امتحان کتاب تعلیمات اسلامی صنف دوازدهم

امتحان های علوم دینی

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

از صحابه های ذیل کدام یک به صاحب سر رسول الله مشهور بود:
بعد از جنگ ارمینیا جمع آوری قرآنکریم را کدام شخص به حضرت عثمان (رض) پیشنهاد نمود:
امام مالک بنابر تقاضای کدام خلیفه عباسی کتاب موطا را نوشت:
کدام یکی از گناهان ذیل از جمله هفت گناه هلاک کننده که پیغمبر در مورد آن گفته شمرده نمیشود:
مصنف سنن نسایی اثر کدام یکی از اشخاص ذیل میباشد:
مراد از احکام شرعی کدامها است:
موضوع علم اصول فقه کدام یک از اینها نیست:
یکی از موارد ذیل از جمله دلایل اختلافی به شمار نمیروند:
به صورت عموم مهمترین دلایل اختلافی به چه تعداد میباشد:
دومین مصدر احکام شرعی کدام یکی از اینهاست:
برای استنباط احکام شرعی کدام یکی از علمای ذیل بیشتر از همه به مصالح مرسله بعنوان یک اصل اعتماد داشت:
اولین کتاب در علم اصول فقه تالیف امام شافعی چی نام دارد:
مناهج اصولیان به چند مدرسه تقسیم میگردد:
کسانی که بیش از همه به مدرسه فقها خدمت کردند کی ها بودند:
(اصول السرخسی) کتاب فقهی اثر چه کسی است:
احکام قرآنکریم به چند دسته تقسیم میگردد:
بیان در مورد میراث و طلاق در قرانکریم چگونه صورت گرفته است:
سنت در لغت به معنی .............. میباشد:
اصولیان، سنت را به چند بخش تقسیم نموده اند:
کدام یکی از موارد ذیل ازجمله احادیث متصل السند نیست:
احادیثی که سند آنها متصل نیست کدامها اند:
قیاس در لغت به معنی چیست:
قیاس چند رکن دارد:
استحسان در لغت .................یک چیز را گویند:
ساختن زندان، جمع آوری قرآن و همچنان ضرب زدن سکه توسط صحابه ها بنابر کدام دلیل شرعی صورت گرفته است:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.فهرست

you're currently offline