نتایج امتحان تاریخ یازدهم ۱۳۹۶ (صنوف دوره دوم)

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1محمد میلادمحمد معصوم100
2سلطان ولیگل زمان100
3منظور احمدخان آقا100
4محمد فهیممحمد ظاهر100
5زهرامحمد کریم100
6آمنهمحمد100
7شبانهسید جان100
8باصرهمحمد نسیم100
9صمیمهمحمد نسیم100
10سلطان ولیگل زمان100
11ظریف احمد ذبیع الله 100
12علی رضا محمد وسیم 100
13شیر خانعبد الوحید98
14عبد الرقیبعبد الفتاح98
15مرسلشیر سعید98
16تهمینهعبد اللطیف98
17فیاض عبدالقدیر98
18مهدیعبد الرقیب96
19محمد فیصلمحمد آصف96
20هوشمندعبد الرازق96
21ذبیح اللههمایون96
22فردین شکر حق 96
23ولیدعبد القدوس94
24دینا سمندر94
25ریحانه محمد اکرم94
26سید مرتضویمیرویس خان92
27سومنعبد الرازق92
28شایسته عبدالروف92
29مستورهسیف الرحمن92
30امیر الدین مرتضی 92
31هوسی عبدالعزیز90
32مهریه عبدالعزیز90
33فرحناز محمد صادق 90
34تمکین فیض محمد 90
35محمد معروفمحمد قاسم88
36قربان علیبهمن علی88
37دنیاغلام ربانی88
38نیلوفروحید الله 88
39نازنینرفیع الله 88
40ممتاز محمد صادق 88
41ریسه عبدالبصیر 88
42ویدا شاه محمد 88
43مریم خلیل الرحمن88
44لیمه نجیب الله 88
45ضیاالرحمنخالق نظر 88
46ندیمغوث الدین 88
47ایملحاجی عبدالله88
48فرزاد شاه آغا 88
49احسان اللهعبد البصیر86
50عتیق اللهسراج الدین86
51عایشهمحمد مصطفی86
52سید نجیب اللهسید زمان86
53مجتبیابو طالب84
54رحیمگل عالم84
55صمیمعبد القادر84
56کمالگل هاشم84
57گلاب خانقلندر84
58عطا اللهعلی محمد84
59محمد ابراهیممحمد هاشم84
60عبد العلیعبد الحمید84
61نرگسمحمد جان84
62فرشته84
63حلیمهباز محمد84
64عهدیهمحمد ببرک84
65آمنهعید محمد84
66مزملسیف الدین84
67فایزه محمد آصف 84
68مدینه نصرت خان 84
69فرحناز محمد علم 84
70سهرابمحمد اصغر84
71شفیع الله نصرت الله 84
72احمد منصورعبد الحفیظ82
73محمد صمیممحمد قاسم82
74شاهینمحمد شریف82
75نعمت اللهسعید احمد82
76مبشر اللهبهر الدین82
77مروهعبد البشیر82
78بشرااحمد ولی82
79ویسیس82
80لیذاعبدالبصیر 82
81قدریه قدرت الله 82
82بلاییمحمد یوسف 82
83لیدا میرعبدالاحد 82
84نیلوفرحاجی بهلول82
85لیمه شاه محمود 82
86آرش سید گوهر 82
87عبد اللهعبد الخالق80
88محمد نذیررحم خدا80
89محمد صمیممحمد یحیی80
90شکیبامیرویس80
91احمد سمیراحمد زبیر80
92مریم عبدالسلام 80
93بسمیه غلام الدین 80
94روبینا غوث الدین 80
95عمرمحمد صادق78
96فریدعبد القیوم78
97احمد جنیدامان الله78
98خطیب اللهمحمد رضا78
99سوریاسمیع الحق78
100وژمهخلیل الله78
101رحیمهحسین احمد78
102نور سحرعبدالعلیم 78
103مروهنور علی 78
104کفایت الله نجیب الله 78
105بریالیعبدالحی 78
106مسعود محمد رحیم 78
107غفرانعبد الغفار76
108شعیبصالح محمد76
109نذیر احمدگلستان76
110حارثعبد النور76
111احمد زاهدنصیر آقا76
112رنگینهغیرت76
113مسعودهمحمد حکیم76
114سمیراخان آقا76
115نیلابعبد الغفور76
116غفریهعبد الغفار76
117سحرعبد الصبور76
118فاطمهمحمد محسن76
119نیلابمحمد نسیم76
120شایستهمرزا محمد76
121ام البنینحسین احمد76
122علیکریمی76
123صنم سید یعقوب76
124عثماننور الله74
125سید عرفانسید حفیظ74
126امیدآغا شیرین74
127خاطرهعبد الحمید74
128عبد اللهعبد الفرید74
129گیتی حاجی عبدالهادی74
130النازمحم علم 74
131روح الله سیف الله 74
132بلالمحمد ثانی72
133عظیم اللهفیض الله72
134مرسلروح الله72
135مژدهعبد الشکور72
136آسمینمحمد عیسی72
137سهیلاانور72
138زهرااحمد الحق72
139محمد مهدیجان علی72
140سویدا محمد یاسین72
141فریحه عین الدین 72
142ناهیده محمد صالح 72
143بیتا نوروز 72
144ویدا عبدالحی72
145فاطمه حاجی عبدالمتین 72
146زهرهعبدالمنیر 72
147حریره عبدی احمد 72
148عبد الباسطغلام ربانی70
149عبد اللهعبد المطلب70
150عبد الخالقمحمد آقا70
151غلام غوث الدینعبد البصیر70
152آرشبشیر الله70
153سحرفرید70
154حسیباعبد الهادی70
155حسناسد70
156عبد الباسطعلاؤالدین70
157مدینه محمد حنیف 70
158شیحا شاه محمود 70
159خاطرهعبدالحی 70
160بسمه نجیب الله 70
161شبانه جان محمد 70
162زهره داد خدا 70
163اصیلا غلام سخی70
164زهرامحمد اسماعیل70
165علی اسد الله 70
166محمد طارقعبدالصبور 70
167راشدعبد الرزاق68
168احمد شعیبمحمد لطیف68
169فاروقنثار احمد68
170تهمینهعبد الله68
171رخسارسید الله68
172سحراحمد شاکر68
173مروهپرویز68
174امام دادرجب68
175محمد حنیف محمد رحیم 68
176محمد اقبالمحمد مجتبی68
177احمد حامد66
178امیر حمزهبسم الله66
179امیدامیر محمد66
180فردیناجمل66
181عبد الباسطخلیل الرحمن66
182شبانهاحمد ولی66
183صوفیهداد محمد66
184فریدغاز بیگ66
185اسما محمد حنیف 66
186نگین محمد ذلگی 66
187مدیحه اکبرشاه66
188رخسار محمد حسن 66
189پریسا غلام محمد 66
190سمیرا عبدالفتاح 66
191مسعوده عبدالحیمد 66
192نیلوفرعبدالمنیر 66
193زحل عبدالمنیر 66
194فیروزهگل میر 66
195بهار حاجی جمعه خان 66
196احمد زی محمد امین 66
197احمد ضیا احمد شاه 66
198محمد سلیم عبدالوکیل 66
199اشرف خواجه بهادر66
200شاداب پرویز66
201شهرام محمد غوث66
202محمد ظاهرمحمد اکرم64
203رامینگدا محمد64
204یوسفامان64
205عبد اللهعبد المجید64
206صفی اللهافغان64
207محمد عمرمحمد حکیم64
208نجیب اللهعبد العزیز64
209اسد اللهروح الله64
210ثریااحمد شعیب64
211سعیدهمحمد ظاهر64
212ویدامحمد شریف64
213حسناعلی احمد64
214قیسمسجدی64
215محمد بادرعبدالقادر64
216احمد شعیبمجیب الرحمن 64
217ایرجآقا محمد62
218عمران احمدعلی احمد62
219زلالغلام بهلول62
220محمد شفیقمحمد حنیف62
221محمد هادیمحمد نعیم62
222کیانوشکریمی62
223آریا عبدالعلیم 62
224منیره محمد حکیم 62
225فرشته نورحبیب62
226خدیجهمحمد شریف62
227آرش جاوید 62
228داد محمد یار محمد 62
229احمد شعیبحفیظ الله 62
230عبدالعلیعبدالقدوس 62
231مهران محمد غوث62
232صمیم اللهنجیب الله60
233عمارخیر الدین60
234سید عمرسید یونس60
235احمدشیر60
236محمد زبیرمحمد رسول60
237قیام الدینغلام محی الدین60
238اتلعبد الغفور60
239عبد العزیزعبد الوکیل60
240احمد نجیبمحمد آصف60
241امیدلطف الله60
242محمد زبیرعبد الستار60
243اصیلحاجی میر انجان60
244شمسیهعوض60
245سونیتاعبد الرزاق60
246زهرانظر مان60
247زهرافریدون60
248سعدیهشیر دل60
249مژگانعبد القدیر60
250سودابهعبد الرسول60
251سوسنعبد الملک60
252صدفعطا الرحمن60
253تمناغلام حسن60
254حوریهمحمد ابراهیم60
255انوشهعبد السلاام60
256سحرگل پادشاه60
257فایضاحمد ظاهر60
258محمد علیسراج الدین60
259انگیزه همایون 60
260راضیهعبدالرازق60
261سوزان عبدالعظیم 60
262مژگان عبدالمجید 60
263ارشاد احمد فضل احمد 60
264عبدالله سیف الدین60
265جفسرعبدالمتین60
266فرهان ....60
267عصمت الله حسین داد 60
268بختیار عبدالمنان 60
269رامینفرهاد58
270زحل عبدالقدوس 58
271حمیرارحمت الله 58
272سمیر خواجه فضل الدین 58
273مظفر احمد ....58
274ادریس نیک محمد 58
275محمد اکرم صالح محمد 58
276شاهین سید گل58
277صدیق الله خلیل الله 58
278بهرام حیدر 58
279مجتبی مصطفی 58
280احمد سلیم محمد صدیق58
281مطیع اللهعبدالله 58
282سید ادیبمیر نادر شاه56
283علی غفرانذکریا56
284میوندخان آغا56
285امیدعبد الوحید56
286سهیلعبد الوکیل56
287عبد الحارثعبد القیوم56
288علی رضاعلی محمد56
289لطیف اللهحفیظ الله54
290فریدونحمید الله54
291محمد مصطفیمحمد54
292محمد الیاسمحمد الله54
293منصورعبد الخالق54
294محمد موسیشاه محمود54
295عبد القادرعبد الغفور54
296حسنافیض محمد54
297ویدامحمد یوسف54
298رامینعبد الصبور54
299سعدیه میر عبدالحمید 54
300محمد نوابرحیم داد خان 54
301حکمت الله امان الدین 54
302احمد طارقعبدالخلیل54
303عزیز اللهروح الله52
304امیر حمزهغلام محمد52
305عمر فاروقمحمد نعیم52
306قادر شاهزرگل52
307لطف اللهفیض الله52
308سحراحمد جاوید52
309شکیباچمن گل52
310مژدهمحمد هارون52
311سهیل52
312نیلوفرعبد الولی52
313سودابه عبدالهادی 52
314روهینا گل محمد 52
315حسینا شیرآقا 52
316کرشمه عبدالله 52
317فاطمه عبدالصبور52
318رحمت الله عبدالرشید 52
319محمد انعام محمد بیان 52
320مصطفیتیمور شاه50
321محمد شاکرمحمد برات50
322دولت قدمعبد الروف50
323سحرحضرت نور50
324بی بی سارهعبد الوحید50
325حدیثهعزت الله50
326صبرینا محمد نجیب 50
327پاکیزه خیر محمد 50
328فریبا نصیر احمد 50
329سحر محمد انور50
330محمود محمد عارف50
331عبدالقهارمرزامحمد 50
332سونیل گل میر 50
333راشد عبدالواحد 50
334بهمن نجیب الله 50
335عبدالواحد عبدالمجید 50
336ساحل سردار آقا50
337سعید باسطرحیم48
338عبد الجبارمحمد مرزا48
339عبد الحامدمحمد رحیم48
340مرتضیمحمد عظیم48
341تازه گلعجب گل48
342حبیب اللهخدا داد48
343عنایت الله وحید 48
344محب اللهنجیب الله46
345فیصلباز محمد46
346کیهان46
347محمد طاهاعنایت الله46
348محمد رفیعمحمد حاکم46
349حسیب اللهمعراج الدین46
350احسان الحقنور محمد46
351مجتبیمحمد حسین46
352شرارهحاجی شاه لالا46
353احمد ضمیرگل پادشاه46
354فرخندهاحمد الله46
355یلداگل محمد 46
356آرین محمد اعظم 46
357شاه مقصود محسن خان 46
358عنایت الله وحید 46
359فاروق مصطفی 46
360نجیب الله محمد امین 46
361مشتاقفقیر خان 46
362برهان الدین امام الدین 46
363رحیم الدینکرام الدین44
364فضل القهارعثمان44
365حامدمحمد آصف44
366بنفشهرفیع44
367مقدسعبد الخالق44
368احمد فواداحمد کیومرث42
369اسد اللهخدا داد42
370احمدمحمود42
371ذاکر احمدآقا محمد42
372سومرتوریالی42
373ژمنهمحمد داود42
374هداعبد القادر42
375احمد سروشعبد السمیع42
376اکبرسلیم42
377قدرت اللهعبد الله42
378محمد عارفعبد العلی42
379صدف محمد ظریف42
380احمد صمیم عبدالولی 42
381عبدالمیلاد عبدالعزیز42
382محمد صمیم محمد نسیم 42
383قیس سراج الدین42
384سید سهراب سید ناصر42
385سهرابداریوش40
386خلیل اللهحاجی عبد الولی40
387ذکریامسجدی40
388عبد المنصورعبد البصیر40
389فوادصفی الله40
390عرفانعبد الغفار40
391مسکانوید احمد40
392مریممحمد وزیر40
393نازنینرحمت الله 40
394امین الحقنورالحق40
395میلاد محمد کریم 40
396حاجت خان عبدالرازق40
397محمد عمر نادرشاه 40
398احمد الله سبحان الله 40
399احمد رامین حفیظ الله 40
400سمیر عبدالصبور 40
401محمد محبوب محمد داود 40
402حمید محمد قاسم 38
403عبدالطیف عبدالواسیع 38
404احسان اللهعبد العلی36
405مصطفیمحمد عارف36
406مسیح اللهنور الله36
407مبشرملک محمد36
408محمد جانعبد الجلیل36
409عبد اللهتواب36
410حکمتخان جان36
411محمد سردارمحمد ظاهر36
412سید وارثسید مرسلین36
413سجادمحمد داود36
414یوسفرفبع36
415الهاممدثر36
416سهیلعبد القیوم36
417سمیع اللهنور آغا36
418ابراهیم عبدالسلیم36
419محمد زبیرخلیفه نبی34
420لعل زادهنواز34
421محمد حصمرغلام حیدر34
422شاه پورنثار احمد34
423فرید اللهعبد الرحمن34
424احمد انیسعنام الدین34
425الهامایاز 34
426محمد علی 34
427محمد صدیقغلام فاروق34
428آرشمحمد رحیم32
429محمد نعیممحمد جاوید32
430وعید اللهسردار محمد30
431الله محمدشفیع محمد30
432عبد الحکیمعبد الحی30
433سید الرحمنسید محمد نصیر30
434بهرام عبدالله 30
435عبدالستار جمعه گل 28
436محمد رامینحاجی فرهاد26
437احمد اللهحامد26
438مظهر الدینضیا الدین26
439مریم عبدالله 26
440افسانه محمد اصغر 26
441برهان احمد 26
442ارکان فدا محمد 26
443سید ثابتسید حبیب20

Default image
داکتر محمد شریف پاینده
داکتر محمد شریف پاینده موسس مرکز آموزش علوم ساینسی انیس است. داکتر پاینده فعلاً مصروف تدریس در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس میباشد و همزمان مسوولیت این سایت را نیز بر عهده دارد.

you're currently offline