نتایج امتحان تفسیر صنف دهم ۱۳۹۶

نتایج امتحانات ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1صدفاحمد جاوید100
2زهرامحمد آصف100
3حسیباالله نور100
4فروزانمحمد علی100
5محجوبهعبدالمقیم100
6مژدهعبدالبصیر100
7مرغلریعبدالمقیم100
8فیروزهعبدالجبار100
9نویدهمحمد رحیم100
10زلیخاقربان علی100
11مدینهعبدالرشید100
12شکیباامیری100
13مدیحهعبدالمعین100
14دیانامحمد ابراهیم98
15هدیهمحمد قاسم98
16ویدازلمی98
17ثریاعبد الله98
18فوزیهجمعه خان98
19خجستهعبدالخلیل98
20باصرهرحمت الله98
21سعیدهغلام فاروق98
22بصیرهفاروق96
23مدینهعبد الخالق96
24حسنیهمحمد مقیم96
25معصومهیعقوب علی96
26مرسلگل محمد96
27طوبیعبد الخالق96
28مدهوعبد الله96
29زحلنوید94
30لینامراد علی94
31سکینهاقبال92
32شبنامرزا محمد92
33صدفمیر محمد شریف92
34آرزومحمد نعیم90
35رویااحمد ضیا90
36پریعمر الدین90
37سمیهسلطان احمد90
38فرحنازعبد الستار90
39وژمهاحمد ضیا90
40ضمیرهعبدالعزیز88
41انیتافاروق86
42عادلهسید شیر آقا86
43بهشتهعبدالرحیم86
44سودابهعبد السلام86
45صابرهحبات الدین86
46سودیهمحمد84
47بهشتهگل آقا84
48سارهمحمد الله84
49شریفهصفر84
50سلیمهعلی نظر82
51فریبا82
52ظریفهمحمد آلش82
53علیناعلی82
54حمیدهعبدالصمد80
55رویامحمد داود80
56عالیهصمد78
57سحراحمد جاوید78
58زحلقدرت الله78
59مرواریدمحمد فاروق78
60نادرهمحمد گل76
61اسمامحمد74
62مومنهنصیر احمد74
63زهراکرام الدین72
64عایشهعبدالصبور72
65مینهمحمد نبی70
66عایشهمحمد راشد70
67ماریانوروز70
68سوناگل محمد70
69وژمهمحمد آجان68
70صدفعبدالواحد68
71شیرین66
72عاطفهاسلام الدین66
73شیرینمحمد راشد66
74ناهیدفرید خان64
75صنممحمد عیسی62
76ارمغانآرش60
77هدیهنعمت الله52
78ثنامحمد عارف50
79استوریعمران علی34
80دنیاکریم خان30
1نیلوفرذبیح100
2فرحتسید شبیر100
3حسنیعبد الروف100
4زینبسید خلیل100
5مهر افزونمحمد ایاز100
6منورهمحمد عزیز100
7فروزانحبیب الله100
8هانیهرشاد احمد98
9نیلاب هاشمیتیمور شاه98
10باصرهرحمت الله96
11صدفحشمت الله96
12الههحبیب الله96
13باصرهعبد الجمیل96
14نارمیلامحمد عمر96
15تمنامحمد مرزا96
16حدیثه فروزانعبد الشکور96
17مریمحسین داد94
18فتانهمحمود شاه94
19مدینهعبد المطلب94
20منزهمحمد حفیظ94
21آرزومحمد دامان94
22یسرامحمد شریف94
23بهارمحمد عمر94
24ثمینهمحمد عالم94
25صبریهاحمد الله94
26فاطمهسید عادل شاه94
27مریمعبد الحی94
28حسنامحمد داود94
29عایشهمحمد عظیم92
30سحرخان زمان92
31جمیلهمحمد نعیم92
32نگیتاغلام نبی92
33ملالیباروز92
34شفیقهعبد الحفیظ92
35لیلی بهارمحمد محفوظ90
36سلمامحمد اکبر90
37ساجدهشیدا90
38سجیهصمد علی90
39فاطمهذبیح الله90
40زینتنجیب الله90
41عنبرینضمیر احمد90
42ثنامحمد موسی90
43فرحتاکرام الدین88
44مینهمحمد صدیق88
45لیدامحمد کریم88
46یلداسید حمید88
47مدیحهعبد المعین86
48سکینهکریم خان86
49نیگینعظمت86
50لالهمحمد الیاس86
51رزماامان الله84
52دنیامحمد84
53رابعهمحمد عمر84
54شیلامحمد هاشم84
55صدفعبد الغفار84
56تمناسید عبد الروف84
57زهرامحمد زمان84
58تبسممحمد شاه پور84
59غزالسلطان نجیب84
60حسنیهعبد العزیز82
61رزماارسلان82
62فاطمهحبیب الرحمن82
63آرزوحضرت محمد82
64هدیهشاه محمود82
65ناهیدمحمد جمعه82
66ثناصبغت الله80
67مریمخالد احمد80
68هوسیمحمد شاه80
69عاطفهمحمد امین80
70فاخرهرحیم الدین80
71دانیلامیرویس80
72سجیهفضل الدین80
73مروهاحمد رضا80
74نرگسعلی احمد80
75سحرعزیز احمد80
76فلورانسفواد80
77خجستهشاه ولی80
78انیسهاحمد الدین80
79بهشتهغلام محمد78
80شکیلانیسان الدین78
81سیتاامام داد78
82صدفعزیز احمد78
83شکریهمحمد اسحق76
84عادلهمحمد حسن76
85سپوژمیگل نور72
86شمشادامیر حمزه72
87ربابهرمضان70
88مرجانعبد القادر70
89آرزوحیات الله68
90علینااکبر علی68
91شبنمحامد علی68
92صاحبهاحمد خان66
93زهراسخی داد66
94حسنامیرویس66
95نازیلامحمد کبیر66
96ثناعلی حسین64
97نگارعلی حسین64
98لطیفهعزیز الله54
99عاجرمحمد حسین48
100زهرااحمد الحق30
1محمد شعیبحاجی امور داد100
2سید باسطسید بهاؤالدین100
3یمادل آقا100
4محمد حارثمحمد انیس98
5حبیب اللهعوض98
6سمیرحبیب جان98
7سید بارزسید بهاؤالدین98
8سلیماناورنگزیب98
9سنگر اسلاممحمد عارف98
10سید شکرانسید غفران98
11احمد عمرانسلیمان98
12مختار حسینغلام محی الدین98
13خواجه حسیبخواجه دل آقا98
14نعمت اللهحاجی روح الله98
15نجیب اللهعزیز الله98
16نصیر احمدنور احمد96
17محمد نسیممحمد حسن96
18ندیمعبد القدیر96
19شاه پورالله محمد96
20سلیمانمحمد اسماعیل96
21مهدیعبد الرقیب96
22فردوسمحمد عارف96
23حکمت اللهمحمد بشیر96
24سید رامینسید جلال96
25عنایت اللهعبد الغفور96
26احمد ندیمعبد الستار96
27ابراز الدینسیف الدین96
28جهان زیبزر خان96
29احمد بلالمحمد یعقوب96
30اکلیلمحمد ابراهیم96
31امین اللهمحمد الدین96
32هوشمندعبد الرازق96
33مشتاقمحمد ضیا96
34احمد ذکیمحمد عمر96
35احسان اللهغیاث الدین94
36احمد یوسفاحمد جاوید94
37احمد فرهادسید محمد94
38صدیق اللهعبد الروف94
39مقدرعزیز الله94
40شیر خانعبد الوحید94
41میر احمد اللهمیر عنایت الله94
42سید عابدسید رحمت شاه94
43برکت اللهولی الله94
44حبیب الرحمنفضل الرحمن94
45محمد تمیمعزیز احمد94
46محمد اکرامسرور خان94
47امیر خانقسمت نور94
48ابوبکرغلام محمد94
49محمد قیسعبد الصبور92
50احمد ضمیرفضل الله92
51سید ناصرسید عاقل شاه92
52محمد ابراهیممحمد الله92
53محمد یوسفعبد الظاهر92
54عبد البشیرعبد الهادی92
55علی محمد92
56تمیم اللهامین الله92
57روح اللهنور آغا92
58علی سیناغلام سرور92
59شعیبمحمد حلیم92
60حمید توفیق92
61روح اللهمحمد قادر92
62بریالیرحم خدا92
63نثار احمدعبد القهار92
64احمد حارثمحمد حسین92
65ذبیح اللههمایون92
66آرینمحمد اعظم92
67ولیدعبد القدوس90
68واعظغلام سرور90
69رستم خانحکیم خان90
70میر عبد المصورمیر عبد الصبور90
71احمد نویدرحمت الله90
72احمد نویدمحمد یاسین90
73محمد محسنالله محمد90
74محمد عقیلغلام نبی90
75احمد آرششاه محمد90
76اکبر شاهقادر شاه90
77عبد الباعثهایون90
78نوید اللهجان آقا90
79عبد الهادیشاه محمود90
80الهامخواجه محمد موسی90
81مطیع الرحمنفضل الرحمن90
82احمد شاهعبد المتین90
83احمد عابدرفیع الله90
84عثمانعبد الله90
85احمد ولیدمحمد داود90
86مصدقشیر آقا88
87محمد ابراهیممحمد ضیا88
88محمد ظریفکته بیگ خان88
89عبید اللهعبد البصیر88
90حکمت الرحمنخلیل الرحمن88
91یمافرید احمد88
92محمد عمرانمحمد نعیم88
93امیر اسماعیلحبیب الرحمن88
94احمد زاهداحمد ضیا88
95احمد ایرجعبد الفتاح86
96احمد فرزادمحمد مبین86
97حشمت اللهمحمد اسلم86
98احمد فیصلنظر محمد86
99نثار احمدعبد البصیر86
100شبیرمحمد مایل86
101میلاداحمد فرید86
102ایملمحمد ناظم86
103غلام حسنمحمد عزیز86
104مجیدمعراج الدین84
105کفایت اللهعبد الحافظ84
106شفیع اللهامین الله84
107احمد بلالمحمد اختر84
108اکملمحمد جان84
109نعمت اللهرحمت الله84
110احمد تمیممیر آقا84
111الهاممحمد حنیف84
112نصرت اللهعبد الله جان84
113احمد شاهغلام جیلانی84
114محمد شعیبمحمد شفیق84
115شریفمحمد ظاهر84
116مطیع اللهمحمد سعید82
117منظور احمدخان آقا82
118محمد رفیقشیر محمد82
119ذبیح الله82
120عبید اللهعبد الله82
121حسیب اللهعظیم الله82
122حسیب اللهعبد الجلیل82
123محمد خالدنعمت الله82
124عبد الشهیمعبد القهار82
125منصورذکریا82
126عمرانسلیمان82
127صفی اللهغلام الدین82
128مسعودمحمد داود82
129فهیمغلام زبیر82
130محمد فیصلمحمد امین82
131رفیع اللهعرض الحق82
132رحمت اللهنجیب الله82
133احمد ادریسحمید الله82
134محمد ذکیمحمد داود82
135مجیب اللهعبد الله80
136احمد شفیععبد الستار80
137محمد امیننور محمد80
138محمد یونسفضل حکیم80
139منصورعبد الواحد80
140روح اللهحبیب الله80
141احمد باسطاحمد طارق80
142ربیع اللهذبیح الله80
143عبد الحسیبعبد الحبیب80
144سمیع اللهالله داد80
145علیامیر الله80
146مختار حسینسید محمد80
147محمو الیاسمحمد علی80
148ساداتمحمد شفیع80
149محمد فایزمحمد فاروق80
150داریوشعبد المعروف80
151محمد عظیمغلام دستگیر80
152محمد رستممحمد ضیا80
153حمید رضاحفیظ الله80
154نعمانشاه آقا80
155شعیبصالح محمد80
156محمد امینفقیر محمد80
157نور اللهحاجی نصر الله78
158احمد رامینعبد العلیم78
159مصطفیهزار میر78
160مریدعبد اللطیف78
161خیر اللهحضرت نور78
162وحید اللهعبد الربی78
163حسیب اللهالله داد78
164آمو غیب علی78
165ویس الدینامر الدین78
166محمد ادریسلعل محمد78
167عمرغلام سخی78
168ذکی اللهامان الله78
169علیعبد القیوم78
170محمد سیلابپاینده محمد78
171مهرانمحمد عثمان78
172بلالمقصود76
173متوکلغلام سعید76
174احمد بهزادخادم علی76
175خرد مندمحمد قسیم76
176محمد میلادمحمد معصوم76
177میر امین اللهمیر نعمت الله74
178خوشحالامیر محمد74
179داود احمدحمید الله74
180محمد عمرانسلیمان74
181داد علیفیض علی74
182مقیمسردار74
183ثوابعلی رضا74
184فضل الدینذین الدین74
185خدا دادامیر جان74
186فرهادرسول خان74
187مجتبیمحمد کاظم74
188سید نویدسید علی جان74
189شهراممحمد ابراهیم72
190نوید اللهمحمد الله72
191احمد منصورعبد الحفیظ72
192یرسلمحمد زلمی72
193اجمیرفقیر محمد72
194امجد علیمحمد آخان72
195محمد ظفرمحمد سلیم70
196سید اکرمسید اعظم70
197امام الدینبرهان الدین70
198گل احمدگل پادشاه70
199نصیب اللهشمس آقا68
200عزت اللهنور علی68
201بلالعبد الخالق68
202شایقزمری68
203تابشعبد الودود66
204محمد نایبخدا داد66
205سیراحمد66
206نثار احمدجهان گیر66
207همایونعبد القدیر66
208بکتاشالطاف66
209اصیلمیر انجان66
210شکیبشیر محمد66
211حسیب اللهعبد الرقیب64
212ذبیح اللهآزاد شاه64
213احمد راشداحمد جان64
214عبد اللهغلام جان64
215نوید اللهعبد القیوم62
216وطن گلغنم گل62
217علی خانامر الدین62
218سید نذیرسید حشمت الله62
219مسیح اللهعبد الودود62
220محمد هارونگلا جان62
221احمد مدثرعلی احمد62
222داریوشمحمد آصف62
223میلادمحمد فهیم62
224کشمیرخان آقا60
225عبد الواسععبد القدوس60
226مصطفیاحمد جان60
227عاصیصادق محمد60
228ادریسعبد الودود60
229امین اللهعبد الحمید58
230عظیم الدینسراج الدین58
231قیسعبد الرشید58
232عبد العلیمدل آقا58
233رحمت اللهنوروز علی58
234سیاوشمحمد اکبر58
235شفیقمحمد حمید56
236حفیظ اللهنور الله56
237لقمانملک شیر56
238ماشا اللهشیر علم56
239فریدحسین داد56
240ساحلگل احمد56
241نور الدینشجاع الدین56
242اجملشاه محمد56
243مراد علیجمعه خان56
244فریدسمیع56
245شکرانعلی میرزا56
246میلادعبد الجمیل54
247ظاهر احمدولی محمد54
248محمد حسینمحمد علی54
249نجیب اللهعزیز الله54
250عبد الملکاحسان الله54
251زبیرقاری50
252مصطفیعبد الجمیل50
253عبد المجیدعبد الحمید50
254عبد الحلیمعبد المجید50
255عبد الخالقمحمد آقا48
256شاهدعبد الله48
257حارثفدا محمد46
258فروتنعزیز احمد46
259عبد الجلیلعبد الخلیل46
260رامینشیرین آغا44
261حمید اللهامیر محمد44
262محمد قیسمحمد افضل38
263ادریسسهراب38
264محمد سهیلعبد الوکیل32
1کریم اللهخان گل100
2سید الطافسید جلال100
3سید بارزسید بهاؤالدین100
4سید باسطسید بهاؤالدین100
5عبدالمتیننور احمد100
6زاهد علیمحمد امین100
7علی رضامحمد طاهر100
8جهان زیبزرخان98
9سید رامینسید جلال98
10مشتاق حسینپاینده باقی98
11محمد مسیحمحمد عظیم98
12فردوسناصر بیک96
13عبد المنیرعبد السلام96
14آرینمحمد اعظم94
15محمودولی محمد92
16رضاابوذر92
17اسباطمحمد اعظم92
18امان اللهحبیب الله90
19ذبیح اللهجان علی90
20محمد اسماعیلملا جان90
21احسان اللهمحب الله90
22احمد بهیرحبیب الله88
23فرشادعبد اللطیف88
24سید کمیلسید نبی86
25عبدالمجیدفیض محمد86
26میوندمحمد قسیم86
27سلیمانعبد العزیز86
28امانظاهر84
29محمدعبدالعلی82
30خواجه عنایت اللهخواجه وحید الله82
31عبدالحبیبعبدالرقیب82
32ذکریارحیم82
33محمد انورمحمد اکبر82
34شیرین آغامحمد حسن82
35مسیح اللهرفیع الله82
36عبدالرازقغلام حسن80
37فردوسکیا مرز80
38پیروز احمدشمس الدین80
39آقا محمدملا محمد80
40فرام الدینقیام الدین80
41سجادنظر محمد80
42مشتاق احمدعبد الرزاق80
43سید فهیمسید قاسم80
44ایثار اللهلطف الله80
45آدم خانرحیم خان78
46غلام عباسزرغام علی78
47شیرعلیمحب علی78
48مشتاقمحمد ضیا78
49حبیب الرحمنفضل الرحمن78
50فیض علیعبد العلی78
51احمد عابدرفیع الله76
52ذلگیمحمد شریف76
53بلالمقصود76
54نور علیباز علی76
55شریفصادق76
56سیف الدینعلم بیگ76
57محمد ندیمعبدالعلیم76
58فریدونغلام حضرت76
59شرف الدینمحمد کبیر76
60آمو جانعبد الصمد74
61لایقعبدالرحیم72
62عبد البصیرغلام الدین72
63میلادنثار احمد72
64امام دادشیر دل70
65انقلاب الدینغلام نبی70
66عبد اللهعبد المالک70
67حشمت اللهعبد الودود70
68محمد ادریسمحمد صابر68
69سلیمانمولا داد68
70محمد ادریسمحمد عظیم64
71غفرانعبد الغفار64
72محمد حسینبسم الله62
73منصور جلالمحمد داود60
74ذبیح اللهبرات علی60
75محمد وارثنظر محمد58
76محمد باعثعبد العلیم58
77احمد اللهنصیر محمد56
78هدایت اللهحکمت الله56
79ذلگیمحمد صمیم56
80احمد راشدعبد الکریم56
81عمر وارثمحمد یاسین56
82احمد انیسعنام الدین54
83عبد المتینمحمد کبیر54
84حسیبمنیر احمد54
85صدیق اللهصفی الله52
86سید حبیب اللهسید محمد یوسف46
87سهیلرحیم داد46
88سراج الدینشهزاده44
89محمد ندیممحمد یعقوب43
90فوادمیرزا محمد34
1احمد جواد بابه جان 96
2صدیقدولت خان 96
3امین الله محمد دین 96
4امیر تیمورشاه 92
5احمد شاه عبدالمتین92
6نصرت الله غلام ربانی 92
7محمد عمران بابه جان 92
8عبدالمنیر عبدالصابر 92
9عبدالله میر عبدالله 88
10محمدداود غلام ممتاز88
11هارون گل احمد 86
12محمد نسیم عبدالکریم 84
13محمد فاضل محمد ناصر 84
14نصرمن الله محمد زمان 84
15عبدالقیوم گل آقا 84
16ضیامل رحمت خان 82
17محمد نعیم عبدالکریم 82
18رشید رحمت خان 82
19محمد ذکی محمد داود 80
20احمد فواد سلطان محمد 80
21عبدالقدیرعبدالصابر80
22خواجه یوسف خواجه مقصود 78
23شبیر احمد عبدالکریم 78
24احمد رشادغلام نقشبند 72
25گل عالم سید کریم 72
26الیاس لطف الله 72
27احمد زی لعل آقا 72
28محمد آرمان حسیب الله 70
29سجاد شیرمحمد 68
30محمد حسین اختر محمد 66
31عابدمحمدآجان 66
32عبدالوارثمحمد سلیمان 62
33اعظم علی قیس الدین 62
34عبدالباسطعبدالقادر62
35سمیر خواجه فضل الدین60
36حامد گل احمد 60
37سلیمان عبدالرحمن60
38سیف الدین شهباز60
39لطف اللهحاجی محمد حسن 58
40محمد اجمل محمد افضل 58
41امیر مستان 54
42رحمنرحیم54
43رستم سهراب 54
44حسیب الله عبدالظاهر52
45عبدالله شمس الله 52
46شکیب ابوبکر 52
47احمد میلاد ضیا الحق52
48احمد فطرت کریم الله 52
49مصور قاسم 52
50احمد مسعود عبدالغفور50
51الهام فضل الرحیم 46
52مدبر حبیب الله 46
53محمد حکیم محمد عالم 46
54غلام علی باز محمد 42
55عزیز الله شاه زمان38
56فرشاد عبدالرحمن30
1انوشه محمدداود 100
2سودابه عبدالشکور100
3حسینه عبدالفیاض100
4مدیحه احمد ولی100
5پاکیزه احمد ولی 100
6زحل وحید الله 100
7شبنم لیاقت علی 100
8اسما عطا الحق98
9سحر عبدالهادی 98
10مژده سحر....98
11نسا یاسمین عتیق الله 98
12سپنا محمد سلیم 96
13مریم عبدالقدوس96
14یاسمین حاجی قیام الدین 96
15بشرا عبدالطیف 96
16ظاهره مسکاعبدالمجیب96
17فرحت عبدالبصیر94
18روبینا محمد رفیق94
19سونیا گل محمد 94
20فرخنده امان الله 94
21معززمحمد جواد 92
22یاسمین محمد عظیم 92
23دیبا قیام الدین 92
24مژده عنایت الله 92
25سحر محمد نعیم 92
26مسرت عبدالعزیز92
27صبا عبدالبصیر90
28ساره محمد طاهر90
29باران محمد سرور88
30طوبا عزیز الله 88
31تمنامحمد عالم88
32حریر سمیع الله 88
33مریم غلام سخی88
34هیله ربانی88
35ژوبین محمد ابراهیم 88
36فرشته محمد عظیم 88
37فرحناز جان آقا 88
38الوینا بشیر احمد 86
39صمیمه عبدالرحمن86
40یاسمین غلام غوث 86
41یلدامحمد سرور84
42آرزوجان محمد 84
43سپوژمیروح الله 84
44روحینا میر انجام الدین 84
45پیمانه محمد اکرم 82
46زحلعبدالصبور80
47جویر محمد حسن 80
48پرینازجان آقا 80
49زحل نور الله 80
50زم زم شرف الدین 80
51شمایلفرید احمد 78
52سعدیه محمد کبیر 78
53زهرا بشیر احمد 78
54رافیه عبدالرحیم 70
55هیلیشیر محمد 68
56زهرا عبدالرحمن66
57شغلهاسد الله 60
58سحر شیر محمد 38
فهرست

you're currently offline