نتایج امتحان جغرافیه دهم ۱۳۹۶ (صنوف دوره دوم)

نتایج امتحانات ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1عبد الباسطمجیب الرحمن100
2دیناسمندر100
3محمد معروفمحمد قاسم98
4مهدیعبد الرقیب98
5شیر خانعبد الوحید98
6محمد میلادمحمد معصوم98
7سلطان ولیگل زمان96
8عتیق اللهسراج الدین96
9منورهسیف الرحمن96
10شازیهغلام سخی94
11مصطفیفضل الکریم94
12امیرالدینمرتضی94
13غفرانعبد الغفار92
14عبد العلیعبد الهادی92
15تمکینفیض محمد92
16تورپیکیآغاگل92
17شایسته رحمانیعبدالروف92
18مهریهعبدالفرید92
19ضمیرهامیر خان90
20صمیمعبد القادر90
21مریمخلیل الرحمن90
22آرینمحمد شاه90
23شمس الحقعبدالمبین90
24صمیمهمحمد نسیم88
25شبانهسید جان88
26فردینشکرحق88
27انوشهعبد السلام86
28نیلوفرمحمد نادر86
29عهدیهببرک86
30مرسلشیر محمد86
31عمرمحمد صادق86
32ابراهیممحمد هاشم86
33سهرابمحمد اضغر86
34باصرهمحمد نسیم84
35علیکریمی84
36محمد علیاحمد علی84
37ریحانهمحمد اکرم84
38مزملسیف الدین82
39حکمتامان الله82
40محمد فهیممحمد ظاهر82
41محمد وسیمشیر محمد82
42بیتانوروز82
43مطیع اللهعبدالله82
44داد محمدیار محمد82
45نادیهمحمد ایوب80
46شایستهمرزا محمد80
47خاطرهعبد الحمید80
48تهمینهعبد الله80
49مدثر80
50سمیهغلام الدین80
51لیمهشاه محمد80
52مدینهنصرت میر80
53حریرهعبدی احمد80
54لیذاعبدالبصیر80
55سمیرنصیر احمد 80
56احمد سلیممحمد صدیق80
57کفایت اللهنجیب الله 80
58سحرعبد الصبور78
59فاطمهمحمد محسن78
60مقدسعبد الخالق78
61زهرااحمد الحق78
62ام البنینحسین احمد78
63سپوژمیاسد الله78
64کیانوشکریمی78
65حبیب الرحمنعبد الحمید78
66ذبیح اللهفیض آقا78
67مصدقعبد الحلیم78
68نعمت اللهسید احمد78
69نذیر احمدگلستان78
70احمد زاهدنصیر آقا78
71مدینهمحمد حنیف78
72فرشتهشیر آقا76
73سید عرفانسید حفیظ76
74رضا شاهنذیر شاه76
75صفی اللهنقیب الله76
76سعدیهعبداکریم76
77بهارحاجی جمعه خان76
78امید احمدنور احمد76
79سوریاسمیع الحق74
80هدامحمد ندیم74
81سمیراخان آقا74
82سعدیهشیر دل74
83اکبر خانفتح خان74
84عبد اللهعبد الخالق74
85خاطرهعبدالحی74
86مریمعبدالسلام74
87لیدامیر عبدالاحد74
88نیلوفرجلال الدین74
89نسترنفاضل شاه74
90زینبعزیز آقا74
91هیرهمحمد صالح74
92مریمسید افتحار74
93ویداعبدالحی74
94ایملعبدالله74
95صیا احمدخالق نظر74
96وژمهخلیل الله72
97نور الهدیمحمد حسین72
98محمد شاکرمحمد طاهر72
99نور اللهنقیب الله72
100نگینهمحمد مقیم72
101فریبانصیر احمد72
102مریمعبداسلیم72
103صنممحمد ضمیر72
104زهرهعبدالمنیر72
105مریمشاه محمد72
106صدیق اللهخلیل الله72
107مسعودهمحمد حکیم70
108نذیرهمحی الدین70
109ویدامحمد فاصل70
110شکرانعلی میرزا70
111سنجرقلندر70
112عمادخیر الدین70
113محمد فیصلمحمد آصف70
114فروغشاه محمد70
115زهرهداد خدا70
116اصیلاغلام سخی70
117اسمامحمد حنیف70
118فروزانعبدالظهور70
119بهرام میر عالم70
120واحدعبدالحمید70
121سعدیهسید عنایت الله68
122بهانهعمر68
123حلیمهباز محمد68
124محمد صمیممحمد یحیی68
125محمد موسیشاه محمد68
126سونیلعبد القدیر68
127محمد ظاهرمحمد اکرم68
128عثماننور الله68
129بهزادقادر68
130عبد الجبارمحمد مرزا68
131لعل زادهمحمد نواز68
132بلالعطا الله68
133محمد مزملضیا الله68
134حسیناشیر آقا68
135النازمحمد علم68
136آرزوهمحمد هارون68
137منیرهمحمد حکیم68
138شعیبعبدالرحمن68
139شکراللهنوروز خان68
140اسماءسید زکریا66
141سودابهعبد الرسول66
142کفایت اللهحاجی عین الله66
143سهیل66
144خدیجهمحمد ظاهر66
145پاکیزهخیر محمد66
146نتاشهذبیح الله66
147نگینمحمد زلگی66
148شیماشاه محمد66
149مریممحمد عارف66
150برهان الدین امام الدین 66
151ژیدامحمد شریف64
152احمد ضمیرگل پادشاه64
153عمرانمحراب الدین64
154صادقعبد الآقا64
155فیصلباز محمد64
156بلالمحمد ثانی64
157احسان اللهعبد البصیر64
158سید رشادسید عبد الواسع64
159محمد الیاسعبد الباقی64
160مجیبعبد الله64
161لطیف اللهحفیظ الله64
162خسروامیر خان64
163بیژنمحمد عمر64
164مرجانمحمد صادق64
165سمیراعبدالفتاح64
166زحلعبدالمنیر64
167گلثوممحمد انور64
168سیاه مویعبدالفغور64
169بسمهنجیب الله64
170صنمسید یعقوب64
171فریحهعین الدین64
172خدیجهمحمد شریف64
173وارث عبدالمتین64
174محمد انعاممحمد بیان64
175طائبغلام سخی64
176عبدالطیف عبدالواسیع 64
177نیلوفرعبد الولی62
178سارهمحمد الله62
179صفی اللهافغان62
180قیام الدینغلام محی الدین62
181محمد نذیررحم خدا62
182نور سحرعبدالحکیم62
183فیاضعبدالقدیر62
184ژولیدهمحمد شریف60
185اناهیتامحمد امین60
186حسیباعبد الهاد60
187مژدهمحمد هارون60
188بهرامنظام الدین60
189فریدعبد القیوم60
190محمد رفیعمحمد حاکم60
191فیروزهگل میر60
192فرحنازمحمد علم60
193سارهمحمد یاسین60
194روبینغوث الدین60
195نعیمهغلام محمد60
196فرخندهاحمدالله60
197عبداللهحشمت60
198شریفهصفر58
199بشرااحمد ولی58
200حامدمحمد آصف58
201احمد عرفانمحمد نسیم58
202عبد الخالقمحمد آقا58
203احمدحامد58
204احمد نجیبمحمد آصف58
205محمد امیدمحمد صادق58
206حسینامحمد رفیع56
207نرگسسید الله56
208فرشتهجان علی56
209شکیباچمن علی56
210مرسلروح الله56
211زکریارحیم56
212وارثخالق زاده56
213لطف اللهفیض الله56
214بصیرهنیک محمد56
215عمر عبدالله56
216صدفعطا الرحمن54
217مژگانعبد القدیر54
218سارا54
219نعمتفواد احمد54
220مروهمحمد رسول54
221سحراحمد شاکر54
222اسماءمحمد یوسف54
223محمد زبیرمحمد رسول54
224دولت قدمعبد الروف54
225محمد طاهاعنایت الله54
226میرمنغلام رسول54
227اسماعیلعبد الرفیع54
228قیس سراج الدین 54
229مجیدعبدالمنان54
230فاروقمصطفی54
231مشتاقفقیر محمد54
232تمناغلام حسن52
233هارونمحمد فرید52
234فایضاحمد ظاهر52
235محمد قاهرعبد الاحمد52
236محمد رستممحمد الدین52
237زبیرعبد العزیز52
238احسان الحقنور محمد52
239مجتبیمصطفی52
240مریمامر الدین50
241غفریهعبد الغفار50
242مرتضیعزیز الدین50
243قیسمسجدی50
244رامینعبد الخلیل50
245سید ادیبمیر نادر شاه50
246حمیدعبد الله50
247عبد الوالیجمیل خان50
248یحییغلام علی50
249عبد الحامدمحمد رحیم50
250نیایشعبدالرحیم50
251زحلعبداقدوس50
252مسعودمحمد رحیم 50
253محمد شعیب محمد عباس 50
254عمر شاه آغا 50
255زهرافردین48
256سونیتاحاجی عبد الرزاق48
257مریمعبد اللطیف48
258محمد هادینعیم48
259عبد المصورحاجی جمال الدین48
260عبد اللهعبد المطلب48
261عبدالعلیعبدالقدوس48
262ژمنهمحمد داود46
263سلیمانصالح محمد46
264احمد ادریستراب خان46
265احمد صمیم عبدالورا46
266نعمان حمد احسان46
267رامینصمد44
268عبد الباسطخلیل الرحمن44
269مرتضیمحمد عظیم44
270رامینصدیق44
271محمد مصطفیمحمد امین44
272یوسفعبد الله44
273حبیب اللهخدا داد44
274خان شیرینعبد الرازق44
275عمرنثار احمد44
276حورا44
277راضیهعبدالرازق44
278اجملنظیر محمد44
279میلادمحمد کریم 44
280احمد ذکی سردار آقا 44
281بهمن نجیب الله 44
282احمد رامینحفیظ الله 44
283عبدالقهارمرزامحمد44
284فرهادغوث الدین42
285میلادعبد الوکیل42
286محمد نبیغوث الدین42
287شبیر احمدسردار محمد42
288آرشفرشاد42
289رحیم الدینکرام الدین42
290شادابپرویز42
291احمد الله سبحان الله 42
292الیاسمحمد عمر42
293عابدجاوید42
294امیر 42
295احمد راشد سید مقبول 42
296زهرهغلام رضا40
297شرارهشاه لالا40
298آسناتمحمد عظیم40
299محمد الیاسحبیب الرحمن40
300بکتاشمحمد40
301خلیل اللهعبد الولی40
302امجتمحمد رفیع40
303ساحلاحمدیار40
304فرهان دل غا40
305ظهورعبدالفغور40
306ربیع اللهنظام الدین38
307محمد قسیممحمد نبی38
308برهان احمد 38
309ناصر ذکریا38
310محمد عرفان سبحان الله 38
311فردوسمحمد هاشم38
312سمیرایوب شاه38
313احمد فایض محمد ظاهر38
314وارث عبدالجمال38
315مبین خیر محمد 38
316عبدالواسیععبدالصمد38
317امیدعبدالفیاض38
318وسیم محمد اعظم 38
319اکرم اکبر 38
320احمد صمیم عبدالورا38
321محمد عمر نادرشاه38
322حمید محمد قاسم 38
323قیس سراج الدین 38
324بهرام حیدر 38
325رامیناحمد ولی36
326محمد حصمرغلام حیدر36
327عمیرمحمد عالم36
328مرتضیمحمد آصف36
329رامینامین الله36
330هاجرهعبدالصبور36
331ندامحمد عمر36
332حاجت الله عبدالرازق36
333سمیع اللهمحمد ابراهیم36
334خلیل الرحمنعبدالواحد36
335حاجت خانعبدالرازق36
336شاه مقصودمحسن خان36
337خواجه میر بهادر36
338محمد زبیرعبد الستار34
339غلامرسول خان34
340محمد احسان محمد حامد 34
341عبد اللهسهراب32
342میلادمحمد کریم 32
343حشمت الله30
344عبد الفهیمعبد الکریم30
345سید محمدسید حسین30
346برهاناحمد30
347صمدمحمد قاسم 30
348احمد سمیرمحمد موسی30
349احمد ضیااحمد شاه30
350اقبالمحمد اختر30
351ممتازشیرآغا30
352مسکااحمد نوید26
353شمسادریس خان26
354روح الله سیف الله 26
355احمد فایض محمد ظاهر26
356فردینخلیل 26
357عبدالاحد عبدالرزاق26
358شهزاد عبدالله 22
359نادرهیار محمد20
فهرست

you're currently offline