نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1راحیلعبد الغفور100
2هیلیعبد القدیر100
3سومنگل رحمن100
4شعیب احمدنثار احمد100
5محمد ادریسمحمد عظیم100
6سید نیامعنایت الله100
7محمد ابراهیممحمد هاشم100
8سلطان ولیگل زمان100
9شیر خانعبد الوحید100
10لطف اللهفیض الله100
11عبد اللهعبد الخالق100
12مریم سید مختار 100
13رنگینهغیرت98
14نیلابعبد الغفور98
15سلطان ولیگل زمان98
16زاهدنور الله98
17میر عبد الربمیر عبد الله98
18محمد صمیممحمد یحیی98
19شاه اورنگ زیببابا جان98
20ذبیح اللهعبد المحمد98
21شایسته عبدالروف98
22فاطمه حاجی عبدالمتین 98
23احمد زی محمد امین 98
24شمس الحق عبدالمبین 98
25غفریهعبد الغفار96
26سعدیهشیر دل96
27دنیاغلام ربانی96
28شیرینسفر علی96
29ایرجسید جان96
30احسان اللهعبد البصیر96
31محمد فیصلمحمد آصف96
32اصیلا غلام سخی 96
33احمد شعیب مجیب الرحمن96
34احمد طارق عبدالخلیل96
35ضیا الرحمنخالق نظر 96
36شهرام محمد غوث96
37محمد انعام محمد بیان 96
38صدفاحمد جاوید94
39هدیهمحمد قاسم94
40مرسلشیر سعید94
41مریمامر الدین94
42عتیق اللهسراج الدین94
43محمد سهیلعبد الوکیل94
44سید مرتضویمیرویس خان94
45نازنین رفیع الله 94
46مدینه نصرت حان94
47نازیه محمد اکرم94
48فایزه محمد آصف 94
49سبزه گل شمس الحق94
50مرجان محمد صادق94
51ریحانه محمداکریم 94
52بصیره نیک محمد 94
53نیلوفرجلال الدین 94
54بسمه نجیب الله 94
55محمد همایون محمد شفیع 94
56سهراب محمد اصغر94
57فردین شکر حق94
58شایستهمحمد هارون92
59هدیعبد الجلیل92
60فرشتهجان علی92
61سمیراخان آقا92
62انوشهعبد السلام92
63محمد عمرمحمد حکیم92
64هوشمندعبد الرازق92
65محمد اللهمحمد علم92
66یوسفذکریا92
67عثماننور الله92
68صنم سید یعقوب92
69شبانهسید جان90
70قربان علیبهمن علی90
71مهدیعبد الرقیب90
72نجیب اللهمحمد ظفر90
73محمد فهیممحمد ظاهر90
74آرین محمد شاه 90
75مریم خلیل الرحمن90
76نسترن فاضل شاه90
77مدهوعبد الله88
78شازیهحکمت الله88
79ویدامحمد شریف88
80منیب اللهمحبوب الله88
81قاهرعبد الوکیل88
82رضا شاهنذیر شاه88
83مختار احمدعبد الرزاق88
84نیلوفروحید الله 88
85سمیرا عبدالفتاح 88
86ایمل حاجی عبدالله 88
87انوش محمد امین 88
88مطیع الله عبدالله 88
89صمیمهمحمد نسیم86
90آمنهعید محمد86
91احمد سمیراحمد زبیر86
92احمد سعدیعبد الصبور86
93صفی اللهافغان86
94عمرانمحراب الدین86
95احسان الحقنور محمد86
96محمد ظاهرمحمد اکرم86
97عبد الخالقمحمد رضا86
98کیومرثسلام الدین86
99غفرانعبد الغفار86
100صمیمعبد القادر86
101نیلوفرعالمیار86
102نعیمه غلام محمد 86
103حسیب ایاز 86
104محمد منیب صالح محمد 86
105محمد طارق عبدالصبور 86
106نیلوفرمحمد نادر84
107اسماعبد الواسع84
108سحرگل پادشاه84
109محمد مهدیجانعلی84
110محمد هادیمحمد نعیم84
111سمیع اللهسخی داد84
112وصیل احمدیار محمد84
113عمرمحمد صادق84
114تمکین فیض محمد 84
115مستورهسیف الرحمن84
116ویداشاه محمد 84
117بلالعطا الله82
118عمیرمحمد عالم82
119محمد وسیمشیر محمد82
120عبد المصورعبد البصیر82
121کرشمهعبدالله 82
122مروه نور علی 82
123زهره داد خدا 82
124خدیجه محمد شریف82
125قیسجاوید 82
126بصیرهفاروق80
127ویدامحمد یوسف80
128حوریهمحمد ابراهیم80
129سهیلاانور80
130عهدیهببرک80
131ذبیح اللهفیض آقا80
132سید سمیرعبد الصمد80
133ولیدعبد القدوس80
134محمد حامدمحمد قوی80
135بلالمحمد ثانی80
136دیناسمندر 80
137مژدهمحمد هارون78
138تمناغلام حسن78
139احمد سعیدمحمد صادق78
140خسروامیر خان78
141حامدمحمد آصف78
142محمد امیدمحمد صادق78
143ساحلعبد البصیر78
144نذیر احمدگلستان78
145کریم بخشرحیم داد78
146مسعوده عبدالمحمد 78
147فرحت احمد فرید 78
148ندیم غوث الدین 78
149امیر الدین مرتضی78
150سید محمد عادلسید عبدالواحد78
151روناقلندر76
152صنمفیض محمد76
153مدینهعبد الخالق76
154عایشهمحمد مصطفی76
155شجاعمحمد الله76
156سید رشادسید عبد الواسع76
157سید عمرسید یونس76
158شکرانعلی میرزا76
159رفیعجان دل76
160شعیبحبیب الله76
161نصیراحمد شاه76
162صدفعزیز الله74
163ثنامحمد فهیم74
164ام البنینحسین احمد74
165مریمعبد العزیز74
166خورشیدداد محمد74
167محمد معروفمحمد قاسم74
168احمد عرفانمحمد نسیم74
169مسیح اللهنور الله74
170فردین خانمهتاب الدین74
171عمرانشیر خان74
172مدیحه عبدالبصیر74
173شایسته ذبیع الله 74
174تمکین عبدالحی74
175سمیرا غلام الدین 74
176نجیب الله محمد امین 74
177وژمهخلیل الله72
178فرنوشمحمد اسحق72
179خاطرهعبد الحمید72
180حبیب الرحمنعبد الحمید72
181محمد زبیرمحمد رسول72
182عرفانسید حفیظ72
183سهرابشاه آقا72
184محمد صمیممحمد قاسم72
185عزیز اللهروح الله72
186محمد یوسفمحمد مصطفی72
187علی غفرانذکریا72
188محمد الیاسعبد الباقی72
189روئینمحمد هاشم72
190میر حسام الدینمیر ضیا الدین72
191مریم عبدالسلام 72
192فاطمه محمد بصیر72
193فیروزهمحمود72
194سمیر نصیر احمد 72
195عبدالله سیف الدین 72
196نعمان محمد احسان 72
197فاروقمصطفی 72
198فرهاد عبدالظاهر72
199زهرااحمد الحق70
200ریلاسمیر70
201کیانوشکریمی70
202الطافآقا محمد70
203عزیزاحمد جان70
204احمدحامد70
205حبیبعبد القدیر70
206رستممحمد الدین70
207نورسحر عبدالحکیم 70
208زهره عبدالمنیر 70
209محمد سلیم عبدالوکیل 70
210رفایت الله عنایت الله 70
211خواجه میر بهادر70
212حسناعبد الرزاق68
213شکیباجمن علی68
214منزهحبیب الله68
215فاطمهمحمد محسن68
216سحرعبد الصبور68
217عمرهعمر68
218فرزادسید یحیی68
219غلام رضاشا محمود68
220قیام الدینغلام محی الدین68
221سید رحمنسید محمد نصیر68
222سید محمد تمیمسید بهاؤالدین68
223بهار حاجی جمعه خان 68
224فرزاد شاه اغا 68
225قیس احمد محمد ایوب 68
226نیلوفرعبد الولی66
227شریفگل آغا66
228سمیع اللهنور آغا66
229امام دادرجب66
230فایضاحمد ظاهر66
231زاهدسلطان مراد66
232نجیب اللهعبد العزیز66
233عتیق اللهنعمت الله66
234محمد الیاسمحمد صادق66
235علیزبیر66
236محمد حصمرغلام حیدر66
237اوهینا گل محمد 66
238فرحناز محمد علم 66
239ناهیده محمد صالح 66
240نگین محمد مقیم 66
241امید احمد نور احمد 66
242نذیرهمحی الدین64
243محمد هارونمحمد فرید64
244علیکریمی64
245ذکریاعبد الخلیل64
246ویسقیس64
247مزملسیف الدین64
248عبد القادرعبد المتین64
249اسد اللهخدا داد64
250مجیب اللهنجیب الله64
251عبد الباسطخلیل الرحمن64
252کمیلعبد الرحمن64
253حسیب الرحمنسردار ملک64
254سلیمان احمد الله 64
255احمد ذکی لعل آقا 64
256تبسمامیر خان62
257شاهدهدوست محمد62
258کفایت اللهحاجی عین الدین62
259ادیبقلندر62
260زحل عبدالمنیر 62
261علیاسد الله 62
262عبدالقهار مرزا محمد 62
263مجتبی مصطفی 62
264داد محمد یار محمد 62
265بشیر غلام ربانی 62
266زهرانظرمان60
267زهراعبد الحق60
268صدفعطا الرحمن60
269مرتضیعزیز الدین60
270فیاضغلام جیلانی60
271نعمت اللهسعید احمد60
272سومرتوریالی60
273ادینا عبدالغفار60
274احمد شعیب حفیظ الله 60
275صفی الله نعمت الله 60
276احمد سمیر احمد سیر 60
277احمد شاه عبدالباقی60
278سمیرامحمد یوسف58
279سمیرنور احمد58
280احمد شعیبمحمد لطیف58
281فریدعبد القیوم58
282ساراعبدالقسیم 58
283فریال محمد نذیر58
284زهره محمد مشتاق 58
285آرزومحمد همایون 58
286زحل عبدالقدوس58
287اسمامحمد حنیف 58
288سودابهعبدالهادی 58
289یلداگل محمد 58
290شیما شاه محمود58
291مدینه محمد ضمیر58
292حسینا شیر آغا 58
293عبدالعلی عبدالقدوس 58
294فیاض عبدالقدیر58
295مشتریحاجی محمد56
296رخسارسید الله56
297شازیهغلام سخی56
298سحرعبد الفرید56
299تبسمعبد الخالق56
300حکمت یارخان جان56
301احمد خانرحمن خان56
302مرتضیمحمد آصف56
303شادابپر دل56
304عبد الحامدمحمد رحیم56
305صمیم اللهنجیب الله56
306محمدمحمد علی56
307ابراهیمنظام الدین56
308عبد الصبورعبد الغفور56
309محمد اسماعیلعبد الرفیع56
310عبد الباسطمجیب الرحمن56
311عمر فاروقمحمد نعیم56
312مهریه جان عبدالعزیز56
313ناجیهمحمد میر54
314رامینصدیق54
315کمالگل هاشم54
316عمادخیر الدین54
317فاطمه عبدالصبور 54
318فرخندهاحمد الله 54
319زینبعزیز آقا 54
320فریحه عین الدین 54
321شبانه جان محمد 54
322روبیناغوث الدین 54
323محمد اقبال محمد مجتبی54
324احمد الله محمد عارف 54
325احمد صمیم عبدالورا54
326هدامحمد ندیم52
327حسناعلی احمد52
328عمرانصدیق الله52
329عبد الرحیمعبد الحکیم52
330منیره محمد حکیم 52
331بریالی عبدالحی52
332تهمینهمحمد عارف50
333احمد فیاضنور آقا50
334عمران50
335نگین محمد ذلگی 50
336فرشته نورحبیب 50
337طایب غلام سخی50
338ژمنهمحمد داوود48
339تهمینهعبد الله48
340مزملمحمد رفیق48
341قیسمسجدی48
342مرتضیمحمد عظیم48
343احمد احسانعزیز الله48
344فریدونحمید الله48
345تازه گلعجب گل48
346عبد القدیرمحمد رجب48
347ارسلانخواجه شیر48
348الهام الدینزمان الدین48
349ریسه عبدالبصیر48
350مدینه محمد حنیف 48
351النازمحمد علم 48
352مریم شاه محمود 48
353احمد نوید اسد الله 48
354نوید احمد نزیز احمد 48
355محمد عمران روح الله 48
356محمد محبوب محمد داود48
357ناریهمحمد ایوب46
358صنوبرمحمد46
359یحییغلام علی46
360عرفانعبد الغفار46
361یوسفعبد الله46
362ندیمخان محمد46
363احمد زاهدشیر آقا46
364سید امین اللهسید غلام ربانی46
365احمدمحمد افضل46
366حریره عبدی احمد 46
367سیاموی عبدالغفور46
368گلثوم محمد انور46
369آغا گل شیر آغا 46
370غلام نبیغلام سخی46
371روح الله سیف الله 46
372بهمن نجیب الله 46
373ساحل سردارآقا 46
374ادریس نیک محمد 46
375حمید اللهحبیب الله44
376مروه عبدالله 44
377محمد شعیب محمد عباس 44
378محمد مصطفی محمد ناصر 44
379دولت قدمعبد الروف42
380حمزهیار محمد42
381مظهر الدینضیا الدین42
382عبد الرحمنعبد الروف42
383آریا عبدالسلیم 42
384صدیق الله خلیل الله 42
385مسکااحمد نوید40
386مریمحاجی آقا40
387عایشهمحمد داود40
388وعید اللهسردار محمد40
389وحیدقدرت40
390امیدامیر محمد40
391احمد رشادعبد الله40
392فاروقنثار احمد40
393احمد حاشرروحید40
394کفایت الله نجیب الله 40
395عبدالواسیع عبدالصمد 40
396عمر شاه آغا 40
397پاکیزه خیرمحمد 38
398بهرام حیدر 38
399شاه مقصود محسن خان 38
400احمد رافععبدالرسول38
401زهرافردین36
402شمسیهعوض36
403سوسنعبد الله36
404زینبمحمد اکبر36
405عبد اللهعبد البصیر36
406مسعود محمد رحیم36
407حاجت خان عبدالرازق36
408آرین عبدالجبار 36
409بختیارعبدالمنان 36
410محمد عرفان سبحان الله36
411سعدیه عبدالکریم 34
412فریبا نصیر احمد 34
413بریالی عبدالحی34
414قلندر سمندر34
415احمد رامینحفیظ الله 34
416قدرت اللهعبد الله32
417ساره محمد 32
418خان آغا عبدالروف32
419خان محمد عطا محمد 32
420بارانامیر محمد30
421مشتاقجلیل30
422مجیدعبد اللطیف30
423شعیبعبد الغفار30
424یوسفآرش 30
425عبدالصبور عبدالمنیر 30
426میلاد محمد کریم 30
427نور الله سخی محمد 30
428صمیرمحمد قاسم 30
429منیب الله محمد الله 30
430بهرام عبدالله30
431عصمت الله حسین داد 28
432جمشید عمران 28
433شاداب پرویز28
434لیذا عبدالبصیر26
435محمد فرویدن 20
436سید ادیبنادر شاه0
437سید عتیق اللهمیر عبد الواحد0
438بکتاشمشرق آغا0

مطالب مشابه

فهرست