امتحان پولینومها ۲-۴-۹۶

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

اگر افاده \({y^3} - 4{y^2} + ky + 24\) بر \(\left( {y - 2} \right)\) تقسیم شود و باقیمانده آن \(8\) باشد، پس قیمت \(k\) مساوی است به:
قیمت پولینوم \(Q\left( x \right) = {\left( {x - 4} \right)^5} + 5x\) در \(x = 4\) مساوی است به:
باقیمانده عملیه \(\left( {8{x^3} - 5{x^2} + 12x - 8} \right):\left( {x - 3} \right)\) مساوی است به:
اگر پولینوم \(P\left( x \right) = 11{x^5} + 20{x^3} + 4x + 1\) با پولینوم \(Q\left( x \right) = 11{x^5} - k{x^3} + 4x + 1\) مساوی باشد پس قیمت \(k\) مساوی است به:
درجه پولینوم \(P\left( x \right) = 2 - 3{x^2} + 5{x^4} + x\) عبارت است از:
در پولینوم \(P\left( x \right) = 10{x^4} + 4{x^3} + 2{x^2} + 2\) قیمت \({a_3}\) مساوی است به:
برای کدام قیمت \(P\) پولینوم \(4{x^3} - 6{x^2} - 3x + P\) بر \(x + 2\) پوره تقسیم میگردد:
در پولینوم \(P(x) = k{x^4} - 2{x^3} + 4x + 4\) اگر \(P(1) = 20\) باشد پس قیمت \(k\) مساوی است به:
پولینوم \(A = {x^2}{y^3} + 3xy + y{x^3} + {x^4}{y^5}\) نظر به مجهول \(x\) درجه چند است:
اگر \(p(x) = 2{x^2}{y^8} - 4{x^m}{y^2} + 3{x^4}{y^n}\) یک پولینوم متجانس باشد پس قیمت های m و n عبارت اند از:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.مطالب مشابه

فهرست