نتایج امتحان متریکس و اعداد موهومی ۱۳۹۶

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1صدفاحمد جاوید100
2صدفمیر محمد شریف100
3فطرتسید بشیر100
4فرحتسید شبیر100
5مریمعبدالحی100
6یلدا "سادات"سید حمید "سادات"100
7حدیثه "فروزان"عبدالشکور100
8انیسه "اچکزی"احمد الدین100
9تمنامحمد مرزا100
10شارهمحمد نعیم100
11زینبسید خلیل100
12عالیهمحمد شفیع100
13حسنیعبدالروف100
14مدینهعبدالرشید100
15زاهد علیمحمد امین100
16سید باسطسید بهاؤالدین100
17یمادل آقا100
18محمد خالدنعمت الله100
19سید باسطسید بهاؤالدین100
20سید شکرانسید غفران100
21علیبرات علی100
22سید بارزسید بهاؤالدین100
23مقیمسردار100
24احمد باسطدل آقا100
25علی سیناغلام سرور100
26حکمت اللهمحمد بشیر100
27احمد ذکیمحمد عمر100
28محمد یعقوبمحمود100
29سید عابدسید رحمت شاه100
30سودیهمحمد98
31پلوشهعجب گل98
32مژدهعبدالبصیر98
33لیدامحمد کریم98
34فلورانسالف محمد98
35باصرهعبدالغیور98
36لیلی بهارمحمد محفوظ98
37اکرام الدینسرباز الدین98
38فردوسناصر بیک98
39محمد ریاضمحمد یوسف98
40ذبیح اللهجان علی98
41حکمت اللهمحمد بشیر98
42محمدعبدالعلی98
43شریفصادق98
44احسان اللهغیاث الدین98
45نعمت اللهحاجی روح الله98
46عبدالهادیشاه محمود98
47احمد فوادسلطان محمد98
48مصورمحمد سلیم98
49حبیب الرحمنفضل الرحمن98
50عبدالحسیبعبدالحبیب98
51حامد اقبالغلام رسول98
52ندیمعبدالقدیر98
53ثوابعلی رضا98
54امین اللهمحمد الدین98
55احمد شاهعبدالمتین98
56علیعبدالقیوم98
57سمیع اللهالله داد98
58احمد فیصلنظر محمد98
59عثمانعبد الله98
60نجیب اللهعزیز الله98
61حارث مرتضیشاه محمد98
62احمد فرزادمحمد مهدی98
63احمد شفیععبدالستار98
64شکیباامیری96
65فیروزهعبدالجبار96
66مسیحرفیع الله96
67فرشادعبداللطیف96
68هدیهمحمد قاسم96
69فاطمهذبیح الله96
70زینبنجیب الله96
71تمناسید عبدالروف96
72ثمینهمحمد عالم96
73سید بارزسید بهاؤالدین96
74محمد قیسعبدالصبور96
75محمد شعیبحاجی امور داد96
76محمد حارثمحمد انیس96
77الهامخواجه محمد موسی96
78منصورعبدالواحد96
79میلاداحمد فرید96
80احمد فوادسلطان محمد96
81الهامعبد الله96
82علی سیناحفیظ الله96
83شاه اورنگ زیببابا جان96
84اکملمحمد خان96
85عبدالباسطعبدالغفور96
86روح اللهنور آغا96
87محمد عظیمغلام دستگیر96
88سید عقیلسید عبدالرحیم96
89احمد ذاکراحمد شاه96
90احمد حارثمحمد حسین96
91مختار حسینغلام محی الدین96
92محمد عرفانمحمد حاکم96
93خواجه حسیبخواجه دل آقا96
94محمد ابراهیممحمد ضیا96
95روح اللهمحمد قادر96
96صابرهمحمد کریم94
97مرغلریعبدالمقیم94
98نویدهمحمد رحیم94
99فوزیهجمعه خان94
100سپوژمیگل نور94
101نیلوفرعلی داد94
102فروزانمحمد غنی94
103معصومهیعقوب علی94
104فاطمهسید عادل شاه94
105فروزانحبیب الله94
106ملالیباروز94
107عنبرینضمیر احمد94
108بهشتهغلام محمد94
109آرزومحمد دامان94
110سلمامحمد اکبر94
111شافعهعبدالروف94
112مشتاق حسنپاینده باقی94
113شریفصادق94
114سید کمیلسید نبی94
115امین اللهخیر خان94
116سنگر اسلاممحمد عارف94
117فیض علیعبدالعلی94
118محمد طیبعبدالروف94
119میر احمد اللهمیر عنایت الله94
120واعظ غلام سرور94
121سلیماناورنگ زیب94
122مسعودمحمد داود94
123امیر اسماعیلحبیب الرحمن94
124سمیرحبیب جان94
125احمد بلالمحمد یعقوب94
126عزیز اللهمقدر94
127محمد اکرامسرور خان94
128برکت اللهولی الله94
129محمد سلطانمحمد امان94
130ابوبکرغلام محمد94
131حسیب اللهالله داد94
132محمد عمرانمحمد نعیم94
133محمد مرتضیملک محمد94
134بهراممحمد ابراهیم94
135شفیع اللهامین الله94
136محمد ظریفکته بیگ خان94
137محمد ابراهیممحمد الله94
138نوید اللهجان آغا94
139حفیظ اللهنجیب الله94
140نصرت اللهعبد الله جان94
141احمد ولیدمحمد داود94
142اکلیلمحمد ابراهیم94
143محمد امیننور محمد94
144محمد الیاسامیر خان94
145مطیع الرحمن نیازمندفضل الرحمن94
146مسیح احمدعبدالغیور94
147مدینهعبدالخالق92
148بصیرهفاروق92
149خجستهعبدالخلیل92
150محجوبهعبدالمقیم92
151حسنیهمحمد مقیم92
152زهرامحمد آصف92
153ثریاعبد الله92
154پروانهعبدالرحمن92
155هانیهرشاد احمد92
156نفس گلدولت92
157روحینارمضان92
158مروهاحمد رضا92
159عاطفهمحمد امین92
160محمد رحیممحمد عمر92
161جهان زیبزر خان92
162اکبر شاهقادر شاه92
163محمد تمیمعزیز احمد92
164خیر اللهحضرت نور92
165احسان اللهنجیب الله92
166رستم خانحکیم خان92
167ربیع اللهذبیح الله92
168ذلگیمحمد شریف92
169محمد یوسفعبدالظاهر92
170محمد یونسفضل الحکیم92
171احمد فرهادسید محمد92
172کریم اللهصدر الدین92
173احمد ندیمعبدالستار92
174سید نویدسید علی جان92
175هوشمندعبدالرازق92
176یرسلمحمد زلمی92
177محمد جوادسید محمد92
178شعیبصالح محمد92
179سلیمانمحمد اسماعیل92
180محمد فردوسمحمد داود92
181نیلوفرقمر الدین90
182سکینهاقبال90
183مروهعبدالمعروف90
184باصرهرحمت الله90
185ویدازلمی90
186زحلنوید90
187شریفهصفر90
188جمیلهمحمد نعیم90
189فلورانسفواد90
190غزالسلطان نجیب90
191طنازغلام الدین90
192سجیهفضل الدین90
193منورهمحمد عزیز90
194مهر افزونمحمد ایاز90
195فاخرهرحیم الدین90
196سید رامینسید جلال90
197احمد بهیرحبیب الله90
198امان اللهحبیب الله90
199محمد فایزمحمد فاروق90
200شیبرمحمد مایل90
201آقا محمدملا محمد90
202محمودولی محمد90
203محمد محسنالله محمد90
204احمد بلالمحمد کریم90
205میر عبدالمصورمیر عبدالصبور90
206محمد فیصلمحمد ظاهر90
207عبدالباعثهمایون90
208رامینعبدالحق90
209فردوسمحمد عارف90
210علیامیر الله90
211احمد بلالعبدالمقیم90
212احمد آرششاه محمد90
213محمد هارونعبدالسلام90
214محمد ذکیمحمد داود90
215امجد علیمحمد آخان90
216ساداتمحمد شفیع90
217اصیل خانمیر انجان90
218عنایت اللهعبدالغفور90
219محمد نسیممحمد حسن90
220احمد یوسفاحمد جاوید90
221ثنا اللهخان شیرین90
222حبیب اللهعوض90
223خوشحالامیر محمد90
224محمد شعیبمحمد شفیق90
225ظریفهمحمد آلش88
226زهرانظر مان88
227فاطمهحبیب الرحمن88
228سجیهصمد علی88
229ساجدهشیدا88
230شیلامحمد هاشم88
231صدفحشمت الله88
232سحرعزیز احمد88
233فرحتاکرام الدین88
234فیروزهعبدالاحمد88
235شاه شادابامان الله88
236علی رضامحمد ظاهر88
237ایثار اللهلطف الله88
238حکمت الرحمنخلیل الرحمن88
239تمیم اللهامین الله88
240خواجه مسیح اللهخواجه صفا88
241نثار احمدعبدالبصیر88
242شیرزیمحمد الدین88
243مسیح اللهحمید الله88
244ایملمحمد ناظم88
245شیر خانعبدالوحید88
246محمد سیلابپاینده محمد88
247خواجه مهرانخواجه محمد عثمان88
248ضمیرمحمد اسلم88
249متوکلغلام سعید88
250محمد ادریسلعل محمد88
251ذبیح اللههمایون88
252محمد فایزمحمد فاروق88
253مشتاقمحمد ضیا88
254محمد رستممحمد ضیا88
255امیر خانقسمت نور88
256گل احمدگل پادشاه88
257نعمانشاه آغا88
258محمد اقبالمحمد افضل88
259احمد مزملاخپلواک88
260غلام حسنمحمد عزیز88
261انیتافاروق86
262نرگسمحمد86
263مرحباالله نور86
264مریممراد علی86
265حمیدهعبدالصمد86
266خجستهشاه ولی86
267یسرامحمد شریف86
268مدینهعبدالمطلب86
269محمد سلیممحمد نعیم86
270غفرانعبدالغفار86
271عبدالبشیرعبدالهادی86
272ویس الدینمحمد عظیم86
273جواد احمدداد محمد86
274منظور احمدخان آقا86
275فروتنعزیز احمد86
276حسیب اللهزبیر خان86
277میر امین اللهمیر نعمت الله86
278ذکی اللهامان الله86
279فیض اللهعبد الله86
280امید اللهمحمد علم86
281رفیع اللهنجیب الله86
282نویدمحمد یاسین86
283احمد شاهغلام جیلانی86
284سعیدهغلام فاروق84
285ضمیرهعبدالعزیز84
286وژمهاحمد ضیا84
287فرخندهمحمد نظیر84
288سمیهسلطان احمد84
289بهشتهعبدالرحیم84
290کاملهخادم علی84
291حسیباالله نور84
292سارهمحمد الله84
293زهراسخی داد84
294صدفعزیز احمد84
295رانیامحمد نبی84
296ثناصبغت الله84
297خواجه عنایت اللهخواجه وحید الله84
298عبدالمتیننور احمد84
299فرام الدینقیام الدین84
300رضاابوذر84
301بلالمقصود84
302مهدیعبدالرقیب84
303لقمانملک شیر84
304ولیدعبدالقدوس84
305احمد عرفانعبدالروف84
306احمد ایرجعبدالفتاح84
307عبدالملکاحسان الله84
308حسیب اللهمحمد اشرف84
309مصطفیعبدالمتین84
310رفیع اللهعرض الحق84
311تمیممهر علی84
312رحیم اللهحکیم الله84
313محمد عیسیغلام سخی84
314جهانسراج الدین84
315احمد حارثمحمد فهیم84
316سید منصورسید جلال84
317ناهیدفرید خان82
318سمیهشیر خان82
319خاتولعبدالرازق82
320سحراحمد جاوید82
321مدیحهعبدالمعین82
322اصیلامحمد حسین82
323فرشتهامام علی82
324زلیخاقربان علی82
325زهراکرام الدین82
326فرحنازعبدالستار82
327بهشتهگل آقا82
328ثنامحمد شریف82
329مریمامیر خان82
330صدفعبدالغفار82
331شگوفهامان الله82
332زحلعبدالبصیر82
333الههحبیب الله82
334تمنامحمد هادی82
335نرگسغلام رسول82
336کریم اللهنور الدین82
337منیرعبدالحفیظ82
338علیمحمد82
339حکمت اللهرحمت الله82
340احمد عابدرفیع الله82
341محمد مسیحمحمد عظیم82
342الهامحیات الله82
343امام دادشیر دل82
344سلیمانعبدالقدیر82
345احمد نویدرحمت الله82
346احمدرازق82
347رحمت اللهنجیب الله82
348هیوادعبدالعلی82
349خیر اللهحبیب الدین82
350احمد منصورعبدالحفیظ82
351احمد سیرعبدالوهاب82
352احمد زاهداحمد ضیا82
353جاویدغلام حیدر82
354زاهدعبدالمجید82
355مصطفیهزار میر82
356فیض محمدتاج محمد82
357نصیب اللهشمس آقا82
358نثار احمدعبدالقهار82
359ظفرمحمد سلیم82
360هارونمحمد نادر82
361سمیرااحمد علی80
362میوندمحمد قسیم80
363سوناگل محمد80
364سحراحمد ذکی80
365رابعهمحمد عمر80
366نگینعظمت80
367نیلابعبدالحمید80
368مریمخالد احمد80
369مینهمحمد صدیق80
370احسان اللهمحب الله80
371شرف الدینمحمد کبیر80
372امیر خانقسمت نور80
373امانظاهر80
374بلالعبدالخالق80
375عبدالمنیرعبدالسلام80
376عبدالرازقغلام حسن80
377صفر محمدمحمد مراد80
378عبید اللهنعمت الله80
379عبد اللهغلام جان80
380فهیمغلام زبیر80
381نثار احمدجهان گیر80
382محمد حامدمحمد ابراهیم80
383محمد مقصودمحمد یونس80
384داد علیفیض علی80
385صدامحاجی شریف80
386الهام80
387مطیع اللهمحمد سعید80
388ارسلانعبدالبصیر80
389احمد بلالاحمد جاوید80
390محمد حسینمحمد علی80
391عبدالباسطعبدالولی80
392آرینمحمد اعظم80
393ساحلگل احمد80
394محمد امینفقیر محمد80
395حسن یارعاصم80
396توحید اللهآقا جان80
397محمد ایملخوشحال80
398شریفمحمد طاهر80
399امیر رضاامام علی80
400نور اللهنصر الله80
401سید اکرمسید اعظم80
402محمد شمساسد الله80
403آرزومحمد نعیم78
404سلیمهعلی نظر78
405ناهیدمحمد جمعه78
406حامدمحمد داود78
407شفیقهعبدالحفیظ78
408زینبعبدالوحید78
409فرهادزلمی78
410شمشاد بیگمامیر حمزه78
411ناجیهعلی78
412خدا دادامیر جان78
413سیف الدینعلم بیگ78
414شاپورعظیم78
415محمد ندیمعبدالحلیم78
416محمد میثمسلمان علی78
417یاسینمحمد طاهر78
418نوید اللهعبدالقیوم78
419مراد علیجمعه گل78
420نصیر احمدنور احمد78
421لطیفهعزیز الله76
422نرگسعلی احمد76
423اسمامحمد آصف76
424حسنامحمد داود76
425حشمت اللهعبدالودود76
426مشعلشیر محمد76
427یثربعبدالغیور76
428سید نذیرسید حشمت الله76
429شعیبنصر الله76
430فرهادرسول خان76
431احمد مدثرعلی احمد76
432عبدالعلیمدل آقا76
433احمد مزملعبدالوحید76
434خرد مندمحمد قسیم76
435داریوشمحمد آصف76
436نظیفاسماعیل76
437جمیلهمیرزا عزیز74
438شیرین آغامحمد حسن74
439صفی اللهخان ملا74
440مهر یارنعمت الله74
441محمد باعثعبدالعلیم74
442عاطفهاسلام الدین72
443صدفعبدالواحد72
444شکریهمحمد اسحاق72
445محمد انورمحمد اکبر72
446عبدالبصیرغلام الدین72
447ذبیح اللهآزاد شاه72
448یمادل اقا72
449احمد ضیاعبدالستار72
450وطن گلغنم گل72
451عبید اللهعبدالجمیل72
452احمد پرویزعبدالبصیر72
453قیسعبدالرشید72
454عبدالواسععبدالقدوس72
455ثریامحمد کریم70
456مرجانعبدالناصر70
457مریممحمد امان70
458عبدالمتینعبدالقادر70
459نور علیباز علی70
460فیض محمدتاج محمد70
461محمد عقیلغلام نبی70
462فردوسکیامرز70
463عبدالمجیدفیض محمد70
464حمید اللهامیر محمد70
465عبدالجلیلعبدالخلیل70
466نجیب اللهعبدالعزیز70
467سید ناصرسید عاقل شاه70
468حسیب اللهعظیم الله70
469دبیح الله70
470نعمت اللهرحمت الله70
471محسنمحمد رسول70
472فرزانهمعراج الدین68
473زلیخاعبدالقیوم68
474رخسارعبدالمتین68
475مینهقدرت الله68
476حیا جانعبدالجان68
477بهارمحمد عمر66
478عفتعبد الله66
479شکراننیسان الدین66
480حسنیهعبدالعزیز66
481مریماکبر علی66
482باصرهعبدالجمیل66
483سیتاامام داد66
484مصطفیغلام حضرت66
485رامینجلال الدین66
486فردوسغلام سرور66
487رویااحمد ضیا64
488رویامحمد داود64
489عایشهعبدالصبور64
490بصیهشهنشاه64
491ربابهرمضان64
492امیررفیع الله64
493شایقزمری64
494عمرانسلیمان64
495جوادبریالی64
496عظیم الدینسراج الدین64
497فیروزهعبدالستار62
498مشتاقاسحق62
499عبدالصمدعوض خان62
500سلمانمولا داد62
501احمد ضیاخادم علی62
502حامدریدیگل62
503فریدحسین داد62
504مجیب اللهعبد الله62
505سمیهشاه محمود60
506شبنامرزا محمد60
507لاجوردنیاز محمد60
508مسیح اللهعبدالودود60
509میلادمحمد فهیم60
510عبید اللهعبد الله60
511احمد راشداحمد جان60
512عادلهسید شیر آقا58
513کوثرعبدالعلی58
514صاحبهاحمد خان56
515احمد محمد56
516عبدالواحدعبدالرشید56
517غلام عباسزرغام علی56
518عارفعبدالغفور56
519نصیربسم الله56
520علی خانامر الدین56
521فردینویس الدین56
522نبیلمحمد نور54
523عبید اللهعبدالبصیر54
524سید قطبسید شاه54
525صدفعبد الله52
526عبدالمتینمحمد کبیر52
527نوروزفیض علی52
528محمد ادریسمحمد صابر52
529احمد راشدعبدالکریم52
530محمد نایبخدا داد52
531رامینشیرین آغا52
532فهیمجمال الدین52
533عبدالبصیرعبدالقادر50
534راشدنادری50
535احمد سلیمعبدالودود50
536محمد رسولمحمد فدا50
537مصطفی50
538مزید اللهذبیح الله50
539فریدون غلام حضرت48
540اجملشاه محمد48
541علی احمدذبیح الله48
542فوادرحم48
543هلیناغلام ایشان46
544ذبیح اللهعبدالحلیم46
545محمد اسحقمحمد ابراهیم46
546حبیب اللهنادر46
547جمشیداحسان الله46
548محمد وارثمحمد یاسین46
549اسد اللهغلام باؤالدین46
550صفی اللهغلام الدین46
551زبیرقاری46
552حسیب اللهسید محمد یوسف44
553محمد الیاسمحمد علی44
554انصارغلام حضرت44
555سلیمانفضل الرحمن44
556سیاوشعبد الله44
557ظاهر احمدولی محمد44
558رامینعبدالحمید44
559رنامحمد 42
560سهرابرستم خان42
561تهمینهعبد الله40
562احمد اللهنصیر محمد40
563سراج الدینشهزاده40
564منصورگل آقا40
565ماشا اللهسید علم40
566بهشتهعبدالمتین38
567میلادمومن خان38
568خواجه فردوسخواجه نبی36
569یمافرید احمد36
570آمو جانعبدالصمد36
571حمیدمحمد حسن32
572مهدیهمحمود30
573نگارعلی حسین30
574ذکریارحیم28

Default image
داکتر محمد شریف پاینده
داکتر محمد شریف پاینده موسس مرکز آموزش علوم ساینسی انیس است. داکتر پاینده فعلاً مصروف تدریس در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس میباشد و همزمان مسوولیت این سایت را نیز بر عهده دارد.