نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شماره نامنام پدرنمره
1مهر افزونمحمد ایاز100
2حسنیعبدالروف100
3نیلوفرشیر علی100
4زینبسید خلیل100
5حسنیهناصر100
6آمنه محمد 100
7مدینهعبدالرشید100
8فردوسناصر بیک100
9سید باسطسید بهاوالدین100
10علیبرات علی100
11سید بارزسید بهاوالدین100
12حکمت اللهمحمد بشیر100
13احمد یوسفاحمد جاوید100
14صدیق اللهعبدالروف100
15جهانسراج الدین100
16تمنامحمد مرزا98
17فرحتسید شبیر98
18آرزومحمد دامان98
19مشتاق حسینپاینده باقی98
20سید عابدسید رحمت شاه98
21سید بارزسید بهاوالدین98
22سید شکرانسید غفران98
23مزملعبدالوحید98
24احمد صداممحمد نعیم98
25محمد صدیقادریس98
26سید شکرانسید غفران98
27ضیاملرحمت خان98
28فروزانحبیب الله96
29فلورانسالف محمد96
30باصرهعبدالغیور96
31حدیثهعبدالشکور96
32مشتاقمحمد ضیا96
33محمد فیصلمحمد فاضل96
34زلگیمحمد شریف96
35احمد ندیمعبدالرحمن96
36محمد ادریسمحمد عظیم96
37حسن المابمحمد باور96
38ندیمعبدالقدیر96
39نعمت اللهحاجی روح الله96
40محمد عرفانمحمد حکیم96
41محمد داودغلام ممتاز96
42هدیهشاه محمود94
43مریمعبدالحی94
44فاطمهسید عادل شاه94
45سکینهاقبال94
46صدفمیر محمد شریف94
47فوزیهجمعه خان94
48خاتونعبدالرازق94
49حبیب الرحمنفضل الرحمن94
50علیبرات علی94
51احمد شاهعبدالمتین94
52حسیب اللهالله داد94
53سمیع اللهالله داد94
54سید شهیرسید رحمت الله94
55میر احمد اللهمیر عنایت الله94
56محمد شعیبمحمد شفیق94
57سنگرمحمد عارف94
58حامدغلام رسول94
59احمد نویدمحمد قاسم94
60رشیدرحمت خان94
61محمد عمرانبابه جان94
62نسآیاسمینعتیق الله94
63سودابهعبدالشکور94
64شبنملیاقت علی94
65مسرتعبدالعزیز94
66انیسهاحمد الدین93
67سجیهمحمد علی92
68لیدامحمد کریم92
69سمیع اللهالله داد92
70محمد عمرمحمد حکیم92
71نجیب اللهعزیز الله92
72احمد حارثمحمد حسین92
73غلام ابوبکرغلام محمد92
74احمد جانبابه جان92
75بشراعبدالطیف92
76مهدیعبدالمتین90
77مصطفیهزار میر90
78سلیمانمحمد اسماعیل90
79عبدالباسطعبدالولی90
80محمد ادریسلعل محمد90
81مسعودمحمد داود90
82نصرت اللهغلام ربانی90
83نرگسمحمد88
84زینبنجیب الله88
85ثمینهمحمد عالم88
86ثریاعبدالله88
87مژدهعبدالبصیر88
88حسیبا الله نور88
89محمدعبدالعلی88
90احمد ندیمعبدالستار88
91محمد ریاصمحمد یوسف88
92پیروز احمدشمس الدین88
93سادات محمد شفیع 88
94انصارغلام حضرت88
95احمد بلالمحمد یقعوب88
96محمد اللهعصمت الله88
97عطااللهمحمد نسیم88
98مشتاق احمدعبدالرزاق88
99محمد داودسید احمد88
100نعمانشاه آقا88
101احمد فوادسلطان محمد88
102مختار حسینغلام محی الدین88
103بریالیرحم خدا88
104احمد فیصلنظر محمد88
105فیروزهعبدالجبار86
106مرغلریعبدالمقیم86
107باصرهرحمت الله86
108امان اللهحبیب الله86
109عبدالکبیرعبدالغفور86
110هوشمندعبدالرازق86
111مصطفیعبدالمتین86
112اکلیلمحمد ابراهیم86
113عبدالحسیبعبدالحبیب86
114ثنا اللهخن شرین 86
115محمد سلطانمحمد امان86
116حارثشاه محمد 86
117میرعبدالمصورمیر عبدالصبور86
118خیر اللهحضرت نور86
119منظور احمدخان آقا86
120اسلام الدینغلام محی الدین86
121عبداللهغلام جان86
122محمد نسیمعبدالکریم86
123فرشتهمحمد عظیم86
124مهدیهمحمد یونس84
125عنبرینضمیر احمد 84
126سحرخان زمان84
127شریفصادق84
128شفیع اللهامین الله84
129خواجه عنایت اللهخواجه وحید الله84
130سید فهیمسید قاسم84
131محمد علیغلام سخی84
132احمد باسطدل آقا84
133مقدرعزیز الله84
134ربیع اللهذبیع الله84
135یونسفضل حکیم84
136شعیبمحمد علیم84
137سید عقیلسید عبدالرحیم84
138عنایت اللهعبدالغفور84
139مجتبیعبدالحکیم84
140منصورعبدالواحد84
141فرشیدفخر الدین84
142احمد فرهادسید محمد84
143تمنا صافیمحمد عالم84
144مریممحمد اسحاق82
145عایشهمحمد ابراهیم82
146معصومهیعقوب علی82
147سپوؤمیگل نور82
148سعیدهغلام فاروق82
149ضمیرهعبدالعزیز82
150سلیمهعلی نظر82
151زهرامحمد آصف82
152شکیبامیرویس82
153خجستهعبدالخیل82
154محبوبهسید المقیم82
155نثار احمدجهانگیر82
156مطیع اللهفضل الرحمن82
157امین اللهخیر جان82
158محمد سلیممححمد نعیم82
159ابراز الدینسیف الدین82
160علیظاهر82
161یمادل آغا82
162احمد آرششاه محمد 82
163محمد عظیمغلام دسگیر82
164محمد زکیمحمد داود82
165شاه اورنگ زیببابا جان82
166شعیبصالح محمد82
167عبیداللهعتیق الله82
168عبدالحلیمدل آقا82
169محمد طیبعبدالروف82
170احمد ضیاعبدالستار82
171مسیح احمدعبدالغیور82
172خواجه یوسفخواجه مقصود82
173زینبمحمد حسین80
174سمیهسلطان احمد80
175مدینهعبدالرشید80
176فرشادعبدالطیف80
177علی یارخدایار80
178محتشیمعبدالله80
179برکت اللهولی الله80
180سخیجمشید80
181پرویزمحمود80
182ظفرمحمد سلیم80
183عبدالباعثهمایون80
184محمد فیصلمحمد آصف80
185محمد آرمانحسیب الله80
186محمد نعیمعبدالکریم80
187روحینامیر انجام الدین80
188طاهرهعبدالمجیب80
189سحرمحمد نعیم80
190مژ سحرعبدالله80
191یاسمینمحمد عظیم80
192اسمآعطاالحق80
193شفیقهعبدالمحفوظ78
194خجستهشاه ولی78
195بهشتهغلام محمد78
196زحلنوید78
197مدیحهعبدالمعین78
198عمیرنظر محمد78
199امیر خانحشمت نور78
200ذبیع اللههمایون78
201کاظم علیامام علی78
202حکمت الرحمنخلیل الرحمن78
203احمد ولیدمحمد داود78
204اکملمحمد جان78
205امید احمد78
206محمد یوسفعبدالظاهر78
207شبیرمحمد مایل78
208سید رامینسید جلال78
209عبدالمنیرعبدالغیاث78
210فروزانمحمد علی77
211یلداسید حمید76
212عاطفهمحمد امین76
213آرزوغلام الدین76
214سوریهمحمد76
215سید کمیلسید نبی76
216شیر علیمحب علی76
217نصرت اللهعبدالله76
218ذوالفقارظاهر76
219نثار احمدعبدالقهار76
220محمد ظریفکته بیک76
221شیر خانعبدالوحید76
222مقیمسردار76
223محمد شمس الدیناسد الله76
224محمد سیلابپاینده محمد76
225بهراممحمد ابراهیم76
226عبدالبشیرعبدالهادی76
227عبید اللهعبدالجمیل76
228لقمانملک شیر76
229احمد شفیععبدالستار76
230نصرمن اللهمحمد زمان76
231حاسناتسید ندیم74
232صنممحمد شاپور74
233مریمخالد احمد74
234حمیدهعبدالصمد74
235شریفهصفر74
236فرهادغلام نبی74
237احمد زاکراحمد شاه74
238آرینمحمد اعظم74
239رستم خانحکیم خان74
240خواجه مهرانخواجه محمد عثمان74
241امیدمحمد احسان 74
242محمد رفیعشیر محمد74
243غلام حسنمحمد عزیز74
244عبدالباسطمحمد شریف74
245جواد احمدداد محمد74
246احمد ایرج عبدالفتاح74
247محمد فهیمعبدالرحیم74
248آرزوجان محمد74
249فرشتهغلام ربانی74
250زهراسخی داد72
251اصیلاحسین72
252فلورانسفواد72
253مرحباالله نور72
254مریماحمد خان72
255حسیب اللهمحمد اشرف72
256شفیقسید عزت الله72
257محمد عمرانمحمد نعیم72
258احمد عابدرفیع الله72
259محمد جاویدمحمد ابراهیم72
260سلیمانعبدالقدیر72
261محمد مرتضیملک محمد72
262محمد فایزمحمد فاروق72
263مریمعبدالقدوس72
264مژدهعنایت الله72
265حذیفهایاس70
266صدفعبدالغفار70
267شبنمفرید70
268سحرمحمد جاوید70
269صابرهاحمد جان70
270گل احمدگل پادشاه70
271صفر محمدمحمد مراد70
272فرهادرسول خان70
273محمد ندیمعبدالعلیم70
274الهاممحمد حنیف70
275ایملمحمد ناظم70
276ذبیع اللههمایون70
277سید روحیدسید الفت70
278نعمت اللهرحمت الله70
279پرویزغلام محمد70
280داد علیفیض علی70
281اسد اللهمیر افغان70
282عبدالقدیرعبدالصابر70
283پیمانمحمد اکرم70
284سونیاگل محمد70
285تمنا غفوریسید عبدالروف68
286فاطمهذبیح الله68
287سودابهمحمد68
288فرحنازمحمد شاه68
289ملالیباروز68
290شاپور خانالله محمد68
291شادابامان الله68
292مصورمحمد سلیم68
293رومانمهران68
294نعمانمهران68
295احمد سیرعبدالوهاب68
296نوید اللهجان آغا68
297اسمامحمد احسان66
298ساحلگل احمد66
299حبیب اللهعوض66
300احمد زکیمحمد عمر66
301محمد باعثعبدالحلیم66
302مهدی جانامیر جان66
303محمد یاسینمحمد ملنگ66
304قیسعبدالرشید66
305محمد مقصودمحمد یونس66
306احمد ضیاخادم66
307ناهیدمحمد جمعه64
308اسمامحمد آصف64
309رخسارعبدالرحمن64
310ظریفهمحمد آلش64
311سماوحید الله64
312خالدهمحمد مقیم64
313امام الدینشیردل64
314برهانقاسم64
315عبدالمتیننور احمد64
316حمید گلنور الله64
317محمد فیصلمحمدمصطفی64
318روح اللهحبیب الله64
319ذبیع الله64
320حارثعبدالشکور64
321عبدالخالقمحمد آقا64
322ایثار اللهلطف الله64
323سارهمحمد طاهر64
324نیگینعظمت 62
325ساجدهشیدا62
326راحیلمحمود شاه62
327ربابهرمضان62
328سارهمحمد الله62
329احمد فواداحمد جواد62
330محمد امینفقیر محمد62
331شریفمحمد ظاهر62
332محمد بصیر عبدالاحمد 62
333خواجه مسیح اللهخواجه صفا62
334مهدیعبدالرقیب62
335امیر خانمحمد میر62
336محمد عقیلمحمد تقی62
337عبدالوارثمحمد سلیمان62
338پروانهعبدالرحمن60
339محمد ایملخوشحال60
340عبید اللهعبدالبصیر60
341رافیهعبدالرجیم60
342حسنامحمد داود58
343عادلهمحمد حسن58
344کاملهخادم علی58
345حشمت اللهعبدالودود58
346نصیر احمدنور احمد58
347معروفهخدا داد56
348آرزومحمد نعیم56
349امیرمیرزاده56
350عبدالواسیععبدالقدوس56
351خالدعمر56
352احمد نویدرحمت الله56
353احمد رامینعبدالعلیم56
354زهراعبدالرحیم54
355نازیلامحمد کبیر54
356شکیلانیستان الدین54
357صابرهحیات الدین54
358فروتنعزیزاحمد54
359صدام حسینغلام رسول54
360علیامیر الله54
361احمد جاویداحمد طارق54
362احمد عرفانعبدالروف54
363فرزادسید احمد54
364حریرسمیع الله54
365فریدحسین داد52
366رامینعبدالله52
367ذبیع اللهعبدالجلیل52
368منیرعبدالحفیظ52
369میوندمحمد قسیم52
370سمیرحبیب جان52
371مجیب اللهخیر الله52
372باصرهعبدالجمیل50
373زینبمحمد سلیم50
374پروانهمحمد 50
375دمناابوزر50
376جعفرعبدالمعروف50
377سید جمال الدینسید جلال50
378مقیمسردار50
379امجد علیمحمد آخان50
380امین اللهعبدالحمید50
381محمد امان الله50
382سلیمانعبدالرحمن50
383الیاسلطف الله50
384فرخندهعبدالباقی50
385صاحبهاحمد جان48
386بهارسید آقا48
387مراد علیجمعه گل48
388لایق دادپیرداد48
389فوادمحمد نواب48
390مروهمعراج الدین46
391سوریاقسیم46
392صدفعبدالواحد46
393بهارداود46
394شکرانعلی میرزا46
395احمد صیاماخترمحمد46
396شمایلفرید احمد46
397لطیفهعزیز الله44
398پلوشهعجب گل44
399بهارهاحمد خان44
400حسیب اللهعبدالرقیب44
401محمدغلام حسن44
402نثار احمدعبدالبصیر44
403محمد نایبخدا داد44
404احمد فهیمخلیل الله44
405علی خانامرالدین44
406محمد محسنالله محمد44
407احمد فهیمجمال الدین44
408مریممحمد42
409صدفعبدالله42
410فوادمیرزا محمد42
411محمد علی42
412عمرانسلیمان42
413بلالعبدالعظیم42
414میلادمحمد فهیم42
415محمد عمرمحمد عثمان42
416عبدالرحمناحمد مزمل42
417مسیع اللهصفی الله40
418فتح خانملا عمر40
419محمد فردوسمحمد داود40
420محمد عقیلغلام نبی40
421سجادشیرمحمد40
422محمد امینمحمد اکرم40
423گل عالمسید کریم40
424کوثراحمد خالد40
425کايناتاسدالله40
426نور علیباز علی38
427سید نزیرسید حشمت الله38
428لایق دادعبدالرحیم38
429فرحتعبدالعزیز36
430ملکهمحمد اکبر36
431فرشادعبدالصمد36
432محمد نسیممحمد صدیق36
433سیف الدینشهباز36
434مرسلغلام سرور36
435سلیم دهپور34
436عبدالشهیمعبدالقهار34
437فرشتهعبدالطیف32
438شاهد اللهشجاع الله32
439فریحهمحمد راشد30
440سراج دینشهزاده30
441رامشراکش30
442نجوااحمد خالد30
443ثناعبدالواحد30
444احمد بلالمحمد اختر28
445سیف الدینمحمد عالم28
446میلادمحمد فاروق26
447ملا محمد محمد ملا26
448وهابتواب26
449قیسمحمد ویس26
450فردینشاه محمود26
451احمد رامزاحمد زبیر24
452احمد سیرنور آقا24
453علیعبدالقیوم22
454مرجانمحمد صادق20
455دیناسمندر20
456ممتازمحمد صادق20