امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

سیارۀ مریخ دارای کدام رنگ میباشد:
کدام یکی از کهکشان های ذیل بنام کله اسپی یاد میکنند:
بلند ترین قُله کوه سپین غر به کدام نام یاد میگردد:
نبات زیتون وحشی در کدام منطقه می روید:
اراضی مجاور جهیل چقمقتین چراگاه حیوانات یکی از مردمان ذیل میباشد:
محیط زیست کشور های پیشرفته قرار ذیل است:
کدام یک ارگان های ذیل در کاهش خطر سیلاب مسئولیت دارد:
اراضی که بین 500 الی 2000 متر از سطح بحر واقع شده اند، یکی از ساحات ذیل را تشکیل میدهد:
در اثر بارنده گی های موسمی و استوایی یکی از انواع ذیل سیلاب ها بوجود میآید:
چند سیاره نظام شمسی را میتوان به چشم مشاهده کرد:
هرگونه مادۀ اضافی که وارد هوا شود به یکی از نام های ذیل یاد میشود:
فراه، خاشرود، ادرسکن و گودزیره مربوط یکی از حوزه های ذیل میشود:
در نقشه رنگ آبی بسیار تاریک، نشان دهندۀ کدام عمق ابحار میباشد:
یکی از کوه های ذیل بقایای آتشفشانی را ظاهر میسازد:
کدام سلسله کوه ها آبهای حوزه کابل را از آبهای آمو جدا میسازد:
اتموسفیر زمین در حدود چند کیلو متر ضخامت دارد:
خط سرحدی پامیر بین کدام یک از نقاط ذیل قرار دارد:
یکی از سیارات ذیل بزرگترین سیاره منظومه شمسی است:
حیوانات وحشی در یکی از نقاط ذیل زنده گی میکنند:
مراکز زلزله خیز بیشتر در کدام قسمت افغانستان متراکم شده است:
ارتفاع سالنگ شمالی از سطح بحر چند متر است:
سیارۀ اورانوس از کدام گازات تشکیل شده است:
آبهای ایستاده در علم جغرافیه به یکی از نامهای ذیل یاد میگردد:
نظام شمسی متشکل از چند مهتاب میباشد:
طویل ترین دریای افریقا به کدام نام یاد میشود:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.مطالب مشابه