امتحان پولینومها ۱-۴-۹۶

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.
اگر پولینوم \({x^2} + 3x + 2\) با پولینوم \(m{\left( {x - 1} \right)^2} + n\left( {x - 1} \right) + P\) معادل باشند، قیمت P مساوی است به:
هر پولینوم:
برای کدام مقادیر \(m\) و \(n\) پولینوم \(P\left( {x,y} \right) = {x^{2m}}{y^4} + 10{x^6}{y^{2n + 2}}\) یک پولینوم متجانس است:
هرگاه حدود \(25{x^{2n}}{y^{20}}{z^{10}}\) و \(\frac{1}{{10}}{x^{10}}{y^{2m}}{z^{10}}\) مشابه باشند، در اینصورت مقادیر \(m\) و \(n\) مساوی است به:
مجموعه ضرایب پولینوم \({\left( {{x^2} - 5x + 3} \right)^{500}}\) مساوی است به:
مجموع ضرایب پولینوم \(P\left( x \right) = {\left( {x - 1} \right)^{100}}\) مساوی است به:
درجه پولینوم \(A = 3{x^2} + {x^2}{y^5} - {x^5}\) مساوی است به:
افاده الجبری \(A = {x^4} + xy + 8z + 10{x^2}{y^3}\) چند متحول دارد:
اگر \(P\left( x \right) = {x^3} - 2{x^2} - 9x - 4\) باشد،پس \(P\left( 1 \right) - P\left( 0 \right)\) مساوی است به:
اگر پولینوم \(A = 2{x^3} - k{x^2} + 4\) با پولینوم \(B = 2{x^3} + 4{x^2} + 4\) مساوی (معادل) باشد پس قیمت \(k\) مساوی است به:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.مطالب مشابه

فهرست