نتایج امتحان تاریخ صنف دهم ۱۳۹۶ (صنوف دوره دوم)

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1مونسهمحمد قاسم100
2عهدیهمحمد ببرک100
3فاطمهمحمد اکرم100
4آمو جانعبدالصمد100
5ذکریارحیم100
6عبدالواحدعبدالمجید100
7شیر خانعبدالوحید100
8سلطان ولیگل زمان98
9سید الطافسید جلال98
10ضیا الرحمنخالق نظر98
11مصطفیفضل الکریم98
12ایملعبد الله98
13سید نصیبمیر کرام الدین98
14دنیاغلام ربانی96
15نثار احمدعزیز احمد96
16محمد مدثرمحمد قاسم96
17شعیبصالح محمد96
18هوشمندعبدالرازق96
19سید عمرسید یونس96
20انیلمرتضی96
21بلالمقصود96
22انوشهعبدالسلام94
23شبانهسید جان94
24منیژه "شیرین"سفر علی94
25شعیب احمدنثار احمد94
26ساحلاسد الله94
27سید احمدمحمد وسیم94
28عطا اللهعلی محمد94
29صمیمعبدالقادر94
30غفرانعبدالغفار94
31مهدیعبدالرقیب94
32رفیع اللهعرض الحق94
33محمد میلادمحمد معصوم94
34محمد معروفمحمد قاسم94
35زلالغلام بهلول92
36ذکریارحیم92
37عمرمحمد صادق92
38حارثعبدالنور92
39آرینبشیر92
40سید محمد تمیمسید بهاؤالدین92
41علیمحمد زبیر92
42آمنهعید محمد90
43سعدیهشیر دل90
44صمیمهمحمد نسیم90
45باصرهمحمد نسیم90
46حلیمهباز محمد90
47شازیهغلام سخی90
48محمد مهدیمحمد مبین90
49علیمحمد90
50عتیق اللهسراج الدین90
51سید توابسید حفیظ90
52محمد فیصلمحمد آصف90
53ثریامحمد کریم88
54رنگینهغیرت88
55حوریهمحمد ابراهیم88
56مزملسیف الدین88
57سید نجیب اللهسید زمان88
58ذبیح اللهعبدالصمد88
59سوریاسمیع الله86
60زحلمحمد رضا86
61مدثرسیف الدین86
62نعمت اللهسعید احمد86
63محمد سلیمانعبد الله86
64محمد تمیممحمد کبیر86
65نذیر احمدگلستان86
66ولیدعبدالقدوس86
67سید مرتضویمیرویس خان86
68عایشهمحمد مصطفی84
69منزهحبیب الله84
70ویدامحمد فاضل84
71حسنیعنایت الله84
72عبدالباسطعلاؤالدین84
73عتیق اللهسراج الدین84
74محمد مهدیجانعلی84
75شهر یارنعمت الله84
76راشدرفیع الله84
77محمد نذیررحم خدا84
78قاهرعبدالوکیل84
79فرشته82
80سودابهعبدالرسول82
81شایستهمرزا محمد82
82راشدهمحمد واحد82
83احمد سمیراحمد زبیر82
84عبد اللهعبدالفرید82
85عبد اللهعبدالخالق82
86رضا شاهنذر شاه82
87مهراندین محمد82
88احمد زاهدنصیر آفا82
89روملمحمد طاهر82
90جلال اکبرجمال اکبر82
91عمرانهمایون82
92امیدآغا شیرین82
93عبدالمتینمحمد کبیر82
94رامشعبدالرزاق82
95عبدالهادیعبداللطیف82
96صدامنور ولی82
97فرنوشمحمد اسحق80
98صنمسشر آغا80
99وژمهخلیل الله80
100تمناشیر محمد80
101انجیلامطیع الدین80
102مهر انگیزعبدالولی80
103ام البنینحسین احمد80
104صوفیهداد محمد80
105اجملغلام رسول80
106عبدالرقیبعبدالفتاح80
107قیام الدینغلام محی الدین80
108انعام الدینمولا داد80
109عبدالرحمتسردار ملک80
110محمد جاسممحمد هارون80
111محمد رستممحمد الدین80
112احمد مریداحمد حامد80
113ساحلمحمد عزیز80
114فیروزهعبدالاحمد78
115شازیهحکمت الله78
116سونیتاعبدالرزاق78
117مروهعبدالشبیر78
118کفایت اللهحاجی عین الله78
119صفی اللهکریم داد78
120احمد نویدلعل محمد78
121خاطرهعبدالحمید76
122رخسارمحمد اکبر76
123منیب اللهمحبوب الله76
124محمد هارونمحمد فرید76
125شکرانعلی میرزا76
126حامدمحمد آصف76
127احسان اللهعبدالبصیر76
128محمد وسیمشیر محمد76
129احمد ادریستراب خان76
130سهرابعبدالمنان76
131عبد اللهعبدالمجید76
132باصرهحیات الدین74
133سمیرانیاز محمد74
134شرارهشاه لالا74
135سپوژمیاسد الله74
136احمد شعیبمحمد لطیف74
137سید رشادسید عبدالواسع74
138شجاعمحمد الله74
139بکتاشفرید آغا74
140صدفمحمد سلیمان72
141زهرااحمد نوید72
142یسرافرهاد72
143نذیرهمحی الدین72
144سمیراخان آقا72
145هدیعبدالجلیل72
146پروانهمحمد اسماعیل72
147علی رضاعلی محمد72
148هادینعیم72
149محمد صمیممحمد یحیی72
150محمد ظاهرمحمد اکرم72
151اخپلواکحیات الله72
152محمد فهیممحمد ظاهر72
153حسیبعبدالقدیر72
154فیصلمنگل خان72
155احمد راحلمحمد قاهر72
156محمد الیاسمحمد صادق72
157سیتاامام داد70
158بهشتهعبدالودود70
159صوفیهکبیر70
160تمناغلام حسن70
161طوباغوث الدین70
162رعناعطا بیگ70
163صدفعبدالخالق70
164مینهعمر70
165عبدالباسطغلام فاروق70
166احمد شعیبمحمد عظیم70
167یوسفعبید الله70
168زهرافریدون68
169مریممحمد داود68
170ملالیاحمد68
171هنگامهافغان68
172سید کلیم الرحمنحبیب الله68
173شکر اللهگلدار68
174عبدالباسطخلیل الرحمن68
175محمد عثماننیک محمد68
176صاحبهاحمد جان66
177صدفعطا الرحمن66
178ایملگل نواز66
179عبدالحمیدمحمد عمر66
180عرفانعبدالغفار66
181تازه گلعجب گل66
182احمد شعیباحمد خان66
183حبیب اللهخدا داد66
184عمرانمحراب الدین66
185کیومرثآزاد خان66
186مژگانمحمد قدیر64
187ویدامحمد شریف64
188شکیلامحمد عمر64
189سحرعبدالصبور64
190سوسنعبدالوهاب64
191آمو جانعبدالصمد64
192عبدالباسطمجیب الرحمن64
193احمد بلالمحمد داود64
194عبدالجبارمحمد مرزا64
195فردینمهتاب الدین64
196احمد عبد الله64
197محمد اللهمحمد علم64
198زبیربلبل شاه64
199احمد اللهامان الله64
200خدیجهعبدالرزاق62
201سارهغلام محمد62
202هلالعبدالقادر62
203ذکریامحمود62
204مرید غوثغلام فاروق62
205امیر حمزهبسم الله62
206فریدعبدالقیوم62
207محمد طاهرعنایت الله62
208نادیهمحمد ایوب60
209بهارهایوب60
210ناجیه60
211حاسناتحسین60
212مرسلگل احمد60
213سمیع اللهنور آغا60
214رومانذلگی60
215محمد نویدمحمد وحید60
216نقیب اللهنجیب الرحمن60
217مصطفیحبیب الله60
218نجیب اللهعبدالعزیز60
219فریدونمحمد60
220امجتمحمد رفیع60
221فرخندهامین58
222ضمیرهامیر خان58
223سباوونفضل الرحمن58
224صفی اللهنقیب الله58
225غلام علیعلی شفا58
226تابشعبدالودود58
227حامدمحمود58
228صادقعبدالآقا58
229وصیل احمدیار محمد58
230رحیم الدینکرام الدین58
231رخسارسید الله56
232غفریهعبدالغفار56
233صدفعزیز الله56
234اسماسید ذکریا56
235احمد عزیزمحمد امیر56
236فریدسید هاشم56
237بلالمحمد شاغا56
238فریدونحمید الله56
239عبد اللهعبدالمطلب56
240لطف اللهفیض الله56
241نویدمحمد ابراهیم56
242الطاف احمدآقا محمد56
243محمد عمراحمد گل56
244ژمنهمحمد داوود54
245شریفوزیر خان54
246فایضاحمد ظاهر54
247فرید اللهعبدالرحمن54
248عبدالغفار54
249عمرسردار54
250زوزوغلام رضا52
251غزلمحمد یوسف52
252مژدهمحمد هارون52
253سلیمانعبدالمنان52
254حشمتعطاب الدین52
255قیسمسجدی52
256کیانوشکریمی52
257محمد نعیممحمد جاوید52
258رامینغلام علی52
259رحمت اللهمطیع الله52
260سید نثارسید ابراهیم52
261محمد حصمرغلام حیدر52
262عمیرمحمد عالم52
263غلام رضاشاه محمود52
264نعمت اللهمراد محمد52
265مسکااحمد نوید50
266مدینهغلام حیدر50
267رامینعبدالصبور50
268احمد ضمیرگل پادشاه50
269سالکحمید50
270الله محمدغلام محمد50
271عمر فاروقمحمد نعیم50
272عبدالوحیدعبدالحمید50
273احمدحامد50
274مصطفیمحمد عارف50
275احمد سیرتمشرق آغا50
276سوسنعبدالملک48
277حسیباعبدالهادی48
278رامینگدا محمد48
279محمد بریالیعبدالبصیر48
280سید امین اللهسید غلام ربانی48
281حسیبسردار ملک48
282احسان اللهعبدالعلی48
283جاویدگلذاری48
284عبدالتوابمحمد مختار48
285مسیح اللهنور الله48
286محمد رامینحاجی فرهاد48
287حاسناتمحمد ابراهیم46
288دولت قدمعبدالروف46
289احمدنجیب46
290میرویسخان محمد46
291سلیمانصالح محمد46
292عمرانصدیق الله46
293عبدالحامدمحمد رحیم46
294سیف الرحمنطلا محمد44
295سهرابداوود44
296ندیمعبدالقیوم44
297دنیاکریم خان42
298مرتضیمحمد عظیم42
299انصار الدینسلام الدین42
300نیلوفرعبدالولی40
301سجادمحمد داود40
302لطف اللهمحمد نعیم40
303خالدعلی داد40
304ایام الدینمحراب الدین40
305محمد سرورمحمد ظاهر40
306علی عمرانمیر صفی الله40
307سید ادیبمیر نادر شاه40
308محمد رفیعمحمد حاکم40
309میوندخان آغا40
310فرشتهامین الله38
311قدرت اللهعبد الله38
312اسد اللهخدا داد38
313سید ثابتسید حبیب38
314محمد وصیلسید محمد38
315رفیع اللهعبدالقیوم38
316وحیدعلی محمد38
317وحیدهشاه مقبول36
318آرشمحمد رحیم36
319یونسمحمد اسحق34
320خلیل اللهعبدالولی34
321محمد جاویدخدا داد32
322حسیبسهراب32
323احمد عرفانمحمد نسیم32
324یاسینعبدالغفار32
325الهاممدثر32
326الهام الدینزمان الدین32
327سروششعیب30
328سید منیراول میر30
329فرهادغوث الدین30
330اندیش عالمسعید عالم30
331میرویسمحمد یعقوب30

Default image
داکتر محمد شریف پاینده
داکتر محمد شریف پاینده موسس مرکز آموزش علوم ساینسی انیس است. داکتر پاینده فعلاً مصروف تدریس در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس میباشد و همزمان مسوولیت این سایت را نیز بر عهده دارد.

you're currently offline