امتحان انکشاف سمبول سگما ۲۸-۳-۹۶

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.
\(\sum\limits_{i = 1}^{30} i \) مساوی است به:
1 out of 10
\(\sum\limits_{i = 1}^{200} 3 \) مساوی است به:
2 out of 10
\(\sum\nolimits_{i = 1}^P x \) مساوی است به:
3 out of 10
\(\sum\limits_{k = 9}^{98} {\left( {\frac{1}{{45}}} \right)} \) مساوی است به:
4 out of 10
مجموعهٔ \(\sum\limits_{k = 1}^5 7 \) مساوی است به:
5 out of 10
\(\sum\limits_{k = 1}^\infty {\left( {\frac{{{2^k}}}{{{7^k}}} + \frac{{{3^k}}}{{{5^k}}}} \right)} \) مساوی است به:
6 out of 10
حاصل جمع \(\sum\limits_{k = 1}^\infty {{{\left( {\frac{2}{3}} \right)}^k}} \) را حساب کنید:
7 out of 10
مجموعهٔ \(\sum\limits_{k = 4}^7 {\left( {2k} \right)} \) مساوی است به :
8 out of 10
\(\sum\limits_{i = 1}^{80} i \) مساوی است به:
9 out of 10
\(\sum\limits_{n = 1}^\infty {{{\left( {\frac{5}{3}} \right)}^n}} \) مساوی می شود به:
10 out of 10

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.مطالب مشابه

فهرست