امتحان لوگارتم ۸-۳-۹۶

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.
عدد \(3({\log _{10}}5)({\log _5}10)\) مساوی است به:
قیمت دیترمینانت \(\left| {\begin{array}{*{20}{c}}{{{\log }_3}4}&{ - 3}\\5&{{{\log }_2}9}\end{array}} \right|\) عبارت است از:
در معادله \(\log (4x - 3) = 2 - \log 20\) قیمت \(x\) را دریابید:
\({\log _{10}}1000000\) مساوی است به:
\({\log _4}2 + {\log _4}8\) مساوی است به:
در معادله \(\log \sqrt x + 3 = 4\) قیمت \(x\) عبارت است از:
مانتیس \(\log 0.00047\) مساوی است به:
مشخصه عدد \(\log 0.0035\) چند است:
جذر معادله \({\log _{\left( {2x + 1} \right)}}3 = 1\) مساوی است به:
کرکترستیک \(\log \left( {0.0025} \right)\left( {0.00023} \right)\) مساوی است به:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.مطالب مشابه

فهرست