امتحان لوگارتم ۷-۳-۹۶

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.
افادهٔ \({\log _5}\frac{1}{{125}}\) مساوی است به:
افادهٔ \({\log _{\sqrt 7 }}7\) مساوی است به:
افادهٔ \({\log _3}\left( {9\ln {e^3}} \right)\) مساوی است به:
هرگاه \(\log 5 = a\) باشد؛ قیمت \(\log 500\) عبارت است از:
اگر \({\log _y}x = 3\) باشد؛ قیمت \({\log _y}\sqrt x \) عبارت است از:
اگر \({4^a} = 2\sqrt 2 \) باشد؛ قیمت \({\log _4}\left( {4a + 1} \right)\) عبارت است از:
در معادلۀ \(\log 2 + \log x = 1\) قیمت \(x\) عبارت است از:
\({\log _a}\frac{1}{{64}} = – 3 \Rightarrow a = ?\)
افادهٔ \({\log _a}x \cdot {\log _x}a + {\log _y}b \cdot {\log _b}y\) مساوی است به:
حاصل افاده لوگاریتمی \(3 + {\log _5}10 – {\log _5}50\) مساوی است به:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.مطالب مشابه

فهرست