برای سپری کردن امتحان غیرحضوری ویا امتحان آنلاین باید از اول الی آخر امتحان به انترنت وصل باشید. بعد از حل هر سوال پیام (درست) ویا (غلط) را مشاهده خواهید کرد. در اخیر، مجموع نمرات، فیصدی نمرات، فیصدی نمرات هر بخش (ریاضیات، علوم طبیعی، علوم اجتماعی و السنه) را مشاهده خواهید کرد. همچنان بادرنظرداشت نمره ایکه اخذ میکنید توصیه های لازم برای انتخاب رشته های تحصیلی نیز برای تان ارایه خواهد شد.

درصورتیکه انترنت تان ضعیف باشد میتوانید در یک زمان دیگری که سرعت انترنت بهتر باشد در امتحان اشتراک کنید.

اگر میخواهید امتحان را آغاز کنید، لینک ذیل را کلیک کنید.

مطالب مشابه