امتحان تصاعدات و سلسله ها ۲۸-۳-۹۶

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.
اگرحد \( – n\) اُم یک ردیف \({a_n} = {\left( { – 1} \right)^n}\frac{5}{2}\) باشد، پس حد \( – 200\) اُم آن مساوی است به:
1 out of 10
در یک ترادف حسابی حد اول آن \(5\) و فرق مشترک آن \(3\) است، حد بیستم آن مساوی است به:
2 out of 10
ردیفی که قیمت حدود آن به تدریج کم شود به کدام یکی از نام های ذیل یاد میشود:
3 out of 10
مجموعه ده حد ردیف \( – 2, – 1,0,1,2\,,\,\,…\) مساوی است به:
4 out of 10
حد اول یک تصاعد هندسی \(5\) و نسبت مشترک آن \(2\) است؛ حد هشتم این ترادف عبارت است از:
5 out of 10
حد ششم ترادف را دریابید اگر \({a_n} = 2n – 12\) باشد:
6 out of 10
حاصل جمع اعداد مسلسل جفت از \(2\) الی \(40\) مساوی است به:
7 out of 10
مجموعهٔ \(\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{9}{8} + \cdots \) مساوی است به:
8 out of 10
حد n – اُم یک ردیف \({a_n} = \frac{{{n^2} – 25}}{{10n}}\) است. حد چندم آن صفر میشود:
9 out of 10
\(5 + 1 + \frac{1}{5} + \frac{1}{{{5^2}}} + \frac{1}{{{5^3}}} + …\) مساوی است به:
10 out of 10

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.مطالب مشابه

فهرست