نتایج امتحان معادلات ۱۳۹۶ صنوف دوره دوم (صنوف ماه حمل)

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1قیسمحمد اعظم100
2عطا اللهعلی محمد 100
3سید اکبرسید نظیم100
4فیصلباز محمد100
5عمرمحمد صادق100
6سنگرمحمد عارف100
7ادیبقلندر100
8شعیبنثار احمد100
9شیر خانعبدالوصیل100
10احمد راشداحمد فرید100
11جهانسراج الدین100
12سراج الدینعبدالقیوم100
13محمد فیصلمحمد آصف100
14محمد معروفمحمد قاسم100
15مرید غوثغلام فاروق100
16عهدیهببرک100
17سعدیهشیردل100
18انوشهمحمد داود100
19سحرجانعبدالهادی100
20فاطمعهعبدالمتین100
21تمهید اللهحاجی خوانی100
22عبداللهمحمد شریف100
23سید بارزسید بهاوالدین100
24صفی اللهافغان98
25احمد زئمحمد امین98
26محمد هارونبسم الله96
27صدامنور ولی96
28ولیدعبدالقدوس96
29ابو نصرحق نظر96
30انوشهعبدالسلام96
31حسنیعنایت الله96
32سبزه گلشمس الحق96
33فرحتبهرام96
34فرحنازمحمد صادق96
35سهرابمحمد اضغر96
36عبداللهسیف الدین96
37احمد صابرعبدالواحد94
38احمد فایزغلام فاروق94
39احمد تمیممحمد کبیر94
40محمد زبیرمحمد رسول94
41بسمحهنجیب الله94
42محمد صمیممحمد قاسم92
43اصیل خانحاجی میرانجان92
44سطان ولیگل زمان92
45رامشعبدالرزاق92
46صمیمهمحمد نسیم92
47باصرهمحمد نسیم92
48نسترنفاضل شاه92
49تمکینفیض محمد92
50اصیلاغلام سخی92
51فردینشکرالحق92
52مطیع اللهعبدالله92
53سمیرخالد90
54عبدالوارثعبدالغفور90
55میر عبدالربمیر عبدالله90
56مینهعمر90
57دنیاغلام ربانی90
58نیلوفرجلال الدین90
59نیلوفروحیدالله90
60نیلوفرمحمد داود90
61نازنینرفیع الله90
62مهریهعبدالفرید90
63خدیجهمحمد شریف90
64نعمانشاه آقا90
65شهریارتعمت الله88
66ایملعبدالله88
67مختار احمدعبدالرزاق88
68محمد زاهدسلطانعلی88
69رضا شاهنذیر شاه88
70آمنهعید محمد88
71حلیمهباز محمد88
72سحرگل پادشاه88
73ویداشاه محمد88
74احمد فرزادحاجی داد محمد86
75رفیع اللهحاندل 86
76محمد ظاهرمحمد اکرم86
77نذیر احمدگلستان86
78سید رشادسید عبدالواسع86
79محمد عمرمحمد عادل86
80نیلابعبدالغفور86
81دیاناعبدالسلام86
82مروهعیدالجمیل86
83مروهبسم الله86
84عبدالقهارفرزاد محمد86
85قاری زلگی84
86مهدیعبدالرقیب84
87حکمت اللهامان الله84
88مرسلشیر سعید84
89آرینمحمد شاه84
90نیلوفرعالمیار84
91شمس الحقعبدالمبین84
92مجتبیمصطفی84
93محمد عزیزمحمد نذیر82
94بهارهحاجی جمعه82
95ریحانهمحمد اکرم82
96زینتعزیز آقا82
97ولیدمحمد اعظم80
98سمیراعبدالفتاح80
99مدینهنصرت خان80
100فرحتاحمد فرید80
101فریالمحمد نزیر80
102اسمامحمد حنیف80
103داد محمدیار محمد80
104عبدالخالقمحمد آقا78
105عبید اللهعتیق الله78
106مجتبیابو طالب78
107وصیل احمدیار محمد 78
108احمد نویدمحمد یاسین78
109محمد وسیمشیر محمد 78
110سپوژمیاسد الله78
111سودابهعبدالرسول78
112فاروقمصطفی78
113مسیح اللهنور الله76
114سمیهغلام الدین76
115سومنگل الرحمن76
116مقدسعبدالوحید76
117هوشمند76
118شفیع اللهنصرت الله76
119سید عمرسید یونس74
120احمد عمرعلی74
121بیتانوروز74
122مزملمحفوظ شاه72
123اسمانور احمد72
124محمد فایزمحمد فاروق70
125زبید عبدالعزیز70
126ذبیح اللهفیض آقا70
127نویدلعل محمد70
128فاطمهعلی محسن70
129سحرعبدالصبور70
130نبیلاعبدالفتاح70
131صنمیبد یعقوب70
132راضیهعبدالرزاق70
133کائناتاحمد الله70
134مریمخلیل الرحمن70
135فرحنازمحمد عالم70
136خالده70
137مسکامحب الله70
138سیامویعبدالغفور70
139سعدیهعبدالکریم70
140مستورهسیف الرحمن70
141برهان الدینامام الدین70
142احمدمحمد سعید70
143مقدسعبدالخالق68
144عباداللهسمیع الله68
145مقدسعبدالخالق68
146سهیلاانور68
147عبدالواسععبدالاحمد66
148نعمت اللهسید احمد66
149امیدسید عادل66
150احمد سهیلتوریالی66
151نیلوفر66
152شکیباچمن علی66
153زهرااحمد الحق66
154سمیهمحمد امین66
155مروههمایون66
156الطاف احمدآقا محمد64
157ویدامحمد شریف64
158محمدوحید الله62
159فریدعبدالقیوم62
160غلام رضاشاه محمود62
161مژدهعبدالقادر62
162هدمحمد ندیم62
163حامدمحمد آصف60
164احمد فواداحمد جواد60
165محمد حصمرغلام حیدر60
166احمد زاهدنصیر آقا60
167مرسلمحمد صدیق60
168ادامحمد عمر60
169لیاحشمت الله60
170ممتاززید60
171فریحهشایق الله60
172فرهادعبدالظاهر60
173فیاضعبدالقدیر60
174تیمور شاهعبدالغفور60
175ابوبکرمحمد عثمان60
176عبدالرقیبعبدالفتاح58
177احمد شبیرمحمد حسن58
178تمناغلام حسن58
179مژدهمحمد هارون58
180بسیمامحمد علی56
181ام البنینحسین احمد54
182شازیهغلام سخی52
183تههینهعبدالله52
184قیام الدینغلام محی الدین50
185حاسناتمحمد ابراهیم50
186نگینهشاه محمد50
187لیدامیرعبدالواحد50
188نداغوث الدین50
189سلیممحمد صابر50
190نجیب اللهمحمد امین50
191یاسرنعمت الله50
192احمد شعیبمجیب الرحمن50
193کفایت اللهنجیب الله50
194شبانهسید جان48
195احمد رازقامین 46
196شجاع محمد الله46
197حسیب اللهگل نبی46
198عبدالباسطعلاوالدین46
199زهرافیض محمد 46
200مینهمحمد حلیم46
201عبدالباسطمحمد مختار46
202محمد افضلمحمد طاهر44
203مرتضیاحمد بلال44
204غفریهعبدالغفار44
205مروهنوریالی44
206رامینگدا محمد 42
207ذاکر احمد آقا محمد42
208بلقیسعبدالعلیم42
209شکرانعلی میرزا40
210داریوشمحمدعمر40
211فریدونعبدالشکور40
212اسماسید ذکریا40
213پاکیزهخیر محمد40
214سارهمحمد یاسین40
215آرینمحمد اعظیم40
216احمد راشدسید مقبول40
217رحمت اللهسید احمد 38
218سارهاحمد شاکر38
219تمنامحمد قاسم38
220مرتضیمحمد عظیم36
221سحراحمد شاکر36
222حاجت اللهعبدالرزاق30
223فردینخلیل30
224عبداللهعبدالرحمن28
225عرفانعبدالغفار28
226معرفهعبدالشکور28
227صدفعطاالرحمن26
228رحیم الدینکرام الدین22
229کریمخلیل الله20
230لیلامهردل20

Default image
داکتر محمد شریف پاینده
داکتر محمد شریف پاینده موسس مرکز آموزش علوم ساینسی انیس است. داکتر پاینده فعلاً مصروف تدریس در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس میباشد و همزمان مسوولیت این سایت را نیز بر عهده دارد.