نتایج امتحان تفسیر صنف دهم ۱۳۹۶ [صنوف دوره دوم]

نتایج امتحانات ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1حارثعبدالنور100
2محمد ابراهیممحمد هاشم100
3تمکینفیض محمد100
4نازنینرفیع الله100
5مروهنورعلی100
6سیاه مویعبدالغفور100
7ارشدسید گوهر100
8فردینشکرحق100
9برهان الدینامام الدین100
10عبداللهمحمد شریف100
11مهدیهببرک98
12حسناعنایت الله98
13سمیهغلام الدین98
14باصرهمحمد نسیم98
15صمیمهمحمد نسیم98
16احمد تمیممحمد کبیر98
17وصیل احمدیار محمد 98
18احمد جمشیدغلام جیلانی98
19حسینعبدالولی98
20صدامنور ولی98
21مهدیعبدالرقیب98
22سنگرالسلاممحمد عارف98
23صمیمعبدالقادر98
24سمیرحبیب جان98
25سید خانعبدالوحید98
26عمرمحمد صادق98
27سلطان ولیگل زمان98
28ستورهسیف الرحمن98
29مرجانمحمد صادق98
30ممتازمحمد صادق98
31نویداسدالله98
32ندیمغوث الدین98
33شایستهمرزا محمد 96
34سید انورلایق شاه96
35محمد جوادمحمد ادیب96
36ایملحاجی عبدالله96
37محمد فهیممحمد ظاهر96
38ساحلاسدالله96
39شعیب احمدنثار احمد96
40دینا سمندر96
41فرحتاحمد فرید96
42سبزه گلشمس الحق96
43فرحتبهرام96
44صدیق اللهخلیل الله96
45عیدیجان محمد96
46محمد موسیعبدی96
47سهرابمحمد اضغر96
48شازیهغلام سخی94
49فاطمهمحمد محسن94
50احمد سعدیعبدالصبور94
51نیلوفرجلال الدین94
52خدیجهمحمد شریف94
53فایزهمحمد آصف94
54محمد اقبالمحمد مجتبی94
55احمد زئمحمد امین94
56لیناآقا محمد92
57عادلهشمس الاحمد 92
58سوسنعبدالطیف92
59سعدیهشیردل92
60محمد الیاسمحمد صادق92
61محمد فیصلمحمد آصف92
62محمد هارونبسم الله92
63ولیدعبدالقدوس92
64مدیحهعبدالسعید92
65مطیع اللهعبدالله92
66دنیاغلام ربانی90
67عطا اللهعلی محمد 90
68عمرانهمایون90
69رامشعبدالرزاق90
70محمد صمیممحمد قاسم90
71سارهفضل الرحمن90
72شایستهعبدالروف90
73بهارهحاجی جمعه خان90
74ویداشاه محمد90
75مژده مسرت90
76نیلوفروحیدالله90
77فرحنازمحمد علم90
78صنمسید یعقوب90
79ریحانهمحمد اکرم90
80سعدیهعبدالکریم90
81عبدالقهارمرزامحمد90
82شفیع اللهنصرت میر90
83عبدالتوابغوث الدین90
84عبدالفریدمحمد آجان90
85شکیلامحمد عمر88
86منورهجمیز88
87هدیعبدالجلیل88
88مینهعمر88
89رفیع اللهجاندل88
90قاهرعبدالوکیل88
91عبداللهعبدالخالق88
92روح اللهعزیز الله88
93مهریهعبدالنوید88
94سوسننصیر احمد86
95ویدامحمد فاضل86
96رضا شاهنزیر شاه86
97جهانسراج الدین86
98احمد فرزادحاجی دادمحمد86
99فریالمحمد نزیر86
100زهرهعبدالمنیر86
101مدینهنصرت خان86
102عایشهسید کبیر86
103مریمخلیل الرحمن86
104مهرانمحمد غوث86
105عمرعبدالله86
106عبدالباسطمحمد مختار86
107اسمشیر سعید84
108ایملگل نواز84
109سید عمرسید یونس84
110عبدالباسطمحمد یوسف84
111ویداعبدالحی84
112ناهیدمحمد صالح84
113خواجهمیر ولی84
114عبدالباسطمجیب الرحمن82
115محمد معروفمحمد قاسم82
116محمد فضل احمد 82
117شهراممحمد غوث82
118سحراحمد شاکر80
119سودابهعبدالرسول80
120فردینبرهان الدین80
121غلام رضاشاه محمود80
12280
123احمد شعیبمحمد الطیف80
124زوبیناغوث الدین80
125زحلعبدالمنیر80
126مریمعبدالسلام80
127مروهعبدالجمیل80
128خاطرهعبدالحی80
129نورسحرعبئالحکیم80
130بسمهنجیب الله80
131نازیهمحمد اکرم80
132سمیراعبدالفتاح80
133شبنمعبدالحمید80
134حریرهعبدی احمد80
135اسمآمحمد حنیف80
136امیر محمدنوراحمد80
137بهمننجیب الله80
138نزیرهمحی الدین78
139مرسلینامجد78
140احمد راشداحمد فرید78
141نیلوفرعالمیار78
142مروهبسم الله78
143سلمااحمد الحق76
144زهرااحمد الحق76
145مژدهمحمد هارون76
146نیلوفر ناویار76
147ارسلانعبدالجبار76
148حسیبعبدالزیز76
149احمد زاهدنصیر آقا76
150صفی اللهافغان76
151شادابپردل76
152انگیزههمایون76
153زینتعزیز آقا76
154مدینهمحمد حنیف76
155محمد خالدشاه محمد76
156داد محمدیار محمد76
157اجملنزیر احمد76
158دیاناعبدالسلام74
159سهیلاانور74
160نورالهدامحمد حسین74
161سید عبدالعزیزسید داود74
162ذبیع اللهعبدالمحمد74
163زبیدعبدالعزیز74
164ناز74
165فرشتهنورحبیب74
166سید سلطانسید یوسف74
167انوشهعبدالسلام72
168تهمینهعبدالله72
169سهرابشاه آغا72
170ادیبقلندر72
171محمد رامینغلام محمد72
172شکیبا چمن گل70
173تمناغلام حسن70
174خطیب اللهمحمد رضا70
175عبدالباسطخلیل الرحمن70
176رامینگدا محمد 70
177سارهمحمد یاسین70
178فریبانصیر احمد70
179لیمهشاه محمود70
180انجیلاغلام صفدر70
181زیدزرداد70
182فیاضعبدالقدیر70
183تهینهعلی68
184خالدهمحمد یونس68
185عبدالجبارمحمد مرزا68
186حامد محمود 68
187محمد یونسمحمد علی68
188عمرانمهراب الدین68
189عتیق اللهسراج الدین68
190شهریارنعمت الله68
191فاروقمصطفی68
192سپوژمیاسدالله66
193النازمحمد علم66
194راضیهعبدالرازق66
195فرزادشاه آغا66
196محمد انعاممحمد بیان66
197رعناعطا بیک64
198رخسارعبدالمتین64
199عبدالخالقمحمد آقا64
200ذاکر احمدآقا محمد64
201احمد بلالمحمد ثانی64
202عبدالحمیدمحمد عمر64
203پرویزعبدالعظیم64
204حکمت اللهامان الله64
205مجتبیابوطالب64
206نعمت اللهسید احمد64
207مصطفیفضل کریم64
208بلالعبدالله64
209مجتبیسید سرور64
210خواجه سربازخواجه محمد عباس64
211محمد منیبصدیق الله64
212مرسلمحمد صدیق62
213یسرأاحمد خالد62
214ام البنینحسین احمد62
215حاجرمحمد حسین62
216مژدهعبدالقادر62
217هدایت اللهمحمد شاه62
218گیتیعبدالله60
219وجیههسید جان60
220بهارمحمد ناصر60
221هبهمحمد ندیم60
222رحیمعزیز خان60
223احمد فایزغلام فاروق60
224سونیلعبدالقدیر60
225قدرت اللهعبدالله60
226محمد افضلمحمد طاهر60
227مرتضیمحمد عظیم60
228محمد حصمرغلام حیدر60
229سدرعین الدین60
230ادامحمد انور60
231بریالیعبدالحی60
232احمد اللهمحمد عارف60
233زهرهمحمد مشتاق58
234ویدامحمد شریف56
235احسان الحقنور محمد 56
236احمد ظهورعبدالغفور56
237فریدعبدالقیوم56
238عمیرمحمد عالم56
239لیذاعبدالبصیر56
240پاکیزهخیر محمد56
241ذبیح اللهمیر ملنگ56
242کفایت اللهنجیب الله56
243فردینخلیل 56
244امیر حمزهبسم الله54
245قیام الدینغلام محی الدین54
246ضیا الرحمنخالق نظر54
247احمد سهیلمحمد داود54
248لطیفحفیظ الله54
249مجتبیمصطفی54
250احمد رامینحفیظ الله54
251اسماعبدالله52
252پروانهمحمد اسماعیل52
253سید توابسید حفیظ52
254فرخندهابن یاسین50
255سید رشادسید عبدالواسیع50
256عبدالقادرعبدالغفور50
257احمد فواداحمد جواد50
258بلالزلمی50
259سائمهعبدالصمد50
260ندامحمد عمر50
261نگینهمحمد مقیم50
262منیرهمحمد حکیم50
263روح اللهسیف الله50
264عبدالطیفعبدالواسیع50
265محمدقاسم50
266ادریسنیک محمد50
267ساحلسردار آقا50
268بشیراحمد50
269تیمورشاهعبدالغفور50
270غفریهعبدالغفار48
271بلالخلیل الله48
272عبدالیاسرعبدالعزیز48
273احمدمحمد رفیق48
274امیدامیر محمد 46
275حامدقدرت الله44
276ظاهر احمد ولی محمد 44
277رحمت اللهسید احمد44
278عبدالرقیبعبدالفتاح44
279حسیباحسان40
280الطافآقا محمد 40
281عرفانعبدالغفار40
282حمید اللهمحمد حنیف40
283رفیع اللهعطأ الله40
284عبداللهعبدالرحمن40
285بارزعبدالبصیر40
286فرشتهمحمد فاروق40
287مژگانعبدالقدیر38
288اسماسید ذکریا38
289مقدسعبدالخالق38
290عمر فاروقمحمد نعیم32
291سمیر احمدفرید احمد32
292رونامحمد عمر30
فهرست

you're currently offline