امتحان تصاعدات و سلسله ها ۲۸-۳-۹۶

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.
اگرحد \( - n\) اُم یک ردیف \({a_n} = {\left( { - 1} \right)^n}\frac{5}{2}\) باشد، پس حد \( - 200\) اُم آن مساوی است به:
در یک ترادف حسابی حد اول آن \(5\) و فرق مشترک آن \(3\) است، حد بیستم آن مساوی است به:
ردیفی که قیمت حدود آن به تدریج کم شود به کدام یکی از نام های ذیل یاد میشود:
مجموعه ده حد ردیف \( - 2, - 1,0,1,2\,,\,\,...\) مساوی است به:
حد اول یک تصاعد هندسی \(5\) و نسبت مشترک آن \(2\) است؛ حد هشتم این ترادف عبارت است از:
حد ششم ترادف را دریابید اگر \({a_n} = 2n - 12\) باشد:
حاصل جمع اعداد مسلسل جفت از \(2\) الی \(40\) مساوی است به:
مجموعهٔ \(\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{9}{8} + \cdots \) مساوی است به:
حد n – اُم یک ردیف \({a_n} = \frac{{{n^2} - 25}}{{10n}}\) است. حد چندم آن صفر میشود:
\(5 + 1 + \frac{1}{5} + \frac{1}{{{5^2}}} + \frac{1}{{{5^3}}} + ...\) مساوی است به:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.مطالب مشابه

فهرست