نتایج امتحان بیولوژی صنف دوازدهم ۱۳۹۶ (صنوف دوره دوم)

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1مژگانمحمود خان100
2منیژه شیرینسفر علی98
3سلطان ولیگل زمان98
4سید محمد تمیمسید بهاؤالدین96
5رعناعطا بیگ92
6سارهغلام محمد90
7شکیلامحمد عمر90
8آمنهعید محمد88
9محمد ابراهیممحمد هاشم88
10ایملعبد الله88
11عطا اللهعلی محمد84
12صدامنور ولی82
13محمد معروفمحمد قاسم82
14رفیع اللهعرض الحق82
15هوشمندعبدالرازق80
16شازیهحکمت الله78
17شایستهمرزا محمد78
18شبانهسید جان78
19شاه پریگل آقا78
20باصرهمحمد نسیم78
21سهیلاانور78
22عبد اللهعبدالخالق78
23عبدالناصرفضل محمد78
24محمد مدثرمحمد قاسم78
25عبدالباسطمجیب الرحمن78
26جمیلهمحمد نسیم76
27سید مرتضویمیرویس خان76
28آرشبشیر الله76
29ضیا الرحمنخالق نظر76
30تمناشیر محمد74
31مسعودهمحمد حکیم74
32سلطان ولیگل زمان74
33محمد مهدیمحمد مبین74
34احمد سمیراحمد زبیر74
35عبدالباسطعلاوالدین74
36صفی اللهافغان74
37محمد عمرقاسم74
38فرنوشمحمد اسحق72
39سحرعبدالصبور72
40شازیهغلام سخی72
41سمیراخان آقا72
42صوفیهداد محمد72
43عبدالرقیبعبدالفتاح72
44غفرانعبدالغفار72
45عهدیهمحمد ببرک70
46عبدالباسطمجیب الرحمن70
47محمد طاهرعنایت الله70
48ویسسید الله70
49عتیق اللهسراج الدین70
50نذیر احمدگلستان70
51عمرمحمد صادق70
52صنمشیر آقا68
53مارسیسمحمد68
54منیب اللهمحبوب68
55روح اللهشاه آقا68
56نعمت اللهسعید احمد68
57ستاره سحراحمد شاکر66
58ایرجسید جان66
59شیر خانعبدالوحید66
60سعدیهشیر دل64
61سودابهعبدالرسول64
62نذیرهمحی الدین64
63انوشهعبدالسلام64
64رحمتمحمد 64
65ولیدعبدالقدوس64
66جلال اکبرجمال الدین64
67بلالمحمد شاه آغا64
68نور اللهنقیب الله64
69زهرامحمد کریم62
70هیلیعبدالقدیر62
71ویدامحمد شریف62
72صدفعطا الرحمن62
73محب اللهعبدالمنان62
74مریممحمد داود60
75حوریهمحمد ابراهیم60
76شکیباچمن علی60
77نیلابعبدالغفور60
78صفی اللهنقیب الله60
79عبدالعلیعبدالحمید60
80محمد فهیممحمد ظاهر60
81حسناعبدالرزاق58
82مسکااحمد نوید58
83شبانهاحمد ولی58
84صابرهمحمد ابراهیم58
85عبد اللهعبدالفرید58
86محمد اللهمحد علم58
87رضا شاهنذرشاه58
88بکتاشفرید آغا58
89محمد یوسفمحمد مصطفی58
90ژمنهمحمد داوود56
91عایشهمحمد مصطفی56
92ضمیرهامیر خان56
93مینهگل پادشاه56
94حبیب الرحمنعبدالحمید56
95محمد نذیررحم خدا56
96محمد الیاسمحمد صادق56
97محمد رفیعمحمد حاکم56
98عمرانمحراب الدین56
99شهریارنعمت الله56
100نجیب اللهعبدالعزیز56
101سویتاعبدالرزاق54
102مژگانامر الدین54
103فیروزهعبدالاحمد54
104احمد نویدلعل محمد54
105احمد زاهدنصیر آقا54
106سجاد احمدسید احمد54
107قاهرعبدالوکیل54
108زهرهغلام رضا52
109حاسناتحسین52
110مرسلامر الدین52
111ام البنینحسین احمد52
112علیناخان محمد52
113اجملغلام رسول52
114هادینعیم52
115فایضاحدم ظاهر52
116سید الهامسید محمد52
117رخسارمحمد اکبر50
118فرحتفرهاد50
119مژدهمحمد هارون50
120تمناغلام حسن50
121مرضیهامیر جان50
122صدفعزیز الله50
123سید نیامعنایت الله50
124عتیق اللهسراج الدین50
125جبیرعبدالصبور50
126صمیمعبدالقادر50
127نجیب اللهآقایی50
128فریدعبدالقیوم50
129محمد وسیمشیر محمد50
130محمد رستممحمد الدین50
131فردینمهتاب الدین50
132کریمقادر50
133سلینامحمد ندیم48
134غزلمحمد یوسف48
135حسیباعبدالهادی48
136حسناعلی احمد48
137سباوونفضل الرحمن48
138محمد مهدیشمس الدین48
139سید جمال سید داود48
140محمد ظاهرمحمد اکرم48
141رامینصدیق48
142عبدالقادرعبدالغفور48
143محمد زبیرمحمد رسول48
144الیساالکساندر46
145نیلوفرعبدالولی46
146حلیمهباز محمد46
147مریمغلام نظر46
148فرح دیباعبدالجلیل46
149غفریهعبدالغفار46
150فرشتهسید ذکریا46
151مدثرسیف الدین46
152ساحلاسد الله46
153عبدالسیرعبدالغفار46
154محمد روملمحمد نعیم46
155احمد حامد46
156میر خیر الدینمیر حفیظ46
157قیام الدینغلام محی الدین46
158فیصلمحمد امان46
159عبدالوارثعبدالخالق46
160عتیقخان بابا46
161خان شیرینعبدالرازق46
162مرتضیاسد الله46
163سید رشادسید عبدالواسع46
164تهمینهعبد الله44
165ندامحمد نوید44
166جهان تابجان علی44
167فرخندهمحمد نسیم44
168محمد نجیممحمد جاوید44
169تاز گلثمر گل44
170احمد اللهروح الله44
171عمیرمحمد عالم44
172قیسعبدالواحد44
173هداشیر آغا42
174صدفعبدالخالق42
175بهشتهغوث الدین42
176دنیاغلام ربانی42
177عبدالفوادعبدالخلیل42
178فرید احمدمیرویس خان42
179عبدالصالحعبدالهادی42
180سید منیراول میر42
181ادیبقلندر42
182موحدمحمد محسن42
183بیژننثار احمد42
184مسیح اللهذبیح الله42
185اسد اللهخدا داد42
186محمد اسماعیلخان محمد42
187رامینعبدالصمد42
188الله محمدغلام محمد42
189روملمحمد طاهر42
190سلسلهمتین احمد40
191زحلعظیم احمد40
192ذکریااحمد ظاهر40
193غلام مصطفیعبدالخالق40
194فیصلجمعه خان40
195کیانوشکریمی40
196سید نجیب اللهسید زمان40
197مزملسیف الدین40
198رامینعبدالصبور40
199شکرانعلی میرزا40
200شرفمصدق40
201مهراندین محمد40
202محمدمحمد علی40
203سید انورلایق شاه40
204امیدعبالوحید40
205حبیبعبدالقدیر40
206عمر فاروقمحمد نعیم40
207عمرهاشم خان40
208نجیب اللهمحمد ظفر40
209حامدمحمد آصف40
210عبد اللهعبدالمطلب40
211سمیرانیاز محمد38
212اورانوسمحمد قسیم38
213محمد هارونمحمد فرید38
214سمیع اللهنور آغا38
215مراد علیاحمد علی38
216رحمانخلیفه نبی38
217سید عمرسید یونس38
218میلادعبدالوکیل38
219علی عمرانمیر صفی الله38
220الهام الدینزمان الدین38
221ایملگل نواز38
222محمد بلالعبدالبصیر38
223حبیب اللهشاه حسین38
224رستممهدی38
225احمد جانمحمد شریف38
226حسیبسردار ملک38
227کیهاناحمد خان38
228خسروامیر خان38
229ذکریارحیم36
230عبدالحامدمحمد رحیم36
231شاه ولینجیب الله36
232وصیل احمدیار محمد36
233احمدعبد الله36
234سهیلعبدالقیوم36
235شکر اللهگلدار36
236خلیل اللهعبدالولی36
237رامینعبدالقهار36
238ادریسامین الله36
239عرفانعبدالغفار36
240احمد ضیافقیر شاه36
241حسیبعبدالبصیر36
242رخسارسید الله34
243خالدعبدالحق34
244علی بخشروهید34
245محمد عثماننیک محمد34
246فرید احمداحمد کبیر34
247خطیب اللهمحمد رضا34
248عبدالجبارمحمد میرزا34
249زبیرعبدالعزیز34
250حبیب اللهخدا داد34
251سجادمحمد داود34
252لطف الرحمنعبدالرحمن34
253عبدالحمیدمحمد عمر34
254مرتضیمحمد عظیم34
255خاطرهفیض الله32
256ثریامرزا محمد32
257مروهمصطفی32
258حبیب اللهنجیب الله32
259شعیب اللهنثار احمد32
260علی رضاعلی محمد32
261قدرت اللهعبد الله32
262امجترفیع32
263نعمت اللهمراد محمد32
264رحمن اللهکریم شاه32
265احمد بلالمحمد داود32
266شریفمحمد ابراهیم32
267تبریزجان علی32
268سارهامیر احمد30
269حشمت30
270احمد ادریستراب خان30
271میرویسمحمد یعقوب30
272محمد الیاسمحمد عبد الله30
273بشیرشبیر30
274عبدالسعیدسعید اغا30
275فیصل محمدشاه محمد30
276زهرافرید28
277محمد جاویدخدا داد28
278اندیش عالمسعید عالم28
279مرتضیعزیز الدین28
280قیسمسجده28
281محمد مهدیجان علی28
282مصطفیمحمد عارف28
283عبدالباعثعبدالقدوس28
284عبدالمحیطمحمد رحیم28
285فریدونحمید الله28
286الطاف احمدآقا محمد28
287تازه گلعجب گل28
288فاروقنثار احمد28
289انوشزمری28
290خان اللهفیض محمد28
291احمد شعیبزمری26
292احمد ضمیرگل پادشاه26
293احمد سیرتمشرف آغا26
294محمد رضاجان آغا26
295سهرابذکی26
296سمیع اللهسخی داد26
297مصطفیعبدالغفور26
298سمیر احمدفرید احمد24
299مظهر الدینضیا الدین24
300بسم اللهشیر آقا24
301محمد حصمرغلام حیدر24
302دولت قدمعبدالروف24
303شعیبعبدالغفار24
304زهرهعبدالغفار22
305سید ثابتسید حبیب22
306فیصلمنگل خان22
307محمد اسماعیلعبدالرفیع22
308محمد اکرام الدین20
309طارقجمال الدین20
310علی دل آقا20

Default image
داکتر محمد شریف پاینده
داکتر محمد شریف پاینده موسس مرکز آموزش علوم ساینسی انیس است. داکتر پاینده فعلاً مصروف تدریس در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس میباشد و همزمان مسوولیت این سایت را نیز بر عهده دارد.

you're currently offline