نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1هیلیعبد القدیر100
2آمنهعید محمد100
3نیلابعبد الغفور100
4فرشته98
5شبانهولی احمد98
6شریفهمحمد علی98
7دنیاغلام ربانی98
8سومنگل رحمن98
9شایستهمحمد هارون98
10مریمامر الدین96
11منیژهسفر علی96
12رعناعطا بیگ96
13باصرهمحمد نسیم94
14صمیممحمد نسیم94
15منزهحبیب الله92
16مهر انگیزعبد الولی92
17حسنیعنایت الله90
18مریمامیر جان88
19شکیلامحمد عمر88
20مهدیهمحمد ببرک88
21هدیعبد الجلیل86
22حلیمهباز محمد86
23شبانهسید جان84
24ویدامحمد شریف84
25جهان تابجان علی84
26سمیراخان آقا84
27شکیباچمن علی84
28انجیلامطیع الدین84
29فاطمهمحمد اکرم82
30صدفعطا الرحمن82
31سهیلاانور82
32صدفرحمت الله82
33مژدهمحمد هارون80
34حوریهمحمد ابراهیم80
35مرسلامر الدین80
36صوفیهکبیر78
37سحرگل پادشاه78
38تمناغلام حسن78
39غفریهعبد الغفار68
40اسماءسید ذکریا68
41صدفعزیز الله66
42ام البنینحسین احمد66
43خاطرهعبد الحمید66
44معزمهعبد العزیز66
45ویدامحمد فاضل66
46سحرعبد العزیز64
47سحرعبد الصبور64
48حاسناتمحمد ابراهیم64
49بهارهمحمد امیر62
50اورانوسمحمد قسیم60
51کبرامحمد یاسین60
52سعیدهمحمد ظاهر58
53منیژه56
54سپوژمیاسد الله56
55صدفعبد الخالق56
56بهشتهعلی حضرت54
57نذیرهمحی الدین52
58فرح دیباعبد الجلیل50
59شرارهشاه لالا48
60یسراسهراب46
61صدفلعل محمد44
62صاحبهاحمد جان44
63ثریا38
64مروهمصطفی34
65شیلامحمد هاشم30
66ضمیرهامیر خان30
1نجیب اللهمحمد ظفر100
2عبد اللهعبد الخالق100
3محمد طاهرعنایت الله100
4زاهدنور الله100
5محمد فیصلمحمد آصف100
6سید مرتضویمیرویس خان100
7ولیدعبد القدوس100
8شیر خانعبد الوحید100
9مختار احمدعبد الرزاق100
10فیصلباز محمد100
11میر عبد الربمیرعبد الله100
12ایملحاجی عبد الله100
13لطف اللهفیض الله100
14محمد ابراهیممحمد هاشم100
15هوشمندعبد الرازق98
16شعیبصالح محمد98
17صفی اللهافغان98
18احمد اللهامان الله98
19عبد المصورحاجی جمال الدین98
20عبد الخالقمحمد آقا98
21قربان علیبهمن علی96
22محمد صمیممحمد یحیی96
23آرشبشیر الله96
24سلطان ولیگل زمان96
25داریوشعبد المعروف96
26محمد معروفمحمد قاسم96
27ضیا الرحمنخالق نظر96
28مجتبیابو طالب96
29احسان اللهعبد البصیر94
30احمد سعیدمحمد صادق94
31محمد اللهمحمد علم94
32احمد راشدعبد الهادی94
33کریم بخشرحیم داد94
34عبد اللهعبد المجید94
35عبد اللهمحمد سلیمان94
36صمیمعبد القادر94
37عمرانهمایون94
38صدامنور ولی94
39رضا شاهنذر شاه94
40محمد زاهدسلطان علی94
41عطا اللهعلی محمد94
42منصورعبد الخالق94
43محمد یوسفمحمد رسول94
44بلالمقصود92
45مرید غوثغلام فاروق92
46علیمحمد92
47محمد اسماعیلخان محمد92
48امیدلطف الله92
49صفی اللهنقیب الله92
50علی یاسرعلی عطا92
51مهدیعبد الرقیب92
52سید توابسید حفیظ92
53سید احمدمحمد وسیم92
54حارثعبد النور92
55محمد تمیممحمد کبیر92
56غفران نورزادعبد الغفار92
57محمد وسیمشیر محمد92
58عتیق اللهنقیب الله92
59عتیق اللهسراج الدین90
60امیدآغا شیرین90
61علیجعفر90
62ادیبقلندر90
63سهرابعبد الجلیل90
64محمد ظاهرمحمد اکرم88
65احمد سیرتمشرف آغا88
66نذیر احمدگلستان88
67مسیح اللهنور الله88
68کیو مرثسراج88
69قیسمحمد اعظم88
70محمد فهیممحمد ظاهر88
71محمد نعمانمحمد حسین88
72ذبیح اللهفیض آقا88
73فردینمهتاب الدین86
74جمیل الرحمنمحمد عالم86
75محمد حصمرغلام حیدر86
76توحیداحمد حامد86
77سیف الرحمنطلا محمد86
78محمد زبیرمحمد رسول86
79عمر فاروقمحمد نعیم86
80ذاکر احمدآقا محمد84
81احمد زبیرعبد العزیز84
82محمد میلادمحمد معصوم84
83وصیل احمدیار محمد84
84سهرابشاه آغا84
85اسد اللهخدا داد84
86محمد قاسم82
87نعمت اللهسعید احمد82
88ذبیح الله82
89الطافآقا محمد82
90ذبیح اللهعبد المحمد82
91سید عمرسید یونس82
92امیدامیر محمد82
93سید محمد تمیمسید بهاؤالدین82
94محمد عمر82
95محمد مدثرمحمد قاسم82
96عبد الرقیبعبد الفتاح82
97شایانغلام ایشان82
98محمد رستممحمد الدین80
99قاهرعبد الوکیل80
100محمد رفیعمحمد حاکم80
101احمد جنیدامان الله80
102عبد العلیعبد الحمید80
103مبشر اللهبهر الدین80
104حشمت اللهعبد القیوم80
105محمد امیرمحمد صادق80
106محمد جوادمحمد ادیب80
107احسان اللهعزیز الله80
108حمزهمحمد طاهر78
109محمد صمیممحمد قاسم78
110خلیلشیر علی76
111عبد الباسطخلیل الرحمن76
112ساحلمحمد عزیز76
113محمد مزملضیا الله76
114محمد الیاسمحمد صادق76
115بلالمحمد ثانی74
116سید رشادسید عبد الواسع74
117اشرفمحمد شریف74
118صداقتثنا الله74
119محمد نذیررحم خدا72
120غلام رضاشاه محمود72
121صدیق اللهنعمت الله70
122عبد الرحیم70
123احمد سجادعبد المهدی68
124فردینمحمد اسحق68
125حامدعبد الجمیل68
126زاهدسلطان مراد68
127فرشیدمحمد نجیب68
128احمد عرفانمحمد نسیم66
129احمد مریداحمد حامد66
130قیام الدینغلام محی الدین66
131وارثغلام حسین66
132عبد الباعثعبد القدوس64
133بکتاشفرید آغا62
134احسان اللهعزیز الله62
135احمد شعیبمحمد لطیف62
136فریدونحمید الله62
137احمد نجیبمحمد آصف62
138مصطفیمحمد عارف62
139محمد جاسممحمد هارون60
140عبد الحقعبد الله60
141رامینگدا محمد60
142محمد بلالعبد البصیر60
143احمد بلالمحمد داود60
144نجیب اللهعبد العزیز60
145محمد شهیرعبد البصیر60
146فخر الدینجمیل الدین58
147شکرانعلی میرزا58
148فریدعبد القیوم56
149بلالعطا الله56
150نجم الدینمحمد کریم56
151نویدمحمد ابراهیم56
152اجملجمال56
153جاهدمحمد عمر54
154یوسفناصر54
155ادریستراب خان54
156حکیم اللهعبد الباری54
157بیژننثار احمد54
158مهدیرستم52
159رحمت اللهمطیع الله50
160احمد ولیاحمد صابر50
161عبد الوحیدعبد الحمید50
162نقیب اللهنجیب الرحمن50
163اتلغفور خان48
164تازه گلعجب گل48
165احسان الحقنور محمد48
166قادر شاهزرگل48
167محمد عثماننیک محمد48
168الهامعلی جان48
169ایملگل نواز46
170فاروقنثار احمد46
171فیصلمحمد امان44
172اسماعیلمحمد عارف44
173رامینمحمد رسول44
174فیصلمحمد اکبر44
175الله محمدغلام محمد44
176حشمتفضل الربیع42
177حکمت یارخان جان42
178عزیز اللهروح الله42
179مزملیار محمد42
180مجیب اللهنجیب الله42
181خطیب اللهمحمد رضا42
182فیصلخان محمد40
183جاویدگلزاری40
184عرفانعبد الغفار36
185مرتضیمحمد آصف36
186سید هاشمسید مشعل36
187شعیبعبد الغفار36
188جاهدزلمی36
189دولت قدمعبد الروف36
190عمرانصدیق الله34
191خلیل اللهعبد الولی34
192مظهر الدینضیا الدین34
193الهام الدینزمان الدین32
194طوفانرحمن شاه32
195حسیب اللهعبد الاحد30
196محمدنسیم30
197لطف اللهاحمد الله28
198محمد وصیلسید محمد28
199یوسفرفیع الله28
200عبد اللهعبد البصیر28
201آرش28
202علی عمرانمیر صفی الله26
203لطف اللهشفیع الله26
204خالد احمدخالق داد26
205مستجاباحسان الله24
206موحدمحمد محسن23
207سید ثابتسید حبیب20
1نازیه محمد اکرم 98
2نیلوفرمحمد داود 98
3بصیره نیک محمد 98
4مریم سید مختار 98
5نیلوفرعالمیار98
6نتاشه ذبیع الله 98
7نسترن فاضل شاه 98
8مرجان محمد صادق 98
9عایشه سید کبیر 98
10سبزه گل شمس الحق98
11بسیه محمد صالح98
12ممتاز محمد صادق98
13خدیجه محمد شریف 96
14مهریه عبدالعزیز96
15صبرینا محمد نجیب 96
16آرین محمد شاه 96
17مدینه نصرت خان 96
18نیلوفرجلال الدین 96
19ریحانه محمد اکرم 96
20گلثوم محمد انور 94
21برین عبدالولید 94
22 زینب حضرت میر 94
23اصیلاغلام سخی 94
24سمیرا عبدالفتاح 94
25مستوره سیف الرحمن92
26دینا سمنده 92
27شایسته عبدالروف 92
28مریم شاه محمود 92
29مریم عبدالسلیم 92
30راضیهعبدالرازق92
31نازنینرحمت الله 92
32نعیمه غلام محمد 92
33فرحناز محمدصادق 92
34سمیهغلام الدین 92
35فرحتاحمد فرید 92
36فیروزهگل میر90
37صنم سید یعقوب90
38فاطمه عبدالمتین 90
39شیحا شاه محمود 90
40بسمه نجیب الله 90
41ویدا شاه محمد 90
42فاطمه سید محمد نصیر90
43حمیرا رحمت الله 90
44بیتا نوروز 90
45نیلوفروحید الله 90
46تمکینفیض محمد 88
47خاطرهعبدالحی88
48لیمه نجیب الله 86
49مریم عبدالسلام 86
50مرسل عبدالجلیل86
51زحل عبدالمنیر 86
52نازنینرفیع الله 86
53ویدا عبدالحی86
54فریحه عین الدین 84
55زهرهسید پادشاه 84
56منیره محمد حکیم 84
57کرشمه عبدالله 84
58سایمه نصرت خان 84
59زهره عبدالمنیر 84
60فرحت بهرام 82
61نور سحرعبدالحکیم 80
62ناهیده محمد صالح 80
63فاطمه عبدالصبور 80
64سودابه عبدالهادی 80
65حورا حضرت میر 78
66انجیلاغلام صفدر 78
67زینبعزیزآقا 78
68روهینا گل محمد 78
69ساراعبدالقسیم 78
70نگینه محمد مقیم 72
71یلدا گل محمد 72
72زهره محمد مشتاق 68
73رخسار محمد حسن 66
74زحل عبدالقدوس 64
75زهرا محمد اسماعیل 62
76الناز محمد علم 60
77سیاموی عبدالعفور 60
78اسما محمد حنیف60
79مدینه محمد حنیف 60
80فرحناز محمدعلم 60
81حریره عبدی احمد 56
82فریبا نصیر احمد 54
83پاکیزه خیر محمد 52
84ساره محمد 52
85سعدیه عبدالکریم 52
86نگین محمد ذلگی 40
87نادره یار محمد 30
1محمد انعام محمد بیان 100
2سهراب محمد اصغر 100
3علی رضا محمد وسیم100
4شمس الحقعبدالمبین 100
5شهرام محمد غوث 98
6هدایت الله سید یحیی98
7محمد عصمت الله 98
8مسعود محمد داود98
9ندیمغوث الدین 98
10امین الله خواجه عباد الله 98
11مهران محمد غوث 96
12احمد زی محمد امین 96
13احمد طارق عبدالخلیل96
14احمد شعیبمجیب الرحمن96
15عبداللهسیف الدین94
16محمدنوابرحیم داد خان94
17امیر الدین مرتضی 94
18عبدالعلی عبدالقدوس 94
19محمد طارقعبدالصبور 94
20سمیع الله حشمت الله 94
21محمد همایون محمد شفیع 94
22مطیع الله عبدالله92
23فرزاد شاه آغا 92
24صدیق الله امین الله 92
25فردین شکر حق92
26شمعریزگل میر 92
27احمد صابر عبدالواحد 90
28ادریس محمدحسین90
29طایبغلام سخی90
30تیمورشاهعبدالغفور 90
31حلیم خان میرزا محمد 88
32امیر احمدنور احمد 88
33نجیب الله محمدامین 88
34صفت الله عبدالرازق88
35احمد سجاد احمد سعید 86
36رفایت الله عنایت الله 86
37عبدالواسیع عبدالصمد 84
38شفیع اللهنصرت الله 84
39داد محمدیار محمد 84
40احمد ندیم محمد 84
41نعمان محمد احسان 82
42قیس احمد محمد ایوب 82
43محمد جوادمحم اعظم 82
44عبدالقهارمرزا محمد 82
45عمران محمد ذاکر82
46آرش جاوید 80
47محمد سمیر عبدالظاهر 80
48فردوس سید احمد 80
49فیاض عبدالقدیر 80
50فروغغلام رسول 78
51ارکانسجاد 78
52منصور محفوظ خان 76
53احمد محمد عارف74
54سید قیام الدین سید جلال الدین 70
55 شاه مقصود محسن خان 70
56احمد زی لعل آقا 70
57رامین خالق70
58فاروقمصطفی 70
59سید جمال سید عزیز66
60جمشید عین الدین 66
61احمد الله سبحان الله 60
62شاداب پرویز60
63ولید محمد اعظم 60
64محمد فرشاد گل محمد 60
65عبدالولی حاجی خان زمان58
66احمد نوید سردار آقا 58
67فرهاد ایاز 58
68مسعودمحمد رحیم 58
69احمد راشد سید مقبول58
70ذبیع اللهمیر ملنگ 58
71ساحل سردار آقا 56
72آرش فداد محمد 54
73عبدالغیور عبدالمنیر 54
74فایض آقا محمد 52
75بریالیعبدالحی52
76خواجه شعیبخواجه ظفر52
77احمد محمد سعید 52
78برهان الدینامام الدین 52
79مجیدبختیار50
80کفایت الله نجیب الله 50
81محمد جان عبدالحکیم 50
82عثمان یوسف 50
83میلاد محمد کریم 50
84مجتبی مصطفی 50
85امید احمد خان 46
86غلام سبحانمحمود 46
87ارشاد احمد فضل احمد 46
88بهرامحیدر 46
89بهمن نجیب الله 46
90ادریس نیک محمد 46
91احمد اللهبسم الله 46
92روح الله سیف الدین46
93احمد سلیم عبدالجمیل46
94حاجت خان عبدالرازق46
95عبدالمیلاد عبدالعزیز46
96بهرام امام علی 44
97احمد ضیا احمد شاه 42
98نوید احمد نزیر احمد 40
99عبدالاحدحبیب الله 38
100محمد عیسی محمد یعقوب38
101عبدالطیف عبدالواسیع 38
102صدیق الله خلیل الله 38
103احمد رامینحفیظ الله 38
104اجملهاشم 38
105خلیل الرحمنعبدالواحد 38
106قیسسراج الدین38
107محمد عادلحمد الله 38
108احمد الهام عبدالسلام 34
109محمد صمیممحمد نسیم 32
110فهیم فرید احمد 32
111عصمت الله حسن داد32
112محمد شعیب محمد عباس32
113امین الحقنور الحق30
114حشمت الله زبید الله 30
115رحمت الله عبدالرشید30
116فردوس محمد عارف 30
117سمیر عبدالجلیل30

مطالب مشابه