امتحان تصاعدات و سلسله ها ۲۷-۳-۹۶

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.
اگر \(3x - 2\) و \(3x + 1\) و \(x - 2\) سه حد پی در پی یک تصاعد حسابی باشند، قیمت x را دریابید:
فرق مشترک ردیف \(2,5,8,11,....\) عبارت است از:
\(1 + 3 + 5 + 7 + 9 + .... + 49\) مساوی است به:
مجموعه حدود ردیف \(3,6,12,...384\) را دریابید:
در سلسله \(2 + 5 + 8 + 11 + ...\) قیمت \({S_8}\) مساوی است به:
هرگاه نسبت مشترک یک ردیف هندسی \(\left| q \right| < 1\) باشد پس سلسله هندسی به کدام یکی از نامهای ذیل یاد میشود:
در سلسله \(1 + 2 + 3 + 4 + ... + n + ...\) قیمت \({S_5}\) مساوی است به:
مجموعه چند حد ردیف \(2,6,18,...\) مساوی به \(80\) می شود:
ردیف \(2,1,\frac{1}{2},...\) کدام نوع ردیف ذیل است:
اگر در یک ردیف حسابی حد اول \(20\) و حد \( - 50\) اُم آن \(80\) باشد، پس مجموعه پنجاه حد اول آن مساوی است به:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.مطالب مشابه

فهرست