نتایج امتحان بیولوژی یازدهم ۱۳۹۶ (صنوف دوره دوم)

نتایج امتحانات ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1نثار احمدعزیز احمد100
2ستاره سحراحمد شاکر94
3حسناعنایت الله94
4شکیباامیری92
5رقیهمحمد شاه92
6شازیهغلام سخی92
7محمد ابراهیممحمد هاشم92
8مروهعبدالبشیر90
9سید محمد تمیمسید بهاؤالدین90
10صوفیهداد محمد88
11آمنهعید محمد88
12منیژهسفر علی88
13بی بی گلقند آغا86
14محمد مهدیمحمد مبین86
15احمد سمیراحمد زبیر86
16سحرغلام بهلول84
17وژمهخلیل الله84
18محمد حامدمحمد قوی84
19سلطان ولیگل زمان84
20عطا اللهعلی محمد84
21محمد وسیمشیر محمد82
22نویدعبد الله82
23محمد اللهمحمد عالم82
24شایستهمیرزا محمد80
25سعدیهشیر دل78
26منیب اللهمحبوب الله78
27زهرهحسین علی76
28تمناشیر محمد76
29مرسلامر الدین76
30صفی اللهافغان76
31صدامنور ولی74
32سودابهعبدالرسول72
33ضیالرحمنخالق نظر72
34محمد مدثرمحمد قاسم72
35عبدالرقیبعبدالفتاح72
36فاطمهمحمد حسین70
37حوریهمحمد ابراهیم70
38سلیناعبد الله70
39محمد نجیممحمد جاوید70
40خالداله میر70
41شکیلامحمد عمر68
42روح اللهشاه آقا68
43سلطان ولیگل زمان68
44ایملحاجی عبدالله68
45شیر خانعبدالوحید68
46رعناعطا بیگ66
47انوشهعبدالسلام66
48عهدیهمحمد ببرک66
49مسعودهمحمد حکیم66
50آرشبشیر الله66
51حکمتامان الله66
52عبد اللهعبدالخالق66
53مبشر اللهبهر الدین66
54علی غفرانحاجی ذکریا66
55عتیق اللهسراج الدین66
56عادلمجیب الرحمن66
57وحیدعبدالقدوس66
58صدفعبدالخالق64
59ذبیح اللهعبدالمحمد64
60صابرجابر64
61دنیاغلام ربانی62
62زهرااحمد الحق62
63محمد عمرمحمد حکیم62
64احمد شعیباحمد خان62
65رضا شاهنذیر شاه62
66مهدیعبدالرقیب62
67حفیظ اللهعبدالقاهر60
68عبدالباسطعلاؤالدین60
69محمد مزملضیا الله60
70غفرانعبدالغفار60
71یسرامحمد اسحق58
72بهارعبدالصبور58
73جهانتابجان علی58
74منزهحبیب الله58
75هنگامهافغان58
76ویسبهادر58
77مرتضویمیرویس خان58
78عبدالسیرعبدالغفار58
79مشتریحاجی محمد56
80مریممحمد56
81خاطرهعبدالحمید56
82سهیلاانور56
83نیلابمحمد نسیم56
84تهمینهعزیز56
85حسنا56
86احمدذکریا56
87عبداللهعبدالعزیز56
88عمرقاسم56
89سید الطافسید جلال56
90محمد جوادمحمد ادیب56
91محمد نذیررحم خدا56
92احمد فوادمحمد ناصر56
93احمد جنیدامان الله56
94حمد شاهاحسان الله56
95ادریستراب خان56
96زهراعبدالقادر54
97شایستهمحمد هارون54
98غفریهعبدالغفار54
99شکیباچمن علی54
100پریساخیر محمد54
101سعیدهمحمد ظاهر54
102نجیب اللهعبدالعزیز54
103جبیرعبدالصبور54
104قاهرعبدالوکیل54
105محمد ظاهرمحمد اکرم54
106نذیر احمدگلستان54
107علینامحمد اعظم52
108حمید اللهعصمت الله52
109سید نیامعنایت الله52
110ادیبشاکر52
111عبدالقادرعبدالغفور52
112امیدعبدالحمید52
113بیژننثار احمد52
114احمد شعیبمحمد لطیف52
115سونیتاحاجی عبدالرزاق50
116رخسارسید لاله50
117مهر انگیزعبدالولی50
118انجیلامطیع الدین50
119مروهقیام الدین50
120فیروزهمحمد قسیم50
121ام البنینحسین احمد50
122ضمیرهامیر خان50
123نذیرهمحی الدین50
124محمد هارونمحمد فرید50
125عمرانصدیق الله50
126حامدمحمود50
127امیدلطف الله50
128اسد اللهخدا داد50
129اکبرجان شاه50
130قدوسکریم شاه50
131احمد ظهورعبدالغفور50
132سعادتحاجی گلالی50
133شجاعمحمد الله50
134علی بخشکریم داد50
135اسماعلم محمد48
136تمناغلام حسن48
137صدفعطا الرحمن48
138مژگانامر الدین48
139سالکحمید48
140کریمصمیم48
141مجتبیابو طالب48
142مصطفیفضل الکریم48
143محمد فهیممحمد ظاهر48
144ذاکرمیرزا گل48
145امیدآغا شیرین48
146ساحلمحمد امان48
147فاطمهمحمد اختر46
148آرویعبدالودود46
149صابرهمحمد ابراهیم46
150ویدامحمد فاضل46
151فایضاحمد ظاهر46
152عمیرمحمد عالم46
153میر حسام الدینمیر ضیا الدین46
154ذبیح اللهفیض آقا46
155سید عمرسید یوسف46
156مرتضیمحمد آصف46
157محمد یوسفمحمد رسول46
158مرید غوثغلام فاروق46
159ذکریارحیم46
160محمد نویدمحمد وحید46
161حسیب الرحمنسردار ملک46
162دولت قدمعبدالروف46
163رومانذلگی46
164علی جانمحمد جان46
165ارسلانمحمد اسلم46
166مسیح اللهخوانی46
167ذبیح اللهسخی محمد46
168ویدامحمد شریف44
169مونیسهمحمد قاسم44
170اسماسید ذکریا44
171محمد جاویدخدا داد44
172قیسمسجدی44
173ذکریاسید محمد44
174اجملغلام رسول44
175شیر احمدگل احمد44
176محمد رستممحمد الدین44
177رامینفرهاد44
178محمد اسماعیلخان محمد44
179سهرابشاه آغا44
180عمر فاروقمحمد نعیم44
181غلام رضاشاه محمود44
182موحدمحمد محسن44
183خسروامید خان44
184عبدالرحمنسردار ملک44
185سمیع اللهسخی داد44
186رحمت اللهمطیع الله44
187زهرامحمد کریم42
188حسناعلی احمد42
189سمیع اللهنور آقا42
190اندیشسعید عالم42
191عبدالباسطعبدالمجید42
192درمانحیدری42
193یوسف احمدنور احمد42
194احمد مزملمحمد قدیر42
195سید ادیبمیر نادر شاه42
196لطیف اللهحفیظ الله42
197انیلعلی42
198صادقعبدالآقا42
199روحیدروشن42
200کاظمعلی یاور42
201عبدالباسطخلیل الرحمن42
202احمد عرفانمحمد نسیم42
203خلیل اللهحاجی عبدالولی42
204محمد محمد علی42
205روملمحمد طاهر42
206عبدالوارثعبدالخالق42
207عبدالحقعبدالغفئور42
208عمرمحمد صادق42
209عبدالهادیعبدالسلام42
210محمد هارونغلام فاروق42
211علی عمرانمیر صفی الله42
212سارهغلام محمد40
213سید منیررول میر40
214فرهادغوث الدین40
215حبیب اللهشاه حسین40
216وصیل احمدیار محمد 40
217بلالخلیل الله40
218نقیب اللهنجیب الله40
219حامدقدرت الله40
220زبیرعبدالعزیز40
221رامینصمد40
222خالقمحمد آقا40
223فرید احمدحاجی محمد کبیر40
224نعمت اللهمراد محمد40
225قیام الدینغلام محی الدین40
226احمد سهیلعبدالغفار40
227تازگلجان علی40
228فردوسشیر محمد40
229رامینگل بابا40
230سبحان اللهنور محمد40
231وحیدیوسف40
232خدیجهعبدالرزاق38
233مرتضیعزیز الدین38
234عزیز اللهشاه ولی38
235بهروزمحمد زبیر38
236فردوسعبدالرفیع38
237احمد نصیرعبدالصمد38
238احمد نویدلعل محمد38
239شبیرشفیع38
240احمد محمد فرید38
241سید ثابتسید حبیب38
242عتیق اللهنعمت الله38
243سید بلالمیر بهاؤالدین38
244بلالعطا الله38
245بشیر احمدنظیر احمد38
246محمد الیاسمحمد38
247فردینذبیح الله38
248ژمنهمحمد داود36
249حسیباعبدالهادی36
250هدیعبدالجلیل36
251ظاهرنادر36
252محمد صفیمحمد رفیع36
253رحمتمحمد فرید36
254محمد مهرانمحمد عتیق36
255احمد مصطفیمحمد قدیر36
256سید نصیبمیر کرام الدین36
257احمد سعیدسید آقا36
258الطاف احمدآقا محمد36
259رامشعبدالرزاق36
260ربیع اللهنظام الدین36
261مسعودعبدالله36
262صمیم اللهنجیب الله36
263منصورعبدالخالق36
264محب اللهنجیب الله36
265نویدمحمد ابراهیم36
266هاشمحاجی اعظم36
267صمیمنور علم36
268میلادعبد الله36
269اسد اللهمیر افغان36
270تازه گلعجب گل36
271شکر اللهگل داد36
272محمد رضاجان آغا36
273بکتاشفرید آغا36
274زاهدسلطان36
275خالدعلی داد36
276امید اللهشمس الرحمن36
277روملمحمد نعیم36
278فریدونحمید الله36
279صفی اللهنقیب الله36
280احسان احمدعزی الله36
281ادریسنجیب الدین36
282سوسنمحمد علی34
283سهیل34
284محمد عارفعبدالعلی34
285احمدحامد34
286سجادمجید34
287عبداللهعبدالرحمن34
288مسیح اللهنور الله34
289سجادداود34
290مسیح اللهسید ذبیح الله34
291محمد الیاسمحمد صادق34
292ذبیح اللهمحمد عسکر34
293احمد فاضلعمرا خان34
294سمیعنج گل34
295محمد اسماعیلعبدالرفیع34
296شیر اللهخدا داد34
297زهرهغلام رضا32
298بسم اللهشیر آقا32
299سهرابعبدالجلیل32
300خطیب اللهمحمد رضا32
301احمد اللهحامد علی32
302سرتاج احمدفضل احمد32
303الله محمدغلام محمد32
304مرتضیمحمد عظیم32
305محمد میلادعبدالحفیظ32
306دنیامحمد آرش30
307عادلهدر محمد30
308اورانوسمحمد قسیم30
309بهارهمحمد امین30
310احمد ضمیرگل پادشاه30
311رامینعبدالصبور30
312شهرامصابر30
313فیصل محمدشاه محمد30
314محمد حصمرغلام حیدر30
315امیر حمزهغلام محمد30
316احمد شهیرعبدالقیوم30
317عبدالمنصورعبدالبصیر30
318سهرابمحمد داود30
319محمد طاهرعنایت الله30
320کریم بخشرحیم داد30
321احسان اللهحبیب الله30
322حبیببصیر30
323محمد زبیرعبدالستار30
324احمد سلطاناحمد عمران30
325احمد سیرتمشرق ٰآغا30
326محمد مبشرمحمد محمدی30
327اکرامعبدالقیوم30
328عبدالمحیطمحمد رحیم30
329عبدالحامدمحمد رحیم30
330محمد سرورمحمد ظاهر30
331مراد علیاحمد علی30
332ایملنواز30
333جاویدعبدالظاهر30
334عرفانعبدالغفار30
335محمد حامدحمید الله30
336محمد عثماننیک محمد30
337رفیع اللهعطا الله30
338مصطفیغلام رسول30
339علی شفاغلام علی30
340فرهادفرهان30
341فاروقنثار احمد30
342محمد وصیلسید محمد30
343سید حبیبسید مرتضی30
344مژدهمحمد هارون28
345سید وارثسید مرسلین28
346مظهر الدینضیا الدین28
347خواجه سلیمخواجه فیض الدین26
348ایام الدینمحراب الدین26
349ادریسشریف الله26
350محمد ساحلرحیم داد خان26
351جاهداحمد فرید26
352مهدیمحمود26
353کلیم اللهطلا محمد24
354عبدالجبارمحمد میرزا24
355مجیب اللهمحمد ظاهر20
356فیصلمنگل خان20
فهرست

you're currently offline