نتایج امتحان پولینوم و ست ۱۳۹۶ (صنوف دوره دوم)

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شماره نامنام پدرنمره
1محمد ادریسمحمد عظیم100
2هدیهمحمد قاسم98
3صدق علیاحمد علی98
4باصرهمحمد نسیم98
5آمنهعید محمد98
6صمیمهمحمد نسیم98
7جهان سراج الدین98
8بصیرهقاروق96
9عایشهمحمد مصطفی96
10صدفاحمد جاوید96
11رنگینهغیرت96
12انوشهعبد السلام96
13هیلیعبد القدیر96
14محمد صمیممحمد یحیی96
15غفرانعبد الغفار96
16محمد ابراهیممحمد هاشم96
17نجیب اللهمحمد ظفر96
18صدامنور ولی96
19سومنگل رحمن94
20نیلابعبد الغفور94
21سعدیهشیردل94
22حارثعبد النور94
23عبد اللهعبد الخالق94
24عمرمحمد صادق94
25محمد فیصلمحمد آصف94
26احمد نویدلعل محمد94
27شاه اورنگ زیببابا جان94
28میر عبد الربمیر عبد الله94
29سید توابسید حفیظ94
30محمد تمیممحمد کبیر94
31عهدیهببرک92
32مرسلشیر سعید92
33محمد معروفمحم قاسم92
34بلالمحمد ثانی92
35نذیر احمدگلستان92
36وصیل احمدیار محمد92
37محمد ظاهرمحمد اکرم92
38زبیرعبد العزیز92
39حلیمهباز محمد90
40دنیاغلام ربانی90
41فیصلباز محمد90
42سید مرتضویمیرویس خان90
43نعمت اللهسید احمد90
44سید عمرسید یونس90
45غلام رضاشاه محمود90
46حکمت اللهامان الله90
47مهدیعبد الرقیب90
48خاتولعبد الرازق88
49ام البنینحسین احمد88
50اسلحانصفر علی88
51فرشتهجان علی88
52مریمامر الدین88
53رحیمعزیز88
54محمد مزملضیا الله88
55قیسمحمد اعظم88
56صمیمعبد القادر88
57سحرگل پادشاه86
58ارشدحیات الله86
59ولیدعبد القدوس86
60عبد الخالقمحمد آقا86
61سحراحمد جاوید84
62مینهگل پادشاه84
63سهیلاانور84
64سید ارشادسید عبد الواسع84
65مختار احمدعبد الرزاق84
66ایرجسید جان84
67رضا شاهنذیر شاه84
68مرضیهکریم خان82
69حامدمحمد آصف82
70سحراحمد ذکی80
71سوریهسمیع الحق80
72مشتریحاجی محمد80
73هارونمحمد فرید80
74مدثرسیف الدین80
75فرید احمدغاز بیگ80
76محمد مهدیجان علی80
77علی غفرانذکریا80
78محمد رفیعمحمد حاکم80
79فرشیدفخرالدین80
80عبد العلیعبد الحمید80
81مبشر اللهبهر الدین80
82رفیع اللهجاندل80
83کائناتمحمد ندیم76
84شکیباچمن علی76
85سودابهعبد الرسول76
86احمد زاهدنصیر آقا76
87مرید غوثغلام فاروق76
88محمد حصمرغلام حیدر76
89فایضاحمد ظاهر74
90ویدامحمد شریف74
91هوگیمحمد نعیم74
92مرسلروح الله74
93شکرانعلی میرزا74
94وژمهخلیل الله72
95سحراحمد شاکر72
96امیدامیر محمد72
97محمد جوادمحمد ادیب72
98نادیهمحمد ایوب70
99ثنامحمد صمیم70
100مقدس جانعبد الخالق70
101ندااحمد نوید70
102نافذفضل الرحمن70
103رامینگدا محمد70
104خواجه سلیمخواجه فیض الدین70
105صفی اللهامین الله68
106سهرابشاه آغا68
107امجتمحمد رفیع68
108سمیع اللهعتیق الله66
109حبیبحمید66
110کیانوشکریمی66
111منصورعبد الخالق66
112آریننور الله66
113یحییغلام علی66
114محمد زبیرمحمد رسول66
115عرفانعبد الغفار64
116فریدعبد القیوم64
117رحیم الدینکرام الدین62
118احمد شاهزمان60
119تهمینهعبد الله60
120غفریهعبد الغفار60
121دولت قدمعبد الروف60
122نقیب اللهغلام علی60
123جاویداحمد علی60
124سیرکریمی56
125صنوبرسید ذکریا56
126مژدهمحمد هارون56
127محمد طاهاعنایت الله56
128زهرامحمد زلمی50
129محمد هادیمحمد نعیم50
130قیسمسجدی50
131معزمهمحمد سلیمان50
132فیصلفیض محمد50
133مرتضیمحمد عظیم50
134وحیدنصرت الله50
135مرتضیعباس50
136عبد الوارثمحمد قیوم50
137وارثغلام حسین50
138احسان الحقنور محمد50
139آمنهمحمد داود48
140زهرامحمد آصف48
141مریمسید الله48
142مروهمحمد ظاهر46
143میلادعبد الوکیل44
144مسکااحمد نوید40
145انوشهعبد الروف40
146احمد حسیبمحمود40
147سومرتوریالی40
148احمد فواداحمد جواد40
149زهرافردین30
150احمد شعیبمحمد لطیف30
151سید محمدسید حسن30
152عبد الکریمخان آغا26
153وسالتمحمد اسماعیل24

Default image
داکتر محمد شریف پاینده
داکتر محمد شریف پاینده موسس مرکز آموزش علوم ساینسی انیس است. داکتر پاینده فعلاً مصروف تدریس در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس میباشد و همزمان مسوولیت این سایت را نیز بر عهده دارد.

you're currently offline