امتحان لوگارتم ۸-۳-۹۶

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.
عدد \(3({\log _{10}}5)({\log _5}10)\) مساوی است به:
1 out of 10
قیمت دیترمینانت \(\left| {\begin{array}{*{20}{c}}{{{\log }_3}4}&{ – 3}\\5&{{{\log }_2}9}\end{array}} \right|\) عبارت است از:
2 out of 10
در معادله \(\log (4x – 3) = 2 – \log 20\) قیمت \(x\) را دریابید:
3 out of 10
\({\log _{10}}1000000\) مساوی است به:
4 out of 10
\({\log _4}2 + {\log _4}8\) مساوی است به:
5 out of 10
در معادله \(\log \sqrt x + 3 = 4\) قیمت \(x\) عبارت است از:
6 out of 10
مانتیس \(\log 0.00047\) مساوی است به:
7 out of 10
مشخصه عدد \(\log 0.0035\) چند است:
8 out of 10
جذر معادله \({\log _{\left( {2x + 1} \right)}}3 = 1\) مساوی است به:
9 out of 10
کرکترستیک \(\log \left( {0.0025} \right)\left( {0.00023} \right)\) مساوی است به:
10 out of 10

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.مطالب مشابه

فهرست