نتایج امتحان علوم دینی صنف یازدهم ۱۳۹۶[صنوف دوره دوم]

نتایج امتحانات ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1حسنیعنایت الله100
2رنگینهغیرت 100
3عایشهسید کبیر100
4سبزه گلشمس الحق100
5مرجانمحمد صادق100
6محمد نوابرحیم داد خان100
7عطا اللهعلی محمد 98
8سلطان ولیگل زمان98
9جهانسراج الدین98
10عهدیهببرک98
11شازیهغلام سخی98
12امرالدینمرتظی98
13حسینعبدالولی96
14شعیب احمد نثار احمد96
15محمد ابراهیممحمد هاشم96
16آمنهعید محمد96
17نیلوفروحیدالله96
18فرحنازمحمد صادق96
19قیسمحمد اعظم94
20مریمعبدالسلیم94
21ممتازمحمد صادق94
22عبداللهسیف الدین94
23روح اللهعزیز الله92
24رامشعبدالرزاق92
25مرسلشیر سعید92
26باصرهمحمد نسیم92
27علینااکبر علی92
28نازنینرفیع الله92
29فاطمعهسید محمد بصیر92
30مدیحهعبدالبصیر92
31فرحتبهرام92
32فرحنازمحمد عالم92
33محمد هارونبسم الله90
34صالحعبدالمتین90
35محمد ظاهرمحمد اکرم90
36صمیمعبدالقادر90
37احمد تمیممحمد کبیر90
38مهدیعبدالرقیب90
39عبدالرحیمعبدالروف90
40سحرعبدالصبور90
41تمناشیر محمد 90
42سمیهمحمد مصطفی90
43نادیهمحمد ایوب90
44فرحتاحمد فرید90
45مدینهنصرت حان90
46مهسامحمد ظاهر90
47ناهیدهمحمد صالح90
48ویداشاه محمد90
49فاطمعهحاجی عبدالمتین90
50سارهمحمد یاسین90
51مریمخلیل الرحمن90
52شایسته رحمانیعبدالروف90
53احمد شعیبحفیظ الله90
54قاهرعبدالوکیل88
55میر عبدالربمیرعبدالله88
56شادابپردل88
57سید مرتضویمیرویس خان88
58عتیق اللهسراج الدین88
59نیلابعبدالغفور88
60شایستهمرزا محمد 88
61مقدسعبدالخالق88
62هوگیمحمد نعیم88
63صمیمهمحمد نعیم88
64لیدامیر عبدالاحد88
65فردینشکرحق88
66محمد اقبالمحمد مجتبی88
67عبدالباسطمجیب الرحمن86
68عمرمحمد صادق86
69حارثعبدالنور86
70نزیر احمدگلستان86
71احمد ظهورعبدالغفور86
72سعدیهشیر دل86
73مسعودهمحمد حکیم86
74عادلهشمس الاحمد86
75مجتبیقربان علی84
76احمد سعدیعبدالصبور84
77محمد فهیممحمد ظاهر84
78امین اللهمحمد حسین84
79مینهعمر84
80نیلوفرمحمد نادر84
81سودابهنصیر احمد84
82شکیلامحمد عمر84
83مروهعبدالجمیل84
84خدیجهمحمد شریف84
85نیلوفرجلال الدین84
86عبداللهمحمد شریف84
87احمد زیمحمد امین84
88امیر محمدنور محمد84
89مطیع اللهعبدالله84
90سونیلعبدالقدیر82
91فرزانهقربان علی82
92مریمنور احمد82
93حسناعبدالرزاق82
94ادیبهمحمد ولی82
95مژگانحضرت میر82
96مروهبسم الله82
97اسمآمحمد حنیف82
98مدینهمحمد ضمیر82
99برهان الدینامام الدین82
100شفیع اللهنصرت الله82
101ذبیح اللهمیر ملنگ82
102محمد سهیلعبدالوکیل80
103امیدمحمد حکیم80
104محمد معروفمحمد قاسم80
105قربان علیبهمن علی80
106محمد فضل احمد 80
107حلیمهباز محمد 80
108وجیههسید حسن80
109خاطرهعبدالحمید80
110سوریاسمیع الحق80
111گلثوممحمد انور80
112بیتانوروز80
113نگینمحمد زلگی80
114تمکینفیض محمد80
115نسترنفاضل شاه80
116انگیزههمایون80
117زینبعزیز آقا80
118عبدالتوابغوث الدین80
119فاروقمصطفی80
120شهراممحمد غوث80
121مهرانمحمد غوث80
122شعیبسید حسین80
123مجتبیمصطفی80
124محمد امینیارمحمد80
125عبدالواحدعبدالغفار78
126ولیدعبدالقدوس78
127محمد وسیمشیر محمد 78
128ام البنینحسین احمد78
129نور علیعبدالنبی78
130فریالمحمد نزیر78
131احمد اللهمحمد عارف78
132سهرابمحمد اضغر78
133رفیع اللهجاندل76
134پرویزعبدالحفیظ76
135هدیهعبدالجلیل76
136سوسنعبدالطیف76
137نور سحرعبدالحکیم76
138مهریه جان76
139تمهیداللهحاجی خوانی76
140عبدالباسطمحمد مختار76
141رضا شاهنزیر شاه74
142احمد فرزادحاجی داد محمد 74
143نعمت اللهسید احمد74
144اصیل خانحاجی میراجان74
145زبیدعبدالعزیز74
146حکمت اللهامان الله74
147عبدالرقیبعبدالفتاح74
148مرسلروح الله74
149مژدهحبیب الله74
150مروهفیاض احمد74
151مستورهسیف الرحمن74
152اصیلاغلام سحی74
153ریحانهمحمد اکرم74
154محمد موسیعبدی74
155محمد انعاممحمد بیان74
156احمد شعیبعبدالطیف72
157عبدالباسطمحمد یوسف72
158محمد بصیرمحمد عظیم72
159عبدالخالقمحمد آقا72
160احمد زاهدنصیر آقا72
161گیتیعبدالله72
162هبهمحمد ندیم72
163دیاناعبدالسلام72
164محمد هارونمحمد فرید72
165فریحهعین الدین72
166رخسارمحمد حسین72
167سمیهمحمد شیرین72
168جمشیدعین الدین72
169صفی اللهافغان70
170احمد ادریستراب خان70
171سودابهعبدالرسول70
172رخسارسید الله70
173وژمهخلیل الله70
174محمد هادیمحمد نعیم70
175لیمهشاه محمود70
176منیرهمحمد حکیم70
177دیناسمندر70
178مروهنورعلی70
179روبیناغوث الدین70
180زهرهدادخدا70
181مسعودهعبدالمحمد70
182صنمسید یعقوب70
183شبانهجان محمد70
184مدینهمحمد یعقوب70
185نازیهمحمد اکرم70
186پاکیزهخیر محمد70
187زحلعبدالقدوس70
188نیلوفرعالمیار70
189خواجه سربازخواجه محمد عباس70
190احمد شعیبمجیب الرحمن70
191فیاضعبدالقدیر70
192صدیق اللهخلیل الله70
193ارشدسید گوهر70
194عبدالمتینسید جان68
195محمد افضلمحمد طاهر68
196مجتبیابوطالب68
197صفی اللهکریم داد68
198مصطفیاحمد علی68
199مصورآقا سعید68
200نورالهدامحمد حسین68
201محمد حامدمحمد قوی68
202سپوژمیاسدالله68
203رخسارعبدالمتین68
204شبانهسیدجان68
205رقیهمحمد شاه68
206عبدالفریدمحمد آجان68
207بلالعطاالله68
208امیدمحمد قاسم68
209بلالمحمد ثانی66
210محمدعبدالله66
211عمرانهمایون66
212محمد فایزمحمد فاروق66
213تمناغلام حسن66
214فریبانصیر احمد66
215حریرعبدی احمد66
216سمیراعبدالفتاح66
217مریمعبدالسلام66
218اجملنذیر محمد66
219نوید اسدالله66
220عبدالوهابجانثار64
221داریوشمحمد عمر64
222ایمللعل زاده64
223ارسلان فیصلعبدالجبار64
224شمیلاانور64
225فرشتهنورحبیب64
226محمد سلیمعبدالوکیل64
227منصورعبدالخالق62
228غلام رضاشاه محمود62
229ویدامحمد فاضل62
230محمد عتیقمحمد معراج62
231بسمهنجیب الله62
232جفسرعبدالمتین62
233کفایت اللهنجیب62
234وثیق اللهمحمد شاه62
235احمد راشداحمد فرید60
236عمرانمحراب الدین60
237عبدالجبارمحمد مرزا60
238سید عبدالعزیزسید داود60
239نزیدهمحی الدین60
240یسرااحمد خالد60
241سوناگل محمد60
242مرتظیعزیز الله60
243سعدیدعبدالکریم60
244سیامویعبدالغفور60
245بهارمحمد علم60
246بهارحاجی جمعه خان60
247روح اللهسیف الله60
248عبدالقهارمرزامحمد60
249سباونغلام حسن60
250امین اللهسبحان الله60
251سید توابسید حفیظ58
252حامدقدرت الله58
253نقیب نجیب الرحمن58
254ولیدمحمد اعظم56
255نویدلعل محمد 56
256عبدالعلیعبدالحمید56
257امیدامیر محمد56
258مصطفیفضل کریم56
259صدفعطا الرحمن56
260عتیق اللهسمیع الله56
261فایضاحمد ظاهر56
262شعیبعبدالرحمن56
263عبدالعزیزعبدالوکیل54
264احمد نجیبمحمد آصف54
265فرید غوثغلام فاروق54
266صدامامین54
267تهمینهعبدالله54
268شکیباچمن علی54
269مهسامحمد رسول54
270جمیل الرحمنمحمد عالم52
271بسیمامحمد علی52
272لایق دادپیرداد52
273احمد نوید محمد عمر50
274قربان علیرجب علی50
275احمد فایضغلام فاروق50
276علی رضاجمعه خان50
277بکتاشفرید آغا50
278محمد حصمرغلام حیدر50
279هیلیعبدالعزیز50
280سیدیهسید عنایت الله50
281حسیناشیرآقا50
282نوید احمدنزیر احمد50
283قدوس خاناحمد خان50
284بریالیعبدالحی50
285فرهادایاز50
286عبدالطیفعبدالواسیع50
287سمیرخواجه فضل الدین50
288یوسفعبدالخالق50
289قدرت اللهعبدالله48
290حمادخیر الدین48
291محمد الیاسعبدالباقی48
292مرسلمحمد صدیق48
293فرهادعبدالظاهر48
294فرهادفرید46
295علی بخشکریم داد46
296احمد عرفانمحمد نسیم46
297فریدعبدالقیوم44
298عبداللهعبدالمجید44
299محمد فاروقمحمد نعیم44
300مرتظینجیب الله44
301رامینگدا محمد 44
302شهریارنعمت الله44
303رحمت اللهسید احمد44
304تازه گلعجب گل44
305عبدالباسطخلیل الرحمن44
306مژگانعبدالقدیر44
307حمیل44
308نگینهمحمد مقیم44
309ربیعاسدالله44
310هوشمندشرف الدین44
311محمد خالدشا محمود44
312فرزادشاه آغا44
313سید مجتبیسید سرور44
314شکرانعلی میرزا42
315عبدالاحدعبدالرزاق42
316بشیراحمد خان42
317عبدالقادرعبدالغفور40
318سید عمرسید یونس40
319محمودصاحب الدین40
320خطیب اللهمحمد رضا40
321روحیدزمری40
322شعیبعبدالغفار40
323رامینصدیق40
324سید ارشادسید عبدالواسیع40
325محمد طاهاعنایت الله40
326زبیر احمد محمد رسول40
327محمد بسم الله40
328عبداللهعبدالرحمن40
329ضیاالرحمنفضل الرحمن40
330مریمامر الدین40
331سوسننجیب الله40
332هیلن بینظیرمحمد روف40
333اسیتامحمد علی40
334راضیهعبدالرزاق40
335طارقعبدالطاهر40
336عمردل آغا40
337احمد ادریسولی محمد40
338احمد راشدسید مقبول40
339سمیر احمدفرید احمد38
340یثربنور الله38
341حاجت اللهعبدالرازق38
342آرشمحمد اعظم38
343شکراللهمحمد انور36
344احسان الحقنور محمد 36
345کریمامان36
346عرفان نورزادعبدالغفار36
347فرخنده36
348مرتظیمحمد اعظم34
349محمد رفیعمحمد حاکم34
350ذاکر احمدآقا محمد 34
351صدفمحمد سلیمان34
352سید ادیبمیر نادر شاه32
353فیصلمنگل32
354ذاکر احمدنور محمد 32
355سجادمحمد داود32
356سارهغلام محمد32
357مژدهمحمد هارون32
358غفریهعبدالغفار32
359بهشتهاحمد شاه30
360زهراعبدالقادر30
361قاری صاحبحاجی صاحب30
362آرینمحمد داود28
363عمرانهمایون28
364سید محمدسید حسین26
365سبحان اللهنور محمد 26
366فرخ عبدالفتاح26
367محمد سرورمحمد ظاهر24
فهرست

you're currently offline