نتایج امتحان دری دهم ۱۳۹۶

نتایج امتحانات ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهاسمولدنمره
1مروه سحرعبدالله100
2انوشهمحمد داود100
3علی سیناغلام سرور98
4فردوسناصر بیک98
5سحرجانعبدالهادی98
6احمد جواد بابه جان 98
7اکبر شاهقادر شاه96
8حکمت اللهمحمد بشیر 96
9هوشمندعبدالرزاق96
10سعیدهغلام فاروق96
11حبیب اللهعوض96
12مشتاق حسینپاینده باقی96
13سحر محمد نعیم96
14ذبیع اللههمایون94
15ندیم عبدالقدیر94
16محمد ندیمعبدالعلیم94
17زینبسیدخلیل94
18فروزانحبیب الله94
19فیروزهعبدالجبار94
20صدفاحمد جاوید94
21زهرامحمد آصف94
22هدیهمحمد قاسم94
23فرشادعبدالطیف94
24اسماعطاالحق94
25نسا یاسمینعتیق الله94
26سودابهعبدالشکور94
27سید رامینسید جلال92
28سراجعلی92
29شکریهمحمد عمر92
30امان اللهحسیب الله92
31ظاهره مسکاعبدالنجیب92
32شمایلفرید احمد92
33مسرتعبدالعزیز92
34یاسمینحاجی قیام الدین92
35فرحنازجان آقا92
36فرخندهامان الله92
37منصورعبدالواحد90
38احمدنظر محمد90
39مختارحسینغلام محی الدین90
40عبید اللهغلام جان90
41احمد شاهعبدالمتین90
42منصورعبدالواحد90
43احمد یوسفاحمد جاوید90
44ایوانحاجی ګل90
45سحرعزیز احمد90
46شکیبامیرویس90
47محمد یوسفعبدالظاهر90
48منظور احمد خان آقا90
49همایونمحمد قدم90
50بیمانهمحمد اکرم90
51طوباعزیز الله 90
52احمد خاناحمد شاه88
53عشوهمحمد فیاض88
54مرسلشیر سعید88
55لینامراد علی88
56صدفعزیز احمد88
57مریمعبدالقدوس88
58فرشتهغلام ربانی88
59شبنملیاقت علی88
60عبدالباعثهمایون86
61محمد محسنالله محمد86
62حکیم اللهمحمد گل86
63عبدالبشیرعبدالهادی86
64فروزانمحمد علی86
65صدفمیر محمد شریف86
66رشیدرحمت خان 86
67محمد دوادغلام ممتاز86
68احمد فرادسید محمد84
69سلیمانمحمد اسماعیل84
70شبیهمحمد مایل84
71محمد امانعنایت الله84
72محمد عرفانمحمد حکیم84
73فیصلحبیب84
74سلیمانمحمد اسماعیل84
75نجیب اللهعزیز الله84
76طوباعبدالواحد84
77فوزیهجمعه خان84
78مشتاق احمدعبدالرازق84
79میلادعنایت الله84
80آرزو جان محمد84
81سونیاگل محمد84
82لقمانملک شیر82
83فیروزهعبدالاحمد82
84مرسلشیر آغا82
85مدیحهعبدالمعین82
86سمیهسلطان احمد82
87مشتاقمحمد ضیا82
88علی محمدمحمد طاهر82
89عبدالمجیدفیض محمد82
90شریف صادق 82
91محمدعبدالعلی82
92عمیرنظر محمد82
93هدیهمحمد سلیم82
94ضیامل رحمت خان 82
95سروش محمد هاشم80
96مقیم سردار80
97محد قیسعبدالصبور80
98علیبرات علی80
99مقدرعزیز الله80
100محمد تمیمعزیز احمد80
101محمد رضابرات علی80
102داد علیفیض علی80
103فرشتهاحمد80
104عنبرینضمیر احمد80
105آرزومحمد دامان80
106فاطمهذبیع اله80
107یسراحمید الله80
108باصرهرحمت الله80
109مژدهعبدالواحد80
110ملالیباروز80
111تمنامحمد هادی80
112زلیخاقربانعلی80
113سکینهاقبال80
114پهلوان الدینپهلوان رستم80
115سمیع اللهالله داد80
116حبیب الرحمنفضل الرحمن80
117زهراعبدالرحمن80
118نعمت اللهحاجی روح الله78
119بریالی رحم الله78
120واعظغلام سرور78
121سنگرمحمد عارف78
122مروه احمد فرید78
123سوریهسیدعنایت الله78
124سوریهمحمد 78
125اورزلامحمد78
126ساحلاسد الله78
127احمد شکیبابوبکر78
128شهاب الدینحاجی اکرم الدین78
129بلالمقصود76
130ثواب علی رضا76
131یمادل آقا76
132محمد حامد محمد ابراهیم76
133عبدالباسطمحمد شیریف76
134ماه فروزانمحمد فرزا76
135سارهمحمد الله76
136دیاناعبدالله76
137زهراسخی داد76
138ادیبهادب محمد76
139سید سلیمانسید قاسم76
140عبدالحبیبعبدالرقیب76
141عبدالمتیننور احمد76
142برنیازجان آقا76
143عبدالمنیرعبدالصابر76
144احمد سلیم محمد صدیق76
145حامد گل احمد76
146احمد ضیاعبدالمجید74
147علیعبدالقیوم74
148زلکیمحمد شریف74
149فرهادخیر محمد74
150احمد راحلمحمد قاهر74
151شفیع اللهامین الله74
152محمد یونسفضل حکیم74
153نیگینعظمت74
154یاسمینعلی نظر74
155عادلهسید شیر آقا74
156ظریفهمحمدآلش74
157انیتافاروق74
158عثمانعبدالله74
159شیرزی محمد دین74
160کاییناتاسد الله74
161یاسمینغلام غوث74
162محمد منیمعبدالکریم 74
163مهدیعبدالرقیب72
164عبدالبصیرغلام الدین72
165احمد باسطدل آقا72
166فضل الهادیهزار گل72
167ساداتمحمد شفیع72
168رزماامان الله72
169سکینهکریم خان72
170حدیثه فروزانعبدالشکور72
171کوثرعبدالعلی72
172زحلنوید72
173نجمااحمد خالد72
174محمد نعیم عبدالکریم 72
175کیهانفواد70
176محمد فرزانمحمد یاسمین70
177عبیداللهعبدالبهیر70
178سمیع اللهبخت بلند70
179فروتنعزیز احمد70
180نصیر احمدنور احمد 70
181رستم خانحکیم خان70
182اکرام سرور خان70
183محمدکریممحمد فتح70
184رومانشاه آقا70
185عبدالباسطمحمد الیاس70
186احمد شفیععبدالستار70
187توحید اللهآغا جان70
188مطیع اللهمحمد سعید70
189احمد ذکیمحمد عمر70
190فتانهمحمود شاه70
191فاطمهسید عادل شاه70
192جمیلهمیرزا عزیز70
193صدفحشمت الله70
194الهه حبیب الله70
195انیسهاحمد االدین70
196شفیقهعبدالحفیظ70
197ضمیرهعبدالعزیز70
198خیر اللهحضرت نور70
199شریفمحمد طاهر70
200انقلاب الدینغلام نبی70
201عبدالقیومگل آقا70
202محمد عمرانبابه جان 70
203محمد عقیلمحمد تقی68
204سیاوشاحمد خان68
205احمد عابدرفیع الله68
206محمد ادریسلعل محمد68
207مسعودمحمد داود68
208منصورذکریا68
209ندامحمد شاه68
210فاطمهحسیب الرحمن68
211شکریهمحمد اسحاق68
212عبدالمنیرعبدالسلام68
213مژدهعنایت الله 68
214تمنامحمد عالم68
215سحر عبدالصبور68
216عبدلقدیرعبدالصابر68
217ذبیع اللهآزاد شاه66
218نثار احمد عبدالبصیر66
219محمد عمرانمحمد نعیم66
220امین اللهعبدالحمید66
221احمد پرویزعبدالبصیر66
222سید احمد عبدالله66
223میر بچه خانارباز خان66
224نثار احمد عبدالقهار66
225مریمعبدالعلی66
226حسنا محمد داود66
227حمیدهعبدالصمد66
228مروه عبدالمعروف66
229مریممحمد راشد66
230آرزومحمد نعیم66
231احمد نویدنور احمد 64
232اول خانحاجی جمعه خان64
233نور علیراشد زمان64
234مهرانعبدالرحیم64
235ذکی اللهامان الله64
236رامینعبدالحق64
237امیر خانقسمت نور64
238احمد ایرجعبدالفتاح64
239محمد الهاممحمد معلم64
240احمد نویدنور احمد 64
241میوندمحمد قسیم64
242گل محمدگل آقا64
243ایثار اللهلطف الله64
244نگاهجاوید64
245فرحتعبدالعزیز64
246ناهیدمحمد جمعه64
247اسما محمد آصف64
248مدینهعبدالمطلب64
249دیباعصمت الله64
250کاملهخادم علی64
251ساحلگل احمد 64
252بشیرمحمد نذیر 64
253عبیداللهعتیق الله64
254فرزاد سید احمد64
255مصطفیهزار میر62
256مختار نظر محمد62
257عبیداللهعبدالله62
258احمد نجیمنجیب الله62
259مصطفیناصر62
260احمد اللهحشمت الله62
261نور اللهحاجی نصر الله62
262تمناسیر احمد62
263ثناصبغت الله62
264حسنیهمحمد مقیم62
265عبدالرازقغلام حسن62
266حامدعبدالجمیل62
267عبدالبصیرعبدالقادر60
268عبداللهوحیدالله60
269یوسفشیر محمد60
270ثریاعبدالله60
271رویداعبدالسمیع60
272فرحناززلمی60
273خجستهشاه ولی60
274عایشه محمد امین60
275ام البنینحسین داد60
276بهشتهگل آقا60
277فلورانسفواد60
278سودابهعبدالسلام60
279محمد مسیحمحمد عظیم60
280دیباقیام الدین60
281محمد حسیبحسین داد60
282محمد نوابحسین داد60
283نعمت اللهرحمت الله58
284طلحهعبدالخالق58
285رفیع اللهعزیز احمد58
286سید نذیرسید حشمت الله58
287جواد احمدداد محمد58
288شگوفهحاجی امان الله58
289ثمیهمحمد عالم58
290بهارهغلام نبی58
291یلداعبدالرازق58
292نیلوفرقمر الدین58
293شرف الدینمحمد کبیر58
294ساره محمد سرور58
295گل عالمسید کریم 58
296غلام حسنمحمد عزیز56
297نعمت اللهآغا جان56
298محمد طارقعبدالمجید56
299مطیع الرحمنفضل الرحمن56
300شاه محمدملک محسن56
301تمیمامین الله56
302عبداللهعصمت الله56
303مهدیگل آغا56
304آرزوحضرت محمد56
305عادلهمحمد حسین56
306صدفعبدالله56
307حبیب اللهعزیز الله56
308سعدیهمحمد کبیر56
309حامد فضل الرحیم56
310سلیمان عبدالرحمن56
311احمد باسطاحمد طارق54
312امید اللهمحمد علم54
313حفیظ اللهنور الله54
314احمد ضیااحمد ولید54
315نبیلمحمد نور54
316مدثرمیرویس54
317حامدحاجی ریدی گل54
318تمنا54
319مهشیداحمد ذکی54
320هارونگل احمد 54
321فریدونغلام حضرت54
322نور علیباز علی54
323صمیمهعبدالرحمن54
324احمد فرزادمحمد مهدی52
325مصطفیعبدالجمیل52
326امام الدینبرهان الدین52
327مصطفیمحمد جان52
328نوید اللهمحمد الله52
329ارسلانمحمد خالد52
330شیرین آغامحمد حسن52
331مریم محمد52
332تاباننظر محمد52
333نیلابعارف52
334عایشهعبدالصبور52
335ذبیح اللهآزاد شاه52
336شفیق اللهسید عزت الله52
337لایق دادپیر داد52
338حسیب اللهگل آقا52
339الهامبابوشاه52
340سید سیف الاسلامسید عسکر52
341امجتمحمد رفیع50
342احمد عرفانعبدالروف50
343محمد نویدعبدالسلام50
344محمد صفاعبدالله50
345شکرانعلی مرزا50
346عنایت اللهیار محمد50
347آرشاحسان الدین50
348یماشاه آغا50
349انصارغلام حضرت50
350رحیم الدینکرام الدین50
351غفرانعمران50
352مجیب اللهعبدالله50
353رامینشیرین آغا50
354زینبمحمدحسین50
355عاطفهاسلام الدین50
356ربابهرمضان50
357روح اللهحبیب الله50
358عظیم الدینسراج الدین48
359رضوانفرید احمد 48
360محمد عبدالاحمد48
361محمد امینمحمد زمان48
362فلورانسالف محمد48
363دنیاعبدالهادی48
364فرخعبدالصمد48
365رویامحمد داود48
366دنیااحمد ذکی48
367علیجان آغا48
368نثار احمد48
369عمر غلام فاروق48
370محمد فردوسمحمد داود46
371شعیبمحمد حلیم46
372احمد ضیاعبدالرزاق46
373احمد بلالمحمد اختر46
374محمد تقیغلام نبی46
375مصطفیعبدالرزاق46
376سلیمانغلام فاروق46
377احمد ضیاخادم علی46
378امین اللهمحمد دین46
379سمیهفضل الدین46
380امر الدینشمس الدین46
381علی جمعه46
382عبدالواسععبدالقدوس46
383عبدالصمدعوض خان46
384محمد طاهرمحمد ظاهر46
385نعمت اللهغلام سخی46
386سیف الدینشهباز46
387الهام فضل الرحیم46
388حسیب اللهمحمد ظاهر46
389رامینشاه مقصود44
390خواجه مهرانخواجه عثمان44
391شکر اللهنجیب الله44
392فیصلمصطفی44
393نسرینمحمد عالم44
394محمد علی44
395حشمت اللهعتیق الله44
396ماریامحمد سرور44
397فرزاد شیر آقا44
398محمد عادلمحمد عارف44
399محمد نایبخداداد42
400مرسلگل محمد 42
401رامینمحمد آقا42
402احمد ذاکرمرزا گل42
403رضاابوذر42
404ذبیح اللهبرات علی42
405اُزیرمحمد موسی42
406نصرت اللهعبدالله جان42
407محمد امینمحمد اکرم42
408علیامر الدین40
409محمد ادریسغلام حضرت40
410اصیلعبدالاحمد40
411محمد قیسمحمد افضل40
412رزماارسلان40
413صدفمحمد40
414مروه معراج الدین40
415سحرمطیع الله40
416سید نویدسید علی جان40
417سید داودسید وکیل40
418احسان اللهمحب الله40
419منصورگل آقا40
420سمیع اللهذبیح الله40
421محمدطاهرعنایت الله40
422محمد ظریفکته بیک خان40
423احمد نویدمحمد عمر40
424رحیم اللهجمعه گل38
425غلام نبیغلام سرور36
426محمد نویدعبدالعلی36
427ملیامیرویس36
428احمدعبدالرحمن36
429محمود آغاگل پاد شاه34
430محمد طیبعبدالروف32
431عبدالمبینعبدالمتین32
432محورقاسم32
433قیس جانمعروف خان32
434محمد حکیممحد عالم32
435احمد ذکیلعل آقا32
436عبداللهعبیدالله30
437سهرابرستم خان30
438قاسم جان آغا30
439آرشنسیم30
440قدوسفتح 30
441عبدالقدوسعبدالفتح28
442مهرانهدایت28
443عبدالحسیبعبدالحبیب28
444ذبیح اللهعبدالحلیم28
445نوید عبدالقیوم26
446نوروزفیض علی26
447منصورعبدالخالق26
448سنګرمحمد عارف24
449عزتمقیم24
450یمافرید احمد 24
451حاسنات عمر24
452اجملمومند24
453محمد الیاسعبدالباقی24
454سلمان خاناحمد مشعوق19
455سید ثابتسید حسین16
فهرست

you're currently offline