نتایج امتحان لوگارتم ۱۳۹۶

نتایج امتحانات ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1اکلیلمحمد ابراهیم100
2علیبرات علی100
3رستم خانحکیم خان100
4میر احمد اللهمیر عنایت الله100
5احمد آرششاه محمد100
6ربیع اللهذبیح الله100
7محمد اکرامسرور خان100
8مشتاقمحمد ضیا100
9حبیب الرحمنفضل الرحمن100
10سمیع اللهالله داد100
11برکت اللهولی الله100
12محمد ادریسمحمد عظیم100
13محمد ادریسلعل محمد100
14احمد فیصلنظر محمد100
15حفیظ اللهنجیب الله100
16محمد شعیبمحمد شفیق100
17صدیق اللهعبد الروف100
18احمد ذاکراحمد شاه100
19نجیب اللهعزیز الله100
20نثار احمدعبد القهار100
21ایملمحمد ناظم100
22محمد طیبعبد الروف100
23فریدعبد القیوم100
24احمد حارثمحمد حسین100
25احمد ادریسحمید الله100
26هوشمندعبد الرازق100
27سنگر اسلاممحمد عارف100
28احمد بلالعبد المقیم100
29ساداتمحمد شفیع100
30محمد یعقوبمحمود100
31احمد ندیمعبد الستار100
32عبد الباعثهمایون100
33سید شهیرسید رحمت الله100
34بریالیرحم خدا100
35پیروز احمدشمس الدین100
36نعمت اللهحاجی روح الله100
37مقیمسردار100
38امیر خانقسمت نور100
39حکمت اللهمحمد بشیر100
40اکرام الدینسرباز الدین100
41علی رضامحمد ظاهر100
42محمد حارثمحمد انیس100
43محمد شعیبحاجی امور داد100
44مختار حسینغلام محی الدین100
45متوکلغلام سعید100
46محمد نایبخدا داد100
47عابد اللهصفی الله100
48شاه اورنگ زیببابا جان100
49صابرهرحیم علی100
50هدیهمحمد قاسم100
51ثریاعبد الله100
52سیکنهاقبال100
53ساجدهحیات الله100
54محجوبهعبد المقیم100
55خجستهعبد الخلیل100
56نویدهمحمد رحیم100
57مژدهعبد البصیر100
58فیروزهعبد الجبار100
59مرحباالله نور100
60مرغلریعبد المقیم100
61صدفمیر محمد شریف100
62باصرهعبد الغیور100
63آرزومحمد دامان100
64فرحتسید شبیر100
65حسنیعبد الروف100
66مدینهعبد الرشید100
67معصومهیعقوب علی100
68حدیثهعبد الشکور100
69انیسهاحمد الدین100
70مریم هوتکعبد الحی100
71تمنامرزا100
72مهر النسامحمد هاشم100
73زینبسید خلیل100
74مشتاق احمدعبد الرزاق100
75سنگر اسلاممحمد عارف100
76سید باسطسید بهاؤالدین100
77سمیرحبیب جان100
78حبیب الرحمنفضل الرحمن100
79خواجه حسیب اللهخواجه دل آغا100
80ابراز الدینسیف الدین100
81مشتاق حسینپاینده باقی100
82محمد رحیممحمد عمر100
83فردوسناصر بیک100
84سید عقیلسید عبد الرحیم100
85غفران نورزادعبد الغفار100
86عباد اللهمحمد ذکریا100
87مشتاقمحمد ضیا100
88فرشادعبد اللظیف100
89مسیحرفیع الله100
90احمد نویدنور احمد100
91زاهد علیمحمد امین100
92شرف الدینمحمد کبیر100
93امان اللهحبیب الله100
94شاه شادابامان الله100
95حکمت اللهمحمد بشیر100
96علی سیناغلام سرور100
97منظور احمدخان آقا100
98احمد شبیرمحمد مایل100
99وسیممحمد انور100
100سید بارزسید بهاؤالدین100
101رشید رحمت خان 100
102محمد داود غلام ممتاز 100
103خواجه یوسف خواجه مقصود 100
104شبنم لیاقت علی 100
105انوشه محمد داود 100
106سحرعبدالهادی 100
107محمد ابراهیممحمد هاشم98
108محمدعبد العلی98
109علی سیناغلام سرور98
110شریفصادق98
111سید رامینسید جلال98
112جهان زیبزر خان98
113حسیب اللهالله داد98
114احمد شاهغلام جیلانی98
115عثمانمحمد98
116نعمانشاه آقا98
117محمد عظیمغلام دستگیر98
118محمد ذکیمحمد داود98
119ابوبکرغلام محمد98
120انصارغلام حضرت98
121فهیمغلام زبیر98
122بهراممحمد ابراهیم98
123ندیمعبد القدیر98
124محمد خالدنعمت الله98
125احمد ولیدمحمد داود98
126منصورعبد الواحد98
127محمد الیاسامیر جان98
128صدفاحمد جاوید98
129زهرامحمد آصف98
130بهشتهگل آقا98
131حسیباالله نور98
132فوزیهجمعه خان98
133مهر افزونمحمد ایاز98
134ملالیباروز98
135فاخرهرحیم الدین98
136ثمینهمحمد عالم98
137جمیلهمحمد نعیم98
138فروزانمحمد علی98
139کاظم علیامام علی98
140رضاابوذر98
141عبدالمنیر عبدالصابر 98
142ضیاملرحمت خان 98
143محمد عمران بابه جان 98
144عبدالقدیر عبدالصابر 98
145امین اللهمحمد دین 98
146احمد جواد بابه جان 98
147مژده سحرعبدالله 98
148محمد یوسفعبد الظاهر96
149احمد مزملاخپلواک96
150محمد سلطانمحمد امان96
151حسن المآبمحمد باور96
152محمد مرتضیملک محمد96
153محمد فایزمحمد فاروق96
154احمد فرزادمحمد مهدی96
155سعیدهغلام فاروق96
156خاتولعبد الرازق96
157شکیباامیری96
158مروهعبد المعروف96
159حمیده96
160فاطمهسید عادل شاه96
161منزهمحمد حفیظ96
162حوریهمحمد آصف96
163ساجدهشیدا96
164مهدیهمحمد یونس96
165نفس گلدولت96
166غزالسلطان نجیب96
167محمد فایزمحمد فاروق96
168امانظاهر96
169جهان زیبزر خان96
170ایملعبد الله96
171امیرتیمورشاه 96
172سجاد شیر محمد 96
173احمد شاه عبدالمتین 96
174فرشته غلام ربانی96
175عبد العلیمدل آقا94
176تمیم اللهامین الله94
177قیسعبد الرشید94
178حامد اقبالغلام رسول94
179گل احمدگل پادشاه94
180محمد نسیممحمد حسن94
181محمد قیسعبد الصبور94
182ظریفمحمد شریف94
183احمد شاهعبد المتین94
184احمد فیصلمسجدی94
185روح اللهحبیب الله94
186ثوابعلی رضا94
187آرینمحمد اعظم94
188یرسلمحمد زلمی94
189سلیمانمحمد اسماعیل94
190احمد فرهادسید محمد94
191ذبیح اللههمایون94
192ظفرمحمد سلیم94
193مقدرعزیز الله94
194جهانسراج الدین94
195ضمیرهعبد العزیز94
196سپوژمیگل نور94
197نیلوفرذبیح94
198فاطمهذبیح الله94
199خواجه عنایت اللهخواجه وحید الله94
200علیمحمد94
201ذبیح اللهجان علی94
202عبد المتیننور احمد94
203شریفصادق94
204فردوسمحمد عارف94
205سید شکرانسید غفران94
206محمد سلیممحمد نعیم94
207ایثار اللهلطف الله94
208احمد زیلعل آقا 94
209نسا یاسمین عتیق الله 94
210سودابه عبدالشکور94
211اکبر شاهقادرشاه92
212سلیماناورنگ زیب92
213احمد فوادسلطان محمد92
214احمد سیرعبد الوهاب92
215ذلگیمحمد شریف92
216احمد پرویزعبد البصیر92
217فروتنعزیز احمد92
218غلام حسنمحمد عزیز92
219خیر اللهحضرت نور92
220وارثمحب الله92
221محمد ابراهیممحمد ضیا92
222مجتبیعبد الحکیم92
223محمد فیصلمحمد حامد92
224اسلام الدینغلام محی الدین92
225مصطقیاحمد جان92
226خواجه مهرانخواجه محمد عثمان92
227محمد سیلابپاینده محمد92
228محمد یونسفضل حکیم92
229حمیدتوفیق92
230مسعودمحمد داود92
231سید عابدسید رحمت شاه92
232میر عبد المصورمیر عبد الصبور92
233رامینعبد الحق92
234محمد عمرانسلیمان92
235سلیمهعلی نظر92
236سودیهمحمد92
237پلوشهعجب گل92
238باصرهرحمت الله92
239فلورانسالف محمد92
240حوامحمد عثمان92
241سجیهصمد علی92
242محمودولی محمد92
243محمد ظریفکته بیگ 92
244احسان اللهمحب الله92
245میلاداحمد فرید92
246عبد الرازقغلام حسن92
247صدیق خان دولت خان 92
248محمد نعیم عبدالکریم 92
249احمد شکیب ابوبکر92
250محمد اجمل محمد افضل 92
251نصرمن الله محمد زمان 92
252اسما عطا الحق92
253نوید اللهجان آغا90
254عنایت اللهعبد الغفور90
255جواد احمدداد محمد90
256نوید اللهعبد القیوم90
257سید شفیق اللهسید عزت الله90
258حامدحاجی ریدیگل90
259علیعبد القیوم90
260مصورمحمد سلیم90
261ویس الدینامر الدین90
262حکمت الرحمنخلیل الرحمن90
263رفیع اللهنجیب الله90
264ثنا اللهخان شیرین90
265مریمامیر جان90
266دیانا90
267شریفهصفر90
268رویامحمد داود90
269مدهوعبد الله90
270رزماارسلان90
271لیلی بهارمحمد محفوظ90
272شفیقهعبد الحفیظ90
273فاطمهحبیب الرحمن90
274عنبرینضمیر احمد90
275لالهمحمد الیاس90
276محمد عرفانمحمد حکیم90
277طلحهعبد الخالق90
278محمد عیسیغلام سخی90
279سلیمان عبدالرحمن90
280محمد اسلم محمد اعظم 90
281محمد نسیم عبدالکریم 90
282حسیب اللهعبدالظاهر90
283سحرمحمد نعیم 90
284مروه فیض الله 90
285مهریه محمد صابر 90
286امجد علیمحمد آخان88
287مصطقیهزار میر88
288احمد ضیاعبد الستار88
289نثار احمدجهانگیر88
290محمد میلادمحمد معصوم88
291سید شکرانسید غفران88
292میر جابرمیر محمد88
293فلورانسفواد88
294سمیهسلطان احمد88
295کاملهخادم علی88
296وژمهاحمد ضیا88
297مریمفاروق88
298زهرانظر مان88
299زحلنوید88
300مینهمحمد صدیق88
301ثناصبغت الله88
302عزیز اللهنازکمیر88
303منصور جلالمحمد داود88
304یمادل آقا88
305محمد ایمل محمد افضل 88
306عابد عبیدالله 88
307نصرت الله غلام ربانی 88
308ظاهره مسکا عبدالمجیب88
309فرخنده امان الله 88
310سونیاگل محمد 88
311ذبیح اللهآزاد شاه86
312شریفمحمد طاهر86
313محمد رفیقشیر محمد86
314شیر خانعبد الوحید86
315اسماعیلحبیب الرحمن86
316عبد الهادیشاه محمود86
317شعیبصالح محمد86
318محمد یحییغلام سخی86
319حسنیهمحمد مقیم86
320شمسیهعوض86
321حسیب اللهگل آقا86
322شیر علیمحب علی86
323امیدمحمد حسین86
324عبد الوهابعبد العطا86
325خدا دادامیر جان86
326امید رضاامام علی84
327شعیبمحمد حلیم84
328همایونعبد القدیر84
329ذکی اللهامان الله84
330محبوبعبد المحفوظ84
331عارفقربان علی84
332الهاممحمد حنیف84
333احمد اللهمحمد سالم84
334عبد الوحیدعبد الوارث84
335شاه پورالله محمد84
336اصیلحاجی میر انجان84
337شیرزیمحمد الیاس84
338شفیع اللهامین الله84
339احمد باسطدل آقا84
340روح اللهنور آغا84
341سید کمیلسید نبی84
342جاهدعطا الله84
343جاویدغلام حیدر84
344محمد تمیمعزیز احمد84
345احمد مبشرغلام فاروق84
346مطیع اللهمحمد سعید84
347احمد شفیععبد الستار84
348عبد البشیرعبد الهادی84
349عبد المهیمنمحمد84
350فرخندهمحمد نظیر84
351تبسممحمد نعیم84
352میوندمحمد قسیم84
353فرحنازعبد الستار84
354سارهمحمد الله84
355ماریانوروز84
356شیرینمحمد راشد84
357رزماامان الله84
358آقا محمدملا محمد84
359محمد باعثعبد العلیم84
360الهامحیات الله84
361احمد عابدرفیع الله84
362منیژه غلام دستگیر 84
363احمد ایرجعبد الفتاح82
364محمد رستممحمد ضیا82
365سید ناصرسید عاقل شاه82
366مهریارنعمت الله82
367هارونمحمد نادر82
368وارثشاه ولی82
369مدیحهعبد المعین82
370خجستهشاه ولی82
371محمد انورمحمد اکبر82
372محمد ندیمعبد العلیم82
373ساره محمد طاهر 82
374فرحناز جان آقا 82
375عمرانهدایت الله80
376ایملمحمد جان80
377احمد باسطاحمد طارق80
378احمد یاسینمحمد ملنگ80
379سلیمانعبد القدیر80
380مدینهعبد المطلب80
381تمنامحمد هادی80
382حسنامحمد داود80
383یلداسید حمید80
384فرام الدینقیام الدین80
385شایقزمری78
386رحمت اللهنوروز علی78
387حارثعبد الشکور78
388احمد نویدرحمت الله78
389مهدیعبد الرقیب78
390عثماناحمد خان78
391ذبیح الله78
392ربابهرمضان78
393عبادت اللهعبد اللظیف78
394اکبر میلاد 78
395میلاد اکبر78
396کفایت اللهعبد الحافظ76
397نثار احمدعبد البصیر76
398داد علیفیض علی76
399مجیب اللهعبد الله76
400ساحلگل احمد76
401احمد عرفانعبد الروف76
402علی احمدشیر احمد76
403بهشتهعبد الرحیم76
404سودابهعبد السلام76
405تبسماحمد علی76
406حشمت اللهعبد الودود76
407خرد مندمحمد قسیم76
408امام دادشیر دل76
409اصیلحاجی میر انجان76
410عبید اللهعبد الله74
411محمد عمرمحمد حکیم74
412احمد ضیاخادم علی72
413خالدعبد الاحمد72
414نصرت اللهعبد الله جان72
415امین اللهعبد الحمید72
416تمیممهر علی72
417سید اکرمسید اعظم72
418نیلابمحمد امین72
419شکیباسید احمد72
420زهرامحمد کریم72
421آرزوجان محمد 72
422هریر سپنامحمد سلیم72
423نور اللهحاجی نصر الله70
424نور الدینشجاع الدین70
425میر امین اللهمیر نعمت الله70
426مراد علیجمعه گل70
427سید نذیرسید حشمت الله70
428منیرعبد الحفیظ70
429بهشتهمحمود70
430عایشهمحمد ناصر70
431حاجرمحمد یاسر70
432احمد سلیمعبد الودود70
433فروغ غلام رسول70
434بارانمحمد سرور70
435پیمانه محمد اکریم 70
436فرهادرسول خان68
437اجملشاه محمد68
438محمد یاسینمحمد طاهر68
439مروهشاه ولی68
440عبد الواسععبد القدوس66
441سید حسیب اللهسید محد یوسف66
442ولیدمحمد آقا66
443لطف اللهفیض الله66
444عبد الرقیبعبد الفتاح66
445هدیهنعمت الله66
446فتانهمحمود شاه66
447مریماحمد خان66
448هارون گل احمد 66
449عبدالخبیرمحمد عثمان 66
450حاجی منصور حاجی سعید 66
451گل عالمسید کریم 66
452هدیه احمد منصور 66
453مریم عبدالقدوس 66
454عالیهصمد64
455مریمعبد العزیز64
456هوسیمحمد شاه64
457محمد مقصودمحمد یونس62
458محمد عمرمحمد عثمان62
459دلاورمیرزا60
460نوید اللهمحمد الله60
461احمد منصورعبد الحفیظ60
462علیامیر الله60
463نصیر احمدنور احمد60
464ناجیهمیرویس60
465نرگسعلی احمد60
466محمد فاضل محمدناصر 60
467عبدالوارث محمد سلیمان 60
468یلدا محمد سرور 60
469تمنا محمدعالم 60
470زحل حاجی میر اصغر60
471برهانقاسم58
472سید واحدسید علی جان58
473حاجی نعمانآغاصاحب58
474شمایلفرید احمد 58
475کایینات اسدالله 58
476کامرانمشعل56
477نصیب اللهشمس آقا56
478رفیع اللهعرض الحق56
479امیدعبد الوحید56
480محمد ادریسغلام حضرت56
481زلحجهامان الله56
482مرتضیالرحمن56
483توابخدا داد56
484ماشاء اللهشیر علم52
485مصطقیعبد الجمیل52
486عادلهسید شیر آقا52
487انور علییار علی52
488محمد ندیممحمد یعقوب52
489رحیم الله قدرت الله 52
490علی خانامر الدین50
491صدفعبد الواحد50
492راحیلاحمد نوید50
493صابرهحیات الدین50
494نرگسعلی داد50
495عبد الصمدعوض50
496فرزام محمد علی 50
497مصطقیعبد الرزاق48
498بارزعبد الغنی48
499رامینشیرین آغا48
500ذکر اللهصفی الله48
501خواجه میلادخواجه اقبال46
502محمد آرمانمحمد عارف46
503شبیر احمد عبدالکریم 46
504یاسمین حاجی قیام الدین 46
505تابشعبد الودود44
506سید یونسسید حشمت الله 42
507حامد فضل الرحیم42
508غضنفرمحمد صادق42
509الوینا بشیر احمد 42
510رابعه عبدالبشیر42
511زلیخامحمد قسیم42
512نجیب اللهحسن داد40
513قسیملال محمد40
514مصطقیعبد الرزاق40
515بکتاشبلال40
516میلادمحمد فهیم40
517حارثمحمد جان40
518ناهیدقند آغا40
519فرشتهعبد الهادی40
520هارونمحمد فرید40
521کبیرجان40
522احمد راشدعبد الکریم40
523حسیب اللهعبد الوحید40
524فریدونغلام حضرت40
525رحیم الله جمعه گل40
526طوبا عزیز الله 40
527زهرا عبدالرحمن40
528یاسمین غلام غوث40
529زحل نورالله38
530زهراعبدالرحمن38
531رحمانمحب36
532شکیبجمال36
533عبد البصیرغلام الدین36
534احمد صیام اختر محمد 34
535امیررفیع الله32
536عبد الصالحعبد الفتاح30
537مریمعلی جمعه30
538محمد حکیم محمد عالم 30
539اسما محمد جان 28
فهرست

you're currently offline