امتحان پولینومها ۱-۴-۹۶

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.
اگر پولینوم \({x^2} + 3x + 2\) با پولینوم \(m{\left( {x – 1} \right)^2} + n\left( {x – 1} \right) + P\) معادل باشند، قیمت P مساوی است به:
1 out of 10
هر پولینوم:
2 out of 10
برای کدام مقادیر \(m\) و \(n\) پولینوم \(P\left( {x,y} \right) = {x^{2m}}{y^4} + 10{x^6}{y^{2n + 2}}\) یک پولینوم متجانس است:
3 out of 10
هرگاه حدود \(25{x^{2n}}{y^{20}}{z^{10}}\) و \(\frac{1}{{10}}{x^{10}}{y^{2m}}{z^{10}}\) مشابه باشند، در اینصورت مقادیر \(m\) و \(n\) مساوی است به:
4 out of 10
مجموعه ضرایب پولینوم \({\left( {{x^2} – 5x + 3} \right)^{500}}\) مساوی است به:
5 out of 10
مجموع ضرایب پولینوم \(P\left( x \right) = {\left( {x – 1} \right)^{100}}\) مساوی است به:
6 out of 10
درجه پولینوم \(A = 3{x^2} + {x^2}{y^5} – {x^5}\) مساوی است به:
7 out of 10
افاده الجبری \(A = {x^4} + xy + 8z + 10{x^2}{y^3}\) چند متحول دارد:
8 out of 10
اگر \(P\left( x \right) = {x^3} – 2{x^2} – 9x – 4\) باشد،پس \(P\left( 1 \right) – P\left( 0 \right)\) مساوی است به:
9 out of 10
اگر پولینوم \(A = 2{x^3} – k{x^2} + 4\) با پولینوم \(B = 2{x^3} + 4{x^2} + 4\) مساوی (معادل) باشد پس قیمت \(k\) مساوی است به:
10 out of 10

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.مطالب مشابه

فهرست