امتحان کتاب بیولوژی صنف دوازدهم

امتحان های بیولوژی

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

در یک حجره دیپلوید انسان، چند جوره کروموزوم جسمی موجود است:
اگر موش سیاه خالص که جینوتایپ آن AA است با موش رنگ سفید خالص که جینوتایپ آن aa می باشد باهم تزویج شود (رنگ سیاه "AA" به رنگ سفید "aa" غالب است)، در نسل F1 دیده میشود که:
تجارب بالای مادران خورد سن که اطفال شان توسط عملیات از شکم آنها گرفته شده نشان میدهد که:
امکان بی نظمی های کروموزومی در کدام مادران بیشتر است:
کدام یک از فکتورهای ذیل بالای حجرات جنسی تاثیرات بد دارد:
کارل کورینز نبات خالص با گل های سرخ را با نبات خالص دارای گل های سفید تزویج داد که نسل F1 حاصل شد و بعداً نسل را در بین خود تزویج نمود و نسل F2 حاصل شد. در این تزویج بارزیت ناقص واقع شد که فینوتایپ نسل F2 به تناسب ذیل بود:
اشخاص مبتلا به کم خونی داس مانند در مقابل کدام مریضی مقاومت دارند:
سیستیک فیبروزس در اثر یک جین موتیشن که در .............. واقع می شود، به وجود می آید.
چهره ای خاص اطفال مبتلا به داون سندروم قرار ذیل است:
افراد مبتلا به ترایزومی بیست و یکم در مقابل کدام مریضی ها خیلی حساس اند:
داون سندروم در اولاد کدام مادران بیشتر واقع میشود:
در ترکیب DNA کدام قلوی ذیل شامل نیست:
در داخل DNA مقدار ادنین با کدام یک از قلوی های نایتروجن دار ذیل برابر است:
گوانین وسایتوزین توسط چند رابطه هایدروجنی باهم در ارتباط اند:
............... یکی از مواد کیمیاوی ذیل است که رایبوزوم ها از آن ترکیب گردیده است:
انزایم ............ ساختمان زینه ای تاب خورده DNA را باز نموده، و روابط هایدروجنی از همدیگر جدا میشوند.
در موقعیتی که عضلات ختم میشود به نام ........... یاد میشود.
عضله ای biceps به کدام یک از عظام ذیل ارتکاز نموده است:
حجرات الفای جزایر لانگرهانس غده ای پانقراص، یکی از مواد ذیل را افراز میکند:
کدام یک از غدوات ذیل به نام غده ای کارفرما (Master Gland) یاد میشود:
Anti Diuretic Hormone به یکی از نام های ذیل یاد میشود:
یوریا از ترکیب کدام مواد حاصل میشود:
در 24 ساعت چند لیتر فلترات توسط گرده ها ساخته میشود:
گرده ها در 24 ساعت چند لیتر ادرار تولید مینمایند:
هستامین باعث کدام یک از عوارض ذیل نزد انسان شده میتواند:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.فهرست

you're currently offline