نتایج امتحان پشتو صنف یازدهم ۱۳۹۶ صنوف دوره اول (صنوف ماه جدی)

نتایج امتحانات ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1انیسهاحمد الدین100
2ثمینهمحمد عالم100
3آرزومحمد دامان100
4فروزانمحمد علی100
5حسینهمحممد علی100
6فیروزهمحمد جان100
7مشتاق حسینپاینده باقی100
8فردوسناصر بیک100
9سید رامینسید جلال100
10احمد فرهادسید محمد100
11ثنا اللهخان شیرین100
12سحر جانعبدالهادی100
13فروزانحبیب الله98
14مهر النسامحمد هاشم98
15قاطمهسید عادل شاه98
16حسنیعبدالروف98
17پلوشهعجب گل98
18فرحتسید شبیر98
19صدفاحمد جاوید98
20مدیحهعبدالمعین98
21مدینهعبدالرشید98
22هداحسیب الله98
23زهرامحمد آصف98
24زلیخاقربانعلی98
25بریالیرحم خدا98
26احمد ضیاخادم علی98
27سید باسطسید بهاوالدین98
28خواحه حیسب اللهخواجه دل آغا98
29حکمت اللهخلیل الرحمن98
30نثار احمدعبدالبصیر98
31احمد نویدنور احمد98
32احمد فیصلنظر محمد98
33عبدالباعثهمایون98
34حکمت اللهمحمد بشیر98
35ذبیح اللههمایون98
36محمد عمرانبابه جان98
37انوشهمحمد داود98
38اسمآعطاالحق98
39یاسمینمحمد عظیم98
40نسا یاسمینعتیق الله98
41بشراعبدالطیف98
42نرگسمحمد 96
43فاطمهذبیح الله96
44مینهمحمد صدیق96
45مرسلعبدالهادی96
46معصومهیعقوب علی96
47مینهمحمد صدیق96
48شکیبامیرویس96
49جهان زیبزر خان96
50محمد سلیممحمد نعیم96
51شفیع اللهامین الله96
52شیر خانعبدالوحید96
53سید بارزسید بهاوالدین96
54مهدیعبدالرقیب 96
55احمد ندیمعبدالستار96
56عبید اللهعبدالبصیر96
57احمد شفیععبدالستار96
58ندیمعبدالقدیر96
59غلام ابوبکرغلام محمد96
60سید شکرانسید غفران96
61احمد شبیرمحمد مابل96
62احمد یوسفاحمد جاوید96
63احمد جوادبابه جان96
64محمد داودغلام ممتاز96
65پیمانهمحمد اکرم96
66آرزوجان محمد96
67ظاهره مسکاعبدالمجیب96
68شبنملیاقت علی96
69فرحنازجان آقا96
70یلداسید حمید94
71یلداسید حامد94
72مهر افزونرمحمد ایاز94
73زینبمحمد نسیم94
74مژدهعبدالبصیر94
75مرغلریعبدالمقیم94
76فوزیهجمعه خان94
77سعیدهزلمی94
78سوریهمحمد 94
79اکلیلمحمد ابراهیم94
80صدیق اللهعبدالروف94
81محمد طیب عبدالروف94
82نعمت اللهحاجی روح الله94
83محمد سلطانمحمد امان 94
84احمد حارثمحمد حسین 94
85سید عابدسید رحمت شاه94
86احمد بلالمحمد یعقوب94
87مریمعبدالقدوس94
88فرشتهمحمد عظیم94
89سودابهعبدالشکور94
90فرخندهامان الله94
91تمنامحمد مرزا92
92تمنامحمد هادی92
93ادیبهبابه خان92
94لیلی بهارمحمد محفوظ92
95بهشتهغلام محمد92
96مریمخالد احمد92
97زحلنوید92
98باصرهرحمت الله92
99سکینهاقبال92
100سمیهسلطان احمد92
101امان اللهحبیب الله92
102عبدالبشیرعبدالهادی92
103حسیب اللهالله داد92
104حبیب الرحمنفضل الرحمن92
105احمد ولیدمحمد داود92
106رامینعبدالحق92
107سنگرمحمد عارف92
108فردوسمحمد عارف92
109مسعودمحمد داود92
110ثوابعلی رضاه92
111احمد بلالعبدالمقیم92
112سید شهیرسید رحمت الله92
113مسرتعبدالعزیز92
114شفیقهعبدالحفیظ90
115حسنامحمد داود90
116مریمعبدالحی90
117صبریهاحمد الله90
118باصرهعبدالجمیل90
119مریمحسین داد90
120عادلهسید شیر آقا90
121بصیرهفاروق90
122صمیرهعبدالعزیز90
123محممد یوسفعبدالظاهر90
124ذبیع اللههمایون90
125امیر خانامیر محمد 90
126عبدالحسیب عبدالحبیب90
127سلیمانمحمد اسماعیل90
128حفیظ اللهعبدالرحیم90
129نجیب اللهعزیز الله90
130محمد اللهعمصت الله90
131محمد الیاسامیر خان90
132شاه اورنگ زیببابه جان90
133محمد فرزانمحمد یاسین90
134میر احمد اللهمیر عنایت الله90
135احمد آرششاه محمد 90
136لطف اللهحاجی محمد حسن90
137سحرمحمد نعیم90
138زینبنجیب الله88
139راحیلمحمود شاه88
140عاطفهمحمد امین88
141فیروزهعبدالجبار88
142عنایت اللهعبدالغفور88
143علی سیناحفیظ الله88
144سید عقیلسید عبدالرحیم88
145شعیبمحمد حکیم88
146میوندمحمد قسیم88
147احمد عابدرفیع الله88
148ثریاعبدالله86
149نازیلامحم کبیر86
150لیدامحمد کریم86
151بهارمحمد عمر86
152فاخرهرحیم الدین86
153حسنیهعبدالعزیز86
154الههمحمد نعیم86
155میرا هریرمحم عمر86
156حمیدهعبدالصمد86
157سلیمهعلی نظر86
158سارهمحمد الله86
159صدفمیر محمد شریف86
160محمد عرفانمحمد حکیم86
161نعمانشاه آقا86
162ایمل محمد ناظم86
163یونس فضل حکیم 86
164نصیر احمدنور احمد86
165سلیماناورنگ زیب 86
166ذکی اللهامان الله86
167احمد ذکیمحمد عمر86
168احمد مسعودفضل الله86
169محمد خالدنعمت الله86
170ساجدفضل الرحمن86
171یاسمینحاجی قیام الدین86
172تمناسید عبدالروف84
173مدینهعبدالمطلب84
174خاتونعبدالرزاق84
175مدینهعبدالخالق84
176حسیباالله نور84
177مرحباالله نور84
178لینامرادعلی84
179محمد رامینفقیر محمد84
180آرینآرمان84
181عبید اللهعبدالله84
182سمیع اللهالله داد84
183احمد فوادسلطان محمد84
184سید نظیرسید حشمت الله84
185روح اللهنور آغا 84
186مصطفیهزار میر84
187محمد حارثمحمد انیس84
188سحرنصیر احمد84
189ناهیدمحم جمعه82
190خاطرهامان الله82
191هوسیمحمد شاه82
192مینهقدرت الله82
193خجسته عبدالخلیل82
194شیرزیمحمد ویس82
195عبدالمتیننور احمد82
196محمد میلادمحمد معصوم82
197رستم خانحکیم خان82
198شادابمحمد شفیع 82
199رحمت اللهنور حکیم82
200آرینمحمد اعظم82
201محمد تمیمعزیز احمد82
202محمد شعیبحاجی امور داد82
203شمایلاحمد ضیا82
204تبسممحم شاپور80
205آرزوحیات الله80
206خجسته محممد مقیم80
207سعیدهغلام فاروق80
208پیروز الدینشمس الدین80
209محمد فیصلمحمد فاضل80
210شیرعلیمحب علی80
211سید فهیمسید قاسم80
212سید کمیلسید نبی80
213سخیجمشید80
214محمد عبدالعلی80
215محمد رفیقشیر محمد80
216فرهادرسول خان80
217سلیمانعبدالعزیز80
218احمد نجیمنجیب الله80
219محمد ادریسلعل محمد 80
220مختار حسینغلام محی الدین80
221بلالمقصود80
222نبیل محمد انور80
223محمد فردوسمحمد داود80
224امیر خانقسمت نور80
225زلگیمحمد شریف80
226ضیاملرحمت خان80
227مژده سحرعبدالله80
228زلیخاوحیدالله80
229کائناتاسدالله80
230مژده عنایت الله80
231سارهمحمد طاهر80
232یاسمینغلام غوث80
233فیروزهعبدالاحمد78
234عادلهمحمد حسن78
235فاطمهحبیب الرحمن78
236ربابهرمضان78
237روحینارمضان78
238یسرامحمد شریف78
239مختارنظر محمد 78
240شیریف احمدیمحمد طاهر 78
241مطیع الرحمنفضل الرحمن78
242احمد باسطاحمد طارق78
243محمد قیسعبدالصبور78
244احمد سراج الدین78
245سونیاگل محمد78
246بهشتهمحمد احسان76
247شکیلانیسان الدین76
248زحلصدیق76
249دیاناغلام رسول76
250حبیب اللهعوض76
251میلادمحمد فاروق76
252محمد ایملخوشحال76
253احمد فیصلمحمد آصف76
254هیوادعبدالعلی76
255احمد شکیبابوبکر76
256زحلنورالله76
257پرینازجان آقا76
258زحلعبدالصبور76
259صدفمحمد 74
260زهراسخی داد74
261آرزوحضرت محمد 74
262بهشتهعبدالمتین74
263یمادل آقا74
264علیبرات علی74
265انصارغلام حضرت74
266محمد امیناحمد شاه74
267محمد نعیمعبدالکریم74
268محمد حکیممحمد عالم74
269خجستهشاه ولی72
270مروهاحمد رضا72
271فلورانسفواد72
272هدامحمد نبی72
273اسمامحمد یونس72
274امانظاهر72
275مشتاقمحمد ضیا72
276نور الدینشجاع الدین72
277انقلاب الدینغلام نبی72
278میر امین اللهمیر نعمت الله72
279شعیبصالح محمد72
280محمد محسن الله داد72
281احمد یاسینمحمد ملنگ72
282قیسعبدالرشید72
283مرتظیعوض علی72
284امین اللهعبدالمجید72
285دولت قدمنیک قدم72
286هوشمندعدبالرازق72
287سلیمانعبدالناصر72
288طاهرهمحمد سرور72
289باصره70
290سکینهکریم خان70
291امیرامحمد حسین70
292امیلا محممد حسین70
293محبوبهعبدالمقیم70
294حسیب اللهمحمد اشرف70
295محمد وسیممحمد عظیم70
296خیر اللهحضرت نور70
297میر عبدالمصورمیر عبدالصبور70
298لایق دادعبدالرحیم70
299صدیق اللهدولت خان70
300سحرعبدالوحید70
301شیرینمحمد حسین70
302هیلیشیر محمد70
303حسنا حریر جانمحمد نعیم70
304نیلوفرقمر الدین68
305فرهادغلام سخی68
306عبدالمجیدفیض محمد 68
307محمد عمرانمحمد نعیم68
308احمد باسطدل آقا68
309منصور عبدالواحد68
310مجتبیعبدالحکیم68
311حامدحاجی ایده گل68
312روح اللهمحمد قادر68
313محمد عقیلغلام نبی68
314حامدعبدالجمیل68
315نور اللهحاجی نصر الله68
316سیف الدینعلم بیک66
317میلادنثار احمد66
318ابراز الدینسیف الدین66
319محمد حامدمحمد ابراهیم66
320علیامیر الله66
321محمد ظهوررومل66
322عبدالقدیرعبدالعابد66
323یلدامحمد سرور66
324حریرسمیع الله66
325زهراخان محمد66
326بصیهشهنشاه64
327انصار احمدجهانگیر64
328حسنصفر محمد64
329محمد الیاسمحمد سالم64
330محمد حامدمحمد ابراهیم64
331ذکریاخدا بخش64
332نعمت اللهرحمت الله64
333عبداللهغلام جان64
334محمد نسیمعبدالکریم64
335سپنا هریرمحمد سلیم64
336منیژهغلام دستگیر64
337حمیرامحمد نعیم64
338شکریهمحمد حسن64
339تمنا صافیمحمد عالم64
340گل احمدگل پادشاه62
341مجیب اللهعبدالله62
342نثار احمدعبدالقهار62
343سید ناصرسید عاقل شاه62
344سجیهفضل الدین60
345زحلمحمد60
346شریفهصفر60
347مروه بهارنعمت الله60
348ایثار اللهلطف الله60
349محمد عظیمغلام دستگیر60
350عبید اللهعبدالجمیل60
351الهام60
352عبدالوارثمحمد سلیمان60
353سجادشیر محمد60
354احمدعبدالرحمن60
355سحرعبدالعزیز58
356محمد اقبالمحمد افضل58
357رامینشیرین58
358دادعلیفیض علی58
359لقمانملک شیر58
360حسینعلی58
361حسنامحمد یونس56
362نظیفمحسن56
363نور علیباز علی56
364کفایت اللهعبدالحافظ56
365تمیم اللهامین الله56
366ربیع اللهذبیع الله56
367محمد فیاض56
368وطن گلغنم گل56
369عبید اللهعتیق الله56
370فرزاممحمد علی56
371مریمغلام سخی56
372صدفاحمد فواد54
373صدفحسیب الله54
374لطیفهشریفه54
375احمد فواداحمد جواد54
376هارون گلمیرجان گل54
377فهیمرامین54
378مطیع اللهمحمد سعید54
379رشیدرحمت خان54
380احمد ذکیلعل آقا54
381ملکهفدا محمد52
382امام دادشیردل52
383فریدونغلام حضرت52
384رضاابوذر52
385نزیرولی محمد 52
386محمد مبینمحمد انور52
387ولیدعبدالقدوس52
388خواجه یوسفخواجه مقصود52
389مریممحمد سحاق50
390صابرهحیات الدین50
391محمد سیلابپاینده محمد50
392ذبیع الله50
393عبدالرحمنغلام محمد50
394عبدالخالقمحمد آقا50
395محمد عبدالخبیرمحمد عثمان50
396نداحسیب50
397احمد مدثرعلی احمد48
398هوسیشیرین 46
399عبدالوهابعبدالمنان46
400امام الدینبرمان الدین46
401شیرین آغامحمد محسن46
402عبدالبصیرعبدالقادر46
403عظیم الدینفیض الله46
404رشادعبدالله46
405اصیلعبدالاحمد44
406مصورمحمد سلیم44
407شاهد اللهشجاع الله44
408عبدالجلیلعبدالخلیل44
409طلحهعبدالخالق44
410محمد عمرمحمد غلام 44
411سلیمانعبدالرحمن44
412محممد فیصلمحمد مصطفی42
413ساحلگل احمد42
414عبدالستارمحمد داود42
415مژدهمحمد عمران40
416محمد غلام حسن40
417الیاسخان محمد 40
418انجام الدینشجاع خان40
419احمد مشتاققسیم40
420صمیمهعبدالرحمن40
421کاملهخادم علی36
422عبدالباسطدل آغا36
423محممد باعثعبدالحلیم34
424عایشهشریف32
425منصورگل آقا32
426سمیر عبدالبصیر32
427خیر الدیناحمد علی30
428فریدحسین داد28
429محمد علی28
430نویدهمحمد رحیم24
431عبدالحکیمسید شیرین24
فهرست

you're currently offline