لمت تابع کسری

این لمت شکل مبهم را در قیمت گذاری دارد. چطور میتوانیم آنرا ساده سازیم؟

مطالب مشابه

1 Comment. Leave new

  • داکتر محمد شریف پاینده
    28/06/2017 19:09
    درصورتیکه قیمت گذاری و ساده شود، شکل مبهم \(\frac{0}{0}\) حاصل میشود. حالا برای ساده ساختن آن دو طریقه وجود دارد. طریقه اول: استفاده از قضیه لوپیتال طریقه دوم: استفاده از عملیه ناطق سازی در اینجا از عملیه ناطق سازی استفاده میکنیم. صورت و مخرج را در مزدوج مخرج ضرب میکنیم. (مخرج جذر مرکب است) بعد از اینکه عملیه ضرب را انجام دادیم، عملیه اختصار را انجام میدهیم و بعد از آن قیمت گذاری میکنیم. یاد تان باشد تنها عملیه ضرب قوسهای مزدوج مخرج را انجام میدهیم و صورت را در حالت ضرب میگذاریم. دلیل آن اینست که شاید زمانیکه عملیه ضرب مخرج را انجام بدهیم با صورت اختصار شود و اگر صورت را هم ضرب کرده باشیم عملیه اختصار را انجام داده نمیتوانیم.
    \(\begin{array}{*{20}{l}}{\mathop {\lim }\limits_{x \to 2} \frac{{x – 4}}{{\sqrt x – 2}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to 2} \frac{{\left( {x – 4} \right)\left( {\sqrt x + 2} \right)}}{{\left( {\sqrt x – 2} \right)\left( {\sqrt x + 2} \right)}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to 2} \frac{{\left( {x – 4} \right)\left( {\sqrt x + 2} \right)}}{{{{\sqrt x }^2} – {2^2}}}}\\{\mathop {\lim }\limits_{x \to 2} \frac{{\left( {x – 4} \right)\left( {\sqrt x + 2} \right)}}{{x – 4}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to 2} \left( {\sqrt x + 2} \right) = \sqrt 4 + 2 = 2 + 2 = 4}\end{array}\)
    پاسخ دادن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست