نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1مشتاق حسین پاینده باقی98
2سلیمانمحمد اسماعیل98
3سید باسطسید بهاؤالدین98
4ابوبکرغلام محمد98
5علی سیناغلام سرور98
6احمدمحمدا داود98
7محمد سلطانمحمد امان98
8احمد حارثمحمد حسین98
9احمد ادریسحمید الله98
10احمد نویدنور احمد98
11فاخرهرحیم الدین96
12محمد یوسفعبد الظاهر96
13میر احمد اللهمیر عنایت الله96
14احمد آرششاه محمد96
15جهان زیبزر خان96
16عبد الباعثهمایون96
17واعظغلام سرور96
18سید شکرانسید غفران96
19نعمت اللهحاجی روح الله96
20احمد زاهداحمد ضیا96
21بریالیرحم خدا96
22مدینهعبد الرشید94
23فاطمهذبیح الله94
24احمد شاهعبد المتین94
25ذبیح اللههمایون94
26امین اللهمحمد دین94
27سید رامینسید جلال94
28محمد خالدنعمت الله94
29احمد فرهادسید محمد94
30ندیمعبد القدیر94
31مختار حسینغلام محی الدین94
32سید شهیرسید رحمت الله94
33سید عابدسید رحمت شاه94
34عبد البشیرعبد الهادی94
35شبیرمحمد مایل94
36احمد شفیععبد الستار92
37احمد یوسفاحمد جاوید92
38یمافرید احمد92
39محمد عمرانمحمد نعیم92
40احمد فیصلعبد الکریم92
41محمد آرمانمحمد عارف92
42احمد ندیمعبد الستار92
43محمد عیسیغلام سخی92
44محمدعبد العلی92
45الهام الدینشجاع الدین92
46آرینمحمد اعظم92
47فیروزهعبد الجبار90
48نویدهمحمد رحیم90
49محمد عیسیغلام سخی90
50مشتاق احمدعبد الرزاق90
51محمد اکرامسرور خان90
52علی رضامحمد ظاهر90
53حکمت الرحمنخلیل الرحمن90
54پلوشهعبد الرحیم90
55فلورانسالف محمد90
56عبد الوهابعبد القدوس90
57زحلنوید88
58باصرهرحمت الله88
59عادلهسید شیر آقا88
60ادریسنعمان88
61خجستهعبد الخلیل88
62محجوبهعبد المقیم88
63مروهعبد المقیم88
64حبیب اللهعوض88
65 میلاد احمد فرید88
66باصرهعبد الغیور88
67محمد عمرغلام سخی88
68احمد فیصلنظر محمد88
69محمد عمرمحمد حکیم88
70عبد الباسطعبد الولی88
71مدیحهعبد المعین86
72صدفمیر محمد شریف86
73عبد المتیننور احمد86
74ادریسنعمان86
75پلوشهعجب گل86
76حسنامحمد داود86
77شفیقهعبد الحفیظ86
78یلداسید حمید86
79آرینمحمد اعظم86
80امیر خانقسمت نور86
81آرمانمحمد قسیم84
82محمد ندیمعبد العلیم84
83مهر افزونمحمد ایاز84
84مریمعبد الحی84
85حدیثهعبد الشکور84
86انیسهاحمد الدین84
87بشیرهمحمد مرزا84
88اسمامحمد آصف84
89محمد طیبعبد الروف84
90مهرانعبد الرحیم84
91شاه اورنگ زیببابا جان84
92عبد الحسیبعبد الحبیب84
93خدا دادامیر جان84
94لطیفمعشوق84
95کفایت اللهعبد الحافظ84
96محمد تمیمعزیز احمد84
97مهدیعبد الرقیب84
98روح اللهمحمد قادر84
99مژدهعبد البصیر82
100خردمندمحمد قسیم82
101فیض علیعبد العلی82
102بهیناحمد82
103سمیع اللهالله داد82
104مثدرعزیز الله82
105سکینهاقبال80
106ضمیرهعبد العزیز80
107ویدازلمی80
108فوزیهجمعه خان80
109انوشهمحمد شعیب80
110عباد اللهمحمد ذکریا80
111حبیب الرحمنفضل الرحمن80
112ذولفقارحسین داد80
113شکیلانیسان الدین80
114ثمینهمحمد عالم80
115آرزوحیات الله80
116شریفمحمد طاهر80
117عبد البصیرغلام الدین80
118آقا محمدملا محمد80
119فرهادرسول خان80
120منصورمحمد شکور78
121آمو جانعبد الصمد78
122تمیم اللهامین الله78
123رحمت اللهنجیب الله78
124محمد امیرمحمد شفیع78
125سمیرحبیب جان78
126احمد باسطاحمد طارق78
127سنگر اسلاممحمد عارف78
128احمد ضیاخادم علی78
129فرحنازعبد الستار76
130مجتبیامیر محمد76
131لیدامحمد کریم76
132عمرانبابه صادق76
133مسعودمحمد داود76
134محمد رفیقشیر محمد76
135شفیع اللهامین الله76
136رحمت اللهنور حکیم76
137محمد زاهددولت محمد76
138محمد ادریسغلام حضرت76
139نصیر احمدنور احمد76
140ثریاعبد الله74
141باصرهعبد الجمیل74
142فاطمهسید عادل شاه74
143رزمامنگل74
144احمد عابدرفیع الله74
145رضوانفرید احمد74
146سید فهیم سید قاسم74
147ادریسلعل محمد74
148توابعلی رضا74
149احمد ضیاعبد المجید74
150غفران عبد الغفار72
151بهشتهگل آقا70
152زلیخاقربان علی70
153لیداعبد الجبار70
154مریمخالد احمد70
155سودیهمحمد70
156زهرامحمد آصف70
157احمد فواداحمد جواد70
158انعامنیاز محمد70
159زینبمحمد حسین70
160فرخندهعبد العلیم70
161هاجرهسید ندیم70
162حاسناتسید ندیم70
163ندیمهسید ندیم70
164تمناسید عبد الروف70
165زهراسخی داد70
166فرحناززلمی70
167الیاسمحمد فهیم70
168منصورعبد الواحد70
169علیبرات علی70
170محمد نویدمحمد همایون70
171ربیع اللهذبیح الله70
172سورجحاجت میر70
173نعمت اللهرحمت الله70
174داد علیفیض علی70
175اصیلحاجی میر انجان70
176عمرانعبد الستار70
177مجید معراج الدین70
178الهام حیات الله70
179توحید اللهآغا جان70
180ذبیح الله70
181خیر اللهحضرت نور70
182حامد اقبالغلام رسول70
183مصطفیهزار میر70
184سید عقیلسید عبد الرحیم68
185اجملشاه محمد68
186هارونمحمد نادر68
187خوشحال امیر محمد68
188احمد فهیمخلیل الله68
189عبید الرحمننعمت الله68
190عبید اللهعبد البصیر68
191مقیمسردار68
192نثار احمدعبد البصیر68
193زینبمحمد امان66
194زیدخلیل ابراهیم66
195عمیرنظر محمد66
196بهارمحمد عاکف66
197عاطفهمحمد امین66
198سیتاامام داد66
199آرزومحمد دامان66
200خجستهشاه ولی66
201حامدعبد الجمیل66
202ایثار اللهلطف الله66
203امین اللهعبد الحمید66
204برکت اللهولی الله66
205محمد نایبخدا داد66
206طلحهعبد الخالق66
207ذبیح اللهآزاد شاه66
208سید کمیلسید نبی66
209محمد ایملخوشحال66
210لقمانملک شیر66
211احمد فرزادمحمد مهدی66
212انقلاب الدینغلام نبی64
213عمرانعبدالبصیر64
214نوید اللهعبد القیوم64
215میر عبد المصورمیر عبد الصبور64
216احمد عرفانعبد الروف64
217سوسنمحمد امیر60
218سمیرا60
219هوسیمحمد حکیم60
220مژدهعبد الواحد60
221احمد ضیاخادم علی60
222انوشهعبد الروف60
223احمد ضیاخادم علی60
224امام دادشیر دل60
225نور الدینشجاع الدین60
226فریدحسین داد60
227عبد الصمدعوض خان60
228احمد عبد الله60
229احمد سلیمانعبد الوارث60
230نور اللهحسیب60
231احمد راشدعبد الکریم60
232نور علیباز علی60
233 عبد الرازقغلام حسن60
234یوسفیعقوب60
235آمو جانعبد الصمد60
236ساحلگل احمد60
237محمد حسینمحمد علی60
238امین اللهخیر جان60
239عبد الواسععبد القدوس60
240ژالهمحمد یوسف60
241رزماامان الله60
242کوثرعبد العلی60
243مریممحمد60
244اورزلاسلیمان60
245سحرعزیز احمد60
246همایونعبد القدیر60
247سید مبارزسید جمال60
248سید نذیرسید حشمت الله60
249محمدمهدی60
250شکرانعلی میرزا60
251محمد فایزمحمد فاروق60
252عبد الرحمناحمد مزمل60
253نور اللهحاجی نصر الله60
254رضاابو ذر58
255نبیلمحمد نور58
256یسراحمید الله56
257مروهاحمد فرید56
258دنیاعبد الهادی56
259عبد اللهعبد المالک56
260مراد علیجمعه گل56
261صفر محمدمحمد مراد56
262میلادمحمد فهیم56
263خان محمددولت محمد56
264مجیب اللهعبد الله56
265محمد ادریسمحمد صابر54
266امام الدینبرهان الدین54
267راشدنادری52
268کمیلگذر52
269مروه بهارمحمد الله50
270حسنامحمد یوسف50
271صدفعبد الواحد50
272مرجاننوروز50
273یاسمینکرام الدین50
274زحلمحمد نسیم50
275صدفعبد الله50
276فریبامحمد50
277محمد وارثنظر محمد50
278فریدونغلام حضرت50
279مختار غلام غوث50
280حشمت اللهمحمد اکرم50
281میلادمحمد فاروق50
282حبیب اللهحکمت الله50
283محمد علیمحمد علی50
284ملیساحسیب50
285صالحهاحمد جان50
286صدفعبد الغفار50
287نرگسعلی احمد50
288صدفعزیز احمد50
289مصطفیعبد الرزاق50
290عظیم الدینسراج الدین50
291مصطفیاحمد جان50
292سجادعبد العزیز50
293سالکذبیح الله50
294عبد المنیرعبد الواسع50
295عایشهعبد الصبور48
296خواجه میلادخواجه اقبال48
297سدیسمحمد قسیم48
298عبید اللهعبد الجمیل48
299سونیلاالف محمد40
300فاطمهمحمد آصف40
301شعیبمحمد علی40

مطالب مشابه

فهرست