امتحان کتاب دری صنف دهم

امتحان های دری

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

1- کتاب (سیرالعباد الی المعاد) اثر کیست:
2- دو کلمه همگون که در صورت یکی ولی در نقطه اختلاف داشته باشند، چه نوع جناس است:
3- به معنای (گذشته گان و پیشینیان):
4- مثنوی انیس العارفین اثر یکی از اینهاست:
5- معنای دقیق واژه (تعبیر) است:
6- معنای دقیق واژه (حمال) است:
7- متضاد واژه (آشفته) از این قرار است:
8- صوفی شوریده حالی بود که جاذبه بزرگ داشت و با اهل عرفان الفت مینمود:
9- منظور جامی از سرودن بهارستان بیان نکته های زیر بوده است:
10- یکی از بخش های صنایع معنوی بشمار میرود:
11- معنای دقیق واژه (تراکم) یکی از این هاست:
12- کدام یکی از کتابهای ذیل اثر سنایی است:
13- شاعری که در اشعارش میان اشخاص، اشیاء و جانوران مناظرات خلق میکند؛ یکی از اینهاست:
14- یکی از بخش های صنایع لفظی است:
15- نظامی در یکی از شیوه های ذیل استاد و پیش رو بود:
16- در بیت (ما به خدا تا خیال خال تو داریم ----- حال پریشان تر از خیال تو دارم) کدام نوع سجع وجود دارد:
17- آن است که یکی از متجانسین را حرفی زیاده باشد، در اول یا در وسط یا در آخر:
18- بهارستان اثریست که به پیروی از یکی از کتاب های ذیل نگاشته شده است:
19- موزیم ملی افغانستان در کدام سال تاسیس شد:
20- موزیم ملی در ابتدا به یکی از نام های ذیل یاد میشد:
21- پروین اعتصامی در کودکی به همراه پدر به یکی از شهر های ذیل رفته و به تحصیل ادامه داد:
22- شاه عبدالله یمگی بدخشی در کدام سال چشم به جهان گشود:
23- زادگاه اصلی غلام محی الدین انیس عبارت است از:
24- ابوالسعید ابوالخیر از نخستین سخنگویان متصوف کدام قرن بود:
25- (توزوک) واژه ترکی به معنای ذیل است:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.فهرست

you're currently offline