امتحان لوگارتم ۹-۳-۹۶

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

مجموع \({\log _2}8 + {\log _2}16 - {\log _7}1\) مساوی است به:
\({\log _{10}}0.0001\) مساوی است به:
مانتیس \(\log 42.721\) مساوی است به:
کرکترستیک \(\log 1868.52\) مساوی است به:
مانتیس \(\log 3875\) مساوی است به:
\(\log 7 \cdot {\log _7}10\) مساوی است به:
هرگاه \(\log 4.12 = 0.19\) باشد، log412 مساوی است به:
در معادلۀ لوگارتمی \({\log _5}\left( {x - 1} \right) - {\log _5}\left( {x - 2} \right) = {\log _5}2\) قیمت \(x\) مساوی است به:
\(\left\{ \begin{array}{l}\log 2 = x\\\log 3 = y\\\, \Rightarrow \log 12 = ?\end{array} \right.\)
کرکترستیک \(\log 0.0025\) مساوی است به:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.مطالب مشابه

فهرست