نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1ذکریا100
2زینبسید خلیل98
3امان اللهحبیب الله98
4کریم اللهنور الدین98
5احمد نویدنور احمد98
6ذبیح اللههمایون98
7میر احمد اللهمیر عنایت الله98
8احمد آرششاه محمد98
9اکلیلمحمد ابراهیم98
10فیروزهعبدالجبار96
11وژمهاحمد ضیا96
12صدفاحمد جاوید96
13سنگرمحمد عارف96
14خواجه حسیب اللهخواجه دل آقا96
15یمادل آقا96
16سید عابدسید رحمت شاه96
17محمد طیبعبدالروف96
18حکمت الرحمنخلیل الرحمن96
19شیر خانعبدالوحید96
20اورنگزیببابا حان96
21مهدیعبدالرقیب96
22علی سیناغلام سرور96
23احمد یوسفاحمد جاوید96
24احمد شاهغلام جیلانی96
25عبداللهغلام حجان96
26فروزانحبیب الله96
27سمیهسلطان احمد94
28امانظاهر94
29شریفصادق94
30مشتاق حسینپاینده باقی94
31میوندمحمد قسیم94
32محمد خالدنعمت الله94
33سید رامینسید جلال94
34محمد حامدمحمد ابراهیم94
35سید باسطسید بهاؤالدین94
36سید بارزسید بهاؤالدین94
37حکمت اللهمحمد بشیر94
38محمد یوسفعبدالظاهر94
39مرغلریعبدالمقیم92
40هدیهمحمد قاسم92
41احمد ذکیمحمد عمر92
42محمد فیصلمحمد آصف92
43احمد بلالمحمد کریم92
44ندیمعیدالقدیر92
45حامد اقبالغلام رسول92
46کریم اللهصدر الدین92
47شریفصادق92
48روح اللهحبیب الله92
49منظور احمدخان آقا92
50ولیدعبدالقدوس92
51احمد ایرجعبدالفتاح92
52مدینهعبدالرشید92
53نفس گلدولت92
54منورهمحمد عزیز92
55مرسلشیر سعید92
56نویدهمحمد رحیم90
57لینامراد علی90
58زهرهمحمد رضا90
59نارونمحمد اسمعیل90
60محمد ندیممحمد حلیم90
61محمد سلیممحمد نعیم90
62محمد ندیممحمد یعقوب90
63فیض محمدتاج محمد90
64سلیمانعبدالقدیر90
65احمد منصورعبدالحفیظ90
66بریالیرحم خدا90
67مجتبیحسین بخش90
68مرسلینپاینده محمد90
69عبدالمتینمحمد کبیر90
70عبدالبشیرعبدالهادی90
71محمد ادریسگل محمد90
72شبیرمحمد مایل90
73آرزومحمد دامان90
74سحرخان زمان90
75شکیباامیری88
76حکمت اللهمحمد بشیر88
77عبدالهادیشاه محمود88
78مرتضیعبدالرحمن88
79محمد عرفانمحمد حکیم88
80محمد جوادسید محمد88
81علیبرات علی88
82امین اللهمحمد دین88
83فیض محمد دین محمد88
84محمد ظریفکته بیک خان88
85مصورمحمد سلیم88
86عبدالمصورعبدالصبور88
87مختار حسینغلام محی الدین88
88احمد فرهادسید محمد88
89امیر خانقسمت نور88
90عظیم اللهفیض الله88
91سلمامحمد اکبر88
92حریراکرام الدین88
93تمنامحمد هادی88
94یسرامحمد شاهد88
95مهر افزونمحمد ایاز88
96فاطمهذبیح الله88
97ملالیباروز88
98مدینهعبدالرشید86
99سارهمحمد الله86
100باصرهرحمت الله86
101سحراحمد جاوید86
102بهشتهگل آقا86
103فرام الدینقیام الدین86
104محمد رضامحمد86
105مصطفیهزار میر86
106فردوسمحمد عارف86
107ابوبکرغلام محمد86
108اول خانحاجی جمعه خان86
109محمد سلطانمحمد امان86
110نعمت اللهروح الله86
111محمد عمرانمحمد نعیم86
112یمافرید احمد86
113احمد بلالمحمد اختر86
114عبدالشهیمعبدالقهار86
115محمد اکرامسرور خان86
116محمدعبدالعلی86
117مشتاق احمدعبدالرزاق86
118واعظغلام سرور86
119آرینمحمد اعظم86
120عبید اللهعبدالجمیل86
121عبدالبصیرغلام الدین86
122مریمعبدالحی86
123صدفمحمد86
124صدفغلام الدین86
125حسیباالله نور84
126مدیحهعبدالمعین84
127سکینهاقبال84
128رویااحمد ضیا84
129سپوژمیگل نور84
130زلیخاقربان علی84
131نژادصمد84
132احمد جبیرشهزاد84
133الهامحیات الله84
134علیامیر الله84
135عبداللهعبدالمالک84
136گل احمدگل پادشاه84
137سمیرحبیب جان84
138اکبر شاهقادر شاه84
139احمد ولیدمحمد داود84
140محمد قیسعبدالصبور84
141امین اللهنعمت الله84
142سباوونبادام خان84
143اصیلعبدلاحمد84
144نجیب اللهعبدالعزیز84
145محمد تمیمعزیز احمد84
146سهرابشیر محمد84
147محرانعزیز الله84
148خواجه مهرانخواجه محمد عثمان84
149محمد سیلابپاینده محمد84
150نور اللهمحمد قدیم84
151سید اکرمسید اعظم84
152احمد عابدرفیع الله84
153لقمانملک شیر84
154فاطمهسید عادل شاه84
155مریمحسین داد84
156فتانهمحمود شاه84
157لیلی بهارمحمد محفوظ84
158سکینهکریم خان84
159خاطرهمیر سکندر84
160شبنامیرزا محمد84
161ضمیرهعبدالعزیز82
162ستارهنور الین82
163عادلهسید شیر آقا82
164اسباطمحمد اعظم82
165خواجه عنایت اللهخواجه وحید الله82
166نثارالحقفخرالدین82
167روملامیر گل82
168سید شکرانسید غفران82
169داد علیفیض علی82
170امیرمحمد علم82
171محمد آرمانمحمد عارف82
172مریدعبداللطیف82
173فرشادعبداللطیف82
174محمد نایبخدا داد82
175محمد ادریسمحمد عظیم82
176محمد فایزمحمد فاروق82
177شیرین آقامحمد حسن82
178ارسلانعبدالبصیر82
179سلیمانمحمد اسماعیل82
180حیدرعبدالقیوم82
181کاظم علیاما علی82
182شعیبصالح محمد82
183نیگینعظمت82
184مینهمحمد صدیق82
185هوسیمحمد شاه82
186نیلوفرذبیح82
187مروهانار خان82
188سحرمحمد انور82
189باصرهعبدالجمیل82
190لیدانیاز محمد82
191سارابخت الجمال82
192حسنامحمد هارون82
193نادیهمحمد امان80
194علیناعلی80
195پلوشهعجب گل80
196زهرهعبدالرازق80
197ویدازلمی80
198عبدالرازقغلام حسن80
199عبدالحبیبعبدالرقیب80
200نبیلمحمد نور80
201الهام80
202احمد زاهداحمد ضیا80
203سید ضیا سید نور احمد80
204رفیع اللهحفیظ الله80
205نوید اللهجان آقا80
206مشعلغلام محمد80
207روح اللهنور آغا80
208محمد یونسفضل الحکیم80
209مجتبیمحمد کاظم80
210توابعلی رضا80
211اجمیرفقیر محمد80
212فروتنعزیز احمد80
213احمد مرشدعبدالظهر80
214احسان اللهغیاث الدین80
215توحید اللهآغا جان80
216نوید اللهعبدالقیوم80
217حسیب اللهعبدالجلیل80
218احمد نویدرحمت الله80
219احمد صمیممحمد نقیم80
220زاهدعبدالمجید80
221هدایت اللهمحمد الله80
222ذلگیمحمد شریف80
223ذکی اللهامان الله80
224داریوشعبدالمعروف80
225محمد شعیبمحمد شفیق80
226تمنامحمد میرزا80
227حدیثهعبدالشکور80
228ثمینهمحمد عالم80
229حدیثهعبدالمطلب80
230هدامحمد مسعود80
231فروغمحمد نسیم80
232بهارمحمد عمر80
233آمنهمحمد یونس80
234سعیدهغلام فاروق78
235سودیهمحمد78
236مریمخالد احمد78
237ثریاعبدالله78
238مدینهعبدالخالق78
239زهرهحسین علی78
240فضل الهادیهزار گل78
241حسیب اللهمحمد اشرف78
242ذبیح اللهجان علی78
243احمد راشدعبدالکریم78
244عبید اللهنعمت الله78
245خواجه ملنگ78
246محمد حارثمحمد انیس78
247مقیمسردار78
248جابرخلدون78
249رستم خانکلیم خان78
250شعیبمحمد حلیم78
251ساحلگل احمد78
252اصیل خانمیرانجان78
253احسان اللهنجیب الله78
254رخسارعبدالمتین78
255اورزلاسلیمان78
256نکهتمحمد78
257تمناسید احمد78
258آرزوحضرت محمد78
259ساجدهحیات الله78
260فاخرهرحیم الدین78
261روحینارمضان78
262شریفهصفر76
263بارانمحمد نعیم76
264ظریفهمحمد آلش76
265مدهوعبدلله76
266تمناصلاح الدین76
267عبدالمتیننور احمد76
268عبداللهعبدالرحمن76
269غفرانعبدالغفار76
270غلام عباسزرغام علی76
271شیرزیمحمد الدین76
272تمیممهر علی76
273سلیماناورنگ زیب76
274احمد ولیشاه ولی76
275عبدالعلیمدل آقا76
276حفیظ اللهعبدالرحیم76
277حکمت اللهمحمد اسماعیل76
278محمد ناشرغلام مرتضی76
279ذبیح الله76
280حمزهاحسان الدین76
281شفیع اللهامین الله76
282نثار احمدعبدالبصیر76
283خاطرهامان الله76
284زینبمحمد حسین76
285فرشتهاحمد76
286اسماصبغت الله76
287الههمحمد نعیم76
288عایشهعبدالصبور74
289اصیلامحمد حسین74
290ادیبهبابه خان74
291مصطفیغلام حضرت74
292ویصلغانعلی74
293محمد ابراهیممحمد الله74
294رحمت اللهنجیب الله74
295احمد فرزادمحمد مهدی74
296محمد شعیبامور داد74
297احمد فوادسلطان محمد 74
298ربیع اللهذبیح الله74
299نثار احمدجهان گیر74
300عبید اللهعبدالبهیر74
301احمد رامینعبدالعلیم74
302نور اللهنصر الله74
303میلاداحمد فرید74
304مهریارنعمت الله74
305قدوسفتح74
306احمد نویدمحمد یاسین74
307مسعودمحمد داود74
308حمیدتوفیق74
309انیسهاحمد الدین74
310حسنامحمد شریف74
311حسیبامحمد عارف74
312عادلهمحمد حسن74
313نرگسعلی احمد74
314صدفمیر محمد72
315فرحنازعبدالستار72
316صدفمحمد ایمل72
317صابرهحیات الدین72
318زهرامحمد کریم72
319میلادعباد72
320رضاابو ذر72
321عنایت اللهعبدالغفور72
322حامدریدیگل72
323عبدالحسیبعیدالحبیب72
324نصیب اللهشمس آقا72
325ربابهرمضان72
326عاطفهمحمد امین72
327مینهقدرت الله72
328مریمعلی محمد72
329انوشهعبدالروف70
330مهوشحشمت الله70
331ناهیدفرید خان70
332مدینهمحمد ٰآجان70
333ثنامحمد نبی70
334سمیرااحمد علی70
335تبسممحمد نعیم70
336فوزیهجمعه خان70
337فریدونغلام حضرت70
338امام دادشیر دل70
339سید بشیرسید حبیب الله70
340عمرقاسم70
341محمد محسنالله محمد70
342شاه پورالله محمد70
343یزدانمیرزا70
344مجیب اللهعبد الله70
345محمد شریفمحمد ضیا70
346مراد علیجمعه گل70
347رامینعبدالحق70
348حبیب الرحمنفضل الرحمن70
349حامدمحمد یونس70
350کفایت اللهعبدالحافظ70
351نعمانشاه آقا70
352محمد یاسینمحمد ملنگ70
353اکملمحمد جان70
354سید نذیرسید حشمت الله70
355امجد علیمحمد آخان70
356محمد حارثسلطان محمد 70
357مصطفیعبدالمحمد70
358یسرامحمد شریف70
359فریباعبدالقیوم70
360حسینهخیر محمد70
361حشمت اللهعبدالودود68
362عبدالصمدعوض خان68
363محمد انورمحمد اکبر68
364صدامشریف68
365هجرتمحمد طاهر68
366عبدالواسععبدالقدوس68
367خدا دادجمعه خان68
368فهیمجمال الدین68
369خیر اللهحضرت نور68
370نعمت اللهرحمت الله68
371خواجه مسیح اللهخواجه صفا68
372خیر اللهحبیب الدین68
373خواجه احمد تمیمخواجه میر آقا68
374عبدالخالدمحمد اسلام68
375امید اللهشمس الدین68
376فروزانمحمد عیسی68
377سیتاامام داد68
378حسنیهعبدالعزیز68
379منزهعبدالرحیم68
380طلحهعبدالخالق66
381مومنهنصیر احمد66
382روشنیفضل الحق66
383نیلوفرقمر الدین66
384سوناگل محمد66
385بابه شاهعلی محمد66
386تمیم اللهامین الله66
387ایملمحمد میرزا66
388کاظمعلی یاور66
389فردوسخالد66
390امین اللهعبدالحمید66
391مصطفیاحمد جان66
392برکت اللهولی الله66
393میلادمحمد فهیم66
394مطیع اللهمحمد سعید66
395احمد راحلمحمد قاهر66
396رفیع اللهعرض الحق66
397سید مقیمسید حکیم66
398حسنامحمد داود66
399فلورانسالف محمد66
400فلورانسفواد64
401آقا محمدملا محمد64
402ذبیح اللهبرات علی64
403اسد اللهغالب64
404محمد فردوسمحمد داود64
405محمد عقیلغلام نبی64
406نوید اللهمحمد الله64
407سونیلغلام علی64
408احمدعبدالمتین64
409ایثار اللهلطف الله64
410حفیظ اللهنور الله64
411عیسیغلام سخی64
412شفیقهعبدالحفیظ64
413رزماامان الله64
414زهراعبدالجمیل64
415زهراکرام الدین62
416مهدیمحمد62
417شاه شادابامان الله62
418محمد حبیبمحراب الدین62
419مجیدمعراج الدین62
420بلالعبدالعظیم62
421امام الدینبرهان الدین62
422سراج الدینشهزاده62
423فیض اللهعبد الله62
424فهیمغلام زبیر62
425عمرانسلیمان62
426منیرعبدالحفیظ62
427عبدالحلیمعبدالمجید62
428یلداسید حمید62
429مریممحمد اسحق62
430اسماامان الله62
431سمیهفضل الدین62
432کاملهخادم علی60
433سلیمانشاه کریم60
434احمد پرویزعبدالعزیز60
435صفی اللهغلام الدین60
436عزیزاللهجمال عبدالناصر60
437شایقزمری60
438صاحبهاحمد جان60
439ماریانوروز58
440مریمعبدالواحد58
441لیلاامید خان58
442زهرانظرمان58
443محمد الیاسمحمد صابر58
444عزت اللهاحمد الله58
445سید نویدسید علی جان58
446غلام حسنمحمد عزیز58
447عتیق اللهسراج الدین58
448عبدالرحیمعبدالرحمن58
449مهدیغلام سرور58
450عبدالمالکاحسان الله58
451تابشعبدالودود58
452مروهاحمد رضا58
453رویامحمد داود56
454دلاورمیرزا56
455منصورمحمد داود56
456احمد سلیمعبدالودود56
457محمد اسحقمحمد ابراهیم56
458مجیبسمیع الله56
459احمد فهیمخلیل الله56
460حیدرسید علی56
461عبدالجلیلعبدالخلیل56
462محمد حامدمحمد داود56
463احمد باسطاحمد طارق56
464فوادجواد56
465ثنامحمد الیاس56
466عاطفهاسلام الدین54
467ذبیح اللهعبدالحلیم54
468نبی اللهاحمد خان54
469احمد مدثرعلی احمد54
470سید ناصرسید عاقل شاه54
471محمد عمرمحمد عثمان54
472نصرت اللهعبدالله54
473محمد ابراهیممحمد ناصر54
474حسیب اللهزبیر خان54
475مطیع الرحمنفضل الرحمن54
476سید عقیلسید عبدالرحیم54
477خجستهشاه ولی54
478نیلامحمد کبیر54
479حمیدهعبدالصمد52
480اسد اللهاحمد الله52
481سید حسیب اللهسید محمد یوسف52
482قیسمحمد یعقوب52
483منصورگل آقا52
484حشمت اللهعتیق الله52
485احمد فوادمحمد نادر52
486عبدالخالقمحمد آقا52
487ولی خان52
488مختارنظر محمد52
489مصدقشیرین آغا52
490حامدعبدالجمیل52
491حسیب اللهعبدالرقیب52
492احمد عرفانعبدالروف52
493نیلوفرمحمد عثمان52
494هدیمحمد ذکی52
495سلواآقا محمد52
496دنیانعمت الله50
497محمد باعثعبدالعلیم50
498عبدالوهابعبدالعطا50
499زیدآزاد شاه50
500احمد ضیاخادم علی50
501حبیب اللهعزیز الله50
502بارانرفیع الله50
503هیوادعبدالعلی50
504عبدالمجیدعبدالحمید50
505عظیم الدینسراج الدین50
506محمد هارونعبدالسلام50
507صدفعزیز احمد50
508سحرعزیز احمد50
509علیمحمد همایون48
510رامینمحمد داود48
511محمد حسینمحمد علی48
512لطیفمحبوب48
513نجیبحسین داد48
514انصارغلام حضرت48
515ثمیناحمد48
516جینانایب علی48
517صدفعبدالغفار48
518جمیلآزاد زی46
519نور علیباز علی46
520عتیق اللهسراج الدین46
521آرشنصر الله46
522شکرانعلی میرزا46
523نور الدینشجاع الدین46
524رامینجان محمد46
525عبدالباعثمحمد سلیم46
526نجیب اللهعزیز الله46
527خاطرمحمد طاهر46
528ملالیعبدالحبیب46
529کوثرمطیع الله44
530اجملشاه محمد44
531عبدالواحدعبدالرشید44
532محمد مهدیجان علی44
533عنایت اللهاسدالله44
534علی ارسلانفتوحی44
535سید یاسینعبدالغنی44
536عزرائیلشجاع خان44
537نویدعبدالاحمد44
538خسرومحمد رحیم42
539مصطفیعبدالحمید42
540صفی اللهمحمد طاهر42
541محمد ابراهیمنقیب محمد42
542لیناعبدالمنصور42
543عبدالسمیععبدالواحد40
544محمد وارثمحدم یاسین40
545خیر احمدعلی محمد40
546احمد سیرشبیر احمد40
547عزیز اللهعبدالحبیب40
548محمد جانمحمد افضل40
549احمد جاناحمد خان40
550نگارعلی حسین40
551مسیح اللهامان الله38
552جاویدمحمد کلان38
553میلادمحمد فاروق36
554حمیدگل آقا36
555سهرابرستم خان36
556راشدجمیل36
557امیرجلال34
558منیرحبیب الرحمن34
559احمد تمیمعلی خان32
560لیمهباز محمد30
561ولینور باز30
562محمد میلادفضل خان28