اگر نمبر اتومی یک عنصر 82باشد ساختمان الکترونی آن را تحریر و موقعیت عنصر را در پریود و گروپ مشخص سازید

مطالب مشابه

1 Comment. Leave new

  • داکتر محمد شریف پاینده
    08/07/2017 16:47

    بصورت عموم بخاطر داشته باشید که ساختمان الکترونی در مدارهای اصلی قرار ذیل است: 2,8,8,18,18,36,36 اعداد فوق تعداد اعظمی الکترونها را در سویه های اصلی نشان میدهند و به این مفهوم است که پریود اول حداعظمی 2 الکترون، پریود دوم حداعظمی 8 الکترون، پریود سوم حداعظمی 8 الکترون و به همین ترتیب سایر پریودها حداعظمی 18، 18، 36 و 36 الکترون اخذ کرده میتوانند. برای عناصر 1 الی 57 میتوانیم از طریقه ذیل استفاده کنیم: باید سلسله را جمع کنیم تا به نمبر اتومی مورد نظر برسیم. بطورمثال: عنصریکه نمبر اتومی آن 23 است را میتوانیم 5+8+8+2 بنویسیم که در مجموع 23 میشود. طوریکه دیده میشود 4 عدد جمع شده است تا به 23 رسیده ایم. حالا گفته میتوانیم که عنصر در پریود چهارم است و عدد آخری نشاندهنده گروپ میباشد و گفته میتوانیم که در گروپ پنجم میباشد. طریقه فوق برای عناصر 1 الی 57 صدق میکند اما بعد از عنصر 57 برای عناصر 58 و بالاتر از آن مانند عناصر 1 الی 57 تعداد اعداد نشاندهنده تعداد پریود میباشد اما برای دریافت گروپ باید از عدد آخری عدد 14 تفریق شود. بطورمثال: عنصریکه نمبر اتومی آن 82 است را میتوانیم 28+18+18+8+8+2 بنویسیم که در مجموع 82 میشود. طوریکه دیده میشود 6 عدد جمع شده است و گفته میتوانیم که در پریود ششم قرار دارد اما برای دریافت گروپ باید از عدد آخری 14 را تفریق کنیم که به این ترتیب گروپ آن 14-28 مساوی به گروپ چهاردهم میشود. بصورت عموم نظر به نامگذاری فعلی، گروپ سیزدهم گروپ سوم اصلی، گروپ چهاردهم گروپ چهارم اصلی، گروپ پانزدهم گروپ پنجم اصلی، گروپ شانزدهم گروپ ششم اصلی، گروپ هفدهم گروپ هفتم اصلی و گروپ هژدهم گروپ هشتم اصلی میباشند. بناءً گروپ چهاردهم برای عنصریکه نمبر اتومی آن 82 است همان گروپ چهارم اصلی میباشد. در جدول ذیل، نامگذاری سابقه و فعلی جدول دورانی عناصر مقایسه شده اند. در نامگذاری سابقه عناصر به گروپ های اصلی و فرعی تقسیم شده بودند اما در نامگذاری فعلی تمام گروپ ها از 1 شروع الی 18 نامگذاری شده اند. طریقه ایکه من در بالا نوشته ام نظر به نامگذاری جدید میباشد.

    IUPAC - CAS comparison
    پاسخ دادن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست