نتایج امتحان تعلیمات اسلامی یازدهم ۱۳۹۶

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1فیروزهعبد الجبار100
2صدفاسد الله100
3فرحتسید شبیر100
4حسنیعبد الروف100
5آرزوغلام الدین100
6تمنا جانمحمد مرزا100
7انیسهاحمد الدین100
8مریمعبد الحی100
9شفیقهعبد الحفیظ100
10حسنامحمد داود100
11احمد آرششاه محمد100
12میر احمد اللهمیر عنایت الله100
13سلیمانمحمد اسماعیل100
14حکت اللهمحمد بشیر100
15سید بارزسید بهاؤالدین100
16ساجدفضل الرحمن100
17احمد فیصلنظر محمد100
18شبیرمحمد مایل100
19یمادل آقا100
20فروزانمحمد علی98
21شاه اورنگ زیببابا جان98
22مطیع الرحمنفضل الرحمن98
23محمد طیبعبد الروف98
24بریالیرحم خدا98
25ندیم حکیمیعبد القدیر98
26محمد عمرمحمد حکیم98
27خواجه حسیب اللهخواجه دل آقا98
28نجیب اللهعزیز الله98
29حفیظ اللهنجیب الله98
30احمد حارثمحمد حسین98
31احمد ادریسحمید الله98
32احمد جواد بابه جان 98
33انوشه محمد داود98
34سحر عبدالهادی 98
35مژدهعبد البصیر96
36بهشتهگل آقا96
37مدینهعبد الرشید96
38زلیخاقربان علی96
39مهر افزونمحمد ایاز96
40زینبنجیب الله96
41شیر خانعبد الوحید96
42مرتضیعبد الرحمن96
43ایملمحمد ناظم96
44علی سیناغلام سرور96
45سید شهیرسید رحمت الله96
46عبد الباعثهمایون96
47احمد ندیمعبد الستار96
48احمد فرهادسید محمد96
49شبنم لیاقت علی 96
50فرحناز جان آقا 96
51ویدازلمی94
52باصرهرحمت الله94
53نویدهمحمد رحیم94
54سکینهاقبال94
55لیدامحمد کریم94
56معصومهیعقوب علی94
57صبریهاحمد الله94
58زینبسید خلیل94
59لیمهمحمد اکبر94
60صدفحشمت الله94
61نفس گلدولت94
62یلداسید حمید94
63مهدیعبد الرقیب94
64عبد البشیرعبد الهادی94
65منظور احمدآقا محمد94
66رامینعبد الحق94
67احمد یوسفاحمد جاوید94
68مختار حسینغلام محی الدین94
69نعمت اللهحاجی روح الله94
70ابوبکرغلام محمد94
71سید بارزسید بهاوالدین94
72محمد عمران بابه جان 94
73مژده سحر عبدالله 94
74حسینه عبدالفتاض94
75مدیحه احمد ولی 94
76پاکیزه احمد ولی 94
77شایسته سید آقا 94
78مهسا فضل الربی94
79مرغلریعبد المقیم92
80صدفاحمد جاوید92
81سعیدهغلام فاروق92
82شکیباامیری92
83شریفهمیر محمد92
84صدفمیر محمد شریف92
85سلیمهعلی نظر92
86مدینهعبد المطلب92
87مینهمحمد صدیق92
88زهرامحمد آصف92
89فاخرهرحیم الدین92
90باصرهعبد الغیور92
91نارمیلامحمد عمر92
92بهارمحمد عمر92
93غزالسلطان نجیب92
94الههحبیب الله92
95آرزومحمد دامان92
96هانیهرشاد احمد92
97سحرخان زمان92
98فاطمهذبیح الله92
99عتیق اللهسراج الدین92
100مشتاق حسینپاینده باقی92
101خواجه حسیب اللهخواجه دل آقا92
102شعیبصالح محمد92
103محمد سلطانمحمد امان92
104هوشمندعبد الرازق92
105سمیع اللهالله داد92
106یوسفذکریا92
107امین اللهمحمد الدین92
108اکلیلمحمد ابراهیم92
109ساداتمحمد شفیع92
110سلیماناورنگ زیب92
111اسماعیلحبیب الرحمن92
112ابراز الدینسیف الدین92
113سید باسطسید بهاؤالدین92
114احمد ذکیمحمد عمر92
115مسعودمحمد داود92
116احمد ضمیرفضل الله92
117صدیق اللهعبد الروف92
118محمد عرفانمحمد حکیم92
119حمید رضاحفیظ الله92
120محمد عظیمغلام دستگیر92
121محمد شعیبحاجی امور داد92
122محمد قیسعبد الصبور92
123محمد حارثمحمد انیس92
124فردوسناصر بیک92
125سجاد شیر محمد 92
126سحر محمد نعیم 92
127ثریاعبد الله90
128خجستهعبد الخلیل90
129محجوبهعبد المقیم90
130فوزیهجمعه خان90
131بصیرهفاروق90
132نیلوفرذبیح90
133منورهمحمد عزیز90
134فلورانسالف محمد90
135ساجدهشیدا90
136یسرامحمد شریف90
137نیلابتیمور شاه90
138فاطمهسید عادل شاه90
139سید فهیمسید قاسم90
140علی سیناغلام سرور90
141عبد المتیننور احمد90
142سید امینسید جلال90
143محمد اکرمسرور خان90
144محمد اکرامسرور خان90
145احمد نویدرحمت الله90
146سمیع اللهصفی الله90
147حبیب الرحمنفضل الرحمن90
148رستمحکیم خان90
149احمد ولیدمحمد داود90
150محمد الیاسامیر خان90
151احمد فوادسلطان محمد90
152میر عبد المصورمیر عبد الصبور90
153نذیر احمدگلستان90
154سید رامینسید جلال90
155محمد اقبالمحمد افضل90
156ضیامل رحمت خان 90
157احمد ضمیرفضل الله 90
158پیمانه محمد اکرم 90
159مریم عبدالقدوس90
160مسرت عبدالعزیز90
161روحینامیر انجام الدین 90
162مرلمحمد جان88
163مدیحهعبد المعین88
164ثناصبغت الله88
165عنبرینضمیر احمد88
166مریممحمد88
167جمیلهمحمد نعیم88
168سکینهکریم خان88
169احمد ولیمحمود شاه88
170محمد نسیممحمد حسن88
171شریفمحمد طاهر88
172محمد محسنالله محمد88
173محمد ظریفکته بیگ خان88
174مشتاقمحمد ضیا88
175واعظغلام سرور88
176سنگر اسلاممحمد عارف88
177عنایت اللهعبد الغفور88
178فیصلمحمد ظاهر88
179سمیرآدم خان88
180ذبیح اللههمایون88
181محمد داودغلام ممتاز 88
182بشراعبدالطیف88
183دیبا قیام الدین 88
184فرخندهامان الله 88
185ظاهره مسکاعبدالمجیب 88
186روبینامحمد رفیق88
187حمیرامحمد نعیم 88
188منیژه غلام دستگیر 88
189سودیهمحمد86
190ناهیدفرید خان86
191نارونمحدم اسمعیل86
192بهشتهعبد الرحیم86
193ثریاعبد الله86
194هدیهمحمد قاسم86
195لینامراد علی86
196مرحباالله نور86
197بهشتهمحمد احسان86
198باصرهعبد الجمیل86
199اسماامان الله86
200شاه پورالله محمد86
201عبد الحبیبعبد الرقیب86
202گلاب شاهملنگ شاه86
203علی رضامحمد طاهر86
204امان اللهحبیب الله86
205میر امین اللهمیر نعمت الله86
206امیر خانقسمت نور86
207احمد فرزادمحمد مهدی86
208محمد عمرمحمد ابراهیم86
209سمیرحبیب جان86
210محمد ادریسگل محمد86
211محمد تمیمعزیز احمد86
212الهام الدینشجاع الدین86
213حکمت الرحمن86
214لطیفمعشوق86
215نصیر احمدنور احمد86
216نثار احمدعبد القهار86
217حبیب اللهعوض86
218فرهاد امان الله 86
219محمد اجمل محمد افضل 86
220یاسمین محمد عظیم 86
221معزز محمد جواد 86
222یاسمین غلام غوث 86
223مژدهعنایت الله 86
224سونیا گل محمد 86
225نسا یاسمینعتیق الله 86
226زهرهمحمد رضا84
227وژمهاحمد ضیا84
228رویااحمد ضیا84
229سودابهعبد السلام84
230حسنیهمحمد مقیم84
231زهرانظر مان84
232نیلوفرقمر الدین84
233مدینهعبد الخالق84
234عایشهعبد الصبور84
235سمیهسلطان احمد84
236حسیباالله نور84
237سلمامحمد اکبر84
238سحرمحمد انور84
239خاطرهسید سکندر84
240نیگینعظمت84
241سیتاامام داد84
242فاطمهحبیب الرحمن84
243رزماامان الله84
244تمنامحمد هادی84
245مهدیهمحمد یونس84
246مژدهسیف الرحمن84
247حوریهمحمد آصف84
248تمناسید عبد الروف84
249سجادنظر محمد84
250خواجه عنایت اللهخواجه وحید الله84
251مشتاق احمدعبد الرزاق84
252محمد امینفقیر محمد84
253حبیب الرحمنفضل الرحمن84
254احسان اللهمحب الله84
255عظیم اللهفیض الله84
256سید شکرانسید غفران84
257فردوسمحمد عارف84
258محمد کریممحمد نعیم84
259محمد ادریسلقمان84
260شعیبمحمد حلیم84
261هارونمحمد نادر84
262فرشادعبد اللطیف84
263ولیدعبد القدوس84
264عبد القاسمعبد المتین84
265محمد رفیق84
266حسیب اللهالله داد84
267سید عقیلسید عبد الرحیم84
268حسیب اللهعظیم الله84
269محمد فیصلمحمد حامد84
270سید عابدسید رحمت شاه84
271احمد شاهعبد المتین84
272ذلگیمحمد قسیم84
273احمد عابدرفیع الله84
274عاصیصادق محمد84
275محمد ذکیمحمد داود84
276اکبر شاهقادر شاه84
277روح اللهمحمد قادر84
278خردمندمحمد قسیم84
279شایقزمری84
280مصطفیهزار میر84
281احمد باسطدل آقا84
282احمد نجیمنجیب الله84
283عباد اللهمحمد زکریا84
284حارثعبد الشکور84
285محمد خالدنعمت الله84
286مختار حسینسید محمد84
287احمد شفیععبد الستار84
288ماشاء اللهشیر علم84
289ظفرمحمد سلیم84
290سید ناصرسید عاقل شاه84
291امیر تیمورشاه84
292احمد شکیب ابوبکر84
293اسماعطا الحق84
294آرزوجان محمد 84
295پریناز جان آقا 84
296فلورانسفواد82
297مهتابسلیمان شاه82
298سارهمحمد الله82
299فرخندهمحمد نظیر82
300مریمحسین داد82
301فرحتاکرام الدین82
302لیلی بهارمحمد محفوظ82
303ثنامحمد موسی82
304شریفصادق82
305سید عقیلسید عبد الرحیم82
306شیرزیمحمد الدین82
307احمد باسطاحمد طارق82
308احمد صداممحمد نعیم82
309محمد عمرمحمد عثمان82
310امجد علیمحمد آخان82
311روح اللهنور آغا82
312حشمت اللهمحمد اسلم82
313لقمانملک شیر82
314وحید اللهفضل محمد82
315باران محمد سرور82
316سودابه عبدالشکور 82
317رافیه عبدالرحیم 82
318سمیرااحمد علی80
319هدیهنعمت الله80
320تمناصلاح الدین80
321آرزومحمد نعیم80
322انوشهمحمد شعیب80
323اصیلامحمد حسین80
324زهرهعبد الصمد80
325مریممحمد شریف80
326فرحنازعبد الستار80
327هوسیمحمد شاه80
328حسنیهعبد العزیز80
329نگیتاغلام نبی80
330زهراسخی داد80
331ربابهرمضان80
332آرزومحمد حضرت80
333خجستهشاه ولی80
334سپوژمیگل نور80
335ثمینهمحمد عالم80
336نرگسعلی احمد80
337عزیزاحمد80
338گلاب خانقلندر80
339سید نویدسید علی جان80
340محمد مسیحمحمد عظیم80
341محمد رحیممحمد عمر80
342نصرت اللهعبد الله جان80
343عبد الرازقغلام حسن80
344مشتاقمحمد ضیا80
345رضاابو ذر80
346زمانظاهر80
347پیروز احمدشمس الدین80
348ثوابعلی رضا80
349مطیع اللهمحمد سعید80
350نصیب اللهشمس آقا80
351ربیع اللهذبیح الله80
352محمدعبد العلی80
353لایق دادعبد الرحیم80
354نثار احمدجهانگیر80
355اکملمحمد جان80
356احمد ایرجعبد الفتاح80
357ذلگیمحمد شریف80
358فرهادرسول خان80
359منصورذکریا80
360عبید اللهنعمت الله80
361علیمحمد80
362محمد ندیمعبد العلیم80
363توحید اللهآغا جان80
364وطن گلغنم گل80
365الهام80
366جویره محمد حسین 80
367طوبا عزیز الله 80
368فرشته محمد عظیم 80
369انیتافاروق78
370کاملهخادم علی78
371ملالیباروز78
372لالهمحمد الیاس78
373خیر اللهحضرت نور78
374احمد بهیرحبیب الله78
375شیر علیمحب علی78
376فیضغلام ربانی78
377میلاداحمد فرید78
378فیض علیعبد العلی78
379خدا دادامیر جان78
380فردینامر الدین78
381اصیلحاجی میر انجان78
382رحمت اللهنجیب الله78
383عبید اللهعبد البصیر78
384احمد فرزادمحمد مبین78
385حمیدتوفیق78
386ساحلگل احمد78
387فیض اللهعبد الله78
388محمد نعیم عبدالکریم 78
389صدیق الله دولت خان 78
390محمد نسیم عبدالکریم 78
391عابد محمد آجان 78
392نصرت الله غلام ربانی 78
393صمیمه عبدالرحمن78
394هریر سپنا محمد سلیم78
395حریرسمیع الله 78
396زهرا عبدالرحمن78
397ساره محمد طاهر78
398فرخندهعبدالباقی78
399سوناگل محمد76
400مریمرحمان76
401بصیهشهنشاه76
402زهراعبد الواحد76
403عاطفهمحمد امین76
404مریمخالد احمد76
405فیروزهعبد الاحمد76
406غفرانعبد الغفار76
407سلیمانمولا داد76
408علیامیر الله76
409احمد میلادنثار احمد76
410خوشحالامیر محمد76
411سید نویدسید علی جان76
412عبد الباسطعبد الغفور76
413یمافرید احمد76
414اجمیرفقیر محمد76
415علی خانامر الدین76
416سید باسطضیا ؤالدین76
417برکت اللهولی الله76
418محمد ادریسمحمد عظیم76
419هارونمحمد یوسف76
420اول خانحاجی جمعه خان76
421سیف الدین شهباز76
422الوینا بشیر محمد 76
423زحلنوید74
424شکیلانیسان الدین74
425آرزوحیات الله74
426فرحناززلمی74
427ناهیدمحمد جمعه74
428مریممحمد امان74
429تبسممحمد شاه پور74
430فردوسکیامرز74
431سلمانکمال الدین74
432عبد الصمدعوض خان74
433فرام الدینقیام الدین74
434خردمندمحمد قسیم74
435نوید اللهعبد القیوم74
436محمد سروشمحمد اکبر74
437مجتبیعبد الحکیم74
438داریوشعبد المعروف74
439نور اللهحاجی نصر الله74
440حسن یارعاصم74
441امین اللهعبد الحمید74
442نعمانشاه آقا74
443محمد یاسینمحمد طاهر74
444عبدالوارث محمد سلیمان74
445نصرمن الله محمد زمان 74
446قدرت الله خواجه عبادالله 74
447کایینات اسد الله 74
448صدفعبد الغفار72
449رزماارسلان72
450مرجانعبد القادر72
451سلطان ولیگل زمان72
452احمد راشدعبد الکریم72
453شیرین آغامحمد حسن72
454محمد فایزمحمد فاروق72
455سید نذیرسید حشمت الله72
456قیسعبد الرشید72
457رامینسید عوض72
458عبد العلیمدل آقا72
459شاپور الله محمد72
460مهرانعبد الرحیم72
461میوندمحمد قسیم72
462ذبیح الله72
463احمد عرفانعبد الروف72
464امان اللهجان آقا72
465بهراممحمد ابراهیم72
466داریوشمحمد آصف72
467سید کمیلسید نبی72
468محمد ادریسغلام حضرت72
469محمد عقیلغلام نبی72
470زهرا عبدالرشید 72
471ظریفهمحمد آلش70
472شبنامرزا محمد70
473مومنهنصیر احمد70
474ریحان70
475صدفعبد الواحد70
476رویامحمد داود70
477زحلاحمد منیر70
478حشمت اللهعبد الودود70
479عبد اللهعبد المالک70
480احمد ضیاخادم علی70
481محمد وارثنظر محمد70
482محمد سیلابپاینده باقی70
483حمزهمحمد رفیق70
484خواجه مهرانخواجه محمد عثمان70
485هیوادعبد العلی70
486احمد بلالعبد المقیم70
487محمد الیاسمحمد علی70
488محمد مرتضیملک محمد70
489احمد بلالمحمد اختر70
490آقا محمدملا محمد70
491شکرانعلی میرزا70
492الهامگل محمد70
493حشمت اللهغلام مجتبی70
494الهامحیات الله70
495خواجه مسیح اللهخواجه صفا70
496رشادیوسف خان70
497رشید رحمت خان 70
498محمد ایمل محمد افضل 70
499لطف الله محمد حسن 70
500شبیراحمد عبدالکریم 70
501سعدیه محمد کبیر 70
502هیلیشیر محمد 70
503مریم غلام سخی 70
504راشدهمحمد اکبر68
505ایثار اللهلطف الله68
506امام الدینبرهان الدین68
507یرسلمحمد زلمی68
508رفیع اللهعرض الحق68
509فهیمغلام زبیر68
510مقیمسردار68
511بهرامعبید الله68
512یوسفیعقوب68
513محمد یاسینمحمد ملنگ68
514رامینمحمد آصف68
515حسیب الله عبدالظاهر68
516سمیر خواجه فضل الله 68
517تمنامحمد عالم 68
518شریفهصفر66
519عاطفهاسلام الدین66
520زهراکرام الدین66
521حسنیهمیر محمد66
522مینهقدرت الله66
523مریممحمد اسحق66
524صدفعزیز احمد66
525احمد مشفقگل آقا66
526هدایت اللهعبد الفرید66
527انقلاب الدینغلام نبی66
528اسدسلطان عزیز66
529محمد انورمحمد اکبر66
530طلحهعبد الخالق66
531فریدونغلام حضرت66
532محمد فایض66
533میلادمحمد فهیم66
534عبید اللهعبد الله66
535روح اللهحبیب الله66
536مختارسید نعیم66
537محمد منیبصالح محمد66
538گل احمدگل پادشاه66
539نثار احمدعبد البصیر66
540احمد ضیاخادم علی66
541عمرسیف الرحمن66
542محمد علیاحمد علی66
543محمد ایملخوشحال66
544احمد فهیمخلیل الله66
545عبد الحلیمعبد المجید66
546سید مقیمسید حکیم66
547عمرانعمر66
548سبحانعبد الناصر66
549عبد الجلیلعبد الخلیل66
550حاجی عرفان آغا صاحب 66
551گل عالم سید کریم 66
552فررغ غلام رسول66
553محمد فاضل محمد ناصر66
554خواجه یوسف خواجه مقصود66
555حاجی مسعود آغا صاحب 66
556اورزلاسلیمان64
557زیدآزاد شاه64
558نور علیباز علی64
559محمد باعثعبد العلیم64
560کشمیرخان آقا64
561سید روحیدسید الفت64
562نعمت اللهرحمت الله64
563رحمت اللهنوروز علی64
564ظاهر احمدعلی محمد64
565مصطفیاحمد جان64
566احمد مدثرعلی احمد64
567هارونگلا جان64
568روبیلانیل64
569زحل عبدالصبور64
570حمیدهعبد الصمد62
571عفتمطیع الله62
572منصور جلالمحمد داود62
573آمو جانعبد الصمد62
574فردوسحامد62
575شفیع اللهامین الله62
576نوید اللهمحمد الله62
577مروهمحمد آرش60
578رنامحمد نعیم60
579کوثرعبد العلی60
580صاحبهاحمد خان60
581سحرعزیز احمد60
582محمد ادریسمحمد سلیمان60
583آمو جانعبد الصمد60
584راشدنادری60
585ذبیح اللهجانعلی60
586تمیممحمد علی60
587احمد الطافبلال60
588حمید اللهامیر محمد60
589حامدحاجی ریدیگل60
590جاویدغلام حیدر60
591عبد الواسععبد القدوس60
592رامینشیرین آغا60
593مجیب اللهعبد الله60
594محمد فردوسمحمد داود60
595احمد راشداحمد جان60
596منصورسعید علی 60
597احمد زیلعل آقا 60
598حامدگل احمد 60
599فرزاممحمد علی 60
600احمد میلاد ضیاالحق60
601مینه محمد اکبر60
602زحل نور الله 60
603عبد الملکاحسان الله58
604فایض عمر 58
605حاجی نعمان آغا صاحب 58
606رحیم الله قدرت الله 58
607احمد صیام اختر محمد 58
608عبدالله سید عبدالله 58
609مصورقاسم 58
610اکبر میلاد 58
611هارون گل احمد 58
612عبدالمنیر عبدالصابر58
613یلدا محمد سرور58
614زم زم شرف الدین 58
615فتانهمحمود شاه56
616ذکریاصفی الله56
617عبد اللهمحمد شفیع56
618امام دادشیر دل56
619نویدشیرزی56
620شریفعبد الجبار56
621عبد اللهغلام جان56
622فردوسغلام سرور56
623صابرهحیات الدین54
624بنفشهاعظم خان54
625فوادعبد الله54
626مسیح اللهرفیع الله54
627قیسوارث54
628عبید اللهعبد الجمیل54
629شاهد الله نیک محمد 54
630ویدامحمد یوسف52
631الههمحمد حسین52
632رحیمسویل52
633هارونفخر الدین52
634عبد المتینمحمد کبیر52
635کفایت اللهعبد الحافظ52
636فردوس سید احمد 52
637سلیمان عبدالرحمن52
638عادلهمحمد حسن50
639مریممحمد جواد50
640مریممحمد افضل50
641نازلیمیرویس50
642احمد سلیمعبد الودود50
643سید حسیب اللهسید محمد یوسف50
644عظیم الدینسراج الدین50
645سید حسنسید محسن50
646منیرعبد الحفیظ50
647میر محمدشاه محمد50
648شفیقمحمد حمیر50
649محمد آرمانمحمد عارف50
650هارونغریب الله50
651محمدالهام ابراهیم 50
652عبدالقدیرعبدالصابر50
653محمد منصورگل آقا48
654محمد نجیممحمد جاوید48
655محمد حامدمحمد ابراهیم48
656احمد ولی کریم 48
657محمد طارقسمیع الله 48
658مریم حاجی احمد 48
659محمد قیسمحمد افضل46
660محمد حکیم محمد عالم 46
661الهام فضل الرحیم 46
662طارق شاهمحمد 46
663اسماعیلامین الله 46
664عبد القادر44
665اجملشاه محمد42
666نویدعبد الستار40
667محمدعلی40
668علی احمدذبیح الله40
669خواجه مجیب اللهخواجه قدر الدین40
670سید نجیب اللهسید زمان36
671بلال محمد نصیر 36
672محمد یونسفضل الحکیم34
673داد علیفیض علی32
674رحیم اللهامین الله30
675عبد الحسیبعبد الحبیب20
676محمد عمرانمحمد نعیم0
677عبد الشهیمعبد القهار0

Default image
داکتر محمد شریف پاینده
داکتر محمد شریف پاینده موسس مرکز آموزش علوم ساینسی انیس است. داکتر پاینده فعلاً مصروف تدریس در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس میباشد و همزمان مسوولیت این سایت را نیز بر عهده دارد.