نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1هیلیعبدالقدیر100
2آمنهعید محمد100
3حوریهمحمد ابراهیم100
4رعناعطا بیگ100
5منیژهسفر علی100
6احسان اللهحبیب الله100
7محمد شعیبمحمد شفیق100
8محمد ابراهیممحمد هاشم100
9سلطان ولیگل زمان100
10قیسمحمد اعظم100
11احمد فوادمحمد ناصر100
12عمرانمحراب الدین100
13صفی اللهافغان100
14عبدالعزیزعیدالوکیل100
15مرتضویمیرویس خان100
16ویس اللهسید الله100
17عبدالمصورجمال الدین100
18احمد نویدلعل محمد100
19سهرابمحمد داود100
20عبدالباسطمحمد طاهر100
21صمیمعبدالقادر100
22محمد وسیمشیر محمد100
23سمیع اللهسخی داد100
24محمد زبیرمحمد رسول100
25فرشیدمحمد نجیب100
26صمیم اللهنجیب الله100
27محمد اسماعیلخان محمد100
28ولیدعبدالقدوس100
29شیر خانعبدالوحبد100
30احمد نجیبمحمد آصف100
31هوشمندعبدالرازق100
32میر عبداللهمیر عبدالرب100
33محمد فیصلمحمد آصف100
34محمد معروفمحمد قاسم100
35منیب اللهمحبوب الله100
36نثار احمدعزیز احمد100
37محمد مهدیمحمد حسین100
38احمد سمیراحمد زبیر100
39مشتریحاجی محمد96
40شبانهولی احمد96
41مهر انگیزعبدالولی96
42شکیباچمن گل96
43مرسلروح الله96
44نیلابعبدالغفور96
45مهدیهمحمد ببرک96
46مریمامیر جان96
47ویدامحمد یوسف96
48دنیاغلام ربانی96
49سعدیهشیر دل96
50معصومهرجب علی96
51سهیلاانور96
52حبیبقلندر96
53محمد ندیمحاجی فرید96
54غفرانعبدالغفار96
55احمد سیرتمشرف آقا96
56عتیق اللهسراج الدین96
57سید توابسید حفیظ96
58ذهب الدینسلام الدین96
59انصار الدینسلام الدین96
60سید انورلایق شاه خان96
61مصطفیحبیب الله96
62علیمحمد96
63عبداللهعبدالخالق96
64مختار احمدعبدالرزاق96
65مبشر اللهبهر الدین96
66عبدالعلیعبدالحمید96
67بلالمحمد عالم96
68احمد سعیدمحمد صادق96
69عمر فاروقمحمد نعیم96
70مطیع اللهکفایت الله96
71رفیع اللهعوض الحق96
72محمد اشرفمحمد شریف96
73محمد مدثرمحمد قاسم96
74عبدالباسطمجیب الرحمن96
75سید نیامعنایت الله96
76سلطان ولیگل زمان96
77سحرعبدالقادر92
78مژدهعبدالقادر92
79تهمینهعبدالله92
80منزهحبیب الله92
81حسنیعنایت الله92
82جمیلهمحمد نسیم92
83سمیراخان آقا92
84غفریهعبدالغفار92
85سارهغلام محمد92
86هدیعبدالجلیل92
87سودابهعبدالرسول92
88مرسلامر الدین92
89نور اللهنقیب الله92
90احمد جنیدامان الله92
91نعمت اللهسعید احمد92
92رضا شاهنذر شاه92
93روملمحمد طاهر92
94انیلعلی92
95محمد اللهمحمد علم92
96عبدالمتینسید جان92
97صدامنور ولی92
98عبدالهادیعبدالسلام92
99شبیرمحمد شفیع92
100محمد الیاسمحمد صادق92
101محمدمحمد علی92
102نذیر احمدگلستان92
103محمد عمرمحمد حکیم92
104لطف اللهفیض الله92
105مرید غوثغلام فاروق92
106ربیع اللهنظام الدین92
107صدیق اللهنعمت الله92
108سهرابشاه آغا92
109محمد عمراحمد گل92
110احمد سعدیعبدالصبور92
111کفایت اللهعین الله92
112سمیع اللهنور آغا92
113سید مرتضویمیرویس خان92
114عتیق اللهسراج الدین92
115رحمتمحمد فرید92
116صنمشیر آقا88
117عالیهاحمد 88
118ام البنینحسین احمد88
119مسعودهمحمد حلیم88
120نذیرهمحی الدین88
121انجیلامطیع الدین88
122صوفیهداد محمد88
123محمد صمیممحمد یحیی88
124محمد فهیممحمد ظاهر88
125خلیلشیر علی88
126امیدامیر محمد88
127میرویسمحمد یعقوب88
128امجتمحمد رفیق88
129بلالخلیل الله88
130محمد اسماعیلعبدالرفیع88
131پرویزعبدالعظیم88
132ربیعمحمد رفیع88
133فریدونعبدالشکور88
134صفی اللهنقیب الله88
135ایملعبدالله88
136احمد عرفانمحمد نسیم88
137حکمت اللهامان الله88
138کریم بخشرحیم داد88
139بشیر احمدنظیر احمد88
140احمد اللهامان الله88
141سید عمرسید یونس88
142فریدعبدالفتاح88
143سهرابعبدالجلیل88
144محمد یوسفمحمد رسول88
145احمد مریدحمید الله88
146سیف الرحمنگل محمد88
147سباوونفضل الرحمن88
148حمید اللهعصمت الله88
149نویدعبدالعظیم88
150عطا اللهعلی محمد86
151سونیتاعبدالرزاق84
152حاسناتحسین84
153بهارعبدالصبور84
154ویدامحمد شریف84
155باصرهمحمد نسیم84
156سعیدهمحمد ظاهر84
157شبانهسید جان84
158صابرهمحمد ابراهیم84
159شایستهمحمد هارون84
160شعیبعبدالغفار84
161عرفانعبدالغفار84
162محمد نعمانمحمد حسین84
163محمد ایوبمحمد عارف84
164لطف اللهمحمد نعیم84
165عبدالرقیبعبدالفتاح84
166مجتبیابو طالب84
167غلام رضاشاه محمود84
168احمدحیات الله84
169فضل الدینخیر الدین84
170میلادعبدالوکیل84
171حشمت اللهعبدالقیوم84
172ضیا الرحمنخالق نظر84
173فردینمهتاب الدین84
174شهریارنعمت الله84
175محمد تمیممحمد کبیر84
176رامینگدا محمد84
177محمد نذیررحم خدا84
178حسیب اللهحمید الله84
179محمد هادیمحمد نبی84
180احمد مزملمحمد قدیر84
181سبحانسید رحمت شاه84
182وصیل احمدیار محمد84
183نویدمحمد ابراهیم84
184علی یاسرعلی عطا84
185حیات اللهشمس الرحمن84
186محمد هادیمحمد نعیم84
187عبدالباسطعلاوالدین84
188ویدازلمی80
189شازیهحکمت الله80
190وژمهخلیل الله80
191سحراحمد ذکی80
192سحراحمد جاوید80
193فاطمهمحمد اکرم80
194زهرااحمد الحق80
195صدفعبدالخالق80
196مینهگل پادشاه80
197جهان تابجان علی80
198مونیسهمحمد قاسم80
199مژگانامر الدین80
200هنگامهافغان80
201خاطرهعبدالحمید80
202تمناغلام حسن80
203احمد شعیبمحمد عظیم80
204نجیب اللهمحمد ظفر80
205خواجه سلیمخواجه فیض الدین80
206ارسلانمحمد اسلم80
207بلالوفا داد80
208ولیفرید80
209احمد رشاداحمد جان80
210نقیبنجیب الله80
211شایانغلام ایشان80
212علی محمد80
213مسیح اللهنور الله80
214نجیب اللهعبدالقدیر80
215حامدقدرت الله80
216میلاد احمدلطیف احمد80
217عمرانهمایون80
218محمد نعیممحمد جاوید80
219برکان سعیدعمران سعید80
220محمد هارونمحمد فرید80
221صاحبهاحمد جان76
222بی بی گلقند اغا76
223مرضیهکریم خان76
224صدفرحمت76
225مژدهمحمد هارون76
226انوشهعبدالسلام76
227سحرگل پادشاه76
228الطاف احمدآقا محمد76
229سید اجملسید محمود76
230زبیرعبدالعزیز76
231محمد بلالعبدالبصیر76
232محمد جاسممحمد هارون76
233محمد مهرانمحمد عتیق76
234عبدالمتینعبدالمنیر76
235عبدالسیرعبدالغفار76
236شفیع اللهشیرین آقا76
237سید الیاسسید عبدالرحیم76
238صمیمکریمی76
239جمیلآزاد زی76
240خالدعبدالحق76
241حبیب الرحمنعبدالحمید76
242رخسارسید الله72
243اسمامحمد هارون72
244صدفمحمد سلیمان72
245محمد طهعنایت الله72
246کیهانمحمد بشیر72
247عبدالمجیدعبدالرحمن72
248محمد عمرمحمد صادق72
249عبدالباسطخلیل الرحمن72
250حامدمحمد آصف72
251حیدرمحمد انیس72
252سید ادیبنادر شاه72
253عبدالواحدعبدالصمد72
254سیتاامام داد68
255مروهمصطفی68
256رحیم الدینکرام الدین68
257رامینحاجی فرهاد68
258الله محمدغلام محمد68
259اسماعیلعارف68
260روملزبیر خان68
261آرشعبدالقدیر68
262محب اللهنجیب الله68
263محمد جوادمحمد ادیب68
264مهراندین محمد68
265محمد مرتضی68
266محمد شاکراکرام الدین68
267محمد رستممحمد الدین68
268صابرمحمد امان68
269بکتاشفرید آغا68
270محمد مهدیجان علی68
271حفیظ اللهعبدالقاهر68
272مجتبیامیر محمد68
273مرتضیعزیز الدین68
274علی رضاجمعه خان64
275مستجااحسان الله64
276عبدالحامدمحمد رحیم64
277سمیعنج گل64
278محمد عثماننیک محمد64
279ذبیح اللهعبدالصبور64
280نجم الدینمحمد کریم64
281ساحلمحمد عزیز64
282قاهرعبدالوکیل64
283وجیههغلام رضا60
284تبسمشفیق الله60
285شازیهغلام سخی60
286احمد زاهدنصیر آقا60
287عبدالرحمنشیر رحمن60
288احسان اللهعبدالبصیر60
289محمد الیاسعبدالباقی60
290فردوسعبدالرفیع60
291واحدعبدالصمد60
292عبدالله60
293محمد روفمحمد آصف60
294عمرانصدیق الله60
295اسد اللهمیر افغان60
296امیر حمزهبسم الله60
297مجیبعبدالقدیر60
298ادریستراب خان60
299اجملعبدالغفار60
300قیام الدینغلام محی الدین60
301نسیمقدوس60
302فرید احمدمحمد کبیر60
303محمد جعفرغلام حیدر60
304محمد جاویدخدا داد60
305مزملسیف الدین60
306حشمتعطاب الرحمن60
307ویدامحمد فاضل56
308زبیرکرام الدین56
309مرتضیمحمد عظیم56
310خالقمحمد آقا56
311احمد ظهورعبدالغفور56
312عبدالصمدعبدالحکیم56
313علی عمرانمیر صفی الله56
314غلام علیعلی شفا56
315حبیب اللهشاه حسین56
316ویس الدینغلام نبی56
317محمد مصطفیمحمد عارف56
318محمد حلیممحمد یاسین56
319حامدپاینده باقی56
320عبدالوحیدعبدالحمید56
321قدرت اللهعبد الله56
322مدثرسیف الدین56
323اجملغلام رسول56
324آرشبشر الله52
325مهدیمحمود52
326آمو جانعبدالصمد52
327بلالمحمد ثانی52
328مرتضیمحمد اصف52
329احمد شعیبمحمد لطیف52
330احمد عزیزمحمد امیر52
331سید امین اللهسید غلام ربانی52
332فایضاحمد ظاهر52
333عتیق اللهسمیع الله52
334شکیبایام الدین48
335هدامحمد ندیم48
336ثریامیرزا محمد48
337بهارمحمد جان48
338غفار خاندل جان48
339عبدالمنصورعبدالبصیر48
340بختیارعبدالغفار48
341سجادمحمد داود48
342احمد بلالمحمد داود48
343زبیرفضل الکریم48
344رفیع اللهعطا الله48
345محمد ظاهرمحمد اکرم48
346عبدالمحیطمحمد رحیم48
347عمرانشیر آقا48
348منصورعبدالخالق48
349خلیل اللهعبدالولی48
350رامینعبدالصمد48
351شاه بدینضمیر احمد48
352فرهادفرهان48
353سید منیراول میر48
354خدیجهعبدالرزاق44
355ضمیرهامیر خان44
356بی بی گلشاه آغا44
357برینغوث الدین44
358جهان زیبپیر محمد44
359احمد شاهخان 44
360سید بلالسید بهاوالدین44
361احمد سجادعبدالمجید44
362بارانشفیق44
363الهام الدینزمان الدین44
364بیژننثار احمد44
365بارانخالد40
366عفتدرویش40
367محمد وصیلسید محمد40
368احمد اللهحامد40
369محمد سرورمحمد ظاهر40
370مسیح اللهخوانی40
371فریدونحمید الله40
372شجاععبدالغفور40
373محمد فریدمحمد الله40
374خالدعلی داد40
375احسان اللهعبدالعلی40
376رامینمحمودی40
377فاروقنثار احمد40
378عبدالجبارمحمد میرزا40
379عبدالسعیدسعید آقا40
380حجرت اللهمارم شاه40
381عبدالرازقغلام حسن40
382اندیش عالمسعید عالم40
383احمد ضمیرگل پادشاه40
384فیصلجمعه خان40
385اسماسید ذکریا36
386خان شیرینعبدالرازق36
387رفیععبدالقیوم36
388مسیح اللهسید ذبیح الله36
389فرید اللهعبدالرحمن36
390احمدمحمود36
391عبدالصالحعبدالهادی36
392زحلعبدالجبار32
393رفیعجاندل32
394رامینعبالقهار32
395عبدالوارثعبدالخالق32
396ایملگل نواز32
397امیر حمزهغلام محمد32
398کمال احمدفرید احمد32
399جمالعبدالخلیل32
400ژمنهمحمد داود28
401سحرحسیب28
402سمیعصادق24
403عبدالباعثعبدالقدوس20
404رامینعبدالصبور16