسیم98
4نزیر احمدگلستان98
5محمد موسیعبدی98
6محمد نوابرحیم داد خان98
7فردینشکرحق98
8عبداللهمحمد شریف98
9شعیب نثار احمد96
10احمد شعیبحفیظ الله96
11سید بارزسید بهاوالدین96
12سید باسطسید بهاوالدین96
13دنیاغلام ربانی94
14حسینعبدالولی94
15عطا اللهعلی محمد94
16مرجانمحمد صادق94
17ممتازمحمد صادق94
18نازنینرفیع الله94
19خدیجهمحمد شریف94
20عبداللهسیف الدین94
21احمد اللهمحمد عارف94
22اورنگ زیبعبدالصبور94
23سحرعبدالصبور92
24عهدیهببرک92
25محمد معروفمحمد قاسم92
26نازیهمحمد اکرم92
27حسنیعنایت الله90
28شایستهمرزا محمد 90
29فاطمهمحمد محسن90
30زهرافیض محمد90
31شبانهسید جان90
32احمد تمیم محمد کبیر90
33حارثعبدالنور90
34صمیمعبدالقادر90
35مهدیعبدالرقیب90
36ریحانهمحمد اکرم90
37بهارهعبدالهادی90
38سبزه گلشمس الحق90
39خاطرهعبدالحی90
40فرحنازمحمد علم90
41نسترنفاضل شاه90
42زهرادادخدا90
43عبدالتوابغوث الدین90
44فرزادشاه آغا90
45سهرابمحمد اضغر90
46امیرالدینمرتظی90
47تمهید اللهحاجی خوانی90
48آمنهعید محمد88
49روح اللهعزیز الله88
50وصیل یار محمد 88
51نعمت اللهسید احمد88
52نیلوفروحیدالله88
53نعیمهغلام محمدی88
54کفایت اللهنجیب الله88
55محمد انعاممحمد یبان88
56عمرهمحمد عمر86
57صدام نور ولی86
58عمرانمحمد طاهر86
59ایملعبدالله86
60بشیرشاه نزیر86
61عمرمحمد صادق86
62مرید غوثغلام فاروق86
63سعدیهعبدالکریم86
64مستورهسیف الرحمن86
65مروهنورعلی86
66نیلوفرجلال الدین86
67فایزهمحمد اصف86
68اسامهوظن جار86
69صوفیهداد محمد84
70صدف جانعبدالخالق84
71شمیلامحمدالنور84
72نلیوفر ناویار84
73مسعودهمحمد حکیم84
74سید عمرسید یونس84
75جمشید محمد نعیم84
76محمد فیصلمحمد آصف84
77سیاه مویعبدالغفور84
78نور سحرعبدالحکیم84
79روبیناغوث الدین84
80فاطمعهعبدالمتین84
81مدیحهعبدالبصیر84
82ویداشاه محمد84
83مسعودهعبدالمحمد84
84فرحنازمحمد صادق84
85بسمهنجیب الله84
86مطیع اللهعبدالله84
87قیسمحمد اعظم82
88محمد شریفسید محسن82
89محمد فایزمحمد فاروق82
90انیسعبدالبصیر82
91علی محمد همایون82
92تمکینفیض محمد82
93مجتبیمصطفی82
94سمیهغلام الدین80
95سعدیهشیردل80
96دیاناعبدالسلام80
97منصورگل آقا80
98محمد صمیممحمد قاسم80
99شایستهعبدالروف80
100مریمعبدالسلیم80
101آرینمحمد شاه80
102النازمحمد علم80
103زهره جانعبدالمنیر80
104رخسارمحمد حسن80
105محمد اقبالمحمد مجتبی80
106آرینمحمد اعظیم80
107ارشدسید گوهر80
108سودابهنظیر احمد78
109عادلهشمس الاحمد78
110سومنگل رحمن78
111سبحان اللهنور محمد78
112رفیع اللهجاندل78
113یمنخالد78
114شادابپردل78
115حکمت اللهامان الله78
116بیتانوروز78
117بسیمامحمد علی76
118شازیهغلام سخی76
119نیلابعبدالغفور76
120مینهعمر76
121انوشهعبدالسلام76
122مجیب الدینمحب الدین76
123الطاف احمدآقا محمد 76
124مهریهعبدالعزیز76
125مریمخلیل الرحمن76
126مریمعبدالسلام76
127نیلوفرعالمیار76
128مژدهامیری74
129خاطرهعبدالحمید74
130ویدامحمد فاضل74
131سودابهغلام الرسول74
132صفی اللهافغان74
133بکتاشفرید آغا74
134محمد وسیمشیر محمد74
135عثمان نور الله74
136محمد فهیممحمد طاهر74
137اصیلاغلام سخی74
138ویداعبدالحی74
139بهارهحاجی جمعه74
140احمد زیمحمد امین74
141عبدالباسطمحمد ممتاز74
142بلالعطالله74
143حسیب اللهاحمد الله72
144اصیل خانحاجی میر انجام72
145محمد مزملضیا الله72
146محمد عثماننیک محمد72
147مهسامحمد ظاهر72
148گلثوممحمد انور72
149مدینهمحمد حنیف72
150احمد طارقعبدالخلبل72
151فاروقمصطفی72
152احمدمحمد سعید72
153اسیتامحمد علی70
154هبهمحمد ندیم70
155مصطفیادیب70
156رامشعبدالرزاق70
157روینمحمد هاشم70
158حریرعبدی احمد70
159فریبانصیر احمد70
160ناهیدهمحمد صالح70
161مروهعبدالجمیل70
162اسمآمحمد حنیف70
163مدینهمحمد ضمیر70
164مریمسید مختار70
165عبدالستارجمعه گل70
166هدایت اللهمحمد شاه70
167داد محمد یارمحمد70
168سمیرخواجه فضل الدین70
169سحرگل پادشاه68
170سحراحمد شاکر68
171غفریهعبدالغفار68
172محمد حامدمحمد قوی68
173احمد سعدیعبدالصبور68
174فریحهعین الدین68
175امید احمدنوراحمد68
176فیاضعبدالقدیر68
177مریمعبدالله66
178ذکر اللهآقا محمد 66
179مزملمحفوظ شاه66
180رفیع عبدالواسع66
181عبدالباسطمحمد یوسف66
182احمد راشداحمد فرید66
183صدام عبدالروف66
184مسلحهشفق الله66
185مروهبسم الله66
186صنمسید یعقوب66
187صدیق اللهخلیل الله66
188احمد ضمیرحاجی باز محمد66
189فرخندهربن امین64
190مهر انگیزعبدالولی64
191انجیلامطیع الدین64
192صنم جاوید64
193سارامحمد مصطفی64
194عبدالواجدعبدالغفار64
195سحرعبدالشکور64
196زینبعزیز آقا64
197لیاحشمت الله64
198راضیهعبدالرازق64
199سمیراعبدالفتاح64
200زحلعبدالمنیر64
201کرشمهعبدالله64
202انگیزههمایون64
203ذبیح اللهمیر ملنگ64
204نزیزهمحی الدین62
205شکرانعلی میرزا62
206زبیر عبدالعزیز62
207سپوژمیاسد الله60
208شکیباچمن علی60
209انورلایقرشاه60
210ادیب قلندر60
211حمادخیر الدین60
212نور الهدامحمد حسین60
213ایملمحمد نواز60
214شعیب نثار احمد60
215رامینگدا محمد60
216احمد زاهدنصیر آقا60
217مروهمحمد همایون60
218دیناسمندر60
219حسیناشیرآقا60
220فرحتغلام علی60
221هوګی محمد نعیم58
222صدفساحل58
223عتیق اللهسراج الدین58
224رضا شاهنزیر شاه58
225صنم عبدالمنان56
226مریممحمد ظاهر56
227تهمینهعبدالله56
228عبدالخالقمحمد آقا56
229سحرفضل الرحمن56
230گیتیعبدالله54
231شرارهحاجی شاه لالا54
232احمد عرفانمحمد نسیم54
233احمد نجیبمحمد آصف54
234ولیدمحمد اعظم54
235شیرینآغاگل54
236جفسرعبدالمتین54
237ویدامحمد شریف52
238محمد زبیرمحمد معروف52
239امیر حمزهبسم الله52
240مسیع اللهغلام فاروق52
241فرهادایاز52
242حنامحمد میر50
243مرسلروح الله50
244قدرت اللهعبدالله50
245فریدعبدالقیوم50
246داریوشمحمد عمر50
247محمد رضامحمد هاشم50
248سباوونعبدالبصیر50
249محمد ظاهرمحمد اکرم50
250محمد ادریسثواب خان50
251محمد حصمرغلام حیدر50
252عبدالباسطمجیب الرحمن50
253زحلعبدالقدوس50
254کائناتاحمد الله50
255منیرهمحمد حکیم50
256نتاشهذبیح الله50
257مهریهعبدالاحد50
258محبوبهسراج الدین50
259محمد قاسم50
260شادابپرویز50
261عبدالعزیزمحمد آجان50
262محمد سمیرعبدالظاهر50
263عبدالقهارمرزا محمد50
264عبدالعلیعبدالقدوس50
265احمد رامینحفیظ الله50
266محمود صاحب الدبن46
267سید عرفانیبد حفیظ46
268سمیع اللهمحمد ابراهیم46
269حاسناتمحمد ابراهیم44
270مژدهمحمد هارون44
271باسطصبور44
272ولی طوطی شاه44
273احمد سهیلتوریالی44
274عمرعبدالغفور44
275خطیب اللهمحمد رضا44
276حامدمحمد آصف44
277سجادمحمد داود44
278برینعبدالولید44
279فیصلزلمی44
280حسناعلی احمد42
281جنرال محمد خلیلی42
282زبیر محمد طاهر42
283ریلاسمیر احمد40
284سهرابشاه آقا40
285احسان الحقنور محمد40
286امجتمحمد رفیع40
287محمد زبیرعبدالستار40
288طاهر احمدولی محمد40
289مرتظینجیب الله40
290سومرتوریالی40
291غلام رضاشاه محمود40
292محبوب شاهشاه محمد 40
293کیهانمحمد سلیم40
294حاجی تمیم40
295رفیع عبدالقیوم40
296مطیع نقیب الله40
297عمران محراب الدین40
298عرفانعبدالغفار40
299حامدعبدالخلیل40
300محمد سرورمحمد طاهر40
301لیذاعبدالبصیر40
302بهمننجیب الله40
303روح اللهسیف الله40
304فرهادعبدالظاهر40
305جیعونمحمد رخیم40
306حسینعلی محمد36
307طاهروحید الله36
308معزمهمحمد سلیمان34
309حاجی نعمان حاجی فرهاد34
310نوید محمد ابراهیم30
311محمد سهیل عبدالوکیل30
312احمد الهامعبدالسلام30
313عبدالطیفعبدالواسیع30
314احسان اللهحسیب الله28
315رامشفیض محمد28
316شیر محمد محمد28
317عبداللهعبدالرحمن28
318میهنمحمد حسین26
319رحمت اللهسید احمد26
320سید محمد سید حسین26
321سید ادیبسید نادر شاه24
322ابراهیماحمد حسین24
323عبدالباعثسلطان شاه24
324رامزیعقوب22
325آرشولید20

مطالب مشابه