نتایج امتحان تعلیمات اسلامی صنف دهم ۱۳۹۶

نتایج امتحانات ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1فرحتسید شبیر100
2حسنیعبدالروف98
3مدینهعبدالرشید98
4فاخرهرحیم الدین98
5بریالیرحم خدا98
6مدهوعبد الله96
7مژدهعبدالبصیر96
8فطرتسید شبیر96
9شافعهعبدالروف96
10سجیهصمد علی96
11زاهد علیمحمد امین96
12محمد الیاسامیر خان96
13سید باسطسید بهاؤالدین96
14احمد فرهادسید محمد96
15احمد زاهداحمد ضیا96
16نعمت اللهروح الله96
17ندیمعبدالقدیر96
18مهدیعبدالرقیب96
19حسیب اللهالله داد96
20عبدالحسیبعبدالحبیب96
21علی سیناحفیظ الله96
22صابرهمحمود94
23سمیهسلطان احمد94
24مرغلریعبدالمقیم94
25حسیباالله نور94
26پلوشهعجب گل94
27شگوفهامان الله94
28فاطمهذبیح الله94
29الههحبیب الله94
30فروزانحبیب الله94
31اکرام الدینسرباز الدین94
32حکمت اللهمحمد بشیر94
33مشتاق حسینپاینده باقی94
34مقیمسردار94
35احمد بلالمحمد یعقوب94
36واعظغلام سرور94
37حسیب اللهدل آغا94
38سید شکرانسید غفران94
39محمد قیسعبدالصبور94
40حبیب الرحمنفضل الرحمن94
41محمد سلیممحمد نعیم94
42شبیرمحمد مایل94
43شیر خانعبدالوحید94
44سمیع اللهالله داد94
45عبدالوهابعبدالقدوس94
46احمد ندیمعبدالستار94
47حکمت اللهمحمد بشیر94
48دلربامحمد جاوید92
49هدیهمحمد قاسم92
50لینامراد علی92
51نویدهمحمد رحیم92
52فیروزهعبدالجبار92
53باصرهرحمت الله92
54محجوبهعبدالمقیم92
55صدفحشمت الله92
56مریمحسین داد92
57ساجدهشیدا92
58جمیلهمحمد نعیم92
59منورهمحمد عزیز92
60مرسلشیر سعید92
61عبدالمتیننور احمد92
62محمد شعیبامور داد92
63ثوابعلی رضا92
64امیدمحمد علم92
65سید بارزسید بهاؤالدین92
66محمد اکرامسرور خان92
67یمادل آقا92
68سلیمانغلام سخی92
69عبدالبشیرعبدالهادی92
70محمد تمیمعزیز احمد92
71احمد فیصلنظر محمد92
72سید نذیرسید حشمت الله92
73نجیب اللهعزیز الله92
74سلیمانمحمد اسمعیل92
75هوشمندعبدالرازق92
76ثریامحمد کریم90
77وژمهاحمد ضیا90
78زلیخاقربان علی90
79سعیدهغلام فاروق90
80فرحتاکرم90
81لیلی بهارمحمد محفوظ90
82زینبسید خلیل الله90
83نیلوفرذبیح90
84مینهمحمد صدیق90
85تمناسید احمد90
86طنازغلام الدین90
87فاطمهسید عادل شاه90
88خاطرهسید سکندر90
89مهدیهمحمد یونس90
90تمنامحمد هادی90
91محمد اسماعیلملا جان90
92مشتاق احمدعبدالرزاق90
93رفیع اللهنجیب الله90
94سید عابدسید رحمت شاه90
95سنگر محمد عارف90
96عبدالهادیشاه محمود90
97محمد عبدالعلی90
98مشتاقمحمد ضیا90
99محبوبعبدالمحفوظ90
100محمد طیبعبدالروف90
101امین اللهمحمد دین90
102سمیرحبیب جان90
103عثمانعبد الله90
104عبدالباعثهمایون90
105محمد ادریسلعل محمد90
106احمد حارثمحمد حسین90
107احمد ادریسحمید الله90
108مطیع اللهمحمد سعید90
109رفیع اللهعرض الحق90
110نعمانشاه آقا90
111منظور احمدخان آقا90
112جهان زیبزر خان90
113سید رامینسید جلال90
114ثریاعبد الله88
115ویدازلمی88
116زینبالیاس88
117خجستهعبدالخلیل88
118فوزیهجمعه خان88
119حسنیهمحمد مقیم88
120مدینهعبدالمطلب88
121سلمامحمد اکبر88
122فروزانمحمد علی88
123فتانهمحمود شاه88
124معصومهیعقوب علی88
125محمد ادریسمحمد عظیم88
126علی رضامحمد ظاهر88
127محمد مسیحمحمد عظیم88
128عبدالغفاریوسف علی88
129رامینعبدالحق88
130سلیماناورنگ زیب88
131احمد فوادسلطان محمد88
132رحمت اللهنور حکیم88
133امجد علیمحمد آخان88
134پیروز احمدشمس الدین88
135حسیب اللهزبیر خان88
136نثار احمدجهان گیر88
137مصطفیهزار میر88
138عظیم اللهفیض الله88
139محمد فیصلمحمد آصف88
140تواب الرحمنسیف الرحمن88
141احمد آرششاه محمد88
142محمد رستممحمد ضیا88
143احمد شفیععبدالستار88
144عبد اللهمحمد ذکریا88
145احمد ضمیرفضل الله88
146محمد جوادسید محمد88
147امیر خانقسمت نور88
148عبدالباعثمحمد سلیم88
149احمد یوسفاحمد جاوید88
150محمد یوسفعبدالظاهر88
151مدینهعبدالخالق86
152بصیرهفاروق86
153سحراحمد جاوید86
154صدفاحمد جاوید86
155زهرامحمد آصف86
156نیگینعظمت86
157مریمعبدالحمید86
158فرحناززلمی86
159حاجرمحمد داود86
160سیتااما داد86
161مهر افزونمحمد ایاز86
162آرزومحمد دامان86
163فرام الدینقیام الدین86
164امان اللهحبیب الله86
165امانظاهر86
166کریم اللهنور الدین86
167محمودولی محمد86
168احمد ولیدمحمد داود86
169مطیع الرحمنفضل الرحیم86
170شریفمحمد طاهر86
171احمد بلالعبدالمقیم86
172تمیم اللهامین الله86
173امین اللهنعمت الله86
174مجتبیعبدالحکیم86
175محمد عمرانمحمد نعیم86
176احمد اللهعنایت الله86
177حارث مرتضیشاه محمد86
178ابراز الدینسیف الدین86
179اکلیلمحمد ابراهیم86
180محمد عرفانمحمد حکیم86
181احمد ذاکراحمد شاه86
182احمد نویدرحمت الله86
183احسان اللهنجیب الله86
184بهشتهعبدالرحیم84
185بهشتهگل آقا84
186سکینهاقبال84
187شکیباامیری84
188سودیهمحمد 84
189عادلهسید شیر آقا84
190فاطمهحبیب الرحمن84
191آزیتافواد84
192هوسیمحمد شاه84
193تبسممحمد داود84
194الههمحمد تمیم84
195مینهقدرت الله84
196باصرهعبدالجمیل84
197لیلانیاز محمد84
198نفس گلدولت84
199فلورانسالف محمد84
200صدفمحمد84
201سید فهیمسید قاسم84
202شریفصادق84
203داد علیفیض علی84
204احمد الدینتمیم احمد84
205عبدالبصیرغلام الدین84
206محمد ذکیمحمد داود84
207فردوسمحمد عارف84
208احمد باسطدل آقا84
209علیمحمد84
210عبدالمتینمحمد کبیر84
211مقدرعزیز الله84
212فیض محمدتاج محمد84
213محمد سلطانمحمد امان84
214محمد امیننور محمد84
215ظریفمحمد شریف84
216حکمت الرحمنخلیل الرحمن84
217اورنگ زیببابا جان84
218لایق دادعبدالرحیم82
219انیتافاروق82
220خاتولعبدالرازق82
221صدفعلی نظر82
222تمناصلاح الدین82
223مرحباالله نور82
224مدیحهعبدالمعین82
225مریمخالد احمد82
226ملالیباروز82
227صبریهاحمد الله82
228انیسهاحمد الدین82
229خجستهشاه لی82
230فریباعبدالقیوم82
231روزیتافواد82
232حسنیهعبدالعزیز82
233سحرخان زمان82
234شیلامحمد هاشم82
235نارمیلااحمد82
236ناهیدمحمد جمعه82
237سید کمیلسید نبی82
238عبدالحبیبعبدالرقیب82
239روملامیر گل82
240ذبیح اللههمایون82
241سبحان احسان الدین82
242امین اللهخیر جان82
243ناشرغلام مرتضی82
244احمد منصورعبدالحفیظ82
245رستم خانحکیم خان82
246شیرزیمحمد الدین82
247شعیبصالح محمد82
248فیض علیعبدالعلی82
249کریم اللهصدر الدین82
250محمد ابراهیممحمد ضیا82
251ابوبکرغلام محمد82
252سلیمانعبدالقدیر82
253انصارغلام حضرت82
254ناهیدفرید خان80
255رویااحمد ضیا80
256ضمیرهعبدالعزیز80
257مرسلبابه خان80
258زحلنوید80
259سجیهفضل الدین80
260نیلابتیمور شاه80
261مریمعبدالحی80
262حوریهمحمد آصف80
263فیروزهعبدالاحمد80
264سحرجمعه خان80
265اسماصبغت الله80
266صدفعبدالغفار80
267نگهتمحمد80
268انیتاسید اعظم80
269سکینهکریم خان80
270ربابهرمضان80
271شیرین آغامحمد حسن80
272شریفصادق80
273فیض محمدتاج محمد80
274حسیب اللهثنا الله80
275صفر محمدمحمد مراد80
276وحید اللهفضل محمد80
277روح اللهمحمد قادر80
278آموغیب علی80
279محمد حارثمحمد انیس80
280احمد ایرجعبدالفتاح80
281حمیدتوفیق80
282مسعودمحمد داود80
283مختار حسینغلام محی الدین80
284نظیفمحسن80
285اکبر شاهقادر شاه80
286روح اللهنور آقا80
287الهاممحمد موسی80
288محمد نسیممحمد حسن80
289توحید اللهآغا جان80
290سیراحمد80
291احمد شاهعبدالمتین80
292حسن المابمحمد باور80
293هیوادعبدالعلی80
294برکت اللهولی الله80
295محمد امینفقیر محمد80
296مجیب محمدشیر محمد80
297اصیلامحمد حسین78
298بهارالیاس78
299تبسممحمد شاهین78
300ثمینهمحمد عالم78
301اورزلاسلیمان78
302سحرعزیز احمد78
303آرزوحضرت محمد78
304محمد ادریسمحمد صابر78
305محمد ابرهیممحمد الله78
306غلام عباسزرغام علی78
307محمد ندیمعبدالحلیم78
308محمد باعثعبدالعلیم78
309عبدالرازقغلام حسن78
310الهاممحمد حنیف78
311میرزا حسینخادم علی78
312احمد عابدرفیع الله78
313احمد فرزادعبدالمجید78
314اسماعیلحبیب الرحمن78
315مسیح اللهعبدالودود78
316علیعبدالقیوم78
317اجمیرفقیر محمد78
318احمد شاهغلام جیلانی78
319نثار احمدعبدالقهار78
320عثمانمحمد78
321مجتبیمحمد کاظم78
322سید عقیلسید عبدالرحیم78
323صدفعبدالواحد76
324زهراکرام الدین76
325بصیهشهنشاه76
326رزماارسلان76
327صدفمحمد شریف76
328عایشهعبدالصبور76
329پروانهعبدالرحمن76
330نازیلامحمد کبیر76
331حشمت اللهعبدالودود76
332شیر علیمحب علی76
333محمد شعیبمحمد شفیق76
334میلاداحمد فرید76
335یرسلمحمد زلمی76
336محمد فایز76
337ربیع اللهذبیح الله76
338عنایت اللهعبدالغفور76
339منصورذکریا76
340فرهادرسول خان76
341داریوشعبدالمعروف76
342یمافرید احمد76
343ذلگیمحمد شریف76
344علیامیر الله76
345شاهینمحمد شاه76
346آرینمحمد اعظم76
347حسن یارعاصم76
348ولیدعبدالقدوس76
349ایملمحمد ناظم76
350فلورانسفواد74
351صابرهحیات الدین74
352مرجانعبدالقادر74
353صدفعزیز احمد74
354عبدالمتینمحمد کبیر74
355میوندمحمد قسیم74
356غفرانعبدالغفار74
357حامد اقبالغلام رسول74
358شعیبمحمد حلیم74
359ذکی احمدامان الله74
360احمد مدثرعلی احمد74
361محمد عقیلغلام نبی74
362حشمت اللهمحمد اکبر74
363رفیع اللهحفیظ الله74
364فروتنعزیز احمد74
365مرسلینپاینده محمد74
366فرزانهمحمد آجان72
367فرحنازعبدالستار72
368سوناگل محمد72
369نازنینمحمد رستم72
370حسنیهخیر محمد72
371ثمیناحمد72
372نیلوفرمحمد عثمان72
373فاطمهمحمد ذکی72
374زهراسخی داد72
375محمد مشتاقمحمد ضیا72
376محمد نسیممحمد صابر72
377احمد بهیرحبیب الله72
378الهامگل محمد72
379سید اکرامسید اعظم72
380شفیق اللهعبید الله72
381محمد عقیلمحمد تقی72
382یثربعبدالغیور72
383عبدالواسععبدالقدوس72
384مهرانمحمد عثمان72
385محمد سیلابپاینده محمد72
386مختارنظر محمد72
387زهرهمحمد رضا70
388شکیلانیسان الدین70
389رزماامان الله70
390احمد ضیاخادم علی70
391احسان اللهمحب الله70
392سید کاظمسید ابراهیم70
393عمرانسلیمان70
394صدام حسینعبدالنظر70
395احمد پرویزعبدالبصیر70
396محمد محسنالله محمد70
397نعمت اللهحیدری70
398بهراممحمد ابراهیم70
399ذبیح الله70
400یاراشالطاف70
401عبدالمصورعبدالصبور70
402محمد اللهعصمت الله70
403حمیدهعبدالصمد68
404عاطفهاسلام الدین68
405صاحبهاحمد جان68
406روحینارمضان68
407وینوسمیرویس68
408احمد نعیمعبدالرحیم68
409ذبیح اللهشیر علی68
410مهریارنعمت الله68
411عبید اللهعبدالبصیر68
412جبیرعبدالصبور68
413عبدالباسطضیا الدین68
414سید رامینسید عوض68
415هارونگل احمد68
416حمید اللهاسد الله68
417شهاب الدینمعراج الدین68
418خیر اللهحبیب الدین68
419محمد حامدمحمد ابراهیم68
420احمد باسطاحمد طارق68
421حفیظ اللهنجیب الله68
422حبیب اللهعوض68
423احمد شیرآغا شیر68
424میلادمحمد فهیم68
425محمد عظیمغلام دستگیر68
426نور اللهنصر الله68
427ظریفهمحمد آلش66
428مومنهنصیر احمد66
429بی مثالمعراج الدین66
430نارونمحمد اسمعیل66
431شفیقهعبدالحفیظ66
432کوثرعبدالعلی66
433صفااحمد رضا66
434ذکریارحیم66
435آمو جانعبدالصمد66
436حارثعبدالشکور66
437وطن گلغنم گل66
438ویسسید الله66
439سید شفیق اللهسید عزت الله66
440عبد اللهغلام جان66
441شادابپردل66
442محمد امینامیر الله66
443اول خانجمعه خان66
444احمد بهیرحبیب الله66
445رامینعبدالحمید66
446نثار احمدعبدالبصیر66
447ویدامحمد نبی64
448تبسممحمد نعیم64
449شیرینهمایون64
450کبراکبیر64
451اسمامحمد آصف64
452حسنامحمد داود64
453فریدونغلام حضرت64
454رضاابو ذر64
455لقمانملک شیر64
456ساجدفضل الرحمن64
457محمد نایبخدا داد64
458نعمت اللهرحمت الله64
459خیر اللهحضرت نور64
460احمد میلادنثار احمد64
461گل احمدگل پادشاه64
462رویامحمد داود62
463سارهمحمد الله62
464اسباطمحمد اعظم62
465ذبیح اللهجان علی62
466عبدالمجیدفیض محمد62
467میر بچهراباز خان62
468اصیلعبدالاحمد62
469صفی اللهغلام الدین62
470عبدالحقفیض الرحمن62
471شفیقمحمد حمید62
472میلادعبدالستار62
473عصمت اللهمحمد علی62
474زهرانظر مان60
475صدیق اللهصفی الله60
476الهامحیات الله60
477عبدالجلیلعبدالخلیل60
478نصیر احمدنور احمد60
479محمد سروشمحمد اکبر60
480عبدالعلیمدل آقا60
481جواد احمدداد محمد60
482شفیع اللهامین الله60
483مصورمحمد سلیم60
484کفایت اللهعبدالمحافظ60
485ارسلانعبدالبصیر60
486نوید اللهعبدالقیوم60
487مریممحمد علی58
488کاملهخادم علی58
489فرشتهغلام سخی58
490خاطرهامان الله58
491منصورگل آقا58
492عبدالصمدعوض خان58
493عنایت اللهوحید الله58
494عبید اللهعبدالجمیل58
495ویس الدینامر الدین58
496محمد طاهرمحمد ظاهر58
497روح اللهحبیب الله58
498احمد بلالاحمد جاوید58
499فیصلمحمد سرور58
500مجیب اللهعبد الله58
501عفتمحمد عمران56
502آقا محمدملا محمد56
503فریدوندرویش56
504غلام حسنمحمد عزیز56
505حجرانسمیع56
506احمد تمیممیر آقا56
507نصرت اللهعبد الله56
508محمد حسینمحمد علی56
509حامدعبدالجمیل56
510فرشتهامام علی54
511طلحهعبدالخالق54
512علیمحمد همایون54
513محمد اقبالمحمد افضل54
514حسیب اللهمنیر احمد54
515مهدیمحمد54
516احمد نصیرعبدالصمد54
517مصطفیعبدالجمیل54
518ساحلگل احمد54
519محمد یاسینمحمد ملنگ54
520نرگسعلی احمد52
521کبیرجان محمد52
522وهابعبدالصمد52
523الماسالیاس خان52
524احمد سلیمعبدالودود52
525رامینعبدالوکیل52
526میلادمیوند52
527بهروزعبدالعظیم52
528همایونعبالقدیر52
529شکرانعلی میرزا52
530نصیب اللهشمس آقا52
531شیرینمحمد زید50
532احمد انیسعنام الدین50
533فضل الهادیهزار گل50
534بلالعبدالروف50
535نقیب اللهعبد الله50
536سید حمیدمحمد حسن50
537حفیظ اللهنور الله50
538امام دادشیر دل48
539اکراممحراب الدین48
540احمد راشدعبدالکریم48
541عبدالبصیرعبدالقادر48
542عبید اللهعبد الله48
543نجیب اللهعبدالعزیز48
544مصطفیاحمد جان48
545اسلام الدینغلام محی الدین48
546علی داداحمد48
547حسنامحمد هارون46
548سیرتمولا داد46
549سهراببرات خان46
550تمیممهر علی46
551سید حسیب اللهسید محمد یوسف46
552نویدعبدالاحمد46
553مجیب اللهقدر الدین46
554مریدعبداللطیف46
555رامینمنوچهر46
556حسیب اللهسید محمد عمر46
557رامینشیرین آغا46
558حسین علیعوض علی46
559محمودمسجدی44
560نور علیباز علی44
561احمد عمرانعبدالله44
562محمد قیسمحمد افضل44
563سهرابرستم خان44
564سید نویدسید علی 44
565علی خانامر الدین44
566علیشهزاد42
567حجتنظام الدین42
568محمد فردوسمحمد داود42
569احمد تمیمعلی خان42
570کایناتجمعه خان40
571علی احمدذبیح الله40
572عظیم الدینسراج الدین40
573مهدیاحمد جاوید40
574نوروزفیض علی38
575میلادمحمد فاروق38
576خواجه میلادخواجه اقبال38
577فرهادفواد36
578نجیب اللهحسین داد36
579اجملشاه محمد34
580احمد صمیممحمد مقیم30
581طارقجابر22
582فریدهریاض20
فهرست

you're currently offline