نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1زهرامحمد آصف100
2زلیخاقربان علی100
3مشتاق حسینپاینده باقی100
4انوشه محمد داود 100
5حکمت اللهمحمد بشیر98
6سید رامینسید جلال98
7محمد عمرمحمد حکیم98
8مدینهعبد الرشید98
9سحر عبدالهادی98
10احمدجواد بابه جان 98
11امین اللهمحمد الدین96
12سید عابدسید رحمت شاه96
13سید باسطسید بهاؤالدین96
14مرغلریعبد المقیم96
15خجستهعبد الخلیل96
16زینبسید خلیل96
17مهر افزونمحمد ایاز96
18ساره محمد طاهر96
19سحر محمد نعیم 96
20منیژه غلام دستگیر 96
21مژده سحرعبدالله 96
22روبینا محمد رفیق96
23فرخندهامان الله 96
24محمدعمران بابه جان 96
25محمد خالدنعمت الله94
26داریوشمحمد آصف94
27محمد طیبعبد الروف94
28سید شهیرسید رحمت الله94
29جهان زیبزر خان94
30خواجه حسیب اللهخواجه دل آغا94
31ابوبکرغلام محمد94
32محمد سلطانمحمد امان94
33سید شکرانسید غفران94
34یمادل آقا94
35حسنیهمحمد مقیم94
36صدفمیرمحمد شریف94
37ساجدهحیات الله94
38محجوبهعبد المقیم94
39مژدهعبد البصیر94
40باصرهرحمت الله94
41فروزانحبیب الله94
42منورهمحمد عزیز94
43نیلوفرذبیح الله94
44مژده عنایت الله 94
45سونیا گل محمد 94
46پاکیزهاحمد ولی94
47اسماعطاالحق94
48یاسمین محمد عظیم 94
49شبنم لیاقت علی94
50فرحنازجان آقا 94
51سودابه عبدالشکور94
52جویرهمحمد حسین94
53احمد ضمیرفضل الله 94
54نجیب اللهعزیز الله92
55احمد ضمیرفضل الله92
56احمد حارثمحمد حسین92
57سلیمانمحمد اسماعیل92
58مطیع الرحمنفضل الرحمن92
59روح اللهنور آغا92
60سمیرحبیب جان92
61رامینعبد الحق92
62عبد الباعثهمایون92
63علی سیناغلام سرور92
64سنگر اسلاممحمد عارف92
65احسان اللهعبد الاحمد92
66احمد بلالاحمد جاوید92
67احمد یوسفاحمد جاوید92
68احمد فرهادسید محمد92
69سلیماناورنگ زیب92
70نعمت اللهحاجی روح الله92
71محمد الیاسامیر خان92
72بریالیرحم خدا92
73احمد نویدنور احمد92
74لینامراد علی92
75عادلهسید شیر آقا92
76سکینهاقبال92
77بهشتهگل آقا92
78فیروزهعبد الجبار92
79بصیرهفاروق92
80زهرامحمد کریم92
81تمنامحمد مرزا92
82مریمعبد الحی92
83حسنامحمد داود92
84شفیقهعبد الغفور92
85فاطمهذبیح الله92
86ثنامحمد هاشم92
87معصومهیعقوب علی92
88غزالسلطان نجیب92
89عبد المتیننور احمد92
90حبیب اللهعوض92
91صدیق علیفیض محمد92
92مشتاق احمدعبد الرزاق92
93مولا نظرمحمد انور92
94مریم عبدالقدوس92
95شایستهسید آقا 92
96ظاهره مسکا عبدالمجیب92
97امیر تیمور شاه 92
98حفیظ اللهنجیب الله90
99میر احمد اللهمیر عنایت الله90
100نثار احمدعبد القهار90
101ساجدفضل الرحمن90
102محمد عظیمغلام دستگیر90
103مصطفیهزار میر90
104عبد الرشیدعبد الهادی90
105اکلیلمحمد ابراهیم90
106ایملمحمد ناظم90
107واعظغلام سرور90
108صدیق اللهعبد الروف90
109منظور احمدخان آقا90
110وژمهاحمد ضیا90
111صدفاحمد جاوید90
112هدیهمحمد قاسم90
113فوزیهجمعه خان90
114حدیثهعبد الشکور90
115اسمامحمد آصف90
116فروزانمحمد علی90
117جمیلهمحمد نعیم90
118باصرهعبد الغیور90
119حسنیهعبد العزیز90
120نگهتمحمد90
121دنیافکرت90
122مدینهعبد المطلب90
123مینهمحمد صدیق90
124بهشتهمحمد احسان90
125آرزومحمد دامان90
126امانظاهر90
127محمد ظریفکته بیگ خان90
128شیرین آغامحمد حسن90
129سید رامینسید جلال90
130نسا یاسمین عتیق الله 90
131پیمانه محمد اکرم90
132رافیه عبدالرحیم90
133سجاد شیر محمد 90
134محمد داود غلام ممتاز90
135احمد آرششاه محمد88
136اورنگ زیببابا جان88
137حارث مرتضیشاه محمد88
138احمد ذکیمحمد عمر88
139احمد فیصلنظر محمد88
140محمد قیسعبد الصبور88
141محمد یوسفعبد الظاهر88
142محمد ذکیمحمد داود88
143فرهادرسول خان88
144احمد ندیمعبد الستار88
145ذلگیمحمد شریف88
146ندیمعبد القدیر88
147سید بارزسید بهاؤالدین88
148مرحباالله نور88
149شکیباامیری88
150مدیحهعبد المعین88
151رویااحمد ضیا88
152نویدهمحمد رحیم88
153انیسهاحمد الدین88
154فاطمهسید عادل شاه88
155شیلامحمد هاشم88
156مهدیهمحمد یونس88
157سجیهفضل الدین88
158آرزوغلام الدین88
159ادریسنعمان88
160عباد اللهمحمد ذکریا88
161مهدیعبد المتین88
162معززمحمد جواد 88
163محمد سلیممحمد نعیم86
164احمد ذاکراحمد شاه86
165عثمانمحمد86
166محمد عرفانحکیم جان86
167رحمت اللهنجیب الله86
168حسیب اللهعبد الخلیل86
169خوشحالامیر محمد86
170احمد شاهعبد المتین86
171شعیبصالح محمد86
172محمد رفیقشیر محمد86
173میر امین اللهمیر نعمت الله86
174فیض علیعبد العلی86
175محمد فیصلمحمد آصف86
176مختار حسینغلام محی الدین86
177خدا دادامیر خان86
178ساداتمحمد شفیع86
179احمد ولیدمحمد داود86
180عمرانبابه صادق86
181احمد بلالمحمد یعقوب86
182احمد ایرجعبد الفتاح86
183حسیباالله نور86
184ضمیرهعبد العزیز86
185سحراحمد ذکی86
186سعیدهغلام فاروق86
187صبریهاحمد الله86
188نفس گلدولت86
189سلمامحمد اکبر86
190فلورانسالف محمد86
191اکرام اللهمحمد شفیع86
192مسیح اللهحبیب الله86
193میلاداحمد فرید86
194شیرزیمحمد الدین86
195شریفصادق86
196مسرت عبدالعزیز86
197فرشته محمد عظیم 86
198ذبیح اللههمایون84
199شریفمحمد طاهر84
200محمد کریممحمد یعقوب84
201شیر خانعبد الوحید84
202مهدیعبد الرقیب84
203سلیمانعبد العزیز84
204نعمانشاه آقا84
205عظیم اللهفیض الله84
206محمد ندیمعبد العلیم84
207حمید رضاحفیظ الله84
208هارونگل احمد84
209روح اللهمحمد قادر84
210یثربعبد الغیور84
211محمدعبد العلی84
212مقدرعزیز الله84
213مجتبیعبد الحکیم84
214محمد اکرامسرور خان84
215محمد تمیمعزیز احمد84
216رحمت اللهنور حکیم84
217حسیب اللهمحمد اشرف84
218نوید اللهجان آغا84
219محمد ادریسغلام حضرت84
220اسماعیلحبیب الرحمن84
221سمیهسلطان احمد84
222زحلنوید84
223سلیمهعلی نظر84
224ثریاعبد الله84
225یلداسید حمید84
226ثناصبغت الله84
227ناهیدمحمد جمعه84
228رزماامان الله84
229سپوژمیگل نور84
230رابعهمحمد عمر84
231الینازیاسر84
232فتانهمحمود شاه84
233نگینعظمت84
234لیلی بهارمحمد محفوظ84
235عاطفهمحمد امین84
236یسرامحمد شریف84
237سیتاامام داد84
238بهارمحمد عمر84
239نارمیلامحمد عمر84
240مشتاقمحمد ضیا84
241سید فهیمسید قاسم84
242محمد ریاضمحمد یوسف84
243محمد رحیممحمد عمر84
244محمد علیاحمد علی84
245فرشادعبد اللطیف84
246احمد شبیرمایل84
247یاسمین غلام غوث84
248منصورعبد الواحد82
249برکت اللهولی الله82
250زمان شاهملنگ شاه82
251مسعودمحمد داود82
252امیر خانقسمت نور82
253آقا محمدملا محمد82
254منصورذکریا82
255زبیر اللهنصر الله82
256غلام حسنمحمد عزیز82
257احمد فرزادمحمد مبین82
258احمد تمیمخواجه میر آقا82
259عایشهعبد الصبور82
260فرحنازعبد الستار82
261اصیلامحمد حسین82
262مدینهحسن82
263بهشتهعبد الرحیم82
264اسماامان الله82
265خجستهشاه ولی82
266فاطمهحسیب الرحمن82
267انقلاب الدینغلام نبی82
268حبیب الرحمنفضل الرحمن82
269امان اللهحبیب الله82
270کاظم علیامام علی82
271احمد فواداحمد جواد82
272شمایل فرید احمد 82
273بشرا عبدالطیف82
274فرهاد امان الله 82
275سیف الدین شهباز82
276بهراممحمد ابراهیم80
277فرشیدفخر الدین80
278خواجه مهرانخواجه محمد عثمان80
279احمد عابدرفیع الله80
280بلالمقصود80
281محمد عزیراحمد جان80
282فضل الهادیهزار گل80
283مهر یارنعمت الله80
284میر عبد المصورمیر عبد الصبور80
285سمیع اللهالله داد80
286مشتاقمحمد ضیا80
287تمیم اللهامین الله80
288محمد یونسفضل الحکیم80
289شعیبمحمد حلیم80
290ربیع اللهذبیح الله80
291انصارغلام حضرت80
292احمد مصورعبد الحفیظ80
293عبید اللهنعمت الله80
294عنایت اللهعبد الغفور80
295مریماحمد فرید80
296یسراحمید الله80
297نیلوفرقمر الدین80
298صدفعبد الواحد80
299شبنمحامد علی80
300تمناسید عبد الروف80
301لیدامحمد کریم80
302نگیتاغلام نبی80
303فرحتاکرام الدین80
304مریمخالد احمد80
305ملالیباروز80
306زهراسخی داد80
307رویافضل الرحمن80
308عبد الرازقغلام حسن80
309غرام الدینقیام الدین80
310عبد المنیرعبد السلام80
311حسینه عبدالفیاض80
312فرخنده عبدالباقی80
313رفیع اللهعرض الحق78
314ولیدعبد القدوس78
315شفیع اللهامین الله78
316محمد سیلابپاینده محمد78
317احمد نعیمنجیب الله78
318سید عقیلسید عبد الرحیم78
319الهامحیات الله78
320آمو جانعبد الصمد78
321آموغیب علی78
322حسیب اللهالله داد78
323عبید اللهعبد البصیر78
324میلادمحمد فهیم78
325حکمت الرحمنخلیل الرحمن78
326اکملمحمد جان78
327محمد عمرانمحمد نعیم78
328محمد عقیلغلام نبی78
329یمافرید احمد78
330داریوشعبد المعروف78
331مقیمسردار78
332نثار احمدعبد البصیر78
333سارهحمد الله78
334فهامهملیار خان78
335حمیدهعبد الصمد78
336ثمینهمحمد عالم78
337عنبرینضمیر احمد78
338زینبنجیب الله78
339باصرهعبد الجمیل78
340پروانهعبد الرحمن78
341شیر علیمحب علی78
342حریرسمیع الله 78
343پرینازجان آقا 78
344سید نذیرسید حشمت الله76
345میوندمحمد قسیم76
346احمد نویدمحمد یاسین76
347آرینمحمد اعظم76
348جواد احمدداد محمد76
349توحید اللهآغا جان76
350حامد اقبالغلام رسول76
351احمد بلالمحمد اختر76
352عبد الشهیمعبد القهار76
353محمد آرمانمحمد عارف76
354الهام76
355نور اللهحاجی نصر الله76
356شایقزمری76
357محمد ایملخوشحال76
358ایثار اللهلطف الله76
359نوابعلی رضا76
360گل احمدگل پادشاه76
361فرشتهمیر محمد76
362سودابهعبد السلام76
363سحراحمد جاوید76
364مریممحمد افضل76
365مریمحسین داد76
366بهشتهغلام محمد76
367تمنامحمد هادی76
368عبد الواسععبد القدوس76
369زهراعبدالرحمن76
370محمد بارزعبد الغنی74
371امین اللهعبد الحمید74
372علیامیر الله74
373عبد الحسیبعبد الحبیب74
374داد علیفیض علی74
375ویس الدینمحمد عظیم74
376محمد نایبخدا داد74
377حفیظ اللهعبد الرحیم74
378ویس الدینامر الدین74
379مهتابسلیمان شاه74
380ظریفهمحمد آلش74
381آرزومحمد نعیم74
382رویامحمد داود74
383فاخرهرحیم الدین74
384نور علیباز علی74
385یاسمین حاجی قیام الدین 74
386رشید رحمت خان 74
387حسیب الله عبدالظاهر74
388محمد نعیم عبدالکریم 74
389محمد نسیم عبدالکریم 74
390ضیامل رحمت خان 74
391عابدمحمد آجان 74
392سید مقیمسید حکیم72
393عتیق اللهسراج الدین72
394علی خانامر الدین72
395محمد مرتضیملک محمد72
396سید کمیلسید نبی72
397رامینشیرین آغا72
398احمد رامینعبد العلیم72
399ظفرمحمد سلیم72
400سلیمانعبد الناصر72
401رحمت اللهنوروز علی72
402وارثمحب خان72
403اصیلحاجی میر انجان72
404ژینوسعلی داد72
405فیروزهعبد الاحمد72
406ملیساحبیب72
407آرزوحیات الله72
408صاحبهاحمد جان72
409شکریهمحمد اسحاق72
410احمد رامینمحمد فهیم72
411ساحلگل احمد72
412محمد اسلمعبد العلیم72
413انوشهمحمد شعیب72
414الوینابشیر احمد 72
415دیبا قیام الدین 72
416زحل عبدالصبور72
417فروغ غلام رسول72
418نصرت الله غلام ربانی 72
419عبدالقیوم گل احمد 72
420نصیب اللهشمس آقا70
421عبد المهیمنمحمد70
422امیننور محمد70
423محمد یاسینمحمد ملنگ70
424شاه پورالله محمد70
425محمد هارونعبد السلام70
426احمد ضیاعبد الستار70
427هارونمحمد نادر70
428رامینداود70
429نبیلمحمد نور70
430ذبیح اللهسخی محمد70
431خیر اللهحضرت نور70
432شریفهصفر70
433فریباعبد القیوم70
434حسنامحمد عمران70
435رنامحمد نعیم70
436محمد اکراماحمد شاه70
437تمنا محمد عالم 70
438کاملهخادم علی68
439عادلهمحمد حسن68
440لطیفهعزیز الله68
441شرف الدینمحمد کبیر68
442کایینات اسد الله68
443صمیمه عبدالرحمن68
444احمد شفیععبد الستار66
445هیوادعبد العلی66
446وطن گلغنم گل66
447نجیب اللهعزیز الله66
448زهرانظرمان66
449صابرهحیات الدین66
450نجیبهعبد القادر66
451بنفشهاعظم خان66
452مینهقدرت الله66
453حسنیهخیر محمد66
454مریمعبد العزیز66
455ذلگیمحمد قسیم66
456هیلیشیرمحمد 66
457بارانمحمد سرور66
458سعدیه محمد کبیر 66
459نصرمن الله محمد زمان66
460ارسلانعبد البصیر64
461عبد الباسطعبد الولی64
462احمد فهیمخلیل الله64
463محمد فایز64
464مجیب اللهعبد الله64
465سمیع اللهبخت الله64
466محمد مقصودمحمد یونس64
467غلام سرورغلام رسول64
468هدیهنعمت الله64
469مریممحمد راشد64
470جان میلادجان محمد64
471طلحهعبد الخالق64
472عبد الصمدعوض خان64
473فریدونغلام حضرت64
474غلام عباسزرغام علی64
475منصورسعید علی 64
476احمد عرفانعبد الروف62
477عبد اللهغلام جان62
478مطیع اللهمحمد سعید62
479عبد العلیمدل آقا62
480عبد الصمدعوض خان62
481زهراکرام الدین62
482خاتولعبد الرازق62
483زهرامحمد62
484محمدعلی62
485مراد علیجمعه گل62
486گل عالم سید کریم 62
487صدیق خان دولت خان 62
488برهان الدیناحمد علی60
489نوید اللهعبد القیوم60
490خردمندمحمد قسیم60
491علی احمدشیر احمد60
492اکملسید شاه60
493رامینسید عوض60
494علیعبد القیوم60
495حمید توفیق60
496روح اللهحبیب الله60
497فهیمغلام زبیر60
498عصمت اللهمحمد علی60
499حسیب اللهسید محمد عمر60
500اول خانجمعه خان60
501مریماحمدی60
502عاطفهاسلام الدین60
503شکیلاشکیب60
504مریممحمد جواد60
505ستایشاحمد60
506الههمحمد حسین60
507فرهادعبد الرحمن60
508احمد راشدعبد الکریم60
509فرید احمدمیرویس خان60
510ذکریاصفی الله60
511سلطان ولیگل زمان60
512محمد انورمحمد اکبر60
513رابعهعبدالبشیر60
514زحل نور الله 60
515احمد شکیب ابوبکر60
516خواجه مجیب اللهخواجه قدر الدین58
517اجملشاه محمد58
518زحلعبد الله58
519غفرانعبد الغفار58
520منصور جلالمحمد داود58
521امام دادشیر دل58
522احمد حامد گل احمد 58
523خواجه یوسف خواجه محمد مقصود 58
524عبید اللهعبد الله56
525قیسعبد الرشید56
526احمد ساحلدل آقا56
527عبد الجلیلعبد الخلیل56
528شکریهمحمد اکبر56
529مریمعبد الاحمد56
530نعمت اللهغلام سخی56
531کبیرشرف56
532نظیفاسماعیل56
533بهزادمحمود56
534ظاهر احمدولی محمد54
535روح اللهمحمد واسع54
536نجما حاجی محمد 54
537یلدامحمد سرور54
538طوباعزیز الله 54
539تمنا سید سرور54
540عبدالوارثمحمد سلیمان 54
541رحیم الله جمعه گل54
542محمد حکیم محمد عالم 54
543فرزام محمد علی54
544عبدالخبیر محمد عثمان 54
545احمد مریدعبد الحق52
546فردوسحامد52
547جاهدگلا جان52
548حسیب اللهعبد الرقیب52
549رحیم الله قدرت الله 52
550امید خان حسیب الله 52
551عظیم الدینسراج الدین50
552تبسم50
553سید علی جانسید محمد جان50
554عبادت اللهعبد اللطیف50
555مصطفیغلام حضرت50
556حاجی نعمان آغا صاحب 50
557قدرت اللهعبد الله48
558محمد مرتضیرحمان48
559زهراعبدالرحمن48
560روهینا میر انجام الدین48
561اکبر میلاد 48
562ذبیح اللهعبد الحکیم46
563زم زم شرف الدین 46
564سراج الدینشهزاده44
565فریدحسین داد44
566سمیه سید نصیر 44
567سید حبیب اللهسید محمد یوسف42
568فردوس سید احمد 42
569الیاس لطف الله 42
570سلیمان عبدالرحمن42
571شبیر احمد عبدالکریم 42
572فایضعمر 42
573محمد فاضل محمد ناصر42
574عبد الباسطعبد الکبیر40
575سمیع اللهذبیح الله40
576خالدهاحمد ضیا40
577زینب فضل الربی38
578الهام ابراهیم 38
579احمد صیام اختر محمد 38
580مصورقاسم 34

مطالب مشابه