امتحان کتاب پشتو صنف دهم

امتحان های پشتو

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

1 ....... هغه کلمه ده چې د نوم څرنګوالی څرګندوي:
2. هغه کلمه چې په جمله کې د کلمو د مطابقت، اړیکو، ترتیب او ترکیب په هکله بحث کوي:
3. "لمر راوخوت" په دې جمله کې مبتدا په نښه کړی:
4. "حدیقه خټک ، ګلدسته ، یوسف زلیخا، څلویښت حدیثونه او قصیده برده" د چا آثار دی:
5. د نثر لغوي معنا په نښه کړی:
6. تذکره الاولیا کتاب په کوم کال لیکل شوی دی:
7. خیرالبیان او مخزن الاسلام په کوم ډول نثر لیکل شوی دی:
8. د بدیع لغوي معنا په نښه کړی:
9. دستار نامه د چا اثر دی:
10. په دی شعر کی " چې یې تلمه په خندا خندا دیدار ته --- اوس یې درومم په ژړا ژړا مزار ته" کوم ډول صنعت استعمال شوی:
11. په دی شعرکی" ما په سل کرته یاد کړې ته رانغلې --- زه به سل کرته درشم که تا یاد کړم " کوم ډول صنعت استعمال شوی:
12. متلونه د شکل له مخی په څو ډلو ویشل شوی دی:
13. "تیږه په خپل ځای درنه وې" څه ډول متل دی:
14. د "مستغنی" لغت ضد معنی په نښه کړۍ:
15. د "پیاوړی" لغت ضد معنی په نښه کړۍ:
16. د "رجوع" لغوی معنا په نښه کړی:
17. که په یو شعر کې یو تاریخي پیښې او حکایت ته اشاره وشی، نو کوم ډول صنعت رامنځته کیږی:
18. د خیرالبیان په مقابل کی کوم کتاب ولیکل شو:
19. " کلمه داره روپۍ" د چا اثر ده:
20. لاندی کوم شخصیت د پښتو د "غزل بابا" په نامه یادیږی:
21. "ننګرهار" څه ډول نوم دی:
22. ادبي تاریخ لیکونکو د پښتو ژبې ادبیات په تاریخي لحاظ په څو دورو ویشلي دي:
23. د پښتو ادب تاریخ لومړنۍ یا لرغونې دوره د چا د ترلاسه شوی شعر څخه پیل کیږی:
24. بیټ نیکه د کومی پیړۍ شاعر و:
25. د سلیمان ماکو د پلار نوم څه دی:

که چیرته غواړی د آزموینې پایله ووینی په ثبت او پایله باندی کلیک وکړئفهرست

you're currently offline