نتایج امتحان تصاعدات و سگما ۱۳۹۶

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1شبانهمحمدعلی100
2حسینهمحمد100
3هدیهمحمد قاسم100
4تهمینهغلام فاروق100
5صدفاحمد جاوید100
6زهرامحمد آصف100
7صدفمیر محمد شریف100
8سعیدهغلام فاروق100
9فوزیهجمعه خان100
10حسنیهمحمد مقیم100
11فیروزهعبدالجبار100
12مدینهعبد الرشید100
13باصرهعبد الغیور100
14فطرتسید شبیر100
15فرحتسید شبیر100
16حسنیعبد الروف100
17عایشهمحمد نعیم100
18سجیهفضل الدین100
19منورهمحمد عزیز100
20ثمینهمحمد عالم100
21فاطمهسید عادل شاه100
22حدیثه فروزان عبد الشکور100
23مریم "هوتک"عبد الحی100
24انیسه "اچکزی"احمد الدین100
25تمنامحمد مرزا100
26آرزومحمد دامان100
27اکرام اللهشفیع الله100
28مشتاق احمدعبد الرزاق100
29ادریسنعمان100
30محمد ادریسمحمد عظیم100
31مشتاق حسینپاینده باقی100
32غفران "نورزاد"عبد الغفار100
33امان اللهحبیب الله100
34احمد یوسفاحمد جاوید100
35احمد شاهعبد المتین100
36امین اللهمحمد دین100
37صدیق اللهعبد الروف100
38سلیمانمحمد اسماعیل100
39علی سیناغلام سرور100
40میر احمد اللهمیر عنایت الله100
41ابراز الدینسیف الدین100
42خواجه حسیب اللهخواجه دل آقا100
43حکمت اللهمحمد بشیر100
44سنگر اسلاممحمد عارف100
45ندیمعبد القدیر100
46محمدعبد العلی100
47احمد فرزادمحمد مهدی100
48روح اللهنور آغا100
49احمد صمیممحمد نقیم100
50سید بارزسید بهاؤالدین100
51سید باسطسید بهاؤالدین100
52احمد فرهادسید محمد100
53محمد طیبعبد الروف100
54نعمت اللهحاجی روح الله100
55حبیب الرحمنفضل الرحمن100
56عبد الحسیبعبد الحبیب100
57مشتاقمحمد ضیا100
58مطیع الرحمنفضل الرحمن100
59واعظغلام سرور100
60سمیع اللهالله داد100
61شاه اورنگ زیببابا جان100
62حسیب اللهالله داد100
63برکت اللهولی الله100
64احمد فیصلنظر محمد100
65احمد ولیدمحمد داود100
66فردوسناصر بیک100
67محمد ادریسمحمد عظیم100
68الهامحیات الله100
69فرشیدفخر الدین100
70سید شهیرسید رحمت الله100
71احمد جوادبابه جان 100
72محمد داود غلام ممتاز100
73ضیاملرحمت خان 100
74خواجه یوسفخواجه مقصود100
75سجادشیرمحمد100
76احمد شکیبابوبکر100
77محمد عمرانبابه جان 100
78انوشه محمد داود 100
79مسرت عبدالعریز100
80سودابهعبدالشکور100
81فرشته غلام ربانی100
82سحرعبدالله100
83سحرعبدالهادی100
84مژدهعبد الواحد98
85زهرانظر مان98
86زحلنوید98
87سکینهاقبال98
88محجوبهعبدالمقیم98
89عالیهمحمد شفیقه98
90مهر افزونمحمد ایاز98
91ملالیباروز98
92شفیقهعبد الحفیظ98
93ساجدهشیدا98
94معصومهیعثوب علی98
95فاطمهذبیح الله98
96اکبر شاهقادر شاه98
97امان ظاهر98
98مشتاقمحمد ضیا98
99حبیب الرحمنفضل الرحمن98
100عباد اللهمحمد زکریا98
101کاظم علیامام علی98
102وسیممحمد انور98
103رستم خانحکیم خان98
104احمد ندیمعبد الستار98
105محمد ظریفکته بیگ خان98
106احمد ایرجعبد الفتاح98
107یمادل آقا98
108محمد ادریسلعل محمد98
109نجیب اللهعزیز الله98
110محمد ذکیمحمد داود98
111محمدعظیمغلام دستگیر98
112رحمت اللهنور حکیم98
113امجد علیمحمد آخان98
114مقیمسردار98
115جهان زیبزر خان98
116احمد نویدنور احمد98
117محمد یونسفضل حکیم98
118میر عبد المصورمیر عبد الصبور98
119حسیب اللهمحمد اشرف98
120مقدرعزیز الله98
121مسعودمحمد داود98
122محمد علیغلام سخی98
123عابدمحمداجان98
124زهرامحمد آصف96
125دیانانایب96
126سمیهسلطان احمد96
127بهشتهگل آقا96
128مرغلریعبد المقیم96
129فلورانسالف محمد96
130جمیلهمحمد نعیم96
131حسنامحمد داود96
132فروزانحسیب الله96
133علی رضامحمد ظاهر96
134ذبیح حسینایرج مرزا96
135ساجدفضل الرحمن96
136محمد فایزمحمد فاروق96
137پیروز احمدشمس الدین96
138علیبرات علی96
139ذبیح اللههمایون96
140غلام ابوبکرغلام محمد96
141هوشمندعبد الرازق96
142احمد آرششاه محمد96
143محمد محسنالله محمد96
144محمد عمرانمحمد نعیم96
145محمد عمرانمحمد حکیم96
146احمد باسطدل آقا96
147محمد تمیمعزیز احمد96
148آرینمحمد اعظم96
149حشمت اللهمحمد اسلم96
150ثوابعلی رضا96
151مختار حسینسید محمد96
152اکلیلمحمد ابراهیم96
153یرسلمحمد زلمی96
154الهامگل محمد96
155محمد خالدنعمت الله96
156محمد اکرامسرور خان96
157ایملمحمد ناظم96
158مرتضیعبد الرحمن96
159نعمانشاه آقا96
160ظفرمحمد سلیم96
161محمد حارثمحمد انیس96
162رامینعبد الحق96
163منظور احمدخان آقا96
164محمد قیسعبد الصبور96
165فیض اللهعبد الله96
166محمد نعیم عبدالکریم 96
167امیرتیمورشاه96
168نسا یاسمین عتیق الله 96
169شبنملیاقت علی96
170سحرمحمد نعیم96
171خاتولعبد الرازق94
172فلورانسفواد94
173سودیهمحمد94
174شکیبامیرویس94
175مژدهعبد البصیر94
176رزمامنگل ارسلان94
177زینبسید خلیل94
178سحرخان زمان94
179یمادل آقا94
180محمد علیغلام سخی94
181عبد المتیننور احمد94
182سید رامینسید جلال94
183میلاداحمد فرید94
184محمد ریاضمحمد یوسف94
185شبیرمحمد مایل94
186خرد مندمحمد قسیم94
187عزیز اللهناز کمیر94
188محمد سلطانمحمد امان94
189احمد حارثمحمد حسین94
190محمد هارونعبد السلام94
191ابراز الدینسیف الدین94
192محمد اقبالمحمد افضل94
193وطن گلغنم گل94
194مختار حسینغلام محی الدین94
195حامد اقبالغلام رسول94
196احمد بلالمحمد یعقوب94
197سلیماناورنگ زیب94
198خدا دادامیر جان94
199نثار احمدعبد البصیر94
200محمد الیاسامیر خان94
201سید رامینسید جلال94
202شفیق اللهسید عزت الله94
203فرشادعبد اللطیف94
204ربیع اللهذبیح الله94
205بریالیرحم خدا94
206احسان اللهغیاث الدین94
207محمد عرفانمحمد حکیم94
208احمد نویدمحمد یاسین94
209محمد نسیم عبدالکریم 94
210هریر سپنامحمد سلیم94
211حریرسمیع الله 94
212اسماعطاالحق94
213یاسمین محمد عظیم 94
214مریمعبدالقدوس94
215پیمانهمحمد اکرم94
216سونیاگل محمد94
217بصیرهفاروق92
218طوباعبد الواحد92
219حمیدهعبد الصمد92
220ویدازلمی92
221مروهعبد المعروف92
222اصیلامحمد حسین92
223نویدهمحمد رحیم92
224لیلی بهارمحمد محفوظ92
225لیدامحمد کریم92
226عایشهخواجه وکیل92
227ناهیدمحمد جمعه92
228شیرین اغامحمد حسن92
229صدق علیاحمد علی92
230محبوبعبد المحفوظ92
231نصرت اللهعبد الله جان92
232رحمت اللهنجیب الله92
233امید رضاامام علی92
234مهریارنعمت الله92
235مسیح احمدعبد الغیور92
236عبد البشیرعبد الهادی92
237محمد فایزمحمد فاروق92
238شعیبمحمد حلیم92
239سید کمیلسید نبی92
240امیر خانقسمت نور92
241محمد سلیممحمد نعیم92
242احمد فیصلمحمد آصیف92
243خیر اللهحضرت نور92
244محمد ابراهیممحمد ضیا92
245تمیم اللهامین الله92
246هارونمحمد نادر92
247محمد مرتضیملک محمد92
248متوکلغلام سعید92
249احمد شفیععبد الستار92
250محمد یوسفعبد الظاهر92
251خواجه مسیح اللهخواجه صفا92
252فرشته محمد عظیم 92
253مدینهعبد الخالق90
254ثریاعبد الله90
255غزالسلطان نجیب90
256ثناغلام نبی90
257فروزانمحمد عیسی90
258یلداسید حمید90
259تمنامحمد هادی90
260سید شکرانسید غفران90
261شریفصادق90
262میر امین اللهمیر نعمت الله90
263اکملمحمد جان90
264فردینامر الدین90
265جواد احمدداد محمد90
266نوید اللهعبد القیوم90
267عبد اللهغلام جان90
268بشیررحمت خان 90
269پرینازجان آقا 90
270بهارمحمد رفیق90
271جویدهمحمد حسین90
272زحل عبدالصبور90
273وژمهاحدم ضیا88
274عاطفهمحمد امین88
275پلوشهعجب گل88
276تبسممحمد شاهپور88
277عشوهمرزا محمد88
278فردوسمحمد عارف88
279عمرانبابه صادق88
280آقا محمدملا محمد88
281عبادت اللهعبد اللطیف88
282منصور جلالمحمد داود88
283احمد مدثرعلی احمد88
284سید نذیرسید حشمت الله88
285سلیمانعبد القدیر88
286انصارغلام حضرت88
287مصطفیهزار میر88
288مجتبیعبد الحکیم88
289مصطفیاحمد جان88
290نوید اللهجان آقا88
291احمد سیرعبد الوهاب88
292محمد امینفقیر محمد88
293سید فهیمسید قاسم88
294نصر من اللهمحمد زمان88
295مدینهعبد المطلب86
296مینهمحمد صدیق86
297مرجانعبد القادر86
298عنبرینضمیر احمد86
299باصرهعبد الجمیل86
300اسمامحمد آصف86
301غزالعبد الصمد86
302سجیهصمد علی86
303هایدهشیر آغا86
304آرینمسعود86
305مهرانعبد الرحیم86
306طلحهعبد الخالق86
307حسن یارعاصم86
308ساداتمحمد شفیع86
309خوشحالامیر محمد86
310احمد ضیاخادم علی86
311نعمت اللهرحمت الله86
312عبید اللهنعمت الله86
313هیوادعبد العلی86
314قیسعبد الرشید86
315داد علیفیض علی86
316عبد العلیمدل آقا86
317سید جوادعزیز86
318شریفمحمد طاهر86
319مهدیعبد الرقیب86
320عبد الباعثهمایون86
321عبید اللهعبد الجمیل86
322احمد عرفانعبد الروف86
323محمد فاضل محمد ناصر 86
324 فروغغلام رسول86
325محمد ایمل محمد افضل 86
326حاجی منصورسعید علی86
327مهشیدعبدالمجیب86
328فرحنازجان آقا 86
329مهانامان الله86
330شمایلفرید احمد86
331سحراحمد جاوید84
332ضمیرهعبد العزیز84
333هداالیاس84
334حاسنات84
335خجستهشاه ولی84
336تمناسید عبد الروف84
337صدفعبد الفغار84
338غزلخواجه عبد الوکیل84
339عادلهمحمد حسن84
340ثناصبغت الله84
341احمد فواداحمد جواد84
342محمد کریممحمد نعیم84
343سیرعبد الحفیظ84
344فروتنعزیز احمد84
345غلام حسنمحمد عزیز84
346ذبیح اللهآزاد شاه84
347محمد رفیقشیر محمد84
348اصیل خانحاجی میر انجان84
349سید ناصرسید عاقل شاه84
350محمد عقیلغلام نبی84
351اول خانجمعه خان84
352شفیع اللهامین الله84
353عبد الجلیلعبد الخلیل84
354شایستهسید آقا 84
355محمد ندیمعبد العلیم82
356تمیمعبد الکریم82
357عبد البصیرغلام الدین82
358احمد عابدرفیع الله82
359گل احمدگل پادشاه82
360نصرت الله غلام ربانی 82
361محمد اجملمحمد افضل 82
362مژدهعلی داد80
363لیلانعمت الله80
364لیلیاحمد ظاهر80
365مریمخالد احمد80
366ربابهرمضان80
367نگینعظمت80
368حبیب اللهعوض80
369میلادمحمد فهیم80
370فهیمغلام زبیر80
371محمد ایملخوشحال80
372رفیع اللهعرض الحق80
373احمدوارث80
374راحیلمحمد امین78
375ظریفهمحمد آلش78
376آرزومحمد نعیم78
377تسنیممحمد رحیم78
378شکیلانیسان الدین78
379فردوسکیا مرز78
380ساحلگل احمد78
381محمد حسینمحمد علی78
382شیر علیمحب علی78
383فریدحسین داد78
384مراد علیجمعه گل78
385احمد منصورعبد الحفیظ78
386میوندمحمد قسیم78
387سودابهعبد السلام76
388نرگسعلی احمد76
389مریمعبد الخالق76
390حسیب اللهعبد الرقیب76
391لطیفمعشوق76
392وقاصعبدالوسیم76
393کایینات اسد الله76
394یسراحمید الله74
395مریماحمد فرید74
396هجرانیامان74
397نویداحمد74
398محمد یاسینمحمد ملنگ74
399محمد معراجمحمد ولی74
400احمد سیرعبد المالک74
401جمشیدغلام حیدر74
402ایثار اللهلطف الله74
403صدیق خان دولت خان 74
404زهراعبدالرحمن74
405بهشتهعبد الرحیم72
406فریباعبد القیوم72
407عایشهعبد الصبور72
408یسرامحمد هارون72
409اجملشاه محمد72
410عمرانعبد البصیر72
411رامینمحمد آصف72
412زبیرقاری72
413عنایت اللهعبد الغفور72
414آریاغلام دستیگر72
415صدفکرم علی70
416انوشهعبد الروف70
417سیف الدینعلم بیگ70
418محمد انورمحمد اکبر70
419مجیب اللهعبد الله70
420فرهادرسول خان70
421سمیرحبیب جان70
422عظیم اللهفیض الله70
423سمیع اللهذبیح الله70
424نقیب اللهسیداغا70
425سونامحمد عظیم 70
426فروغغلام دستگیر68
427صدفعزیز احمد68
428سحرعزیز احمد68
429احمد محمد نعیم68
430ذین العابدینمحمد طاهر68
431مسیح اللهرفیع الله66
432نجما ولی الله66
433هیلیشیرمحمد 66
434تمنا محمد عالم 66
435حسناعبد الحمید64
436امام دادشیر دل64
437عبد اللهعبد المالک64
438عبد الواسععبد القدوس64
439یاسمین غلام غوث64
440طوباعزیز الله 64
441پریساعبد المعروف62
442رویامحمد داود62
443شریفصادق62
444صاحبهاحمد خان60
445سیتاامام داد60
446روح اللهحبیب الله60
447عبد الرشیدکاکا محمد60
448رامینشیرین اغا60
449عبدالوارثمحمد سلیمان 60
450علی احمدولی احمد60
451رابعهعبدالبشیر60
452مدیحهعبد المعین58
453خواجه کومیلخواجه گل زمان58
454احمد بلالمحمد اختر58
455صادقعبد الحمید58
456علی خانامر الدین58
457نصیب اللهشمس آقا58
458مهدیمحمد56
459بارانمحمد سرور56
460دنیاعبد الهادی54
461مریممحمود54
462محمد روحیدمحمد بهادر54
463صفر محمدمحمد مراد54
464زاهدعبدالرشید54
465صدفعبد الله52
466عبد الشهیمعبد القهار52
467صدفعبد الواحد50
468احمد سلیمعبد الودود50
469علی دادسخی داد50
470سید باسطخواجه ضیا الدین50
471فردوسغلام سرور50
472فهیمجمال50
473بشیراحمدعبدالمکریم50
474احمد صیام اختر محمد 50
475رحیم الله قدرت الله50
476صادقشریف48
477خواجه سیلابخواجه محمد مهران46
478سهرابرستم خان46
479سلیمان عبدالرحمن46
480گل عالمسیدکریم46
481مصورقاسم 46
482شکیبامحمد حسن44
483بکتاشالطاف44
484ماریامحمد سرور44
485جمال الدینکمال الدین42
486بلقیسمحمد اکبر40
487شاه ولی40
488محمد ادریسمحمد صابر40
489انور علییار علی40
490احمد راشدعبد الکریم40
491سید حبیب اللهسید محمد یوسف40
492رحیم الله جمعه گل40
493یلدامحمد صابر36
494فردوس سید احمد 36
495هلال فضل الربی34
496شیر شاهشاه نظر30
497فرهادعبدالله30
498سیف الدینشهباز30
499امید خان حسیب الله 30
500محمد حکیم محمد عالم 28
501حریر جانمحمد نعیم26
502الیاسلطف الله24

Default image
داکتر محمد شریف پاینده
داکتر محمد شریف پاینده موسس مرکز آموزش علوم ساینسی انیس است. داکتر پاینده فعلاً مصروف تدریس در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس میباشد و همزمان مسوولیت این سایت را نیز بر عهده دارد.

you're currently offline