نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1ندیمعبدالقدیر100
2مهر افزونمحمد ایاز100
3مشتاق حسینپاینده باقی98
4حکمت اللهمحمد بشیر98
5عزالسلطان نجیب98
6فروزانحبیب الله98
7زینب سیدخلیل98
8سحرخان زمان98
9منظور احمدخان آقا96
10نعمت اللهحاجی روح الله96
11امین اللهمحمد دین96
12سنگرمحمد عارف96
13اکرامسرور خان96
14زلگی محمد شریف96
15سید بارزسید بهاوالدین96
16فردوسعبدالواسع96
17محصومهیعقوب علی96
18آرزوغلام الدین96
19ماه فروزانمحمد فرزا96
20منورهمحمد عزیز96
21باصرهعبدالجمیل96
22نیلوفرذبیع96
23صدق علیاحمد علی94
24سنگرمحمد عارف94
25سلطان علی گل زمان94
26سید باسطسید بهاوالدین94
27بریالی رحم خدا94
28خوشحال امید محمد 94
29احمد بلالعبدالمقیم94
30علی سیناغلام سرور94
31ذبیح اللههمایون94
32مختار حسینغلام محی الدین94
33هوشمندعبدالرازق94
34علیمحمد ظاهر92
35مرسلمحمد نوید92
36زهرامحمد آصف92
37مژدهعبدالبشیر92
38فرحتسید شبیر92
39احمد یوسفاحدم جاوید92
40محمد عظیمغلام دستگیر92
41حمید اللهتوفیق 92
42شفیق اللهسید عزت الله92
43جهان زیبزرخان92
44خواجه مهرانخواجه محمد عثمان92
45محمد فرزادمحمد یاسین92
46فاطمهذبیع الله92
47عنبرینضمیر احمد92
48امان اللهحبیب الله90
49سراجعلی90
50سید عابدسید رحمت شاه90
51محمد خالد نعمت الله90
52محمد طیبعبدالروف90
53احسان اللهنجیب الله90
54احمد نویدنور الله90
55سید رامینسید بلال90
56احمد فیصلنظر محمد 90
57سید عقیلسید عبدالرحیم90
58سلیماناورنگ زیب90
59محمد سیلابپاینده محمد 90
60محمد تمیمعزیز احمد 90
61محمد منیرمحمد انور90
62شاه اورنگ زیببابا جان90
63احمد ایرجعبدالفتاح90
64فروزانمحمد علی90
65عبدالبشیرعبدالهادی88
66بصیرهفاروق88
67سکینهاقبال88
68فیروزهعبدالجبار88
69نویدهمحمد رحیم88
70سعیدهعلام فاروق88
71سوریهمحمد88
72غلام ابوبکرغلام محمد 88
73احسان اللهعبدالاحد88
74احمد ندیمعبدالستار88
75میر احمد اللهمیر عنایت لله88
76عبدالباعثهمایون88
77پیروز احمد شمس الدین88
78سید شکرانسید غفران88
79فوزیهجمعه خان86
80باصرهرحمت الله86
81شکیباامیری86
82صدفمحمد شریف86
83احمد بلالمحمد یعقوب86
84عقمانعبدالله86
85عبدالقادرقربان86
86نعمت اللهرحمت الله86
87عبداللهمحمد ولی86
88یوسفشیر محمد 86
89مهدیعبدالرقیب86
90حارث مرتضیشاه محمد 86
91صبریهاحمد الله86
92مریمعبدالحی86
93عایشهمحمد ابراهیم86
94عبدالمنیرمحمد نعیم84
95همایون محمد قدم84
96حسن المآب محمد باور84
97سعیدهزلمی84
98مدیحهعبدالمتین84
99مژدهعبدالواحد84
100محمد قیسعبدالصبور84
101رامینعبدالحق84
102احمد آرششاه محمد 84
103محمد عیسیغلام سخی84
104رفیع اللهحفیظ الله84
105احمد ذکیمحمد عمر84
106سلیمانمحمد اسماعیل84
107مقدرعزیز الله84
108محمد حارثمحمد انیس84
109زهراسخی داد84
110لایق دادعبدالرحیم82
111محمد مصطفیمحمد داود82
112محمد عیسیغلام سخی82
113مدینهعبدالخالق82
114هدیهمحمد قاسم82
115مرغلریعبدالمقیم82
116نارونمحمد اسمعیل82
117محمد حامدمحمد ابراهیم82
118نثار احمد جهانگیر82
119علیبرات علی82
120مطیع اللهفضل الرحمن82
121مصطفیهزار میر82
122محمد نسیممحمد حسن82
123اکبر شاهقادر شاه82
124شبیراحمد مایل82
125توحید اللهآغا جان82
126محمد سلیممحمد نعیم82
127محمد یوسفعبدالظاهر82
128نجیب اللهعزیز الله82
129حدیثهعبدالشکور82
130انیسهاحمد الدین82
131آرزومحمد دامان82
132سهراب رستم80
133محمد ریاصمحمد یوسف80
134محمد علیشیر علی80
135صدفاحمد جاوید80
136ضمیرهعبدالعزیز80
137زهرا رضامحمد رضا80
138طوباعبدالواحد80
139احمد مزملخپلواک80
140احمد شاهعبدالمتین80
141واعظغلام سرور80
142میر امین اللهمیر نعمت الله80
143حامد اقبالغلام رسول80
144محمد رفیقشیر محمد 80
145انصارغلام حضرت80
146محمد محسنالله محمد80
147همایونعبدالقدیر80
148مقیم سردار 80
149احمد فرهادسید محمد 80
150روح اللهمحمد قادر80
151امیر خانقسمت نور80
152سکینهکریم خان80
153پلوشهعجب گل80
154مریمحسین داد80
155فاطمهسیدعادل شاه80
156شیر علیمحب علی78
157کاطم علی امام علی78
158امین اللهخیر جان78
159عبدالمتیننور احمد78
160حسینهمحمد مقیم78
161محبوبهعبدالمقیم78
162خجستهعبدالخلیل78
163زحلنوید78
164لینامراد علی78
165زهرامحمد کریم78
166احمد شفیععبدالستار78
167عبید اللهعبدالبصیر78
168محمد عرفانمحمد حکیم78
169شبنمحامد علی78
170زینب محمد حسین78
171فاطمهحبیب الرحمن78
172حبیب الرحمنفضل الرحمن76
173عبدالرازقغلام حسن76
174محمد مسیعمحمد عظیم76
175فرشادعبدالطیف76
176انقلاب الدینغلام نبی76
177شفیع اللهامیر الله76
178ظریفهمحمد آلش76
179بهشتهگل آقا76
180سمیهسلطان احمد76
181شریفهصفر76
182عتیق اللهسراج الدین76
183محمد ظریفکته بیگ76
184کفایت اللهعبدالحافظ76
185فیصلعوض علی76
186شاه شادابامان الله76
187آقا محمد ملا محمد 76
188سلیمانعبدالقدیر76
189فتانهمحمود شاه76
190احمد ضیاعبدالمجید75
191عبدالمنیرعبدالسلام74
192مشتاقمحمد ضیا74
193عنایت الله عبدالطیف74
194صفی اللهغلام الدین74
195ساداتمحمد شفیع74
196مسعودمحمد داود74
197محمد ندیمعبدالحلیم74
198ذبیح اللهسخی محمد 74
199ثریاعبدالله74
200امید محمد حسین72
201یمادل آقا72
202زلگیمحمد قسیم72
203مهدیعبدالمتین72
204آرمانمحمود72
205حمیدهعبدالصمد72
206نور اللهحاجی نصرت الله72
207تمیم اللهامین الله72
208احمد باسطاحمد طارق72
209فرهادرسول خان72
210داد علیفیض علی72
211هارونعبدالحلیم72
212منصورعبدالواحد72
213نثار احمد عبدالقهار72
214شریفمحمد طاهر72
215فرحتعبدالعزیز72
216هارونگل احمد70
217عبدالستارمحمد داود70
218ایثار اللهلطف الله70
219خواجه عنایت اللهخواجه وحیدالله70
220عبیداللهعتیق الله70
221سحر احمد ذکی70
222فلورانسفواد70
223سلیمهعلی نظر70
224رستم خانحکیم خان70
225سید نذیرسید حشتم الله70
226مهرانعبدالرحیم70
227شیرین آغامحمد حسن70
228محمد اقبالمحمد افضل70
229نعمانشاه آقا70
230آرزوحضرت محمد70
231دیوهمحمد افضل70
232ابراز الدین سیف الدبن68
233محمد شعیبحاجی امور داد68
234سحر احمد جاوید68
235آرزومحمد نعیم68
236حفیظ اللهعبدالرحیم68
237امیر حبیب الرحمن68
238مهریارنعمت الله68
239ثناصبغت الله68
240فرخنازفرید68
241نصرت اللهعبدالله جان66
242عبدالصمد عوض خان66
243سارهمحمد الله66
244میوندمحمد قسیم66
245عنایت اللهعبدالغفور66
246خیر اللهحضرت الله66
247امین اللهعبدالحمید66
248محمد ذکیمحمد داود66
249احمد ضیاخادم علی66
250سحرعزیز احمد66
251عادلهمحمد حسن66
252جمیلهمیرزا عزیز66
253مریمخالد احمد66
254عایشهمحمد امین66
255احمد فواداحمد جواد64
256احمد فیصلعبدالکریم64
257وطن گلغلام گل64
258ثوابعلی رضا64
259احمد نویدمحمد یاسین64
260احمد محمد داود64
261مطیع اللهمحمد سعید64
262محمد نایبخدا داد64
263حسنامحمد داود64
264برهانقاسم62
265حمیرنظر محمد 62
266مرضیهکریم خان62
267بهشتهعبدالرحیم62
268اول خانجمعه خان62
269سلیمانعبدالناصر62
270سمیرمحمد ضمیر62
271احمد ولیشاه ولی62
272ذبیح اللهآزاد شاه62
273محمد ظفرمحمد سلیم62
274جواد احمد داد محمد 62
275صدفعزیز احمد62
276فروغمحمد نسیم62
277امام دادشیر دل60
278جمشیدسهراب 60
279عبدالمنیبمحمد نعیم60
280منصور جلالمحمد داود60
281مختار نظر محمد 60
282لایق دادسید داد60
283سید سیف السلامسید عسکر60
284عزیز اللهنازک میر60
285زحلمحمد60
286پروینعبدالرازق60
287عاطفهاسلام الدین60
288مروهعبدالواحد60
289دیاناعبدالله60
290روح اللهحبیب الله60
291ندیم60
292محمد یونسفضل حکیم60
293عبدالجلیلعبدالخلیل60
294احمد نجیم نجیب الله60
295محمد عقیلغلام نبی60
296بلالعبدالخالق60
297مجیب اللهعبدالله60
298فرام الدینقیام الدبن58
299سید نویدسید علی جان58
300اسباطمحمد اعظم58
301سید فهیمسید قاسم58
302عثمان علیغفران علی58
303خاتونعبدالرازق58
304مروه بهارنعمت الله58
305فروتنعزیز احمد 58
306سیر احمد خلیل احمد 58
307وصلتاسید حمید58
308صدفحشمت الله58
309ساحلگل احمد56
310شمسیهعوض56
311مومنهنصیر احمد56
312ریحانمحمد هارون56
313عبید اللهعبدالجمیل56
314احمد بلالمحمد اختر56
315محمد عمرمحمد نعیم56
316محمد ادریسلعل محمد56
317داریوشعبدالمعروف56
318شفیقهعبدالحفیظ56
319نرگسعلی داد56
320ریحانمحمد فرید56
321علیامیر الله54
322کاملهخادم علی54
323نبیلمحمد نور54
324سید محمودسید وکیل54
325میترامحمد یونس54
326مرسلبابه خان54
327سراج الدینشهزاده52
328صدیق اللهصفی الله52
329فرید حسین داد52
330دمناابوزر52
331مریممحمد راشد52
332نیلوفرمحمد الدین52
333محمد عبدالاحد52
334کوثر عبدالعلی52
335رتامحمد نعیم52
336مرتامحمد نعیم52
337سحرواحد52
338فریدونغلام حضرت50
339احمد اللهمحمد سالم50
340محمد ابراهیممحمد الله50
341مریدعبدالطیف50
342عایشهمحمد اکبر50
343رویساعلی محمد50
344عبد اللهغلام جان50
345مصطفیعبدالرازق50
346احمد شعیباحمد صالح50
347فیروزهعبدالا حمد50
348صدفمنگل50
349فیروزهعبدالا حمد50
350غفران نورزادعبدالغفار48
351نثار احمد الله محمد48
352هازون صفر محمد48
353نصیر احمد نور احمد 48
354وحید اللهفضل محمد48
355آرینعبدالبشیر48
356عظیم اللهفیض الله48
357صفر محمد محمد داود46
358نژادعبدالصمد46
359لقمانملک شیر46
360نثار احمد عبدالبصیر46
361اسلام الدینغلام محی الدین46
362احمد عرفانعبدالروف46
363عفتخیر محمد46
364حسیب اللهگل آقا44
365دنیاغبدالهادی44
366مصطفیعبدالجمیل44
367اکملمحمد جان44
368میلادمحمد فهیم44
369محمد یاسینمحمد ملنگ44
370ندامحمد جواد44
371زینب قدرت الله44
372محمد باعثعبدالعلیم42
373میلادمحمد فاروق42
374رامینشیرین آغا42
375نوید اللهعبدالقیوم42
376میسممحمد اسماعیل42
377رویامحمد داود40
378کریمزمری40
379امام الدینبرهان الدین40
380مرتضیرحمان38
381حسیب اللهمحمد عمر38
382محمد مبارزعبدالسلام38
383نظیم الدینسراج الدین36
384تواب عبدالطیف34
385عبید اللهعبدالله34
386سمیراعلی زاده34
387محمد حسینبسم الله32
388هجرانمحمد امان32
389انیلعبدالله32
390سید حسیب اللهسید محمد یوسف30
391جواد30
392رحمتمجیب الله30
393اجملشاه محمد 30
394محمد اسد الله30
395نوروز فیض علی28
396محمدعبدالعلی28
397مختار ....28
398میلادمومن خان20

مطالب مشابه